Вірогідні заходи вдосконалення організації управління страховою компанією

Автор: Пользователь скрыл имя, 05 Апреля 2015 в 12:05, курсовая работа

Описание работы

Завданням роботи є пошук напрямків для покращення фінансового стану підприємства, їх економічне обґрунтування і визначення їх впливу на показники, що характеризують фінансовий стан на даному підприємстві.
Об’єктом досліджень виступає Національна акціонерна страхова компанія „Оранта”. Предметом є фінансова діяльність страхової компанії.
В процесі виконання роботи були застосовані такі методи дослідження: спостережний, розрахунково-аналітичний, монографічний, статистичного аналізу та порівняльний.

Содержание

ВСТУП………………………………………………………………..………4
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ…………………………………………………………...6
1.1. Економічна суть аналізу фінансового стану страхової компанії….…….6
1.2. Особливості актуарних розрахунків в страховій організації……………17
РОЗДІЛ 2. ФІНАНСОВИЙ СТАН СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ (НА ПРИКЛАДІ СК «ОРАНТА»)…………………………………………………………….20
2.1. Загальна характеристика операційно-фінансової діяльності досліджуваної страхової компанії………………………………………………………………….20
2.2. Аналіз фінансової стійкості досліджуваного страховика………………..22
2.3. Оцінювання ефективності фінансово-економічної діяльності досліджуваної страхової компанії………………………………………………………………….33
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ЗМІЦНЕННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ………………………………………………………………………….37
3.1. Вірогідні заходи вдосконалення організації управління страховою компанією……………...……………………………………………………………37
3.2. Напрями підвищення ефективності податкового регулювання страхової діяльності……………………………………………………………………………42
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ…………………………………………………...48
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………………..51

Работа содержит 1 файл

курсова.docx

— 77.66 Кб (Скачать)

Поряд з ключовим питанням залишається система оподаткування страхової компанії.

Зокрема, передбачене статтями Податкового кодексу переведення всіх страхових компаній на систему оподаткування податку на прибуток на загальних підставах. На нашу думку, здатне погіршити умови надання страхових послуг та знизити інвестиційну привабливість страхового бізнесу. Серед виявлених загроз і труднощів:

   *  ускладнення системи адміністрування податку на прибуток, оскільки з’явиться необхідність враховувати особливостей кожного договору страхування: точний час його укладання та розірвання, які зміни були введені до договору, як розраховувалися страхові резерви, коли та в який розмірах було здійснено виплату страхового відшкодування;

   *  необхідно враховувати окремі напрямки страхування: договір був укладений з ризикового страхування, страхування життя, довгострокового страхування життя, пенсійного страхування. Адже кожен із даних видів передбачає певні пільги з метою вирівнювання умов;

   * пропонований  перехідний  етап має дозволити проаналізувати  та врахувати зміни  та визначити  ступінь їх ефективності;

   *  загалом, фінансовий стан ВАТ НАСК «Оранта» характеризується як стійкий, компанія рентабельна та успішно конкурує на ринку, що свідчить про злагоджену роботу колективу.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

   1.  Закон України «Про страхування» N 5463-VI ( 5463-17 ) від 16.10.2012.

   2.  Положення про порядок формування, розміщення та обліку страхових резервів за видами страхування, іншими, ніж страхування життя, затверджене наказом Комітету у справах нагляду за страховою діяльністю від 26.05.97р. №41.

   3.  Інструкція про порядок видачі субєктам підприємницької діяльності ліцензій на здійснення страхової діяльності на території України, затверджена наказом ліцензійної палати при Міністерстві економіки України, Комітету у справах нагляду за страховою діяльністю від 15.07.96р. №ЛП – 18/78.

   4.  Александрова М.М. «Страхування»: Навчально-методичний посібник. – К.: ЦУЛ, 2002

   5.  Базилевич В. «Страховий ринок України»: монографія - К.: Знання, 1998. – с. 374.

   6.  Бігдаш В. «Страхування»: Навч. посібник – К.: МАУП, 2006.

   7.  Білик М.Д. «Сутність і оцінка фінансового стану підприємств». – Фінанси України. – 2005.- №3 – с. 120.

   8.  Борисова В.А., Огаренко О.В. «Організаційно-економічний механізм страхування». — Суми: Довкілля, 2001.

   9.  Бурденко І.М. «Фінансова стійкість підприємств торгівлі та її забезпечення в умовах трансформації національної економіки»: Дис. канд. екон. наук: 08.04.01 / Українська академія банківської справи. — Суми, 2001.

   10.  Вовчак О.Д. «Страхова справа» : Навч. посібник. 3-те видання, стереотипне. – Львів: «Новий світ - 2000», 2006.

   11.  Горбач Л.М. «Страхова справа»: Навчальний посібник – 2-ге видання., виправлене. – Київ: Кондор, 2003.

   12.  Данилюк М.О., Савич В.І. «Фінансовий менеджмент»: Навчальний посібник. – Івано – Франківськ.: ІМЕ, 2001.- с. 187-197.

   13.  Дахно І.І. «Регулювання зовнішньоекономічної діяльності»

   14.  Кірейцева Т.Т. «Фінанси підприємства»: Навчальний посібник: курс лекцій/за ред. д.е.н., проф. – Київ: ЦУЛ, 2002. - с. 468-471.

   15.  Крейніна М.Н. «Финансовое состояние предприятия. Методы оценки» - М.: ИКЦ «ДИС», 1997 – с.234.

   16.  Обущак Т.А. «Сутність фінансового стану підприємств» - Актуальні проблеми економіки. – 2007. - №9 – с. 98-100.

   17.  Осадець С.С. «Страхування»: підручник / керівник авт. кол. і наук. ред. д-р. екон. наук, проф. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К.: КНЕУ, 2008. – с. 599.

   18.  Ротова Т.А. «Страхування»: навч. посіб. / Т.А. Ротова, Л.С. Руденко. - К.: Київ. нац. торг. - екон. ун-т, 2007. – с. 400.

   19.  Савицька Г.В. «Економічний аналіз діяльності підприємства: навчальний посібник» - К.: Знання, 2005. – с. 571.

   20.  Таркуцяк А.О. «Страхові послуги». Навчальний посібник. К., 2003.

   21.  Тарасова Н.О. к.е.н. доц. кафедри фінансів ДВНЗ КЕІ КНЕУ ім. В. Гетьмана – «Фінансовий аналіз як інструмент ефективного управління страховою організацією».

   22.  Філімоненков О.С. «Фінанси підприємства»: навчальний посібник. – К.: Ельго, НІКО – центр, 2002. - с. 312-326; 329-331.

   23.  Поддєрьогін А. М. «Фінанси підприємств»: Підручник / Керівник авт. кол. і наук. ред. проф.. 3-тє вид., перероб. та доп. - К.: КНЕУ, 2000.

   24.  Пугай Г.О. Нагляд за страховою діяльністю // Фінанси України. – 1996. - №12. – С. 85-91.

   25.  Чумаченко М.Г. «Економічний аналіз» - К.: КНЕУ, 2001, - с. 318.

   26.  Шелехов К.В., Бігдаш В.Д. «Страхування. Страхові послуги» – К.:ІЕУГП, 2000. – 268 с.

   27.  Ліга страхових організацій України (ЛСОУ) - htpp: // www.uainsur.com.

   28.  Страхування – конспект лекцій – studentbooks.com.ua

   29.  Регулярна інформація про підприємства, установи та організації - www.stockmarket.gov.ua.

   30.  http://oranta.ua - СК "Оранта"

   31.  http://smida.gov.ua


Информация о работе Вірогідні заходи вдосконалення організації управління страховою компанією