Вірогідні заходи вдосконалення організації управління страховою компанією

Автор: Пользователь скрыл имя, 05 Апреля 2015 в 12:05, курсовая работа

Описание работы

Завданням роботи є пошук напрямків для покращення фінансового стану підприємства, їх економічне обґрунтування і визначення їх впливу на показники, що характеризують фінансовий стан на даному підприємстві.
Об’єктом досліджень виступає Національна акціонерна страхова компанія „Оранта”. Предметом є фінансова діяльність страхової компанії.
В процесі виконання роботи були застосовані такі методи дослідження: спостережний, розрахунково-аналітичний, монографічний, статистичного аналізу та порівняльний.

Содержание

ВСТУП………………………………………………………………..………4
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ…………………………………………………………...6
1.1. Економічна суть аналізу фінансового стану страхової компанії….…….6
1.2. Особливості актуарних розрахунків в страховій організації……………17
РОЗДІЛ 2. ФІНАНСОВИЙ СТАН СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ (НА ПРИКЛАДІ СК «ОРАНТА»)…………………………………………………………….20
2.1. Загальна характеристика операційно-фінансової діяльності досліджуваної страхової компанії………………………………………………………………….20
2.2. Аналіз фінансової стійкості досліджуваного страховика………………..22
2.3. Оцінювання ефективності фінансово-економічної діяльності досліджуваної страхової компанії………………………………………………………………….33
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ЗМІЦНЕННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ………………………………………………………………………….37
3.1. Вірогідні заходи вдосконалення організації управління страховою компанією……………...……………………………………………………………37
3.2. Напрями підвищення ефективності податкового регулювання страхової діяльності……………………………………………………………………………42
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ…………………………………………………...48
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………………..51

Работа содержит 1 файл

курсова.docx

— 77.66 Кб (Скачать)

Фахове ведення актуарних розрахунків враховує професійне застосування інших категорій бізнесової діяльності в сфері страхування. Зокрема, коефіцієнт  акумуляції  (накопичення) ризику  показує  середнє  число  об'єктів, що  постраждали  від  страхової  події, коефіцієнт збитковості - питому вагу виплаченого страхового відшкодування в страховій сумі усіх об'єктів, що постраждали. Збитковість страхової суми (ймовірність збитків) відображає питому вагу виплаченого страховиком відшкодування збитків у страховій сумі усіх застрахованих об'єктів.

Середня  страхова  сума  на  один  об'єкт  (договір) страхування визначається  як  відношення  загальної  страхової  суми  всіх  об'єктів страхування до  кількості  всіх  об'єктів  страхування. Норма збитковості (коефіцієнт виплат) - відношення суми виплаченого страхового відшкодування до суми зібраних страхових премій, виражена у  відсотках. Частота  збитків  визначається  множенням  частоти  страхових  подій на  коефіцієнт  кумуляції.

Страхові  премії    бувають  наступних  видів:

   * за  своїм  призначенням  страхові  внески  набирають  таких  форм: ризикова  премія, заощаджувальний  (нагромаджувальний) внесок, нетто-премія, достатній внесок, брутто-премія;

   * за  характером  дії ризики  розділяють  на  натуральні  і  постійні;

   * за  формою  сплати  страхових  внесків - одноразові, поточні, річні, розстрочені;

   * за  часом  сплати  премії  поділяють  на  авансові  і  попередні;

   * залежно від  відображення  в  балансі  страховика - перехідні, ефективні, результативні;

   * за  величиною  премію  класифікують як необхідну, справедливу, конкурентну;

   * від  способу  нарахування  премії  розрізняють  середні, ступеневі, індивідуальні. Виділяють  ще  основну  премію  та додаткову, а також  перестрахувальну  премію  і  резервну премію.

 

РОЗДІЛ 2

ФІНАНСОВИЙ СТАН СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ (НА ПРИКЛАДІ СК «ОРАНТА»)

 

2.1. Загальна характеристика  операційно-фінансової діяльності  досліджуваної страхової компанії

 

Дослідження теоретичних основ аналізу фінансового стану страхової компанії визначило потребу подати узагальнену характеристику досліджуваної страхової компанії. Національна Акціонерна Страхова Компанія (НАСК) „Оранта” була створена 25 листопада 1921 року. Відтоді i до 1993 року компанія носила назву „Укрдержстрах”. Слід визначити, що за всіх часів вона відіграла, безперечно, значну роль у житті суспільства, задовольняючи соціально – економічні потреби широких мас населення. За довгі роки своєї історії компанія отримала високий авторитет і особливу довіру з боку клієнтів.

НАСК „Оранта” надає страхові послуги з понад 50 видів страхування. Компанія входить в першу 20 лідерів страхового ринку та має розгалужену регіональну мережу та найбільшу агентську мережу. Крім того, компанія для продажу страхових послуг використовує наступні канали продажу: послуги страхових посередників, банківські продажі, тендери. Метою діяльності компанії є одержання прибутку шляхом надання послуг з усіх видів страхового захисту майнових інтересів громадян і юридичних осіб та здійснення фінансової діяльності в межах, визначених законодавством та статутом страхової компанії.

Предметом безпосередньої діяльності компанії є проведення страхування, перестрахування і здійснення фінансової діяльності, пов’язаної з формуванням, розміщенням страхових резервів та їх управлінням. Компанія здійснює всі види обов’язкового, добровільного страхування та перестрахування згідно із законодавством України, на які вона отримала ліцензії.

Фінансовою діяльністю компанії є діяльність, яка призводить до змін розміру і складу власного та позикового капіталу підприємства, в тому числі грошових вкладень у депозити банків, придбання та відчуження акцій, облігацій та інших цінних паперів (включаючи державні цінні папери, цінні папери банків, підприємств та організацій), придбання та відчуження часткою (паїв) підприємств, нерухомості, землі, випуск (розміщення) в установленому порядку власних цінних паперів (акцій, облігацій, векселів) тощо.

Для фінансування діяльності НАСК "Оранта" використовує власні обігові кошти, кошти власного капіталу, кошти залучені в результаті додаткової емісії, кредити банків на вигідних для компанії умовах.[30]

 

2.2. Аналіз фінансової  стійкості досліджуваного страховика.

 

Фінансова стійкість - це певний стан рахунків організації, що гарантує її постійну платоспроможність. Важливим показником, який характеризує фінансовий стан компанії і його стійкість, є забезпеченість матеріальних оборотних коштів власними джерелами фінансування. А вищою формою стійкості компанії є її здатність розвиватися. Для цього вона повинна володіти гнучкою структурою фінансових ресурсів і можливістю за необхідності привертати позикові засоби.

Основними показниками фінансової стійкості страхової компанії визнаються коефіцієнти ліквідності (у тому числі поточної, швидкої, абсолютної); фінансової стійкості; фінансової незалежності; ефективності використання активів (оборотних і необоротних), ефективності використання власних коштів (капіталу). З’ясуймо їх суть та способи розрахунку.

Зокрема,  коефіцієнт загальної ліквідності (Кзл) характеризує достатність ресурсів компанії, які можуть бути використані для погашення поточних зобов’язань. Розраховується за формулою:

Кзл= ОАі+ВМПіЗПі= р.260+р.270р.620+р.630       (2.1)

 

, де ОАі - оборотні активи у і-му періоді;

ВМПі - витрати майбутніх періодів у і-му періоді;

ЗПі - поточні зобов’язання в і-му періоді.

Використавши фінансову звітність за 2009 – 2011 рр. розрахуймо відповідні розміри досліджуваного коефіцієнту: 

2009 рік: Кзл = (508577+111659) / (120682+0) = 5,13

2010 рік: Кзл = (451775+124237) / (100507+0) = 5,7

2011 рік: Кзл = (399614+157829) / (77822+0) = 7,16

Отримані показники коефіцієнту показують, скільки грошових одиниць оборотних активів припадає на кожну грошову одиницю поточних зобов’язань. Критичне значення коефіцієнта 1,0 грн. /грн. При коефіцієнті загальної ліквідності <1,0 компанія має неліквідний баланс.

Коефіцієнт швидкої ліквідності (або проміжний коефіцієнт ліквідності). Його показник розраховують діленням суми грошових коштів та їх еквівалентів, поточних фінансових інвестицій і дебіторської заборгованості на суму поточних зобов’язань.

За досліджуваний період отримуємо наступні показники:

2009 рік : Кшл  = (0+43553+108+30061+2527+0+76271+0+ 138632+206278) / (120682+0) = 4,12 

2010 рік : Кшл = (0+37460+133+50767+6859+0+118358+0+ 110672+117495) / (100507+0) = 4,4 

2011 рік : Кшл = (0+52257+72+50640+2378+132012+0+109010+2+41751) / (77822+0) = 4,99

На відміну від інших показників рівень ліквідності враховує якість оборотних активів і є найбільш жорстким критерієм спроможності компанії покривати свої зобов’язання, оскільки під час його розрахунку використовуються найбільш ліквідні поточні активи (запаси не враховуються). При цьому ліквідність страховика вважається достатньою, якщо коефіцієнт швидкої ліквідності знаходиться на рівні 1 грн. /грн. Це означає, що на 1 грн. поточних зобов’язань компанія має 1 грн. високоліквідних активів і здатна протягом короткого періоду (30 - 40 діб) повністю погасити свої короткострокові зобов’язання.

В структурі аналізу фінансової стійкості коефіцієнт абсолютної (критичної) ліквідності визначається співвідношенням величини грошових коштів та їх еквівалентів, поточних фінансових інвестицій до величини поточних зобов’язань. Коефіцієнт розраховується за формулою:

        

       К.а.= Грошові активи/Поточні зобов’язання;          (2.3)

 

2009 рік: Кал = (138632+206278) / (120682+0) = 2,86

2010 рік: Кал = (110672+117495) / (100507+0) = 2,27

2011 рік: Кал = (109010+41751) / (77822+0) = 1,94

Ліквідність страховика вважається достатньою, якщо коефіцієнт абсолютної ліквідності досягає значень 0,2 - 0,25 грн. /грн. Отримані результати розрахунку підтверджують стан абсолютної ліквідності досліджуваної страхової компанії. Коефіцієнт фінансової стійкості характеризує співвідношення між власними і позиковими коштами.

В досліджуваному періоді досліджувана страхова компанія забезпечила такі показники коефіцієнта фінансової стійкості: 

2009 рік: Кфс = (775308+301175) / (120682+0) = 9,0

2010 рік: Кфс = (801922+252044) / (100507+0) = 10,5

2011 рік: Кфс = (812247+240803) / (77822+0) = 13,53

Цей показник дає найбільш загальну оцінку фінансової стійкості страхової компанії, а його достатня величина забезпечує успішну динаміку операційно-фінансового процесу необхідними фінансовими ресурсами.

Він показує, скільки залучених коштів припадає на кожну гривню власних коштів, вкладених в активи страховика.

Коефіцієнт фінансової незалежності характеризує співвідношення між власними коштами страхової компанії та страховими резервами:

                 Кфн=ВК/Б         (2.5),

Застосувавши дану формулу, розрахуймо коефіцієнт незалежності:

2009 рік: Кн = 775308/335050 = 2,3

2010 рік: Кн = 801922/261569 = 3,1

2011 рік: Кн = 812247/262958 = 3,09

Показники даного коефіцієнту засвідчують, що фінансовий менеджмент обґрунтовано підтримує фінансову незалежність. Більше того, забезпечує позитивну динаміку.

Коефіцієнт використання активів (рентабельність активів) являє собою співвідношення між прибутком страховика від усіх видів діяльності та підсумком активу балансу (тобто валютою балансу).

2009 рік: Ква =  0/ 1197165 = 0

2010 рік: Ква =  8570/1154473 = 0,007

2011 рік: Ква = 466/1130872 = 0,0004

Коефіцієнт використання власних коштів (капіталу) розраховується як відношення чистого прибутку страхової компанії від усіх видів діяльності до її власних коштів.

2009 рік: Кввк =  0/ (775308+301175) = 0

2010 рік: Кввк =  8570/ (801922+252044) = 0,008

2011 рік: кввк = 466/ (812247+240803) = 0,0004

Цей показник унаочнює "віддачу" власного капіталу страховика і дає зрозуміти, скільки гривень прибутку дає кожна гривня власних коштів страховика.

Проведений розрахунок коефіцієнтів фінансової стійкості й отримані позитивні показники застосуймо у комплексному аналізі фінансової діяльності страхової компанії. Насамперед, до доходів від страхової діяльності належать:

   *  зароблені страхові платежі (страхові внески, страхові премії);

   *  комісійні винагороди за перестрахування;

   *  частка від страхових сум і страхових відшкодувань, сплачених перестраховикам;

   *  повернуті суми із централізованих страхових резервних фондів;

   *  повернуті суми технічних резервів та інших незароблених премій, у випадках і на умовах, передбачених актами чинного законодавства.

В сукупності вказані доходи складають валовий дохід страхової організації, основним джерелом якого є надходження від страхових платежів. При аналізі валового доходу вивчимо динаміку надходжень страхових платежів, оцінимо вплив окремих факторів на їх приріст та визначимо інші аспекти дохідності досліджуваної компанії. Такий аналіз необхідно проводити за видами страхування, видами ризиків та іншими ознаками (Табл.2.1).

 

Таблиця 2.1

 

Динаміка надходжень страхових платежів СК "ОРАНТА" за 1півріччя 2010 та 2011р. р., тис. грн.

 

Показник

Види страхування

Базовий період

2010)

Звітний період

(2011)

Абсолютне відхилення

Темп зростання, %

1

2

3

4

5

6

Надходження страхових платежів

Особисте страхування

10418,7

9182,2

-1236,5

88,1

 

Майнове страхування

208775,5

151884,6

-56890,9

72,7

 

   Страхування відповідальності

5706,0

4119,0

-1587

72,2

 

Обов’язкове страхування

149458,0

152677,0

3219

102,2

РАЗОМ

374372,2

317862,8

-56509,4

85,0

-


 

Показники Табл. 2.1 засвідчують, що страхових платежів у 1 півріччі 2011 році порівняно з 1 півріччям 2010 року надійшло менше, особливо знизився обсяг платежів із майнового страхування, але є і позитивна сторона, збільшились страхові платежі по  обов’язковому страхуванню.

До витрат страховика належать:

   *  виплата страхових сум і страхових відшкодувань;

   *  відрахування до централізованих страхових резервних фондів;

Информация о работе Вірогідні заходи вдосконалення організації управління страховою компанією