Використання торгівельної площі магазину

Автор: Пользователь скрыл имя, 05 Октября 2011 в 00:19, курсовая работа

Описание работы

Мета даної курсової роботи полягає у поглибленні знань з питань управління організацією використання площі торгових приміщень в процесі комерційної діяльності, розробці перспективних шляхів обладнання торгових приміщень в організації і управлінні комерційною діяльністю підприємства.

Відповідно до мети поставленні наступні завдання:

дослідити теоретичні засади торгово-технологічних процесів на роздрібному підприємстві;
визначити фактори ефективного використання торговельної площі магазину;
провести аналіз надходження товарів у гіпермаркет;
надати загальну характеристику організації процесу організації торгівлі досліджуваного підприємства;
охарактеризувати організацію та технологію роздрібного продажу товарів;
надати пропозиції щодо методів активізації продажу товарів.

Содержание

Вступ 3
1. Фактори ефективного використання торгівельної площі магазину 7
2. Дослідження конкурентного середовища гіпермаркету «Comfy» 14
3. Аналіз товарної пропозиції магазину 23
4. Дослідження стану організаційного процесу продажу товарів і обслуговування покупців 28
5. Методи активізації продажу товарів 35
Висновки 38
Список використаних джерел 40

Работа содержит 1 файл

Старая курсовая.doc

— 486.00 Кб (Скачать)

      Організація просування і стимулювання збуту  товарів дозволяє фірмі з однієї сторони краще пристосуватись до змін зовнішніх умов функціонування, а з другої  – справляти необхідний вплив на ці умови з допомогою багаточислених каналів.

      В роботі було досліджено також стан використання торговельної площі гіпермаркету та запропоновано ряд шляхів вдосконалення  торгово-технологічної діяльності підприємства.

 

Список використаних джерел

 1. Апопій В.В. Організація торгівлі /В.В. Апопій, І.П. Міщук, В.М. Ребицький, Ю.М. Хом’як. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 616 с.
 2. Брагин Л. А., Данько Т. П., Иванов Г. Г., Коханенко В. В., Куренкова В. П. Торговое дело: экономика, маркетинг, организация: Учебник для студ., обуч. по спец. "Экономика и управление предприятиями торговли" / Российская экономическая академия им. Г.В.Плеханова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Инфра-М, 2000. — 560с.
 3. Варлей Розмари. Управление розничными продажами: Мерчандайзинг:Учебник:[Пер. с англ.]. — М.: Проспект, 2004. — 271с.
 4. Володченко О. Прихований маневр роздрiбу // Галицькі контракти. – 2004. - №12. –с.24.
 5. Гаркавенко С.С. Маркетинг. Підручник. - Київ: Лібра, 2004. - 712 с.
 6. Герасимчук З.В. Організація та технологія торгівлі /Герасимчук З.В., Ковальська Л.Л., Вахович І.М. – Луцьк: Надстир’я, 2005. – 324 с.
 7. Голошубова Н.А. Состояние и направления развития розничной торговой сети Украины// Оборудование. - 2003, № 3. - С. 5-8.
 8. Голошубова Н.О., Торопков В.М. Оптова торгівля: організація та технологія: Навч. посіб. - К.: КНТЕУ, 2005. - 256 с.
 9. Голошубова Н.О. Організація торгівлі /Голошубова Н.О. – К.: Книга, 2004. – 560 с.
 10. Земко Г., Володченко О. Вони підвищують продаж на 20% // Галицькі контракти. – 2004. - №22. – с.27.
 11. Ибрагимов Л.А. Инфраструктура товарного рынка. Москва. "Приор", 2001, 256с.
 12. Канаян Кира, Канаян Рубен. Мерчандайзинг. — М.: РИП-холдинг, 2008. — 236с.
 13. Комерційна діяльність на ринку товарів і послуг / за ред. проф. В.В. Апопія, проф. Я. А. Гончарука. - К. : НМЦ "Укоопосвіта", 2002. - 458 с.
 14. Комерційна діяльність на ринку товарів та послуг (за ред. проф. Апопія В.В., проф. Гончарука Я. А.). - Львів: вид-во ЛКА, 2001. - 450 с.
 15. Кравченко В.В. Анализ хозяйственной деятельности в торговле /Кравченко В.В. – Минск: Вышэйшая школа, 2003. – 653 с.
 16. Леви М., Вейтц Б.А. Основы розничной торговли: Пер. с англ. - СПб: изд-во "Питер", 2002. - 448 с.
 17. Марцин B.C.  Економіка торгівлі: Підручник. — К.: Знання, 2006. — 402 с.
 18. Организация торговли продовольственными товарами/ Корольков И.И. и др. - К.: Вища школа,1987. - 247 с.
 19. Памбухчиянц В.К. Организация, технология и проектирование торговых предприятий. Учебник. - М.: ИВЦ "Маркетинг", 2001. - 320 с.
 20. Панкратов Ф.Г. Серегина Т.К. Коммерческая деятельность: Учебник. - М.: ИВЦ "Маркетинг",2000. - 328 с.
 21. Панкратов Ф.Г., Серегина Т.К. Коммерческая деятельность: Учебник. - М.:ИВЦ "Маркетинг", 2002. - 328 с.
 22. Сорока І. В. Інфраструктура товарного ринку. Навчальний посібник. Київ: НМЦВО МОіН України, НФК "Студцентр", 2007,608 с.
 23. Старостіна А.О. Маркетинг: Навчальний посібник/ А.О. Старостіна, Д.М. Черваньов, О.В. Зозульов. - Київ: Знання-Прес, 2002. - 191с.
 24. Теорія і практика торговельного обслуговування/ В.В. Апопій, І.П. Міщук, С.І. Рудницький, Ю.М. Хом'як; Кер. авт. кол. проф. В.В. Апопій. - Львів, 2002. - 198 с.
 25. Технологія й обладнання підприємств торгівлі/ Антонюк Я.М., Балабан П.Ю. та ін. Кер. авт. кол. В.М. Ребицький. - К: Либідь, 2004. - 304 с.
 26. Торговое дело: экономика и организация. Учебник/ Под общ. ред. Л.А. Брагина и Т.П. Данько. - М.: ИНФРА-М, 2001. - 256 с.
 27. Федько В.П., Федько Н.Г. Инфраструктура товарного рынка. Серия "Учебники, учебные пособия". Ростов на Дону: Феникс,  2000, 512 с.
 28. Харитонова Е.В. Економіка, аналіз і планування на підприємствах торгівлі: навч.посіб /Е.В. Харитонова, А.Н. Соломатин. – СПб.: Пітер. Видавничій дім, 2009. – 560 с.
 29. Шаповалов Н.Н. «Организация работы предприятий», - М, «Экономика», - 2008.
 30. Экономика и организация деятельности торгового предприятия: Учебник/ Под общ. ред. А.Н. Соломатина. - М.: ИНФРА-М, 2002. - 292 с.
 31. Экономика торгового предприятия / Белоусова Е.А. и др. – М.: БГЭУ, 2003. – 267 с.
 32. Эстерлинг С., Флоттман Э., Джерниган М., Маршалл С. Мерчандайзинг в розничной торговле: Пособие / С. Лукин (пер.с англ.). — 3.изд. — СПб.; М.; Нижний Новгород; Воронеж; Ростов н/Д: Питер, 2004. — 299с.
 33. Гришанова М. Мерчандайзинг ефективніший за рекламу // Галицькі контракти. – 2007. - №47. – с.12.
 34. Диктатура дефицита. Особенности развития ритейла и торговой недвижимости// Торговое дело. - № 12. - 2006.
 35. http://comfy.ua/ - офіційний сайт мережі гіпермаркетів «Comfy»

Информация о работе Використання торгівельної площі магазину