Якісний аналіз персоналу

Автор: Пользователь скрыл имя, 29 Октября 2011 в 14:47, контрольная работа

Описание работы

Загальна характеристика бази практики
1) Назва організації: Державний комітет статистики України.
2) Галузева належність: є державним комітетом.
3) Форма власності: державна.
4) Загальна чисельність персоналу (включаючи чисельність працівників територіально відокремлених частин ):
Станом на 01.03.2002 у сфері управління Державного комітету статистики України, крім зазначених установ і підприємств, перебували 24 обласні, Київське та Севастопольське міські управління статистики, 659 міських, внутрішньоміських і районних відділів статистики; Луцький міський обчислювальний центр; Науково-дослідний інститут статистики; Інформаційно-видавничий центр; Інститут статистики, обліку та аудиту; 3 технікуми статистики; 9 обласних і Білгород-Дністровський навчальні центри; пансіонат "Лиман".

Содержание

Зміст:

1.Коротка характеристика бази практики (повна назва організації, галузева належність, форма власності,основні показники діяльності, загальна чисельність персоналу, завдання та функції підприємства) 3
2.1.Якісний аналіз персоналу 10
2.2.Перелік нормативно-правових документів, які застосовуються в організації в практиці менеджменту персоналу 13
2.3.Методи підбору персоналу, які застосовуються в організації 17
2.4.Методи і засоби забезпечення диференціації індивідуальних трудових доходів в організації 17
2.5.Вирішення питань розвитку соціального партнерства (колективний договір) 19
Література 24

Работа содержит 1 файл

Самостоятельная работа.doc

— 161.00 Кб (Скачать)

   19) розробляє проект плану статистичних  робіт, погоджує його з Національною  радою з питань статистики  при Президентові України і подає на затвердження Кабінету Міністрів України;

    20) узгоджує разом з Міністерством фінансів України форми бухгалтерської звітності для підприємств, установ і організацій усіх форм власності, строки подання річних та квартальних бухгалтерських звітів (крім обліку щодо виконання бюджету та обліку в банківській системі);

   21) узгоджує за поданням міністерств, інших центральних .органів виконавчої влади, об'єднань підприємств, які здійснюють функції управління майном, що належить до державної власності, обсяги відомчої (галузевої) статистичної звітності;

   22) забезпечує створення і ведення Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, визначення організаційних і методологічних принципів його ведення, організацію єдиного державного обліку всіх суб'єктів господарської діяльності, що підлягають включенню до даного реєстру, розробку інструктивних, нормативних документів, розроблення і вдосконалення технології та програмних засобів ведення цього реєстру та державних класифікацій, що використовуються органами державної статистики, а також інформаційно-довідкове обслуговування користувачів даними Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, випуск бюлетенів і збірників на базі даних;

   23) забезпечує достовірність, об’єктивність,  оперативність та цілісність статистичної інформації, її адекватність соціально-економічним явищам і процесам;

   24) забезпечує безкоштовно у встановленому  порядку статистичною та аналітичною інформацією Адміністрацію Президента України, Верховну Раду України, Кабінет Міністрів України, інші органи державної влади, які фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, Національний банк України у межах виділених з бюджету коштів на збирання та опрацювання цих даних; наукові установи, інших юридичних осіб, громадян - у разі залучення їх до виконання завдань органів державної влади;

   25) забезпечує гласність статистичних даних, надає засобам масової інформації поточні та річні дані про соціально-економічне становище України, її регіонів і галузей , : економіки, видає ,; статистичні збірники, бюлетені, огляди, прес-випуски та інші статистичні матеріали як на власній поліграфічній базі, - так і за господарськими угодами, проводить прес-конференції та інші заходи;

   26) забезпечує видачу у встановленому  порядку на платній основі зведеної державної статистичної інформації - юридичним особам і .громадянам на їх прохання, крім випадків, передбачених законодавством;

   27) організовує забезпечення звітних  одиниць програмами статистичних спостережень та інструкціями щодо їх виконання, бланками форм державної статистичної звітності, розробку яких централізовано в органах державної статистики;

   28) забезпечує відповідно до законодавства  збереження і захист статистичної інформації, дотримання державної та комерційної таємниць юридичних осіб, конфіденційність, знеособленість даних щодо фізичних і юридичних осіб;

   29) проводить міжнародні та міжрегіональні статистичні співставлення;

   30) налагоджує у встановленому порядку  міжнародне співробітництво з  питань, віднесених до його компетенції, бере участь у підготовці відповідних міжнародних договорів України, укладає в межах своєї компетенції та в порядку, передбаченому законодавством, договори із статистичними органами інших держав та міжнародними статистичними організаціями;

   31) сприяє об'єктивному відображенню  національних статистичних даних у статистичних виданнях міжнародних організацій та іноземних держав;

   32) вирішує питання добору і розстановки  кадрів, забезпечує підготовку, - перепідготовку . та підвищення кваліфікації  з  питань статистики,  обліку звітності і та, обчислювальної техніки керівних працівників і спеціалістів органів державної статистики  та інших галузей економіки;

   33) здійснює відповідно до чинного  законодавства функції з управління майном підприємств, установ і організацій, що належать до сфери його управління;

   34) бере участь у розробленні  цільових перспективних програм, .в опрацюванні комплексу заходів, спрямованих на поглиблення економічної реформи;

   35) готує пропозиції про вдосконалення  механізму регулювання розвитку економіки, її структурної перебудови, забезпечення ринкової збалансованості, соціального захисту населення, екологічної безпеки;

   36) забезпечує у межах своєї компетенції  реалізацію державної політики щодо державної таємниці, здійснює контроль за її збереженням у центральному апараті Держкомстату України, на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери його управління;

   37) встановлює ціни на створювану  в системі статистичну продукцію і тарифи на інформаційно-обчислювальні послуги, що надаються госпрозрахунковими підрозділами органів державної статистики, в національній та іноземній валюті;

   38) здійснює інші функції, необхідні  для виконання покладених на нього завдань. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

       

       Варіант № 2

       Пункт 2.1

       Таблиця 1

       ЯКІСНИЙ АНАЛІЗ ПЕРСОНАЛУ  управління статистики фінансів

 
 

за п

Прізвище, ініціали працівника Посада (професія) Стать (чол./жін.) Вік, років Загальний трудовий стаж, років Стаж роботи

в організації, років

Категорія

(для  спеціалістів)

Освіта Спеціальність

(за дипломом)

1 Кузнєцова

Маргарита Станіславівна

Начальник управління статистики фінансів ДКС Жін. 34 12 10 3 вища Економічна  інформатика і автоматизація  систем
2 Жук

Ірина Миколаївна

Заступник начальника управління статистики фінансів ДКС Жін. 41 23 16 4 вища Економічна  статистика
3 Шевченко

Тетяна  Миколаївна

Начальник відділу  статистики фінансів підприємств

та організацій

Жін. 32 6 6 5 вища Державне управління. Адміністративний менеджмент
4 Мазур Інна Миколаївна Головний

економіст

Жін. 38 19 3 5 вища Цивільне та промислове будівництво
5 Трофименко

Тамара  Андріївна

Головний

економіст

Жін. 43 26 5 5 вища Оптичне та оптико-електронне приладобудування
6 Власюк

Вікторія Вікторівна

Головний

економіст

Жін. 38 22 9 5 вища Економічна  статистика
7 Гордієнко Світлана Василівна Провідний

економіст

Жін.. 42 25 10 5 вища Економічна  статистика
8 Гайдай Лілія  Анатолівна Провідний

економіст

Жін. 24 2,5 2,5 5 вища Книговидання  та книгорозповсюдження
9 Бут Тетяна Миколаївна Економіст Жін. 19 1,1 1,1 5 неповна вища    -----
10 Мороз

Олена Миколаївна

Заступник начальника управління-начальник відділу статистики державних фінансів

та грошово-кредитної  системи

Жін. 48 21 19 4 вища Економічна  статистика
11 Назаренко

Тамара Миколаївна

Головний

економіст

Жін. 39 14 7 5 вища Економічна  статистика
12 Сопіна

Валентина

Олександрівна

Головний

економіст

Жін. 54 32 29 5 вища Фінанси і кредит
13 Романчук

Ірина Яківна

Провідний

економіст

Жін. 33 9 6 5 вища Економіка і  організація промисловості підприємств  широкого вжитку
14 Білоус Дарина Олександрівна Економіст Жін. 21 1,5 1,5 5 неповна вища      -----
 

       Таким чином, в управлінні працює 14 осіб, з яких одна є начальником управління, а ще дві її заступниці, при цьому заступниці мають четверту категорію, а начальник управління третю. Інші працівники мають п’яту категорію, не зважаючи на посаду. Всі працівники жіночої статі - 100 % (14 осіб). Майже всі працівники мають вищу освіту – 12 осіб (2 – неповну вищу), що пов’язано із специфікою діяльності організації. Наявна досить велика частка молодих жінок, пенсіонери відсутні. Слід зазначити, що в управлінні працюють жінки, які мають досить великий загальний трудовий стаж роботи, 47% працівників мають загальний трудовий стаж понад 20 років і 26 % -- понад 10 років, що говорить нам про досвід, який вони вже набули. 

 

Пункт 2.2

       2.2. Перелік нормативно-правових документів, які використовуються у Держкомстаті України в практиці менеджменту персоналу.  

       Таблиця 2.2.

       ВИКОРИСТАННЯ  НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ ДОКУМЕНТІВ

 
№ за п Назва нормативно-правового  документа Назва завдань  менеджменту персоналу, для виконання  яких використовується документ
Закон України "Про колективні договори та угоди"
 • дотримання трудового законодавства;
 • аналіз та регулювання групових і особистих відносин,
 • аналіз та регулювання відносин керівництва;
 • управління виробничими конфліктами та стресами;
 • управління взаємодії з профспілками;
 • Окреслення мотиваційної основи (заохочення та соціальні гарантії) трудової діяльності.
Закон України  “Про порядок вирішення колективних  трудових спорів (конфліктів)”
 • здійснення взаємодії сторін соціально-трудових відносин у процесі врегулювання колективних трудових спорів (конфліктів), що виникли між ними.
 • визначає правові і організаційні засади функціонування системи заходів по вирішенню колективних трудових спорів
Наказ Міністерства праці № 43 «Про затвердження Положення  про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій»
 • організація роботи з кадрами, які мають інше місце основної роботи.
Постанова КМУ  №309 «Про затвердження Положення про  підготовку науково-педагогічних і  наукових кадрів»
 • професійна орієнтація персоналу;
 • професійна підготовка персоналу;
 • перепідготовка  і підвищення кваліфікації персоналу;
 • організація роботи з кадровим персоналом.
Закон України "Про професійні спілки, їх права  та гарантії діяльності"
 • дотримання трудового законодавства;
 • управління взаємодії з профспілками.
Постанова КМУ  №923 «Про перелік посад наукових працівників державних наукових установ, організацій та посад науково-педагогічних працівників державних вищих  навчальних закладів III - IV рівнів акредитації, перебування на яких дає право на одержання пенсії та грошової допомоги при виході на пенсію відповідно до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність"»
 • планування виходу на пенсію;
 • розробка посадових інструкцій.
Закон України "Про оплату праці"
 • управління мотивацією персоналу;
 • тарифікація трудового процесу,
 • розробка систем оплати праці;
 • розробка форм участі персоналу в розподілі прибутку,
 • розробка форм морального заохочення;
 • організація нормативно-методичного забезпечення системи управління персоналом, тобто на основі закону регулюються стимулювання роботи, рівень оплати праці в залежності від складності праці, кваліфікації, стажу та умов праці, навантаження.
Постанова КМУ  №1110 “ПОЛОЖЕННЯ про порядок виплати  надбавки за стаж роботи у науковій сфері ”
 • тарифікація трудового процесу,
 • розробка систем надбавок.
Постанова КМУ  №134 «Про впорядкування умов оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей  бюджетної сфери»
 • тарифікація трудового процесу,
 • управління мотивацією персоналу;
 • розробка систем оплати праці.
Закон України

"Про зайнятість  населення "

 • розробка кадрової політики;
 • підтримання взаємозв’язку із зовнішніми джерелами, які забезпечують організацію кадрами;
 • найом та облік персоналу;
 • управління зайнятістю персоналом.
Закон України "Про освіту"
 • встановлення порядку оплати навчання працівників Держкомстату
НАКАЗ Міністерства праці    N 77 «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням  органів виконавчої влади, місцевого  самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів»
 • встановлення системи надбавок та доплат.
Постанова № 5 Правління  Фонду соціального  страхування  України «Про затвердження Інструкції про порядок планування і видачі путівок на санаторно-курортне лікування та відпочинок, придбаних за кошти соціального страхування»
 • забезпечення охорони здоров’я і відпочинку.
Закон України "Про наукову і науково - технічну діяльність"
 • інформаційне і технічне забезпечення управлінням персоналом;
 • забезпечення персоналу науково-технічною інформацією.
Закон України  “Про охорону праці”
 • організація виробничого середовища
 • забезпечення оптимального самопочуття та охорона здоров"я персоналу
Закон України  “Про пенсійне забезпечення”
 • мотивація трудової діяльності та кар"єрного росту
 • соціальні гарантії як основа доброго психологічного самопочуття персоналу
Постанова КМУ N 301 «Про трудові книжки працівників»
 • статистичний  облік персоналу;
 • аналіз плинності кадрів.
 

 

       

      2.3. Застосовувані у Держкомстаті методи професійного відбору персоналу.

      На  рівні рядових співробітників професійний  відбір персоналу відбувається з  допомогою трьох основних методів:

 1. Тестування на профпридатність - воно являє собою комплекс питань і допомагає з"ясувати рівень професійних знань та ступінь придатності до певної посади. Тестування - досить ефективний засіб при прийомі на роботу " з вулиці" який з високою достовірністю допомагає визначити профпридатність співробітника, проте воно мало допомагає при визначенні психологічної сумісності нового співробітника з колективом ( тестування на психологічну сумісність в Держкомстаті не проводяться).
 2. Співбесіда - проходить у вигляді усної розмови між працівником відділу кадрів ( або керівником підрозділу) і новим співробітником. На відміну від стандартного тестування вона дозволяє не тільки визначити загальний рівень професійних знань та навичок, але з"ясувати певні аспекти особистості, які можуть стати на заваді або сприятимуть входженню нового співробітника до колективу. Співбесіда є більш поширеною, ніж тестування і досить часто є другим етапом після нього при прийомі на роботу.
 3. Прийом на роботу після проходження навчальної практики - цей метод є основним при працевлаштуванні студентів КНЕУ, що проходять практику в Держкомстаті. Цей метод дозволяє відібрати співробітника з потрібними психологічними якостями та рівнем знань, проте через малу кількість студентів-практикантів його застосування обмежене

      При заміщенні керівних посад (начальників  відділів, управлінь, їх заступників) залучення  персоналу відбувається двома шляхами:

 1. Підвищення в посаді заступників або помічників керівників, посади яких звільнилися. Такий метод є найпоширенішим і гарантує психологічну сумісність з колективом та достатній рівень професійних знань та досвід роботи. Інколи заміщення посад відбувається за рахунок працівників інших підрозділів.
 2. Прийом на роботу на конкурсній основі - поєднує в собі тестування і співбесіду. Цей метод застосовується переважно при неможливості заміщення посад за рахунок кадрового резерву або необхідності поповнення персоналу молодими та кваліфікованими кадрами.
 

             2.4. Диференціація індивідуальних трудових доходів в Держкомстаті здійснюється на основі закону України " Про державну службу" та інших відповідних нормативних актів.

Информация о работе Якісний аналіз персоналу