Якісний аналіз персоналу

Автор: Пользователь скрыл имя, 29 Октября 2011 в 14:47, контрольная работа

Описание работы

Загальна характеристика бази практики
1) Назва організації: Державний комітет статистики України.
2) Галузева належність: є державним комітетом.
3) Форма власності: державна.
4) Загальна чисельність персоналу (включаючи чисельність працівників територіально відокремлених частин ):
Станом на 01.03.2002 у сфері управління Державного комітету статистики України, крім зазначених установ і підприємств, перебували 24 обласні, Київське та Севастопольське міські управління статистики, 659 міських, внутрішньоміських і районних відділів статистики; Луцький міський обчислювальний центр; Науково-дослідний інститут статистики; Інформаційно-видавничий центр; Інститут статистики, обліку та аудиту; 3 технікуми статистики; 9 обласних і Білгород-Дністровський навчальні центри; пансіонат "Лиман".

Содержание

Зміст:

1.Коротка характеристика бази практики (повна назва організації, галузева належність, форма власності,основні показники діяльності, загальна чисельність персоналу, завдання та функції підприємства) 3
2.1.Якісний аналіз персоналу 10
2.2.Перелік нормативно-правових документів, які застосовуються в організації в практиці менеджменту персоналу 13
2.3.Методи підбору персоналу, які застосовуються в організації 17
2.4.Методи і засоби забезпечення диференціації індивідуальних трудових доходів в організації 17
2.5.Вирішення питань розвитку соціального партнерства (колективний договір) 19
Література 24

Работа содержит 1 файл

Самостоятельная работа.doc

— 161.00 Кб (Скачать)

     Оплата  праці державних службовців повинна  забезпечувати достатні матеріальні умови для незалежного виконання службових обов’язків, сприяти укомплектуванню апарату державних органів компетентними i досвідченими кадрами, стимулювати їх сумлінну та iнiцiативну працю.

Заробітна плата державних службовців складається з посадових окладів, премій, доплати за ранги, надбавки за вислугу років на державній службі та інших надбавок.

Посадові  оклади державних службовців установлюються залежно від складності та рівня  вiдповiдальностi виконуваних службових  обов’язків.

Доплата за ранг провадиться відповідно до рангу, присвоєного державному службовцю.

Надбавка  за вислугу років виплачується державним  службовцям щомісячно у відсотках  до посадового окладу з урахуванням  доплати за ранг i залежно від  стажу державної служби у таких розмірах: понад 3 роки - 10, понад 5 років - 15, понад 10 років - 20, понад 15 років - 25, понад 20 років - 30, понад 25 років - 40 відсотків.

Державним службовцям можуть установлюватися  надбавки за високі досягнення у праці i виконання особливо важливої роботи, доплати за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників та iншi надбавки i доплати, а також надаватися матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань.

Умови оплати праці державних службовців, розміри їх посадових окладів, надбавок, доплат i матеріальної допомоги визначаються Кабінетом Мiнiстрiв України.

Джерелом  формування фонду оплати працi державних  службовцiв є Державний бюджет України.

Скорочення  бюджетних асигнувань не може бути підставою для зменшення посадових окладів, надбавок до них та фінансування інших, передбачених цим Законом, гарантій, пільг i компенсацій.

За сумлінну безперервну працю в державних  органах, зразкове виконання трудових обов’язків державним службовцям видається  грошова винагорода в розмірі  та порядку, що встановлюються Кабінетом Мiнiстрiв України.

За особливі трудові заслуги державні службовці  представляються до державних нагород  та присвоєння почесних звань.

       Мінімальний посадовий оклад встановлений на рівні мінімальної заробітної плати  – 165 грн. (прибиральниця). Із зростанням кваліфікації працівника зростає і його оклад (максимально – до 450 грн.).

       Передбачена система надбавок та премій. Зокрема, посадові оклади наукових працівників (крім посад, для яких наявність наукового  ступеня передбачена кваліфікаційними вимогами) підвищуються: за науковий ступінь доктора наук - на 25 %, кандидата наук - на 15 %.

       Встановлено доплати працівникам у розмірі  до 50 % посадового окладу відсутнього  працівника:

       - за виконання обов’язків тимчасово  відсутніх працівників;

       - за суміщення професій (посад);

       - за розширення зони обслуговування  або збільшення обсягу робіт.

       Встановлено доплати працівникам:

       - за роботу, що передбачає доступ  до державної таємниці, - в розмірі  15 % посадового окладу;

       - провідному економісту по роботі з кадрами за ведення обліку військовозобов’язаних і призовників - до 50 % посадового окладу.

         Надбавки науковим працівникам  за стаж роботи в науковій  сфері: більше 3-х років - 10 %, більше 10-ти років - 20 %, більше 20-ти років  - 30 % посадового окладу.

       Також проводиться преміювання працівників  за виконання особливо важливих виробничих завдань, виконання і перевиконання  виробничих завдань, виконання завдань  у встановлений термін, підвищення продуктивності праці (виробітку), поліпшення кінцевих результатів господарської діяльності. Розмір премії визначається з урахуванням особистого вкладу працівника у виконання зобов'язань, прийнятих на себе Держкомстатом, і граничними розмірами не обмежуються.

      Таким чином,  економіст (сумісник), який працює неповний робочий тиждень отримує за місяць 80 грн. Тоді як, завідуючий відділом, який має науковий ступінь кандидата економічних наук, виконує обов’язки тимчасово відсутнього працівника, працює з документами, що містять державну таємницю, працює в організації більше 20 років, отримає за місяць заробітну плату в розмірі 472,5 грн.  У свою чергу заступник директора, який має ступінь доктора наук, і працює в організації більше 10 років отримає заробітну плату в розмірі 450 грн.

2.5.Вирішення питань розвитку соціального партнерства ввідбувається на умовах, закріплених у колективному договорі, за дотриманням яких слідкує профспілка. При опитуванні співробітники Держкомстату засвідчили, що умови колективного договору виконуються на достатньому рівні. Повний текст колективного договору приведено нижче:

Колективний договір 

            прийнятий на загальних зборах трудового колективу

______Державного комітету статистики України____

(найменування підприємства, організації) 

м.___Києва___                                "_1__"___грудня___ 1997р. 

    З метою  сприяння  регулюванню   трудових   відносин   і соціально-економічних  інтересів  працівників   і   власників

__Державного комітету статистики України____

(найменування підприємства, установи, організації)

в особі __________Осауленко Олександра Григоровича___

(генерального директора, його прізвище, ім'я, по батькові)

з одного боку, і трудовий колектив

Державного комітету статистики України

(найменування підприємства, установи, організації)

      в особі обраного і уповноваженого

          начальника першого відділу, _Фастовця Валерія Сергійовича_

(голови ради трудового колективу, його посада, прізвище, ім'я, по батькові)

(далі -  Сторони)  уклали  цей договір про наступні свої взаємні зобов'язання: 

1. Загальні положення

1.1. Цей колективний договір укладений у відповідності з Законом України "Про колективні договори і угоди" і визначає взаємні виробничі, трудові і соціально-економічні відносини між дміністрацією і працівниками підприємства.

1.2. Умови цього колективного  договору є обов'язковими для його Сторін, що уклали. Ці умови у випадку будь-яких суперечок і розбіжностей не можуть трактуватися як погіршуючі, в порівнянні з чинним законодавством України, положення працівників, інакше вони признаються недійсними.

1.3. Положення цього колективного договору розповсюджуються на всіх працівників підприємства і обов'язкові як для власників і управлінського персоналу, так і для  кожного члена трудового колективу.

1.4. Жодна з Сторін, що уклали колективний договір, не може в односторонньому порядку припинити виконання його положень.

1.5. Цей колективний договір зберігає силу у випадку зміни складу, структури і найменувань підприємства, а в випадку його реорганізації він може бути переглянений за згодою Сторін. У разі зміни власника підприємства дія колективного договору зберігається не більше за рік. У цей період Сторони повинні почати переговори про внесення нового або зміни цього колективного договору.

1.6 Положення цього колективного договору діють до укладення нового договору. 

2. Організація виробництва, праці,забезпечення продуктивної зайнятості

2.1.Жоден трудовий договір (контракт), що укладається підприємством з працівниками, не може суперечити ыснуючому колективному договору таким чином, щоб, в порівнянні з останнім, права і інтереси працівника в трудовому договорі (контракті) були якимсь чином ущемлені. У разі виникнення такої суперечності відповідні положення трудового договору (контракту) визнаються недійсними.

2.2.Адміністрація підприємства не має права вимагати від працівника виконання роботи, не обумовленої трудовими договорами (контрактами). Підприємство зобов'язано передбачити в контракті або розробити і затвердити для кожного працівника його функціональні обов'язки, ознайомити його з ними і вимагати лише їх виконання. У даних функціональних обов'язках або в контракті може бути передбачене виконання одним з працівників обов'язків іншого лише у разах тимчасової відсутності останньої в зв'язку з хворобою, відпусткою або по інших важливих причинах, причому такі обов'язки можуть покладатися на іншого працівника тільки за додаткову плату і з урахуванням його реальної можливості виконувати їх, тобто з урахуванням належної професійної підготовки і зайнятості при виконанні безпосередніх обов'язків.

2.3. Кожний працівник зобов'язаний сумлінно і якісно виконувати свої обов'язки, працювати чесно і сумлінно, дотримуватися дисципліни праці, своєчасно і точно виконувати розпорядження власників і уповноважених ними осіб, дотримуватися трудової і технологічної дисципліни, вимоги нормативних актів з охорони праці, дбайливо відноситися до майна власників, на прохання адміністрації підприємства негайно подавати звіти про виконання своїх конкретних обов'язків.

2.4.Працівники можуть бути звільнені з підприємства у випадку змін в організації виробництва, при скороченні чисельності або штату. У цих випадках вони персонально попереджаються адміністрацією про майбутнє звільнення  не пізніше ніж за два місяця. При цьому підприємство надає працівнику іншу роботу по спеціальності, а у разі неможливості цього або при відмові працівника від неї останній працевлаштовується самостійно. При звільненні працівника по вказаній в справжньому пункті основі йому виплачується заробітна плата за весь період подальшого працевлаштування, але не більш ніж за три місяці від дня звільнення.

2.5.Звільнення працівників допускається тільки після використання всіх і додатково створених можливостей для забезпечення зайнятості на підприємстві. 

3. Нормування і оплата праці

3.1. Заробітна плата виплачується по місцю роботи у валюті України 2 і 17 числа кожного місяця, а в випадку, якщо день виплати заробітноїплати співпадає з вихідним в день - напередодні цього дня. Заробітна плата за час чергового відпустки виплачується не менш ніж за 3 дні до початку відпустки. 3.2. Встановити мінімальну зарплату в розмірі 150% до мінімального рівня, встановленого державою.

3.3. Зведення про оплату праці працівників надаються іншим органам і особам тільки у випадках, прямо передбачених законодавством.

3.4. Оплату робочого часу за вимушені простої (з розрахунку місячної норми робочого часу) не з вини працівника провести відповідно до чинного законодавства, але не нижче мінімального розміру заробітної плати, гарантованого державою.

3.5. При укладенні трудового договору (контракту) адміністрація доводить до відома працівника розмір, порядок і терміни виплати заробітної плати, умови, відповідно до яких можуть вироблятися утримання із заробітної плати.

3.6. Положення про систему оплати праці, діючу на підприємстві, приведено в додатку N2 до теперішнього часу договору.

3.7. Робота в святкові, неробочі і вихідні дні, якщо вона не  компенсується іншим часом відпочинку, а також в понаднормове час, оплачується в подвійному розмірі.

3.8. Всі питання, що стосуються заробітної плати і преміювання, узгоджуються з профспілковою організацією. 

4. Встановлення гарантій, компенсацій і пільг

4.1. Працівникам надаються гарантії, компенсації і пільги при службових відрядженнях, при переїзді на роботу в іншу місцевість і в інших випадках, передбачених законодавством.

4.2.Підприємством встановлюються наступні додаткові (не передбачені законодавством) гарантії, компенсації і пільги: компенсація за підвищені, в порівнянні з законодавче затвердженими, розмірами за службових відрядженя, додаткові пільги для окремих категорій працівників.  

5. Режим роботи, тривалість робочого часу і відпочинку

5.1.На підприємстві встановлюється наступний режим роботи, який зобов'язуються виконувати всі працівники:

Информация о работе Якісний аналіз персоналу