Якісний аналіз персоналу

Автор: Пользователь скрыл имя, 29 Октября 2011 в 14:47, контрольная работа

Описание работы

Загальна характеристика бази практики
1) Назва організації: Державний комітет статистики України.
2) Галузева належність: є державним комітетом.
3) Форма власності: державна.
4) Загальна чисельність персоналу (включаючи чисельність працівників територіально відокремлених частин ):
Станом на 01.03.2002 у сфері управління Державного комітету статистики України, крім зазначених установ і підприємств, перебували 24 обласні, Київське та Севастопольське міські управління статистики, 659 міських, внутрішньоміських і районних відділів статистики; Луцький міський обчислювальний центр; Науково-дослідний інститут статистики; Інформаційно-видавничий центр; Інститут статистики, обліку та аудиту; 3 технікуми статистики; 9 обласних і Білгород-Дністровський навчальні центри; пансіонат "Лиман".

Содержание

Зміст:

1.Коротка характеристика бази практики (повна назва організації, галузева належність, форма власності,основні показники діяльності, загальна чисельність персоналу, завдання та функції підприємства) 3
2.1.Якісний аналіз персоналу 10
2.2.Перелік нормативно-правових документів, які застосовуються в організації в практиці менеджменту персоналу 13
2.3.Методи підбору персоналу, які застосовуються в організації 17
2.4.Методи і засоби забезпечення диференціації індивідуальних трудових доходів в організації 17
2.5.Вирішення питань розвитку соціального партнерства (колективний договір) 19
Література 24

Работа содержит 1 файл

Самостоятельная работа.doc

— 161.00 Кб (Скачать)

     - початок роботи   - 9.00,

     - закінчення роботи   - 18.00,

       в п'ятницю  - 17.00,

     - перерва для відпочинку

       і живлення   - з 13.00 до 13.45,

     - субота і неділя - вихідні дні.

5.2. Напередодні святкових і неробочих днів тривалість роботи працівників скорочується на одну годину.

5.3. Адміністрація  зобов'язується погоджувати з профспілковими органами підприємства (представниками трудового колективу) зміни тривалості робочого дня (тижні).

5.4. Працівники підприємства повинні бути повідомлені про понаднормовій роботі не менш ніж за добу до її початку.

5.5.Працівники підприємства по узгодженню з адміністрацією мають право використати гнучкий графік роботи.

5.6. Тривалість щорічної відпустки для працівників підприємства встановлюється не менш 28 календарних днів.

5.7. Графік чергових щорічних відпусток затверджується адміністрацією підприємства до 29 січня поточного року, для чого не пізніше 1 січня представляється їй трудовим колективом. При визначенні черговості відпусток  враховуються  сімейні  і інші особисті обставини кожного  працівника. Перелік категорій працівників, що мають право на надання відпустки в зручне для них час, визначений ст. 10 Закони України  "Про  відпустки.

5.8. Перелік посад і професій, що мають право на додаткова  відпустка за ненормований робочий день, і тривалість такої відпустки приведені в додатку N4.

5.9. По сімейних обставинах і іншим шанобливим причинам працівникам по їх заявах можуть бути надані короткочасні відпустки без збереження заробітної плати на термін, зумовлений угодою між працівником і адміністрацією підприємства, тривалістю не більш 15 календарних днів. У разі простою по причинах, що не залежать від підприємства, адміністрація може надавати працівникам відпустку без збереження заробітної  плати тривалістю не більш 2 календарних днів в рік. При наданні такої відпустки з ініціативи адміністрації працівник повинен бути повідомлений про початок відпустки не менш ніж за 5 днів до його початку.

5.10. Всі працівники зобов'язуються без дозволу адміністрації не знаходитися в приміщеннях організації в неробочий час по причинах, не пов'язаним з роботою, а також не запрошувати туди сторонніх осіб. 

6. Прийом і звільнення працівників

6.1. Форми і умови трудового договору (контракту), включаючи звільнення, не передбачені законодавством, підлягають узгодженню з профспілковою організацією підприємства.

6.2.Кожний знов прийнятий працівник зобов'язаний ознайомитися з умовами колективного договору під розписку.

6.3. Не допускається звільнення працівника в зв'язку з ліквідацією робочого місця, якщо до досягнення пенсійного віку йому необхідно проробити 4 роки.  

7. Умови і охорона праці

     7.1. Забезпечення безпечних умов праці є обов'язком власника підприємства (уповноваженого ним органу), який організує умови праці на робочому місці, безпеку технологічних процесів, машин, механізмів, обладнання, інших засобів виробництва, наявність засобів захисту, відповідність санітарно-побутових нормативних актів з охорони праці.

     7.2. Працівники мають право відмовитися від дорученої  роботи, при якій створюється ситуація, небезпечна для їх життя і здоров'я, якщо такі умови прямо не передбачені трудовими договорами (контрактами), а також для життя і здоров'я інших людей і навколишнього середовища.

     7.3. Затвердити комплексні організаційно-технічні заходи щодо досягнення нормативів безпеки, гігієни праці, підвищення існуючого рівня  охорони праці (додаток N 2) з виділенням коштів на їх виконання:

     - з фонду охорони праці підприємства;

     - з  власних коштів (чистого  прибутку) підприємства.

     7.4. Виділити додаткові кошти:

     - з фонду охорони праці підприємства на придбання спецодягу, спецвзуття і інших коштів індивідуальної захисти працівників;

     - з прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства на видачу лікувально-профілактичного харчування працівників (для професій, по яких це не передбачене галузевими нормами).

     7.5. Працівники зобов'язані знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці, правила поведінки з машинами, механізмами, обладнанням, іншими засобами виробництва, користуватися коштами індивідуального і колективного захисту, пройти обов'язкові медичні огляди

     7.6. Власник (уповноважений ним орган) зобов'язаний відшкодовувати працівникам фізичний збиток, заподіяний пошкодженням здоров'я, пов'язаним з виконанням трудових обов'язків, а також моральний збиток, заподіяний внаслідок небезпечних або шкідливих умов праці, на умовах і в порядку, передбачених статтями 173, 173-1 КЗоТ України, статтями 11-13 Закони України "Про охорону праці", Правилами відшкодування власником підприємства, установи і організації або уповноваженим ним органом збитку, заподіяного пошкодженням здоров'я, пов'язаним з виконанням ним трудових обов'язків, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 23 червня 1993 року N 472, і іншими законодавчими актами України.

     7.7. Працівники зобов'язуються використати надані їм в користування (розпорядження) транспортні засоби, техніку і інше майно власника тільки в службових цілях. 

8. Соціальні пільги і гарантії

     8.1. Власник (адміністрація) підприємства гарантує надання працівникам вільного часу для проходження медичних оглядів, отримання медичної допомоги, явки в державні органи для вирішення необхідних житлово-побутових проблем працівників без проведення якого-небудь вирахування із заробітної плати або інших необгрунтованих санкцій.

     8.2. З метою оздоровлення щорічно працівникам підприємства видаються санаторно-курортні і туристичні путівки.

     8.3. За рахунок коштів підприємства виділяти безпроцентні позики:

     - молодим сім'ям,

     - на проведення весілля, поховання.

     8.4. Надавати допомогу багатодітним і малозабезпеченим сім'ям.

     8.5. Виділити за рахунок прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства кошти на здешевлення вартості харчування в

столової. 

            9. Гарантії діяльності представницьких організацій працівників

     9.1. Підприємство гарантує свободу організації і діяльності профспілкової організації, ради трудового колективу, проведення в неробочий час загальних зборів трудового колективу. 

                10. Зміна форми власності

     10.1. Адміністрація підприємства зобов'язана завчасно інформувати трудовий колектив про зміну форми власності підприємства або його структурних підрозділів.

     10.2. При приватизації підприємства в план приватизації включаються положення про гарантії збереження обсягів виробництва і робочих місць, перелік і використання об'єктів соціальної інфраструктури, яка знаходиться на балансі підприємства. 

11. Відповідальність Сторін, вирішення суперечок

     11.1. У разі невиконання або неналежного виконання обов'язків, передбачених цим договором, Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства.

     При цьому для залучення осіб, що представляють власника або уповноважений ним орган, або профспілки, або інші уповноважені трудовим колективом органи, з вини яких порушено або не виконане зобов'язання за колективним договором, до адміністративної відповідальності рада трудового колективу або представник власника направляють відповідну інформацію в Міністерство труда України для складання протоколу про адміністративному правопорушенні, а для залучення до карної відповідальності - до органів прокуратури.

     До дисциплінарної відповідальності  можуть бути притягнуті як посадові особи, так і працівники лише на основі перевірки, в ході якої від порушника вимагаються письмові пояснення.

     11.2. Спори між Сторонами вирішуються в порядку, передбаченому законодавством України.

     11.3. Притягнення до дисциплінарної, адміністративної або карної відповідальності не виключає цивільної, матеріальної або інших видів відповідальності винних осіб. 

                   12. Заключні положення

     12.1. Термін дії цього договору – до "_1_"___січня___ 2002 р.

     12.2. Зміни і доповнення до цього договору протягом терміну його дії можуть вноситися тільки при взаємній згоді Сторін.

     12.3. Контроль за виконанням договору здійснюється безпосередньо Сторонами або уповноваженими ними представниками в порядку, обумовленому Сторонами за окремої письмовомої (або усної) згоди.

     12.4. Сторони, що підписали даний колективний договір, щорічно, не пізніше ______15 січня  звітують про його виконання. 
 
 
 

        Література:

  1. Колот А.М. Мотивація, стимулювання й оцінка персоналу: Навч.посібник. — К.:КНЕУ, 1998.
  2. Петюх В.М. Управління персоналом: Навч.-метод посібник для самостійного вивчення дисципліни. — К: КНЕУ, 2000.

        Основні закони:

  1. Указ Президента України "Про Положення про Державний комітет статистики України".
  2. Закон України "Про державну статистику".
  3. Закон України "Про оплату праці"

Информация о работе Якісний аналіз персоналу