Ідентифікація і оцінка відповідності продовольчих товарів

Автор: Пользователь скрыл имя, 18 Февраля 2013 в 22:48, курсовая работа

Описание работы

Проблема багатогранного вивчення властивостей товарів на сучасному етапі формування вільного ринку в Україні, встановлення їх натуральності, виявлення фальсифікованих товарів є занадто актуальною. Незважаючи на те що в Україні прийнято Закон «Про захист прав споживачів», а в кожній області створено товариства споживачів, фактично індивідуальний споживач залишається один на один у протистоянні з виробниками й підприємцями різного рівня.

Содержание

Вступ
Значення і сутність ідентифікаційної експертизи
Основні функції ідентифікації товарів.
1.2. Види ідентифікації товарів.
1.3. Засоби ідентифікації товарів
2. Способи ідентифікації товарів
Спосіб унікальних найменувань
Спосіб цифрових номерів
Спосіб умовних позначень.
Спосіб штрихового кодування.
Ідентифікаційні ознаки олії соняшникової і кукурудзяної (жирно
кислотний склад).
Висновки
Перелік літературних джерел

Работа содержит 1 файл

ПРОДИ КУРСАЧ 5. 1. курс.docx

— 195.11 Кб (Скачать)

 

Вступ

 

Проблема  багатогранного вивчення властивостей товарів на сучасному етапі формування вільного ринку в Україні, встановлення їх натуральності, виявлення фальсифікованих  товарів є занадто актуальною. Незважаючи на те що в Україні прийнято Закон «Про захист прав споживачів», а в кожній області створено товариства споживачів, фактично індивідуальний споживач залишається один на один у протистоянні з виробниками  й підприємцями різного рівня.

Ідентифікація товарів є важливою дією при оцінці якості та встановлення їх відповідності еталоном або вимогам, які передбачаються в моральній або іншій документації. Виробництво і продаж якісної та безпечної харчової продукції з максимально збереженими незамінними харчовими речовинами - це проблема не тільки споживча, технічна, але й економічна, соціальна та політична. У зв'язку з цим гостро постають проблеми, пов'язані з підвищенням відповідальності за ефективність та об'єктивність контролю якості сировини, дотримання правил ведення технологічних процесів переробки, пакування, зберігання сировини, та нормативів зберігання і реалізації готових продуктів.

Основними завданнями ідентифікації на сучасному етапі є:

 • розробка основних понять, структури, норми і правил у сфері ідентифікації товарів;
 • розробка спеціальних критеріїв, які будуть використовуватися для цілей ідентифікації однорідних груп, видів і найменувань товарів;
 • удосконалення стандартів та іншої нормативної документації з включенням до неї показників якості, які необхідні при ідентифікації;
 • розробка методів ідентифікації товарів і першу чергу експрес-методів, які б дозволяли визначати асортиментну належність товару з досить високим ступенем ймовірності.

За сучасних умов у всьому світі  вимоги до якості харчових продуктів  стали жорсткішими. Важливо, щоб  якість харчових продуктів була ідентична  тим вимогам, які закладено в державних стандартах і технічних умовах на їх виробництво.

Ідентифікація харчових продуктів — це виявлення відповідності їхніх характеристик, указаних при маркуванні, у супровідних документах чи в інших засобах інформації, висунутим до них вимогам. Як засоби ідентифікації харчових продуктів використовують нормативні, технічні та товаросупровідні документи, а також маркування.

Складність ідентифікації полягає  в тому, що в більшості випадків відсутні або не дуже надійні її критерії. Так, майже неможливо встановити ідентичність пшеничного борошна вищого ґатунку, виготовленого одним хлібозаводом, але різними змінами та (або) виготовленого  із борошна, одержаного від різних постачальників. За рубежем роблять спроби вносити  у маркування харчових продуктів  певну інформацію про їх приналежність  до конкретної товарної партії. В Україні  маркування, яке ідентифікує конкретну  товарну партію, використовується лише для продукції консервної промисловості (консерви, пресерви).

Тема даної курсової роботи: «Ідентифікація і оцінка відповідності продовольчих товарів».

Мета роботи: З’ясувати особливості ідентифікації і оцінки відповідності продовольчих товарів.

Поставлена мета вимагає  вирішення певних завдань:

 • розглянути значення і сутність ідентифікаційної експертизи;
 • відстежити способи ідентифікації товарів;
 • дослідити ідентифікаційні ознаки олії соняшникової і кукурудзяної (жирно кислотний  склад).

Курсова робота складається із вступу, загальної, основної і практичної частини,  висновків та пропозицій. У вступі обґрунтовується актуальність обраної теми, визначаються мета, об’єкт дослідження. Загальна, основна і практична частини присвячені дослідженню поставленої проблеми. У висновках сформульовано основні результати, які отримані в процесі підготовки роботи.

 1. Значення і сутність ідентифікаційної експертизи

 

Експертиза є основним засобом підвищення якості товарів, недопущення постачання в торговельні  підприємства фальсифікованих товарів, удосконалення їх асортименту. В  кожній демократичній державі вона сприяє зміцненню законності та правопорядку.

«Експертиза» (від лат. expertus — дослідний) — це дослідження будь-якого питання чи об'єкта, яке вимагає спеціальних знань, з наданням мотивованого висновку.

Ідентифікація – визначення відповідності показників якості харчових продуктів і продовольчої сировини показникам, встановленим у нормативній і технічній документації виробника харчових продуктів чи наведеним в інформації про ці продукти, а також визначення відповідності харчових продуктів і продовольчої сировини встановленій загальній назві з метою сертифікації.

У цьому визначенні поняття «ідентифікація», на жаль, звужується до вимог нормативних і технічних документів виробника продукції. Але фахівцям-товарознавцям відомо, що вимоги стандартів здебільшого до органолептичних показників не несуть ідентифікуючої інформації, тому що мають дуже лаконічні фрази: «Відповідає даному виду товару», «відповідно до рецептури» тощо. Цілком зрозуміло, що провести ідентифікаційну експертизу за таким критерієм неможливо.

Ідентифікація, як правило, вимагає  багатосторонніх досліджень як досвідченими фахівцями — товарознавцями-експертами, так і висококваліфікованими  вченими-експертами. У зв'язку з тим, що результати ідентифікації того чи іншого виробу аналізуються і на основі цього аналізу робляться відповідні висновки, то, напевно, більш точно  цей процес можна назвати ідентифікаційною експертизою.

Можна вважати, що ідентифікаційна  експертиза є основоположною. Це пов'язано  з тим, що доки не проведено ідентифікаційну  експертизу даного виробу і не встановлено, що він являє собою, до якої групи  товарів належить і який код за ТН ЗЕД він має, всі інші види експертиз проводити недоцільно.

Ідентифікаційна експертиза товарів проводиться для того, щоб встановити, чи належить даний товар до тієї чи іншої однорідної товарної групи. Ця ідентифікація здійснюється на основі визначення характерних індивідуальних ознак, що наведені в нормативних або супровідних документах.

Ідентифікаційна експертиза - це дослідницький процес, для досягнення цієї мети необхідно вирішити такі завдання:

1. До якого класу або групи однорідних товарів належать вироби даної партії товарів?

2. Чи відповідає якість товарів даної партії вимогам нормативних документів або технічному опису на дану групу товару?

3. До якого сорту належить даний товар, якщо він поділяється на певні сорти?

4. Чи не входить даний товар у номенклатуру заборонених до реалізації товарів або товарів, що мають деякі обмеження для реалізації на вітчизняному ринку (квотування, ліцензування тощо).

Якщо внаслідок проведеної ідентифікаційної експертизи встановлено, що дана партія товару дійсно належить до відповідного класу (групи) товарів, то тільки після  цього можна проводити експертизу якості, сертифікацію відповідності.

Об'єктами ідентифікації є товари, послуги, цінні папери, інформація тощо.

Суб'єктами ідентифікації товарів с всі учасники ринкових відносин:

 • виробник товару — на стадії приймання сировини, напівфабрикатів, комплектуючих виробів і протягом всього технологічного циклу до реалізації продукції зі своїх складів;
 • представники торгівлі (оптової і роздрібної) — на стадії укладання договорів купівлі-продажу, приймання товарів і підготовки їх до реалізації;
 • споживач — на стадії купівлі і використання чи експлуатації товару.

Ідентифікаційна експертиза спрямована на встановлення відповідності товару певним вимогам. У міжнародних нормативних документах (Керівництво ІСО/МЄК 2, п. 13.1) термін «відповідність» трактується як «додержання усіх встановлених вимог до продукції, процесу чи послуги».

У практичній діяльності при оцінці відповідності визначається рівень (ступінь) відповідності, тобто проводиться  порівняння фактичних показників із встановленими в нормативній  документації вимогами. Рівень відповідності  може виражатися коефіцієнтом відповідності  або у відсотках.

Ступінь відповідності товарів  може визначатися як з боку виробника, так і з боку споживача.

З боку виробника товару ступінь його відповідності може визначатися за такими показникам: нормативним, технічним і технологічним, показниками безпеки.

Існує декілька видів діяльності щодо визначення ступеня відповідності  якості товарів: оцінка якості, контроль якості, експертиза якості, сертифікація відповідності. На (рис.1.1) показано місце ідентифікаційної експертизи при визначенні ступеня відповідності товару залежно від мети, яка при цьому ставиться.

Мета 


Оцінка якості

 

Контроль якості

 

Експертиза якості

 

Сертифікація відповідності 

Ідентифікаційна експертиза
 

 

 

 

Результати дослідження
 

 Посвідчення якості

 

Висновки експертів

 

Сертифікат відповідності
 

Рис.1.1. Місце ідентифікаційної експертизи при визначенні ступеня відповідності товару

 

 

 • Оцінка якості — це вибір номенклатури показників якості і встановлення їхнього фактичного значення. Для оцінки якості можуть обиратися різні показники, у тому числі і не регламентовані нормативними документами. Оцінку якості можуть проводити всі суб'єкти ринкових відносин: виробники, продавці, споживачі.

Кінцевий результат оцінки може бути оформлений у вигляді технічного документа (посвідчення якості, специфікація, висновок тощо), а може не мати документального  оформлення, але бути підставою для  купівлі товару оптовим, роздрібним продавцем, споживачем.

 • Контроль якості — «діяльність, яка включає проведення вимірів, експертизи, випробування або оцінювання однієї чи декількох характеристик товару та порівняння отриманих результатів із встановленими вимогами для визначення, чи досягнуто відповідності по кожній із цих характеристик» (ДСТУ 3993-2000. Товарознавство. Терміни та визначення).

Контроль якості проводиться представниками компетентних контрольних органів (державний, відомчий, внутрішньо-фірмовий). До них належать державні інспектори Головного управління у справах  захисту споживачів, Держстандарту, санітарні лікарі санепіднагляду, контролери відомств і відділів контролю на підприємствах, працівники дослідних лабораторій  виробничих і торговельних підприємств, а також споживачі.

Номенклатура перевіюваних показників обмежується тільки вимогами стандартів. Кінцевим результатом контролю якості товарів може бути акт перевірки, який складається контрольною комісією (в деяких випадках одним контролером) і може мати один із двох висновків:

 • товар відповідає вимогам стандарту;
  • товар не відповідає вимогам стандарту.
 • Товарна експертиза — це «незалежне перевіряння якості та кількості товару компетентними спеціалістами на замовлення зацікавленої юридичної або фізичної особи» (ДСТУ 3993—2000).

При проведенні товарної експертизи можуть ставитися різні цілі:

  • ідентифікація товару та його походження;
  • виявлення фальсифікації товару;
  • встановлення виробника товару;
  • виявлення сторонніх домішок у складі товару;
  • встановлення ступеня небезпечності товару.

Висновки за результатами експертизи якості залежать від мети, яка при  цьому ставилася. У цілому можна  сказати, що експертиза якості і безпеки  товарів дає більше інформації, ніж  цього вимагають стандарти.

 • «Сертифікація — дія третьої сторони, яка надає впевненість в тому, що належним чином ідентифікована продукція відповідає встановленим вимогам» (Керівництво ІСО/МЕК 2). У цьому визначенні сертифікації чітко окреслено суб'єкти, які проводять сертифікаційну діяльність — це юридичні або фізичні особи, незалежні від виробника і споживача.

На відміну від оцінки і контролю якості при визначенні терміна «сертифікація» як необхідна умова регламентується належна ідентифікація продукції. Більше того, у системі сертифікації харчових продуктів і продовольчої сировини вважається за необхідне перед проведенням досліджень за показниками безпеки продукції визначати регламентовані стандартами органолептичні і фізико-хімічні показники. При сертифікації всі показники поділяються на три групи:

Информация о работе Ідентифікація і оцінка відповідності продовольчих товарів