Аналіз якості продукції підприємства

Автор: Пользователь скрыл имя, 25 Ноября 2011 в 02:03, контрольная работа

Описание работы

Метою контрольної роботи є оцінка якості продукції підприємства та пошук шляхів її підвищення.
Об’єктом дослідження виступає кондитерська фабрика «Ярослава».
Предметом дослідження є господарська діяльність підприємства у 2003-2005 роках.

Содержание

Вступ (3)
Розділ 1. Теоретичні та методичні основи аналізу якості продукції (4)
1.1. Поняття якості продукції (4)
1.2. Показники якості продукції (6)
1.3. Методика аналізу якості продукції (10)
Розділ 2. Аналіз якості продукції (14)
2.1. Характеристика підприємства (14)
2.2. Аналіз основних техніко-економічних показників роботи підприємства (17)
2.3. Аналіз якості продукції підприємства (21)
2.4. Факторний аналіз (28)
2.5. Прогнозування показника сортності (29)
Розділ 3. Напрями підвищення якості продукції (31)
Висновок (35)
Література (37)

Работа содержит 1 файл

11.2 Аніліз якості продукції.doc

— 318.50 Кб (Скачать)

    Інститут  менеджменту та економіки

    «Галицька Академія»  

    Кафедра економіки підприємств 
 
 
 

    КОНТРОЛЬНА  РОБОТА 
з предмету: «Економічний аналіз»

    на  тему:

    «Аналіз якості продукції підприємства» 
 
 

                                              Виконала:

            студентка групи  ОАз -04 – 2

            Кинів Ярослава

            Перевірила:

            Кірдякіна Н.В. 
        
        

     

    Івано-Франківськ

    2007

    Зміст  

    Вступ    (3)

Розділ 1. Теоретичні та методичні  основи аналізу якості продукції   (4)

    1.1. Поняття якості продукції   (4)

    1.2. Показники якості продукції   (6)

    1.3. Методика аналізу якості продукції  (10)

Розділ 2. Аналіз якості продукції     (14)

    2.1. Характеристика підприємства   (14)

    2.2. Аналіз основних техніко-економічних  показників роботи підприємства  (17)

    2.3. Аналіз якості продукції підприємства   (21)

    2.4. Факторний аналіз  (28)

    2.5. Прогнозування показника сортності  (29)

Розділ 3. Напрями підвищення якості продукції  (31)

       Висновок (35)

       Література (37)

 

     Вступ 

      В умовах розвитку міжнародної торгівлі і споріднених їй видів діяльності, усіх окремих підприємств та галузей економіки на зовнішньому і внутрішньому ринках повністю залежить від того, наскільки їх продукція або послуги відповідають стандартам якості. Тому я вважаю що проблема забезпечення і підвищення якості продукції актуальна для всіх країн і підприємств. Від її вирішення в значній мірі залежить успіх і ефективність національної економіки.

      При цьому необхідно враховувати те, що підвищення якості продукції – задача довгострокова і безперервна. Рівень якості продукції не може бути постійною величиною. Вироби залишаються технічно прогресивними, зручними, красивими, модними до тих пір, доки їм на зміну не прийдуть нові, ще більш досконалі, що обумовлено науково-технічним прогресом в науці і техніці. Але на кожному часовому етапі якість продукції повинна бути оптимальною, тобто такою, що максимально задовольняє потреби споживачів при відносно мінімальних затратах на її досягнення.

      Метою контрольної роботи є оцінка якості продукції підприємства та пошук шляхів її підвищення.

      Об’єктом  дослідження виступає кондитерська фабрика «Ярослава».

      Предметом дослідження є господарська діяльність підприємства у 2003-2005 роках. 

 

     Розділ 1. Теоретичні та методичні основи аналізу якості продукції

    1.1. Поняття якості  продукції 

    Кожен виріб є носієм різних конкретних властивостей, що відображають його корисність і відповідають певним потребам людини. Корисність будь-яких речей відбиває їхню споживну вартість. Споживна вартість того чи іншого товару  має бути оціненою, тобто має бути визначеною як якість. Отже, споживна вартість і якість виробів безпосередньо пов’язані між собою. Проте це не тотожні поняття, оскільки та сама споживна вартість може бути корисною не в однаковій мірі. На відміну від споживної вартості якість продукції характеризує міру її придатності для споживання, тобто кількісний бік суспільної споживної вартості.     

    Якість – це економічна категорія, яка відображає сукупність властивостей продукції (технічних, технологічних, економічних, екологічних тощо), що зумовлюють ступінь її здатності задовольняти потреби споживачів відповідно до свого призначення.

    Поряд з якістю існує поняття технічного рівня певних видів продукції. Це поняття за змістом вужче за попереднє, оскільки охоплює сукупність лише техніко-експлуатаційних  характеристик. Його показники встановлюються за проектування переважно нових знарядь праці і відображаються в спеціальних картах технічного рівня, які використовують у процесі вивчення ринку й визначення попиту на нові товари, складання бізнес-планів, рекламних матеріалів тощо.

    Об’єктивна  необхідність забезпечення належної якості в процесі проектування, виготовлення й використання нових виробів ініціює застосування у виробничо-господарській діяльності підприємств певної системи показників, що дає змогу визначити й контролювати рівень якості всіх видів продукції.

    Міжнародна  організація з питань стандартизації визначає якість як сукупність властивостей і характеристик продукції (або  послуг), яка забезпечує задоволення  встановлених або передбачуваних потреб.

    Узагальнюючи  набутий досвід, професор Гарвардської школи бізнесу Д. Гарвін визначає п’ять найсуттєвіших критерії якості:

 • відповідність якості платоспроможному попиту
 • відповідність якості вимогам продукції
 • ступінь точності дотримання виробничих процесів
 • відповідність технічним показникам кращих товарів-аналогів.  

    Оцінка  якості продукції передбачає визначення таких рівнів якості:

 • абсолютний
 • відносний
 • перспективний
 • оптимальний.

    Рівень  якості – це кількісна характеристика міри придатності того чи іншого виду продукції для задоволення конкретного попиту на неї у порівнянні з відповідними базовими показниками за фіксованих умов споживання. Оцінка якості продукції передбачає визначення абсолютного, відносного, перспективного й оптимального її рівня.

    Абсолютний  рівень  визначають з допомогою обчислення показників без їх порівняння з відповідними показниками аналогічних виробів. Відносний рівень визначають, порівнюючи показники якості з кращими аналогами вітчизняних та зарубіжних зразків. НТП вимагає враховувати тенденцію підвищення якості, тобто оцінку її перспективного рівня – перспективних і пріоритетних напрямків та темпів розвитку науки i техніки. За новими видами продукції доцільно визначати оптимальний рівень якості, тобто такий, за якого загальна величина суспільних витрат, витрат на виробництво i використання (експлуатацію) повинна бути достатньою i мінімальною в певних умовах попиту.

    Щоб визначити рівень якості, застосовують показники якості продукції.

    1.2. Показники якості  продукції 

    Аналіз  якості продукції проводиться за її показниками.

    Показник якості продукції – це кількісної – це кількісна характеристика однієї або декількох властивостей продукції, що становлять її якість.

    Класифікацію  показників якості продукції подано на рис. 1.1. Залежно від призначення певні види продукції мають специфічні показники якості. Поряд з цим використовуються показники для оцінки багатьох видів виробів, а також вимірники відносного рівня якості всієї продукції, що виробляється підприємством. З урахуванням таких обставин усі показники якості виробів поділяють на дві групи: перша — диференційовані (поодинокі) показники, з яких виокремлюється найбільш розгалужена низка одиничних показників якості (табл. 1.1); друга — загальні показники якості всього обсягу продукції, що її виробляє підприємство. 

      
 
 
 
 
 
 

Рис. 1.1. Показники якості продукції

 

Таблиця 1.1

Характеристика  показників якості продукції

Показники

Змістова характеристика Параметри показників

Призначення

Характеризують  корисну роботу (виконувану функцію) Потужність

Продуктивність

Міцність

Вміст корисних речовин

Калорійність

Надійності, довговічності і безпеки Відокремлюють ступінь забезпечення довготри-валості використання і безпечних умов праці та життєдіяльності людини Безвідмовність  роботи

Можливий термін використання

Технічний ресурс

Термін безаварійної роботи

Граничний термін зберігання

Екологічні Характеризують  ступінь шкідливого впливу на здоров’я людини та навколишнє середовище Токсичність виробів

Вміст шкідливих речовин

Обсяг шкідливих викидів у довкілля за одиницю часу

Економічні Відображають ступінь економічної вигоди ви- робництва і придбання споживачем Ціна одиниці  виробу

Прибуток з  одиниці виробу

Рівень експлуатаційних  витрат

Ергономічні Окреслюють  відповідність техніко-експлуатаційних параметрів виробу антропометричним, фізіологічним та психологічним вимогам працівника (споживача) Ступінь легкості керуван-ня робочими органами

Можливість  одночасного охоплення контрольо-ваних  експлуатаційних показників

Величина  наявного шуму, вібрації тощо

Естетичні Визначають  естетичні властивості (дизайн) виробу Виразність  і оригіналь-ність форми

Кольорове оформлення

Ступінь естетичності тари (упаковки)

Патентно-правові Відображають  ступінь використання винаходів  при проектуванні виробів Коефіцієнт  патентного захисту

Коефіцієнт  патентної чистоти

 
 

    Найбільш  складна за кількістю система  показників застосовується для оцінки якості (технічного рівня) знарядь праці. Вона охоплює більшість груп одиничних  показників і майже всі комплексні вимірники якості. Крім специфічних, властивих лише певному виду виробів показників, якість (технічний рівень) знарядь праці характеризується також низкою загальних показників. До них, у першу чергу, належать надійність, довговічність, ремонтопридатність, продуктивність, патентна чистота тощо.

    Під надійністю розуміють властивість виробу виконувати свої функції зі збереженням експлуатаційних показників у встановлених межах протягом відповідного проміжку часу. Кількісно вона характеризується тривалістю безвідмовної роботи, тобто середнім часом роботи між двома несправностями.

    Довговічність — це властивість виробу тривалий час зберігати свою роботоздатність  за тих чи тих умов експлуатації, її оцінюють двома головними показниками  — строком служби (календарною  тривалістю експлуатації до певного  граничного стану) і технічним ресурсом (можливим напрацюванням у годинах).

    Ремонтопридатність  техніки характеризує можливість швидко виявляти й усувати несправності в ній. Показник патентної чистоти  виробу відображає використання за його розробки запатентованих винаходів  і можливість безперешкодного продажу на світовому ринку.

    До  комплексних показників якості (технічного рівня) знарядь праці належать, наприклад: коефіцієнт готовності обладнання, що характеризує одночасно його безвідмовність і ремонтопридатність; питомі витрати  на один кілометр пробігу автомобіля тощо.

    Якість  предметів праці оцінюють здебільшого  за допомогою показників технологічності  їхньої обробки й переробки. Більшість  із них відображають фізико-механічні  властивості та хімічний склад предметів  праці. Показники для оцінки якості споживчих товарів диференціюють залежно від їхнього конкретного призначення. Зокрема якість продуктів харчування характеризують показники калорійності, консистенції, смаку, запаху, терміну зберігання тощо, а одягу та взуття — показники міцності, естетичності — колористика, силует тощо.

    У практиці господарювання важливо знати  не лише якість окремих виробів, а  й загальний рівень якості всієї  сукупності продукції, що її виготовляє підприємство. З цією метою застосовують певну систему загальних показників, а саме:

Информация о работе Аналіз якості продукції підприємства