Аналіз якості продукції підприємства

Автор: Пользователь скрыл имя, 25 Ноября 2011 в 02:03, контрольная работа

Описание работы

Метою контрольної роботи є оцінка якості продукції підприємства та пошук шляхів її підвищення.
Об’єктом дослідження виступає кондитерська фабрика «Ярослава».
Предметом дослідження є господарська діяльність підприємства у 2003-2005 роках.

Содержание

Вступ (3)
Розділ 1. Теоретичні та методичні основи аналізу якості продукції (4)
1.1. Поняття якості продукції (4)
1.2. Показники якості продукції (6)
1.3. Методика аналізу якості продукції (10)
Розділ 2. Аналіз якості продукції (14)
2.1. Характеристика підприємства (14)
2.2. Аналіз основних техніко-економічних показників роботи підприємства (17)
2.3. Аналіз якості продукції підприємства (21)
2.4. Факторний аналіз (28)
2.5. Прогнозування показника сортності (29)
Розділ 3. Напрями підвищення якості продукції (31)
Висновок (35)
Література (37)

Работа содержит 1 файл

11.2 Аніліз якості продукції.doc

— 318.50 Кб (Скачать)

    Рентабельність  чітко характеризує результати господарської  діяльності підприємства, ступінь ефективності використання основних фондів.

    Динаміка  основних техніко-економічних показників діяльності дочірнього підприємства приведена  в таблиці 2.1. Розгляд даних показників у динаміці дає можливість правильно оцінити роботу підприємства, виявити закономірності, взаємозв’язані тенденції зміни цих показників, а також виявити причини недоліків у роботі  підприємства.

    Аналіз  основних техніко-економічних показників на підприємстві звичайно починають  з оцінки того як виконано план виробництва  у звітному періоді в цілому по підприємству. Згідно з даними таблиці 2.1 роботу підприємства слід вважати позитивною, оскільки обсяг продукції з кожним періодом зростає.

    Розглядаючи середньо облікову чисельність працівників, ми бачимо, що у 2005 періоді відбулося збільшення працівників на підприємстві на 10 чол або на 7,8% ,у 2006 році – на 8 чол або 5,8%.

    Аналізуючи  фонд оплати праці видно, що він зріс у 2006 році проти 2004 560,5 тис. грн. або на 75,8%.

    Аналізуючи  собівартість продукції собівартість (продукції) бачимо, що у 2004-2005 роках цей показник зріс на 777,4 тис.грн або 9,9%, у 2005-2006 роках – на 828,8 тис.грн або 9,6%.

    Розглядаючи прибуток видно, що він за період 2004- 2006 років зріс на 135,8 тис.грн або на 37,2%, в т.ч. у 2004-2005 роках – на 64,4 тис.грн або 17,6%, а у 2005-2006 роках – на 71,4 тис.грн або 16,6%.

    В 2006 році середньорічна вартість основних виробничих фондів перевищила показник 2005 року 203,7 тис. грн., або на 3,6%, та показник 2004 року на 369,9 тис.грн або 6,6%.

    Ефективність  використання виробничих фондів з кожним періодом зростає, що є позитивним. Так, у 2005 році цей показник зріс на 0,09 грн або 6,4%, у 2006 році – на 0,11 грн або 6,9%. 

 

    

    Таблиця 2.1

    Основні ТЕП  ТзОВ «Альфа»  за 2004 – 2006 роки

Показник Рік Відхилення 2006

рік

Відхилення  від
2005 року 2004 року
2004 2005 Абсол. Відн. Абсол. Відн. Абсол. Відн.
Товарна продукція, тис. грн. 8214,4 9056,2 841,8 10,2 9956,4 900,2 9,9 1742,0 21,2
Собівартість  товарної продукції, тис.грн. 7849,0 8626,4 777,4 9,9 9455,2 828,8 9,6 1606,2 20,5
Середньоспискова чисельність

працівників, чол.

129 139 10 7,8 147 8 5,8 18,0 14,0
Фонд  оплати праці, тис. грн. 739,6 1013,3 273,7 37,0 1300,1 286,8 28,3 560,5 75,8
Продуктивність  праці, тис.грн.\чол. 63,7 65,2 1,5 2,3 67,7 2,6 4,0 4,1 6,4
Середньорічна вартість ОВФ, тис. грн. 5642,5 5846,2 203,7 3,6 6012,4 166,2 2,8 369,9 6,6
Фондовіддача, грн. 1,46 1,55 0,09 6,41 1,66 0,11 6,90 0,20 13,75
Витрати на 1 грн. товарної продукції, грн. 0,96 0,95 0,00 -0,31 0,95 0,00 -0,30 -0,01 -0,61
Прибуток, тис. грн. 365,4 429,8 64,4 17,6 501,2 71,4 16,6 135,8 37,2
Рентабельність, % 4,7 5,0 0,3 7,0 5,3 0,3 6,4 0,6 13,9

 

    

    Аналізуючи  продуктивність праці видно, що вона зросла у 2006 році порівняно з 2005 роком на 1,5 тис. грн., або на 2,3%, а в порівнянні з 2004 роком збільшилась на 2,6 тис.грн або 4,0%.

    Проаналізувавши основні техніко-економічні показники, можна сказати, що підприємство є  прибуткове, внаслідок збільшення обсягу виробництва, зниження витрат на 1 грн товарної продукції, збільшення продуктивності праці і інших факторів, що впливають на прибуток підприємства. 

 

     2.3. Аналіз якості  продукції підприємства 

    Основними завданнями аналізу якості продукції є:

  • оцінка динаміки показників якості, виконання завдання щодо їх рівня
  • визначення причин, які вплинули на зміну якості продукції
  • оцінка впливу якості на показники діяльності підприємства
  • розробка пропозицій щодо покращення якості продукції підприємства.

       Аналіз  розпочнемо із розгляду динаміки показників якості продукції у 2005 -2006 роках.

       Таблиця 2.2

       Аналіз  показників якості у 2005-2006 роках

Показники 2005 рік 2006 рік Відхилення
від 2005 року від плану
план факт у сумі у % у сумі у %
Товарна продукція, тис.грн,

в т.ч 

9056,2 9748,3 9956,4 900,2 9,9 208,1 2,1
сертифікована продукція:              
- вартість, тис.грн 6158,2 7018,8 7766,0 1607,8 26,1 747,2 10,6
- питома  вага, % 68 72 78 10 - 6 -
Продукція поставлена на експорт               
- вартість, тис.грн 869,4 984,6 1115,1 245,7 28,3 130,5 13,3
- питома  вага, % 9,6 10,1 11,2 1,6 - 1,1 -
Рекламації:              
- кількість,  шт. 12   8 -4 33,3    
- у  т.ч. від зарубіжних партнерів 4   3 -1 -25,0    
 

       Дані  таблиці свідчать про те, що у  2006 році як у порівнянні до 2005 року так і у порівнянні до планових показників якість продукції поліпшилась: збільшився випуск і питома вага експортної та сертифікованої продукції, скоротилась кількість рекламацій.

       Якість  продукції, випущеної на підприємстві харчової промисловості, оцінюється за показником сортності. У ході аналізу  обчислюють питому вагу випуску продукції кожної категорії сорту в загальному випуску, вивчають, скільки продукції здано з першого подання, скільки виробів переведено в нижчий сорт.

       Коефіцієнт  сортності – це відношення вартості всієї випущеної продукції до її вартості за умови, що вся продукція випускається за ціною найвищого сорту.

       Для визначення динаміки цього показника  побудуємо таблицю 2.3.

       Таблиця 2.3

       Аналіз  виконання плану випуску за рівнем сортності у 2006 році

Сорт Ціна  за од. За планом Фактично виконано  плану
кг % сума кг % сума за

к-тю

за сумою
вищий 19 323,2 56,0 6141,4 340,6 58,8 6471,7 105,4 105,4
перший 16 140,1 24,3 2242,1 155,2 26,8 2482,8 110,8 110,8
другий 12 113,7 19,7 1364,8 83,5 14,4 1001,9 73,4 73,4
Усього  - 577,0 100 9748,3 579,3 100 9956,4 100,4 102,1
Вартість  за вищою ціною 19 577,0 100 10963,0 579,3 100 11006,7 100,4 100,4
 

    Як  свідчать дані таблиці 2.3, якість продукції порівняно з планом дещо поліпшилась: вага продукції вищого сорту зросла на 2,6% (із 56,0% до 58,8%), першого сорту зросла на 2,5% (із 24,3% до 26,8%). Випуск продукції другого сорту знизився на  4,7%.

    Плановий  коефіцієнт сортності становить:

    Фактичний коефіцієнт сортності 

    Отже, сортність випущеної продукції вища від запланованої на 1,6% при перевиконанні плану з випуску продукції на 2,1%.

    У ході аналізу визначається вплив  зміни сортності на обсяг випущеної  продукції. Для цього необхідно відхилення середньозваженої ціни виробів помножити на їх фактичну кількість.

    У даному випадку фактична середня  ціна виробу становить 9956,4 : 579,3 = 17,19 грн при плановій 9748,3 : 577,0 = 16,89 грн.

    Звідси  видно, що підвищення якості випущеної  продукції призвело до збільшення її вартісного обсягу випуску на:

    (17,19 – 16,89) . 579,3 = 173,8 тис.грн. або на 1,8%.

    Разом із визначенням обсягів і питомої ваги продукції кожної категорії якості в загальному обсязі виробництва та оцінкою коефіцієнтів сортності для характеристики якості продукції використовується бальний метод оцінки: кожній категорії присвоюється відповідна кількість балів. Виходячи з цього, обчислюється середньозважений бал, за вагу беруть кількість продукції, яка отримала той чи інший бал.

    Проаналізуємо якість продукції за бальним методом (таблиця 2.4).

 

     Таблиця 2.4

    Аналіз  якості продукції бальним методом у 2005-2006 роках

Показники 2005 рік 2006 рік
план факт
Продукція атестована за:      
- вищою  категорією  5524,3 6141,4 6471,7
- першою  категорією 2445,2 2242,1 2482,8
- другою  категорією 1036,7 1364,8 1001,9
Продукція не атестована – підлягає зняттю з  виробництва 50,0 9748,3 9956,4
 

    У 2005 році середній бал якості становив:

    

    Середній  бал якості у 2006 році плановий:

    

    Середній  бал якості у 2006 році фактичний:

      

    Аналізуючи  дані розрахунки бачимо, що якість продукції у 2006 році зросла у порівнянні з 2005 роком на 0,1 бал та у порівнянні з плановим показником  на 0,18 бала.

    Одним із показників, що свідчать про відхилення від норм за якістю виготовлення виробів  є брак продукції.

    Насамперед  проаналізуємо динаміку браку за абсолютною сумою та її питомою вагою в загальному випуску товарної продукції (табл. 2.5).

 

     Таблиця 2.5

    Аналіз  браку продукції у 2005-2006 році

Показник  2005 рік 2006 рік Відхилення
Обсяг товарної продукції, тис.грн. 9056,2 9956,4 900,2
Сума  браку продукції, тис.грн. 48,6 39,4 -9,2
Питома  вага браку, % 0,5 0,4 -0,1
 

    Як  бачимо, і абсолютна сума браку  і її питома вага в обсязі випуску  у 2006 році у порівнянні з 2005 роком знизилась, що є позитивним.

    Також важливим є визначення втрат від  браку і втрат товарної продукції.

    Для цього побудуємо таблицю 2.6.

    Таблиця 2.6

    Аналіз  браку та втрат від браку у  2005-2006 роках

Показник 2005 рік 2006 рік Відхилення
Собівартість  забракованих виробів, тис.грн. 48,6 39,4 -9,2
Витрати на виправлення браку, тис.грн. 15,6 16,2 0,6
Загальна  сума браку, тис.грн. 64,2 55,6 -8,6
Вартість  браку за ціною використання 4,0 5,0 1,0
Утримання з винних осіб 4,0 4,0 -
Стягнено  з постачальників за появу неякісних  матеріалів 13,2 14,8 1,6
Втрати  від браку 43,0 32,8 -10,2

Информация о работе Аналіз якості продукції підприємства