Қазақстанда бәсекеге қабілетті ауыл шаруашылығы мен азық-түлік өндірісін басқару мәселелері

Автор: Пользователь скрыл имя, 22 Ноября 2012 в 08:03, курсовая работа

Описание работы

Көп салалы экономика қалыптастыру және нарықтық қатынастарды дамыту аграрлық өндірістің тиімділігін арттыруда, елімізді азық-түлікпен қамтамасыз етуде, халықтың тамақ азық-түлігіне деген қажеттілігін қамтамасыз етуде және ауылдың әлеуметтік проблемаларын шешуде маңызды.
Қазақстан агроөнеркәсіптік кешені ауыл шаруашылығы өнімдері мен азық-түлік өндіру бойынша оның экономикасын дамытуға басым бағыттардың бірі болып саналады.
Дегенмен, ауыл шаруашылықты жүргізудегі экономикалық механизмнің жетілдірмегенінен ең алдымен, ауыл шаруашылық құрылымдарының басқа да шаруашылық субъектерімен экономикалық өзара қарым-қатынастарының жолға қойылмағанынан агроөнеркәсіптік өндірістік әлеуеті жеткілікті деңгейде пайдаланылмай келеді.
Ауыл шаруашылығындағы кәсіпорындарды, қайта өңдеу және рыноктың басқа да шаруашылық жүргізу субъектерін қайта қалыптастыру бұрыннан келе жатқан агроөнеркәсіптік интеграция мен шаруашылық жүргізудің кооперативтік формаларын өзгертіп жіберді. Шағын жеке шаруашылыққа бағдарлану басқа тиімдірек ұйымдық құрылымдарды қалыптастыруды тоқтатып тастады.
Жекеменшік пен шаруашылық жүргізудің жаңа формаларының өсуі баға теңсіздігінің, мемлекеттің басқару атқарымдарынан өзінен-өзі кетіп қалғанының ауыл шаруашылығына әкелген теріс әсерлерін осы күнге дейін азайта алмай отыр. Ауыл шаруашылығы өнімдеріне қазіргі қалыптасқан бағалар жұмсалған шығындарды қайтаруды және кеңейтілген ұдайы өндіріс үшін пайда алуды қамтамасыз етпейді.

Работа содержит 1 файл

Азык тулик.doc

— 408.00 Кб (Скачать)

 

        в)  Қазақстан Республикасының ғылыми журналдары мен мерзімдік басылымдағы жарияланымдар:

 

  1. Нурманов А.А. Эффективность производства конкурентоспособности аграрной продукции в Казахстане. Международная научно-практическая конференция РГП НПЦ 2006 2-3 ноябрь, г.Алматы.с.414-416.
  2. Нурманов А.А. Қазақстан экономикасының ауыл шаруашылық қарым-қатынасының жаһандану шарты. ҚазҰУ 2006 ж 7-8 желтоқсан.
  3. Нұрманов А.А. Қазақстанның ауылшаруашылық өндірісін ішкі және сыртқы нарықтық сұранысқа сай дамыту. Қазақстан Республикасында ауылшаруашылық және автотракторлық машина жасаудың даму бағыттары. // Қазақстан Республикасының тәуелсіздігінің 15 жылдығына арналған халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. Алматы 2007, Қаз.Ұлттық Аграрлық Универ. 175-177б.
  4. Нұрманов А.А.  Қазақстан ауыл шаруашылығы өндірісіндегі несиелендіру жүйесі. Проблемы агрорынка. Методология, анализ, прогнозы, рекомендации.  №3, июль-сентябрь, Алматы, 2006г.
  5. Нурманов А.А. Совершенствование экономических взаимоотношений в аграрном хозяйстве Казахстана. Международная научно-практическая конференция КазЭУ, 2006г, часть №2.с.450-455.
  6. Нурманов А.А. Финансово-кредитный механизм в регулировании сельскохозяйственного производства Казахстана. Международная научно-практическая конференция 18-20 мая 2005, Казахский экономический университет им. Т.Рыскулова.
  7. Нұрманов А.А. Қазақстанның экономикасындағы аграрлық секторды мемлекеттік қаржылық қолдаудың ерекшелігі. Государственная независимость РК: вопросы политического, правового и социально-экономического обеспечения. Универ. им. Д.А.Кунаева // Материалы м/н научно-теорет. конференции. 15 декабрь 2006 г. Алматы, 294-301б.
  8. Нурманов А.А. Совершенствование страхования в аграрном секторе экономики Казахстана // Международная научно-практическая конференция. Авторы Рыскуловского чтения. 2007, 21 – 26 май, С.240 – 241.
  9. Нурманов А.А. Формирование хлопково-текстильного кластера в Казахстане (опыт и проблемы) Университет иностранных языков и деловой карьеры // Вестник, 2007, №3.с.132-139.
  10. Нурманов А.А. Экономические методы управления в сельскохозяйственном производстве. Международная научно-практическая конференция Казахский экономический университет им. Рыскулова. 2005г. 28-29 апреля.с 164-169

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Резюме

Нурманов  Абдиали Алдабергенович

                    Проблемы управления конкурентоспособного продовольственного производства и сельского хозяйства в Казахстане

08.00.05 - Экономика  и управление народным хозяйством                (по отраслям и сферам деятельности)

Объект исследования или разработки. Предметом исследования является управление конкурентоспособности сельскохозяйственной продукцией и продовольствием в Казахстане в условиях глобализации экономики. Объектом исследования является управление, определены сельскохозяйственные, перерабатывающие предприятия и вся система управления экономикой агропромышленного производства.

Цель работы. Основной целью диссертационного исследования заключается в определении методологических подходов и практических предложений и рекомендаций по формированию экономического механизма управления аграрной сферой Казахстана в производстве конкурентоспособной сельскохозяйственной продукции и продовольствия на внутреннем и мировом рынках.

Она направлена на обоснование стратегии управления агропромышленным комплексом, определения эффективности механизма хозяйствования, разработку экономических методов государственного управления на основе ценового, финансово-кредитного механизмов.

Метод и методология проведения работы. В основу теоретик методологического проведения исследования взяты фундаментальные труды научные идеи и концепции мировых и казахстанских ученых по экономической теории, проблемам инвестиционных преобразований связанных с экономикой агропромышленного производства и вступления в ВТО.

В диссертационной  работе использованы законодательные  и нормативные документы, накопленный  опыт стран, производящих конкурентоспособное продовольствие на мировом рынке.

В качестве информационной базы исследования использованы статистические данные, разработки научно-исследовательских учреждений результаты экономических исследований соискателя, материалы периодической печати зарубежных стран и казахстанских, а также концепции и программы развития Казахстана.

В зависимости от выполнения задач использованы общенаучные методы: монографический, экономико-статистический, балансовый, расчетно-конструктивный, прогнозировании, экспортный и др. Исследование проводилось на уровне экономики агропромышленного комплекса республики и отдельных регионов.

Результаты  работы. В результате проведенных исследований подготовлены предложения и рекомендации по совершенствованию управления конкурентоспособной сельскохозяйственной продукции и продовольствия в условиях глобализации экономики.

В которых нашли отражение: методические подходы по формированию конкурентной среды, увеличению производства продовольственных товаров, механизм экономических взаимоотношений между сельскохозяйственными и перерабатывающими предприятиями на основе кластерной системы; формирование ценового, финансово – кредитного

механизмов.

Основные  конструктивные, технологические и  техникой эксплуатационные характеристики:

Экономический механизм управления, государственное управление, глобализация экономики, мировой и внутренний рынок, конкурентоспособное производство и продовольствие, стандарты качества, налоговая система, страхование, инвестиции, мировые и внутренние цены.

Область применения. Разработанные предложения и рекомендации найдут применение в сельхоз формированиях всех форм собственности и хозяйствования, в перерабатывающих, агросервисных предприятиях, экспорте и импорте продукции и продовольственных товаров, а также других предприятиях и организациях агропромышленного комплекса и других отраслях экономики Казахстана.

Степень внедрения. Комплексная система управления конкурентоспособной продукции и продовольствия может быть использована на практике, что позволит резко повысить его эффективность.

Предложения, рекомендации могут быть использованы законодательными и нормативными органами управления при формировании конкурентоспособного аграрного производства с учетом требований ВТО.

Для рационального использования  ресурсного потенциала аграрного производства предлагается создание средних и крупных предприятий и их объединение на основе кооперации и интеграции, конкуренции и специализации. Это позволит повысить конкурентоспособность продукции и продовольствия, оптимизацию производств, развитие обслуживающей инфраструктуры, внедрение научно обоснованной степени ведения производств.

Рекомендации  по внедрению или итоги внедрения  научно-исследовательской работы.

Предложения и рекомендации по формированию конкурентоспособного производства и продовольственных  товаров найдут отражение по совершенствованию нормативно-законодательных актов Казахстана по вопросам: управления экономикой, включая государственную финансовую поддержку, ценового, финансово-кредитного, налогового, инвестиционного механизма и их применение на всех уровнях экономики агропромышленного производства.

      Систему продовольственного обеспечения  следует рассматривать в комплексе: потребление, производство и распределение продовольственных 

товаров.

Методология государственного механизма при  глобализации экономики предполагает использование системы экономико-математических моделей и средств их программной реализации, обеспечивающих аналитические и прогнозные расчеты (модели): общего равновесия, частичного равновесия, положения о существующем и минимальном доступе, специальных механизмов защиты, особом дифференцированном подходе.

В зависимости  от уровня конкурентоспособности на мировом рынке отрасли АПК рекомендуется разделить:

ориентированные на экспорт  продовольствия и осуществляющие производство продуктов питания для реализации на внешнем рынке;

имеющие производственный и научно-технический потенциал  для производства конкурентоспособных видов продукции на мировом рынке;

ориентированные на удовлетворение потребностей населения  на внутреннем рынке.

Государственная финансовая поддержка должна включать следующие основные направления: индустриализацию, развитие инфраструктуры, национальных конкурентных преимуществ, государственное регулирование рынка и обеспечение продовольственной безопасности.

Гибкий ценовой  механизм должен включать: закупочные цены, надбавки к ним, залоговые и целевые. Введение в практику паритета экономических отношений двух понятий: равновесный и относительный. Под равновесным паритетом следует понимать межотраслевые отношения, при которых норма рентабельности совпадает со средней нормой по экономике; относительным - состояние межотраслевых отношений, при котором доходность, оплата труда в сельском хозяйстве ниже средних по народному хозяйству, но это отклонение не препятствует расширенному воспроизводству.

Экономическая эффективность. Внедрение ресурсосберегающих технологий позволит сократить количество техники почти в 2 раза, на её обновление потребуется меньше инвестиций, снизится потребление горюче-смазочных материалов в 1,5 раза, а экономия средств составит на 1 гектар 15 долл. Снизятся затраты на производство продукции растениеводства и животноводства: уровень рентабельности растениеводства возрастет с 24,1 до 46,8 %, животноводства - с 7,2 до 16%. Внедрение мероприятий организационно-экономического характера позволит повысить уровень рентабельности хлопка-сырца - с 15,2 до 39,5%. Для эффективного развития производства необходимо увеличить объем инвестиций в основной капитал.

Прогнозные  предложения о развитии объектов исследования.

Проведенный анализ показывает, что для дальнейшего развития агропромышленного производства в Казахстане следует провести исследование по: эффективному использованию и восстановлению производственного потенциала, продовольственной безопасности и конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции и продовольствия, повышению жизненного уровня населения, совершенствованию экономических отношений в сфере производства, заготовки, глубокой переработки, сбыту продукции, продовольствия, сервисного обслуживания, управлению экономикой в условиях ВТО.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The resume

Abdiali А. Nurmanov

 

       The Problems of management the competition able food production

       and agricultural in Kazakhstan

08.00.05 - Economy and management of a national economy (on branches and fields of activity)

Object of research or development. An object of research is management of competitiveness of agricultural production and the foodstuffs in Kazakhstan in conditions of globalization of economy. Object of research is management, the agricultural, processing enterprises and all control system of economy of agroindustrial manufacture are determined.

The purpose of work. The basic purpose of dissertational research consists in definition of methodological approaches and practical offers and recommendations on formation of the economic mechanism of management by agrarian sphere of Kazakhstan in manufacture of competitive agricultural production and the foodstuffs in the internal and world (global) markets.

She(It) is directed on a substantiation of strategy of management to agriculture, definitions of efficiency of the mechanism of managing, development of economic methods of the government on the basis of price, financial - credit mechanisms.

Method and methodology of carrying out of work. In a basis the theorist of methodological carrying out of research fundamental works scientific ideas and concepts of world(global) and Kazakhstan scientists under the economic theory, problems of investment transformations connected with economy of agroindustrial manufacture and the introduction into WTO are taken.

In dissertational work the legislative and normative documents, the saved up experience of the countries making the competitive foodstuffs in the world market are used.

As information base of research the statistical data, development of research establishments results of economic researches of the competitor, materials of periodicals of foreign countries and Kazakhstan, and also concepts and programs of development of Kazakhstan are used.

Depending on performance of problems(tasks) general scientific methods are used: monographic, economic - statistical, balance, settlement - constructive, forecasting, export, etc. Research was carried out(was spent) at a level of economy of agriculture of republic and separate regions.

Results of work. As a result of the lead(carried out) researches offers and recommendations on perfection of management of competitive agricultural production and the foodstuffs in conditions of globalization of economy are prepared.

In which have found reflection: methodical approaches on formation of the competitive environment, increase in manufacture of articles of food, the mechanism of economic mutual relations between the agricultural and processing enterprises on a basis кластерной systems; formation of price, financial - credit mechanisms.

The basic constructive, technological and technics(technical equipment) operational characteristics:

The economic mechanism of management, the government, globalization of economy, world(global) and a home market, competitive manufacture and the foodstuffs, the quality standards, tax system, insurance, investments, the world(global) and internal prices.

Scope. The developed offers and recommendations will find application in сельхоз formations of all patterns of ownership and managing, in processing, арго the service enterprises, export and import of production and articles of food, and also other enterprises and the organizations of agriculture and other branches of economy of Kazakhstan.

Degree of introduction. The complex control system of competitive production and the foodstuffs can be used in practice that will allow to raise(increase) his(its) efficiency sharply.

Offers, recommendations can be used by legislative and normative controls at formation of competitive agrarian manufacture in view of requirements of WTO.

For rational use of resource potential of agrarian manufacture creation of the average both large enterprises and their association on the basis of cooperation and is offered to integration, a competition and specialization. It will allow to raise(increase) competitiveness of production and the foodstuffs, optimization of manufactures, development of a serving infrastructure, introduction of scientifically proved degree of conducting manufactures.

Информация о работе Қазақстанда бәсекеге қабілетті ауыл шаруашылығы мен азық-түлік өндірісін басқару мәселелері