Інтенсифікація виробництва свинини і шляхи підвищення її економічної ефективності

Автор: Пользователь скрыл имя, 03 Апреля 2012 в 13:17, курсовая работа

Описание работы

Метою курсового проекту є аналіз можливосте підвищення економічної ефективності виробництва свинини за допомогою процесу інтенсифікації. Для досягнення даної мети визначено такі основні завдання:
– дослідити та узагальнити теоретичні підходи до аналізу підвищення ефективності виробництва свинини за допомогою процесу інтенсифікації;
– оцінити економічний стан свинарства в ВП «Великоснітинське НДГ ім. О.В. Музиченка»;
– оцінити загальний стан справ на підприємстві та основні показники ефективності виробництва;
– визначити яким шляхом розвивається підприємство (інтенсивним чи екстенсивним);
– обґрунтувати основні напрями та розробити пропозиції, спрямовані на підвищення економічної ефективності виробництва і реалізації свинини на основі інтенсифікації.

Содержание

Вступ…………………………………………………………………….3
Розділ І. Наукові основи інтенсифікації свинарства………………………….6
1.1. Суть інтенсифікації сільськогосподарського виробництва………………6
1.2. Основні положення методики вивчення інтенсифікації свинарства……9
Розділ ІІ. Економічна ефективність розвитку свинарства на базі інтенсифікації……………………………………………………………………12
2.1. Виробничі ресурси господарства та їх використання……………………12
2.2. Динаміка рівня інтенсивності і продуктивності виробництва свинини..18
2.3. Економічна ефективність інтенсифікації виробництва свинини. ……20
Розділ ІІІ. Перспективні напрями і рівень інтенсивності свинарства та її економічна ефективність………………………………………………………23
3.1. Обґрунтування перспективного рівня інтенсивності та економічної ефективності виробництва свинини………………………………………….23
3.2. Розвиток кормової бази та підвищення рівня годівлі свиней…………..25
3.3. Поглиблення спеціалізації і впровадження комплексної механізації виробництва……………………………………………………………………….31
Висновки і пропозиції……………………………………………….35
Список використаної літератури……………………………………37

Работа содержит 1 файл

Курсова Стапасюк.doc

— 297.50 Кб (Скачать)

1.2. Основні положення методики вивчення інтенсифікації свинарства.

При визначенні ефективності виробництва використовуються як суб’єктивні, так і об’єктивні фактори. Вони відносяться до оціночної діяльності, яка має визначити значущість певних явищ.

Визначенням результату певної дії є оцінка. Вона передбачає порівняння явища з нормативом, або дію по переведенню будь-якого показника у вартісну форму і потребує застосування  критерію, який є підставою або мірилом оцінки чи прикметою розпізнавання.

Критерій має певні особливості для кожної з фаз оцінки. У першій фазі мірилом результату є обсяг витрачених ресурсів, а в другій – одержаний результат. Досягнута ж ефективність характеризує ціну результату, яка визначається через кількість витрачених ресурсів.

Якщо розглядати означення “економічна”, то це є твердження, що поняття “ефективність” відноситься до економіки, яка є сферою життєдіяльності людей і пов’язана з виробництвом, обміном, розподілом і споживанням засобів до життя у будь-якому вигляді. Критерій же визначення ефективності виробництва вибирається для всього процесу та кожної з фаз відтворення.

Найбільш вагомі показники економічної ефективності виробництва, особливо в умовах дії ринкового механізму мають вартісний характер. При цьому максимізація прибутку може розглядатися як кінцевий результат тільки даного циклу виробництва, оскільки не враховується остання сфера процесу відтворення – розподіл, без якої неможливе завершення та продовження відтворення.  З точки зору процесу відтворення, особливо розширеного, кінцеві результати визначаються розміром та часткою фонду нагромадження, який створюється для розширення обсягу виробництва. У зв’язку з тим, що джерелом утворення такого фонду є прибуток, тому як ефект або критерій ефективності виробництва свинини приймаємо саме такий рівень прибутковості та розподілу, що забезпечує надходження власних і залучених фінансових ресурсів для здійснення безперервного розширеного виробництва в майбутньому.

Крім того, специфічно ринковим показником, який характеризує відповідність виробленої продукції суспільній потребі в ньому і відповідній її якості є ціна. Вона відображає кількісні та якісні параметри виробленої продукції, а також встановлює максимальний рівень індивідуальних витрат виробника. Вартісним еквівалентом всієї виробленої продукції є виручка від реалізації, яка визначає межу витрат виробника.

Крім вартісних показників ефективності виробництва свинини в умовах формування ринку важливе місце належить і змішаним, які характеризують величину одержаного ефекту. У свинарстві основними з них є витрати та виручка від реалізації у розрахунку на 1 ц приросту живої маси свиней, або собівартість чи ціна одиниці виробленої продукції.

Важливими показниками ефективності виробництва є характеристика величини отриманого ефекту відносно використаних у виробництві ресурсів. Це – рентабельність, яка характеризує відношення одержаного прибутку до витрачених ресурсів, та норма прибутку, яка характеризує відношення одержаного прибутку до авансованого капіталу – основних та оборотних засобів (оборотних і необоротних активів).

Серед факторів, які впливають на ефективність виробництва свинини, значне місце належить організаційним. Найважливішими серед них є організаційно-економічні форми виробництва, які пов’язані з інтенсифікацією. До групи чинників, які впливають на рівень ефективності виробництва, відносяться також форми реалізації продукції, оскільки від них залежить рівень цін. У цих чинниках відображається і законодавчо-нормативне забезпечення, яке встановлює правила економічних взаємовідносин. [5, c. 156]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 2. Економічна ефективність розвитку свинарства на базі інтенсифікації.

2.1.Виробничі ресурси господарства та їх використання.

Площа сільськогосподарських угідь НДГ "Великоснітинське" на території Великоснітинської сільської ради Фастівського району Київської області становить 2960 га, в тому числі ріллі – 2605 га і протягом трьох досліджуваних років є незмінною. Розораність території становила 76,2 %, лісистість – 6,6 %.

Рельєф території рівнинний, сильно розчленований. Середня абсолютна висота місцевості становить близько 186 м. Найнижчі висоти місцевості розташовані в заплаві річки Снітинка, найвищі висоти (212 м) спостерігаються у центральній та крайній західній частинах досліджуваної території. Поверхня досліджуваного району характеризується великою кількістю балок та ярів. Тересована річкова долина та ярково-балкова система і схилові поверхні є головними морфологічними елементами рельєфу.

Клімат місцевості помiрно-континентальний. Середньорічна температура повітря складає +7,3 ○С. Середньорічна кількість опадів становить 521 мм з коливанням від 414 до 890 мм. Район розташований у зоні достатнього зволоження з позитивним балансом вологи за вегетаційний період, що підтверджується гідротермічним коефіцієнтом, який дорівнює 1,2.

У господарстві спостерігається надмірна розораність території, невиконання у повному обсязі системи природоохоронних заходів, порушення встановленого режиму господарської діяльності у водоохоронних зонах.

Ґрунтовий покрив господарства представлений переважно такими ґрунтовими відмінами, як чорноземи типові малогумусні легкосуглинкові (займають понад 55% орних земель і є найбільш родючими), в тому числі середньо-суглинкові різновиди – 41%, важко суглинкові – 34%, легкосуглинкові – 25%. Варто зазначити, що у структурі ґрунтового покриву значну частину займають особливо цінні ґрунти, які представлені такими ґрунтами: темно-сірими опідзоленими супіщаними легкосуглинковими, чорноземами опідзоленими супіщаними легкосуглинковими, чорноземами типовими малогумусними легкосуглинковими та лучно-чорноземами легкосуглинковими. Потужність гумусового горизонту в чорноземах типових сягає 65 – 120 см і більше, вміст гумусу в них збільшується з півночі на південь. За цим показником вони належать до слабкогумусованих (2,5–3%), малогумусованих (3–6%), середньогумусованих (понад 6%). Реакція ґрунтового розчину, гідролітична кислотність і ступінь насиченості основами орного шару ґрунтів коливається відповідно в таких межах: 5,9 – 7,7; 2,9 – 0,2 мг-екв/100г ґрунту; 88 – 98%. [3, c.17]

Для подальшого аналізу економічної діяльності господарства потрібні будуть дані. Які подані в Таблиці 1.

Таблиця 1. Показники розміру виробництва ВП «Великоснітинське НДГ ім. О.В. Музиченка».

Показники

Роки

В середньому за 3 роки

2007

2008

2009

Валова продукція в порівняних цінах 2005 року, тис. грн.

7781,019

7736,817

7428,958

7648,9315

Грошова виручка від реалізації, тис. грн.

7394,2

7216,3

7326,3

7312,27

Площа с.-г. угідь, га

2960

2960

2960

2960

Вартість основних фондів, тис. грн.

6448,9

7695,5

15148

9764,13

Середньорічна чисельність працівників, чол.

217

209

193

206

Середньорічне поголів’я худоби, ум. гол.

1734

1656

1678

1689


Аналізуючи вищенаведені дані, можна констатувати, що вартість валової продукції в порівняльних цінах за 2005 р. Та грошова виручка від реалізації продукції не зазнали значних змін. Площа сільськогосподарських угідь протягом досліджуваного періоду не змінилася, в той час як вартість основних фондів збільшилася у 2009 р. порівняно з 2007 роком більше ніж у 2 рази, а середньорічні показники чисельності працівників та поголів’я худоби зменшилися у 0,88 та 0,97 рази відповідно. Це свідчить про зниження ефективності виробництва, що може бути зумовлено використанням застарілих технологій та обладнання, а також загальною економічною кризою.

Таблиця 2. Трудові ресурси ВП «Великоснітинське НДГ ім. О.В. Музиченка» та їх використання.

Показник

2007 р.

2008р.

2009 р.

2009р. у % до 2007р.

Середньорічна чисельність працівників, осіб

217

209

193

88,94

У тому числі рослинництва

65

71

58

89,23

тваринництва

152

138

135

88,82

Відпрацьовано у с.-г. виробництві всього, тис. люд.-год.

388,43

331,96

365,75

94,16

У тому числі у рослинництві

114,4

102,37

127,66

111,59

у тваринництві

274,03

229,59

238,09

86,88

Відпрацьовано одним працівником за рік, люд.-год.

1790

1720

1750

97,77

У тому числі у рослинництві

1760

1765

1798

102,16

у тваринництві

1802

1701

1725

95,73

Коефіцієнт використання трудових ресурсів, всього

1,03

0,96

0,91

88,35

У тому числі у рослинництві

0,87

0,95

0,82

94,26

у тваринництві

0,91

0,84

0,89

97,8

 

З даної таблиці можна зробити висновок, що за період 2007-2009 рр. середньорічна чисельність працівників зменшилася на 11,06%, при чому зменшення чисельності відбулося як у рослинництві так і у тваринництві. Як наслідок зменшилася кількість люд.-год. Відпрацьованих на виробництві як усього так і одним працівником на 5,84% та 2,23% відповідно. Коефіцієнт використання трудових ресурсів зменшився у 2009 р. порівняно із 2007 р. на 11,65%. Дані показники свідчать про зниження ефективності використання трудових ресурсів у господарстві, що є показником зниження ефективності виробничої діяльності.

 

Таблиця 3. Динаміка забезпеченості підприємства основним капіталом і його використання.

Показник

2007 р.

2008р.

2009 р.

2009р. у % до 2007р.

Вартість основного капіталу, тис. грн.

6448,9

7695,5

15148

234,89

на 1 га с.-г. угідь

2,18

2,6

5,12

234,86

на 1 середньорічного працівника

29,72

36,82

78,49

264,10

Капіталовіддача, грн..

1,207

1,005

0,49

40,63

Капіталомісткість продукції, грн.

0,83

0,99

2,04

246,03

Норма прибутку, %

0,18

-

-

-

Информация о работе Інтенсифікація виробництва свинини і шляхи підвищення її економічної ефективності