Рефераты по теории государства и права

Aктуaльныe прoблeмы тeoрии гocудaрcтвa и прaвa

29 Мая 2013, курсовая работа

Дaннaя курcoвaя рaбoтa нeoбхoдимa для уяcнeния cущнocти прeдмeтa тeoрии гocудaрcтвa и прaвa и oбщeй мeтoдoлoгии диcциплины, oт кoтoрoй зaвиcит эффeктивнocть дaльнeйших иccлeдoвaний. Тeoрия гocудaрcтвa и прaвa cущecтвуeт и рaзвивaeтcя кaк oдин из вaжнeйших кoмпoнeнтoв cлoжнoй и цeлocтнoй cиcтeмы знaний в oбщecтвe. Oднaкo извecтнo, чтo мнoгиe acпeкты в oпрeдeлeнии прeдмeтa тeoрии гocудaрcтвa и прaвa, рaвнo кaк и мeтoдoв иccлeдoвaния, вызывaют нaучныe cпoры. Cпeцификa нaучнoй диcциплины oпрeдeляeтcя тeм, чтo тeoрия гocудaрcтвa и прaвa иcпoльзуeт дaнныe иccлeдoвaний мнoгих нaук, в тoм чиcлe филocoфии, экoнoмики, иcтoрии, cтaтиcтики, coциoлoгии и др.

"Мать-героиню" будут давать не за 10, а за пятерых детей

08 Ноября 2011, статья

В России хотят возродить почетное звание "Мать-героиня", орден "Материнская слава" и "Медаль материнства", упраздненные после развала СССР, а также льготы матерям-героиням. Правда, заслужить звание сегодня будет легче, чем в советское время: достаточно воспитать пятерых детей, а не десятерых, как раньше. Обратившиеся с этой идеей к президенту России депутаты города Волжский Волгоградской области уверены, что воспитать пятерых детей в сегодняшних условиях - уже подвиг.

"Русская правда" ее основные редакции

27 Ноября 2011, реферат

На протяжении нескольких веков Русская Правда служила основным руководством при судебных разбирательствах. В том или ином виде она вошла в состав или послужила одним из источников позднейших судных грамот: Псковской судной грамоты, Двинской уставной грамоты, Судебника Казимира 1468 г., Судебников 1497 и 1550 гг., даже некоторых статей Соборного Уложения 1649 г.

«Государь» Макиавелли и его роль в истории политико-правовых учений

01 Апреля 2011, реферат

Цель моей работы - рассмотреть политико-правовую доктрину Никколо Макиавелли, представленную в его труде «Государь», который поистине является шедевром начала и конца Средних веков.
Задачами данной работы является, во–первых, освещение основных политико-правовых аспектов, затронутых в «Государе» и, во-вторых, определение его роли в истории политико-правовых учений.

«Юриспруденция» как правовая категория. Право и его гуманитарная ценность

13 Января 2011, реферат

Правовая наука, юриспруденция (лат. juris-prudentia -- правоведение, от лат. jus -- право и лат. prudentia -- предвидение, благоразумность, мудрость) -- это комплексная наука, изучающая сущностные свойства государства и права; совокупность правовых знаний; практическая деятельность юристов и система их подготовки.

«Қазақтың исламы» немесе суфизм

23 Ноября 2012, реферат

«Қазақтың исламы» немесе суфизм

Дінтанушы Мұртаза Бұлұтаймен сұхбат

- Мұртаза мырза, қазір «қазақ исламы» деген сөз жиі айтылады. Олардың пікірінше, жеке ұлт, халық болған соң «араб исламы», «өзбек исламы» және тағы басқа халықтардың дінінен «қазақтың исламы» өзгеше болуы керек. Исламды осылайша түсінуге бола ма?
- Осы мәселені айта-айта тілім жауыр болды. Және менің пікірім кейбіреулерге ұнамайды. Ұнамаса да, тағы да айтамын: Қазақстанда, оның ішінде өзіміздің қазақтардың арасында Кеңес дәуірінде қалыптастырылған христанша ойлау санасы басым. Тіпті, «зиялымын», «ұлтшылмын» деп жүрген азаматтардың көпшілігі христианша түсінікте. Себебі Кеңес өкіметі қаншалықты атеистік саясат жүргізді деп айтқанмен, саяси, әлеуметтік, экономикалық, идеологиялық шараларды таза христандық, иудейлік негізде жүргізді.

Європейське законодавство про права людини

16 Марта 2012, реферат

Основи прав людини – повага життя і гідності кожної окремої людини – присутні в більшості великих релігій і філософських вчень світу. Права людини неможна купити, заробити або отримати в спадок – їх називають “невід’ємними”, тому що вони властиві кожній людині, незалежно від раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних або інших переконань, національного або соціального походження, майнового стану, народження або будь-яких інших обставин.

інститут президентства в США

25 Ноября 2011, курсовая работа

Інститут президентства - широко поширене явище в сучасному світі.У багатьох країнах різного рівня розвитку, це інститут функціонує вже тривалий час. Жоден політичний інститут не вплинув на хід світової історії в XX столітті настільки глибоко значно, як президентський інститут США.Для правильного розуміння механізму дії демократичних урядових і громадських систем необхідно розгляд самого інституту президентства, його сутність і особливості.

Обрання президента, його повноваження, взаємовідносини із законодавчими органами, терміни перебування при владі і багато хто інші риси, які визначають конкретний зміст цієї форми правління, далеко не адекватні в різних країнах. Вони визначаються історичними особливостями, політичними традиціями, співвідношенням сил між президентом іншими органами влади, між протиборчими і багатьма іншими чинниками.

Історичні витоки, поняття та зміст державного суверенітету

23 Октября 2012, реферат

Слід вказати, що суверенітет як ознака держави має свою багатовікову історію. Як зазначає М.В. Кравчук біля витоків принципу суверенітету стоїть Макявеллі; але його аж ніяк не можна вважати теоретиком верховної влади (на що заслуговують усі без винятку його наступники, адже, заводячи мову про політику, вони неодмінно матимуть на увазі суверенітет) - він зробив її можливою.

Абсолютизм в Западной Европе и в России

27 Ноября 2012, реферат

Абсолютная монархия (XVI - XVII вв.) - характеризуется сосредоточением всей полноты государственной власти, в том числе законодательных, судебных и фискальных функций, в руках короля; созданием большой профессиональной армии и бюрократического чиновничьего аппарата, что обеспечивает ему прямое управление и контроль за страной.
Одновременно со складыванием феодальной государственности шел процесс становления феодального права. Можно выделить следующие характерные черты феодального права.

Абсолютная монархия на современном этапе

25 Октября 2013, курсовая работа

Целью данной работы является выявление сущности абсолютной монархии. Для достижения указанной цели в работе поставлены задачи:
– исследовать сущность монархии;
– определить характерные черты абсолютной монархии;
– выявить особенности монархического правления в России в различные исторические периоды и его перспективы;
– выявить особенности монархического правления в различные исторические периоды и его перспективы в европейских и арабских странах.

Авторитаризм: понятие и отличительные черты. Реформаторские возможности авторитаризма

09 Ноября 2012, контрольная работа

Существуют часто весьма значительные различия и противоречия между парадным фасадом государства и реальными процессами, происходящими за этим фасадом. Для характеристики этих процессов применяется понятие "политическая система" - система реальных методов властвования в данном государстве. Под политическим режимом понимается совокупность элементов идеологического, институционного и социологического порядка, способствующая формированию политической власти данной страны на определённый период.

Авторитаризм: за и против

01 Марта 2013, доклад

Нравственной природой авторитарного режима является навязываемая сверху единообразная идеология, подавляющая духовную и культурную самостоятельность личности и плюрализм мнений, безраздельно господствующая над обществом и правом. Эта идеология соединяется силой государства, гарантируется его репрессивными органами и стремится унифицировать и контролировать даже мышление и вкусы граждан. Авторитарное государство активно и прямо вторгается в не принадлежащую ему сферу внутренней, духовной жизни личности.

Авторитарные режимы

07 Ноября 2012, контрольная работа

От политического режима в государстве зависит форма правления, экономическое развитие, внутренняя и внешняя политика, взаимоотношения власти и общества и т.д. Интересным является также и то, что авторитаризм является одним из наиболее распространенных в истории типов политической системы.
В данной работе будут рассмотрено происхождение и условия возникновения авторитаризма.

Авторитарный режим. Признаки и пределы эффективности

27 Октября 2011, реферат

В реферате рассмотрены следующие вопросы:
Чем привлекателен мир авторитаризма?
Каковы его перспективы и основы стабильности?
Что отличает и что объединяет между собой различные виды авторитарных политических устройств?

Авторское право

10 Января 2012, реферат

Издавна люди стремились защитить и сохранить то, что они считали необычным и исключительным. Со временем цивилизация развивалась и росла - появилось искусство, развилась техника, люди научились красиво рисовать, петь, снимать кинофильмы, писать гениальные компьютерные программы. Все это очень хорош, но появились и те, кто наживается на этом. Предотвратить неправомочное использование в своих целях, будь то художественных произведений или баз данных или компьютерных программ должен Закон - Закон об Авторском праве.

Аграрна політика і реформування

17 Апреля 2013, реферат

Сільське господарство є стратегічно важливою галуззю для країни, розвиток якої визначається багатьма факторами, в тому числі й впровадженням інтенсивних технологій виробництва сільськогосподарської продукції, використанням сучасної техніки, запровадженням передових форм і методів праці, ефективних форм господарювання. Оскільки реалізовувати на практиці зазначені завдання мають працівники підприємств, то від них вимагатимуться відповідний хист та фахові знання. Саме тому система підготовки й підвищення кваліфікації персоналу аграрних підприємств слугує визначальним фактором підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств і вимагає задіяння конкретних заходів для цього.

Аграрне право України

05 Января 2012, реферат

. Аграрні правовідносини у найзагальніших обрисах – це правова форма реалізації положень правових норм через застосування їх у процесі визначення й функціонування прав та обов’язків суб’єктів. Через систему аграрних правовідносин здійснюється правове регулювання тієї частини відносин, яку законодавець унаслідок їхньої відповідної суспільної ролі визнав за необхідне регулювати правовими нормами аграрного права; а це частина правовідносин, відповідно, є предметом аграрного права. Завдяки цьому аграрні правовідносини характеризуються як вольові, бо в нормах аграрного права відображено законодавця. Вольовими вони є також і тому, що недержавні, по суті, приватні юридичні особи у будь-яких організаційно-правових формах (КСГП, СпС, АТ, ТОВ та ін.) в рамках самоврядування приймають відповідні рішення з питань їхньої статутної діяльності. Вольовими вони є й тому, що селянське (фермерське) господарство в особі його голови також самостійно приймає рішення.

Адам құқығы мен бостандығы

23 Октября 2011, реферат

Кодекс жобасын дайындаумен айналысқан комиссияның құрамына Тронше, Порталис, Малльвиль, Биго-Преамке сияқты Францияның ұлы заңгерлері енді. Жоба төрт айдың ішінде жасалды. 1804 жылғы 21 наурыздағы заң барлық 36 титулды (тарауларды) біртұтас Азаматтық Кодекстің құрамына біріктірді. 1807 жылдан бастап ол Наполеон Кодексі деп аталды. Бұл акт 1789 жылғы “Адам және азамат құқықтары декларациясында” бекітілген келесі азаматтық-құқықтық қағидаларды одан әрі дамытқан: заңды теңдік, заңдылық, құқықтар мен бостандықтардың тұтастығы. Кодекстің құрылымына рим құқығы әсер еткен. Ол институциялық жүйе бойынша құрастырылған.

Адвокатская тайна

06 Апреля 2013, реферат

Адвокатская тайна – это один из тех вопросов адвокатской деятельности, который привлекает большое внимание, по поводу, которого усиленно спорят, о котором много писали и пишут. Адвокатская тайна предстает зачастую в виде неразрешимой проблемы, вызывая оживленные диспуты, острые споры. Это один из “вечных” вопросов адвокатской деятельности. Институт адвокатской тайны восходит еще к эпохе Римской империи. Римские юристы предписывали председательствующим в судах, чтобы они не позволяли адвокатам принимать на себя роль свидетелей по делам, где они выступают защитниками.

Адвокатура в РФ

26 Апреля 2012, контрольная работа

Адвокатура - это добровольное профессиональное объединение граждан, осуществляющее в установленном законом порядке защиту на предварительном следствии, дознании, в суде по уголовным делам, кроме того, осуществляющее представительство интересов истцов и ответчиков по гражданским делам. Адвокатура является общественной самоуправляющейся организацией, призванной на основе закона оказывать населению и организациям юридическую помощь путем консультирования по правовым вопросам, составления разного рода документов и деловых бумаг.

Адвокатура во второй половине 19 века

17 Ноября 2010, реферат

Предметом данного исследования являются предпосылки возникновения, особенности и тенденции исторического развития адвокатуры России 19 века. Цель исследования – анализ условий развития адвокатуры России 19 века, а также его перспектив в связи с исполнением конституционной обязанности по оказанию квалифицированной юридической помощи. Адвокатура России 19 века имеет уникальную историю развития, характеризующуюся своеобразием и рядом особенностей, которые во многом определили сегодня ее лидирующие позиции в адвокатском сообществе.

Адвокаты, их права и обязанности

15 Января 2011, курсовая работа

Защита нужна для того, чтобы не допустить следственных и судебных ошибок особого рода: привлечения к уголовной ответственности, предания суду и осуждения невинного либо осуждения виновного по закону, предусматривающему ответственность за более тяжкое преступление, чем в действительности им совершенное или назначения чрезмерно сурового наказания, а также в других случаях.

Административная ответственность юридических лиц

25 Апреля 2012, статья

В настоящее время весьма актуальной и требующей дополнительного научного исследования представляется проблематика такого вида публично-правовой ответственности юридических лиц, как административная ответственность.

Административная ответственность

17 Января 2011, контрольная работа

Административная ответственность несут и субъекты, и объекты управления. Она связана с задачами, функциями, правами и обязанностями каждого из них. Применительно к органам управления и должностным лицам она тесно связана с компетенцией. Когда принимается решение, должно быть совершенно ясно, кто несет за него ответственность. И точно так же должно быть ясно, кто несет ответственность, если назревшее решение не принимается или затягивается.

Административная ответственность

25 Ноября 2011, курсовая работа

Цели работы: раскрыть сущность такого вида юридической ответственности как административная; установить, что она собой представляет; какие виды санкций применяются к лицу, совершившему административный проступок.
Задачи:
показать признаки возникновения административной ответственности;
дать характеристику целям, функциям и принципам административной ответственности;
установить какие виды санкций применяются за совершение административного правонарушения.

Административная ответственность

05 Января 2012, курсовая работа

Административная ответственность несут и субъекты, и объекты управления. Она связана с задачами, функциями, правами и обязанностями каждого из них. Применительно к органам управления и должностным лицам она тесно связана с компетенцией. Когда принимается решение, должно быть совершенно ясно, кто несет за него ответственность. И точно так же должно быть ясно, кто несет ответственность, если назревшее решение не принимается или затягивается.

Административная реформа в РФ

25 Декабря 2010, курсовая работа

Проведение административных реформ в России имеет длительную историю. Перестройки центрального аппарата государственного управления проводились и в Российской империи, и в годы советской власти. Но после распада СССР предстояло по-новому осмыслить положение и роль исполнительной власти, понять, что исполнительная власть является самостоятельной ветвью государственной власти, неразрывно связанной с интересами общества, и вся ее работа должна быть направлена на максимальное удовлетворение потребностей различных групп населения. В связи с этим возникла мысль о необходимости проведения в России реформ и, прежде всего, реформы административной.

Административно-правовое регулирование въезда-выезда В РФ

04 Ноября 2011, доклад

Выезд из Российской Федерации и въезд в Российскую Федерацию граждане Российской Федерации осуществляют по действительным документам, удостоверяющим личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации. Порядок оформления, выдачи и изъятия этих документов определяется настоящим Федеральным законом.

Административно-правовой режим государственной тайны в Российской Федерации

12 Декабря 2011, курсовая работа

Целью представленной курсовой работы является изучение того механизма административно - правового режима защиты государственной, который создан в Российской Федерации и определен в первую очередь Конституцией РФ, Законом РФ "О государственной тайне" и др. нормативными актами.

Достижению поставленной цели (ее детализации) отвечает решение следующих задач,

- определение сведений, могущих быть отнесенными к категории государственная тайна, определение этого понятия,

- определение правовых основ регулирования отношений в области защиты государственной тайны.

- изучение административного режима защиты государственной тайны, сформировавшегося в соответствии с нормативной базой