Статистичні методи аналізу заробітної плати у промисловості

Автор: Пользователь скрыл имя, 19 Ноября 2011 в 00:47, курсовая работа

Описание работы

Статистика - це галузь практичної діяльності людей, яка спрямована на збір, обробку та аналіз даних, які характеризують соціально-економічний розвиток країни та її регіонів. Це наука, яка займається розробкою методів і положень, що використовуються у статистичній практиці.
Статистика досліджує масові суспільні явища чи процеси, кількісно характеризуючи їх за різними ознаками на основі статистичних показників. Аналіз статистичних показників дає можливість з'ясувати певні закономірності, що проявляються у розвитку явища.
Статистика - багатогалузева наука. Вона складається з окремих самостійних розділів, які водночас тісно пов'язані між собою. Виокремлюють чотири складові цієї науки.

Содержание

Вступ
1. Теоретична частина
1.1 Суть оплати праці і напрямки її статистичного вивчення
1.2 Фонд заробітної плати
1.3 Годинний, денний та місячний фонди оплати праці
1.4 Норматив заробітної плати на карбованець продукції. Аналіз виконання плану по фонду заробітної плати
1.5 Аналіз динаміки середньої заробітної плати за факторами
1.5.1 Визначення середнього рівня оплати праці
1.5.2 Розрахунок індексів середньої заробітної плати
1.6 Співставлення темпів зростання рівня оплати праці і рівня продуктивності праці
2. Практична частина
Висновки
Список використаної літератури

Работа содержит 1 файл

Статистика Курсова моя.docx

— 315.39 Кб (Скачать)

Міністерство  освіти та науки України

Національний  університет водного господарства та природокористування

Кафедра економіки підприємства 
 
 
 
 
 

КУРСОВА РОБОТА

З дисципліни «Статистика» на тему:

«Статистичні  методи аналізу заробітної плати у промисловості» 
 
 
 
 

Виконала : студентка факультету

економіки і підприємництва

спеціальності „Економіка підприємства”,

курсу, група  ,

номер залікової  книжки 
 

Перевірила: ________

_________. 
 
 
 
 
 
 

Рівне – 2010

     Зміст 

Вступ

1. Теоретична  частина

1.1 Суть  оплати праці і напрямки її  статистичного вивчення

1.2 Фонд  заробітної плати

1.3 Годинний, денний та місячний фонди оплати  праці

1.4 Норматив  заробітної плати на карбованець  продукції. Аналіз виконання плану  по фонду заробітної плати

1.5 Аналіз  динаміки середньої заробітної  плати за факторами

1.5.1 Визначення  середнього рівня оплати праці

1.5.2 Розрахунок  індексів середньої заробітної  плати

1.6 Співставлення  темпів зростання рівня оплати  праці і рівня продуктивності  праці

2. Практична  частина

Висновки

Список  використаної літератури

 

      Вступ

     Статистика - це галузь практичної діяльності людей, яка спрямована на збір, обробку та аналіз даних, які характеризують соціально-економічний розвиток країни та її регіонів. Це наука, яка займається розробкою методів і положень, що використовуються у статистичній практиці.

     Статистика  досліджує масові суспільні явища  чи процеси, кількісно характеризуючи їх за різними ознаками на основі статистичних показників. Аналіз статистичних показників дає можливість з'ясувати певні  закономірності, що проявляються у  розвитку явища.

     Статистика - багатогалузева наука. Вона складається  з окремих самостійних розділів, які водночас тісно пов'язані  між собою. Виокремлюють чотири складові цієї науки.

     1.Теорія  статистики розглядає категорії  статистичної науки, а також  спільні для будь-яких масових  явищ методи й засоби аналізу. 

     2. Економічна статистика вивчає  явища і процеси, що відбуваються  в економіці, розробляє систему  економічних показників та методи  вивчення економіки країни чи  регіону як єдиного цілого.

     3. Галузеві статистики (промислова, фінансова,  соціальної інфраструктури і  таке інше) розробляють зміст  і методи обчислення показників, які відбивають особливості кожної  окремої галузі.

     4. Соціальна  статистика вивчає  соціальні умови та характер  праці, рівень життя, прибутків, споживання матеріальних благ і послуг населенням.

     Як  суспільна наука статистика не може розвиватися окремо від теоретичних  наук про суспільство, зокрема економічної  теорії та соціології. Спираючись на суть, якісну природу явищ, через узагальнення масових даних статистика вивчає характер і дію основних законів  у реальному житті. Припускаючи, що комплекс умов і чинників, які  формують відповідні закономірності, надалі лишатиметься незмінним, статистика робить прогнозні розрахунки, потрібні для обґрунтування напрямків економічної політики.

     В своїй курсовій роботі я зосередила увагу саме на статистиці заробітної плати, оскільки вона є важливою складовою всієї економіки, в тому числі і промисловості.

     Заробітна плата - це грошовий вираз вартості і ціни робочої сили. Визначається вона вартістю засобів існування, необхідних для її відтворення. До неї входять вартість харчування, одягу, взуття, послуг, витрат на утримування сім'ї, освіту, охорону здоров'я, відпочинок, задоволення культурних запитів та інші потреби. Розмір заробітної плати залежить від складності та умов виконуваної роботи, професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці та господарської діяльності підприємства. Заробітну плату регулюють форми і системи праці.

     Тому  в курсовій роботі я намагалася прослідкувати, як нараховується заробітна плата, і від чого це залежить.

     Перш  за все висвітлені наступні питання: завдання статистики заробітної плати, поняття фонду заробітної плати, його складові. Також був проведений аналіз динаміки середньої заробітної плати за факторами, зіставлення темпів зростання продуктивності праці і середнього рівня оплати праці працівників, аналіз виконання плану по фонду заробітної плати. Дана інформація подана в першому розділі курсової роботи.

     У практичній частині проводилися розрахунки заробітної плати підприємства по цехах та по заводах в цілому, проводила просте, а також комбіноване групування працівників в залежності від розряду, стажу, а також розміру заробітної плати.

     За  результатами групування були розраховані середній тарифний розряд та заробітна плата, визначено моду та медіану тарифного розряду та заробітної плати. Також проводилося вибіркове спостереження.

     Загалом заробітна плата є важливим елементом у роботі будь-якого підприємства, тому їй необхідно приділяти якомога більше уваги. 
 

     1. Теоретична частина 

     1.1 Суть оплати праці  і напрямки її  статистичного вивчення 

     Основним  джерелом реальних доходів населення, зростання його добробуту виступає заробітна плата, яка є складовою  фонду споживання, що створюється  на підприємствах, організаціях різних галузей народного господарства незалежно від форм власності. Заробітна  плата - це частина національного  доходу, що надходить в індивідуальне  розпорядження працівників відповідно до кількості та якості затраченої ними праці.

     Згідно  з визначенням із закону "Про  оплату праці" заробітна плата - це винагорода, обчислена, як правило, у  грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений  ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу.

     З іншого боку, заробітна плата - це грошовий вираз вартості і ціни робочої  сили. Визначається вона вартістю засобів  існування, необхідних для її відтворення. До неї входять вартість харчування, одягу, взуття, послуг, витрат на утримання  сім'ї, освіту, охорону здоров'я, відпочинок та інші потреби.

     Для повнішого розуміння заробітної плати (надалі - ЗРП) слід звернути увагу  на такі положення:

  • ЗРП формується на межі виробництва та відносин. обміну робочої сили;
  • ЗРП повинна забезпечити об'єктивно необхідний обсяг життєвих благ, які працівник має отримати в обмін на свою працю;
  •           ЗРП - це трудовий доход, який повинен забезпечити відтворення робочої сили.

     З 1990 року замість фонду заробітної плати і створюваних за рахунок  прибутку фондів економічного стимулювання (фонд матеріального заохочення і  фонд соціально-культурних заходів  та житлового будівництва) формується фонд споживання. Крім фонду оплати праці до складу фонду споживання входять грошові виплати і заохочення за рахунок прибутку та інших джерел (доходи і дивіденди, проценти, які виплачуються по акціях і внесках штатних працівників спискового складу).

     В умовах ринкової економіки важливим завданням статистики оплати праці  є оцінка ефективності використання ресурсів.

     З 1991 року внесено зміни щодо порядку  формування фондів заробітної плати, у  статистичну звітність замість  фондів оплати праці в розрізі  категорій персоналу внесено  нові показники: кошти, спрямовані на споживання, витрати на оплату праці, грошові  виплати і заохочення за рахунок  прибутку та інших джерел, сума наданих  соціальних пільг.

     Тому  основними завданнями статистики оплати праці є:

 • подальше вдосконалення статистичної звітності;
 • урізноманітнення форм та способів одержання необхідної інформації про нові форми та системи оплати праці, зумовлених розвитком ринкових відносин;
 • вивчення впливу окремих факторів на зміну фондів споживання і оплати праці;
 • аналіз співвідношення темпів зростання продуктивності праці і доходів;
 • розрахунок рівнів оплати праці і характеристика їх динаміки;
 • вивчення ступеня поширення форм і систем оплати праці;
 • вивчення співвідношення темпів зміни продуктивності праці і середнього заробітку;
 • визначення обсягу і складу фонду споживання і оплати праці.
 

     1.2 Фонд заробітної  плати 

     Фонд  заробітної штати - це частина виражених  у грошовій формі витрат виробництва, пов'язаних з оплатою праці за виконану роботу робітниками у звітному періоді. Відповідно до трудового законодавства України у фонд заробітної плати включають також ряд виплат робітникам за невідпрацьований ними час протягом робочого дня, місяця, квартала, року: оплата додаткових перерв матерям, що годують дітей, оплата простоїв не з вини робітників, оплата відпусток тощо.

     Фонд  основної заробітної плати (ФОЗП).Згідно Закону України „Про оплату праці" від 1995 р. Основна заробітна плата - це винагорода за виконану роботу у відповідності до встановлених норм праці. При цьому розглядають заробітну плату „брутто" - це сума нарахованої заробітної плати з нарахуваннями і відрахуваннями, і заробітну плату „нетто" - без нарахувань і відрахувань.

     До  ФОЗП входять такі виплати: заробітна  плата за посадовими окладами, тарифними  ставками і відрядними розцінками.

     Джерелом  формування ФОЗП є основна діяльність підприємства (реалізація продукції  чи надання послуг).

     Фонд  додаткової заробітної плати (ФДЗП).Додаткова зарплата - це винагорода, яку отримує найманий працівник за виробничі показники або за умови роботи понад встановлені норми.

     До  ФДЗП включаються доплати і надбавки. Доплати пов'язані з умовами  праці і не мають особистого характеру. Надбавки мають особистий характер.

     До  ФДЗП входять доплати і надбавки:

 • за професійну майстерність;
 • за знання іноземної мови;
 • за роботу у вихідні, святкові, надурочні і нічні години;
 • за керівництво бригадою;
 • за роботу у важких і шкідливих умовах;
 • за суміщення професій;
 • за виконання громадських і державних обов'язків.

     А також премії за виконання виробничих показників, оплата навчальної, додаткової і чергової відпустки. А також винагорода за стаж роботи (14-та заробітна плата).

     Джерелом  формування ФОЗП є основна діяльність підприємства (реалізація продукції  чи надання послуг).

     Інші  заохочувальні виплати  і компенсації (ІЗВК).До складу ІЗВК включаються такі виплати:

 • оплата простоїв не з вини працівника;
 • винагорода за підсумками роботи за рік (13-та зарплата);
 • матеріальна допомога;
 • одноразові заохочення;

     виплати, що мають індивідуальний характер і  пов'язані з соціальними пільгами.

     Фонд  оплати праці є важливою складовою  фонду споживання.

Информация о работе Статистичні методи аналізу заробітної плати у промисловості