Авіаційна компанія «Swissair» як складна система. Системний підхід до аналізу діяльності транспортного підприємства

Автор: Пользователь скрыл имя, 17 Апреля 2012 в 20:52, курсовая работа

Описание работы

Ціль роботи: закріпити теоретичні знання по загальній теорії систем та процедурі системного аналізу та отримати практичні навички застосування системного підходу до аналізу діяльності транспортного підприємства як складної системи.
В ході цієї роботи:
1.Опишемо транспортне підприємство в термінах теорії систем.
2.Охарактеризуємо систему та її властивості.
3.Опишемо структуру транспортного підприємства та структуру його підсистем, зробимо їхній аналіз.
4.Опишемо особливості зовнішнього середовища транспортного підприємства.
5.Проаналізуємо основні види діяльності транспортного підприємства, визначемо головну ціль, інші цілі. Побудуємо дерево цілей транспортного підприємства.

Работа содержит 1 файл

swissair.docx

— 122.42 Кб (Скачать)

Міністерство освіти та науки України

Національний авіаційний університет

Кафедра організації авіаційних перевезень

 

 

Курсова робота

(поЯСНювальна ЗАПИСКА)

з дисципліни “Основи теорії систем і управління”

 

Тема: «Транспортне підприємство «Авіаційна компанія «Swissair» як складна система. Системний підхід до аналізу діяльності транспортного підприємства»

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 Київ, 2010

 

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ  АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра організації авіаційних перевезень

 

 

                                  ЗАВДАННЯ

 

 

на виконання курсової роботи

 

 

 

Тема курсової роботи: Транспортне підприємство “Swissair” як складна система.

                                          Системний підхід до аналізу діяльності транспортного

                                          підприємства

 

 

1.Термін виконання  роботи: з 01.12.2008р. до 13.12.2008р.

2.Етапи роботи  над курсовим проектом:

-…

3...Завдання  видав:                                                                        ____________

                                             (підпис керівника)                                                           (Ф.И.О. керівника)

                                                                                            

                                                               “                ”                                    2010р.

 

4.Завдання  прийняв до виконання___________________

                                                                                                                 (підпис студента)                                                                                 

                                                                            

                      

Курсова робота захищена з оцінкою_____________________________

                                                                                                                                                                                                                       Голова комісії:                                                                    ”          ”               2010р.

 

Члени комісії:                                                           _________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               Реферат

Пояснювальна  записка до курсової роботи “ Транспортне підприємство «Авіаційна компанія Swissair як складна система. Системний підхід до аналізу діяльності транспортного підприємства»

Об’єкт  дослідження: авіакомпанія «Swissair»

Ціль роботи: закріпити теоретичні знання по загальній теорії систем та процедурі системного аналізу  та отримати практичні  навички застосування системного підходу до аналізу діяльності транспортного підприємства як складної системи.

В ході цієї роботи:

1.Опишемо  транспортне підприємство в термінах теорії систем.

2.Охарактеризуємо  систему та її властивості.

3.Опишемо  структуру транспортного підприємства та структуру його підсистем, зробимо їхній аналіз.

4.Опишемо  особливості зовнішнього середовища  транспортного підприємства.

5.Проаналізуємо  основні види діяльності транспортного  підприємства, визначемо головну ціль, інші цілі. Побудуємо дерево цілей транспортного підприємства.

Курсова робота також включає в себе малюнки та додатки.

 

 

 

План

Вступ……………………………………………………………………………..…5

I. Теоретична частина…………………………………………………………….. 7

1.1 Опис транспортного  підприємства в термінах теорії систем…………..……7

1.2 Характеристика системи  та її властивості……………………………….…...8

II. Аналітична частина……………………………………………………………19

2.1 Опис структури транспортного  підприємства (по декільком ознакам) та структури його підсистем, їх аналіз…………………………………………………….19

2.2 Опис особливостей зовнішнього  середовища транспортного підприємства…………………………………………………………………………......28

2.3 Аналіз основних показників  діяльності транспортного підприємства, визначення головної цілі, інших цілей…………………………………………………30

Висновок…………………………………………………………………………...34

Список використаної літератури…………………………………………………35

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  Вступ

Системний підхід − один із головних напрямків методології спеціального наукового пізнання та соціальної практики, мета і завдання якого полягають у дослідженнях певних об’єктів як складних систем. Системний підхід сприяє формуванню відповідного адекватного формулювання суті досліджуваних проблем у конкретних науках і вибору ефективних шляхів їх вирішення.

Методологічна специфіка  системного підходу полягає в  тому, що метою дослідження є вивчення закономірностей і механізмів утворення  складного об’єкта з певних складових. При цьому особлива увага звертається  на різноманіття внутрішніх і зовнішніх  зв’язків системи, на процес (процедуру) об’єднання основних понять у єдину  теоретичну картину, що дає змогу  виявити сутність цілісності системи.

Задачею даної курсової роботи є  закріплення теоретичних знань  по загальній теорії систем і процедурі  системного аналізу і отримання  практичних навиків застосування системного підходу до аналізу діяльності транспортного  підприємства як складної системи.

 

 

 Метою   даної   роботи  є  вивчення  організації   перевезень 
авіакомпанією   “Swiss-Air”  як  одного   з   лідерів   повітряних 
перевезень. 
     Для  досягнення  поставленої мети необхідно розкрити  питання 
розвитку     авіаційних    перевезень,    показати     організацію 
обслуговування  авіакомпанією “Swiss-Air”,  дослідити  перспективи 
її розвитку.

Необхідно розглядати підприємство з точки зору системного аналізу, щоб виявити взаємозв’язки між  структурними підрозділами та основними  елементами та компонентами, що, в свою чергу, дає можливість проаналізувати недоліки та переваги в роботі організації, її зв’язки із зовнішнім середовищем та зробити обгрунтовані наукові висновки для поліпшення конкурентноспроможності підприємства та подальшого його розвитку. В даній курсовій роботі розглядається авіакомпанія «Swiss International Air Lines» як транспортне підприємство, як складна система. Об’єктами аналізу виступають структура підприємства, функціональні зв’зки між різними елементами системи та зовнішнім середовищем, а також основні показники роботи підприємства.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Теоретична частина

1.1 Опис транспортного  підприємства в термінах теорії систем

Застосування системного підходу як головного принципу побудови, функціонування і розвитку, а також дослідження будь-яких систем (системних об’єктів), передбачає володіння відповідним понятійним (категоріальним) апаратом.

Система (від грец. systema  складене з частин, поєднання, складання)  це об’єктивна єдність закономірно пов’язаних один з одним предметів, явищ, а також знань про природу і суспільство. Систему визначають також як комплекс елементів та їхніх властивостей, взаємодія між якими зумовлює появу якісно нової цілісності. Наявність істотних стійких зв’язків (відношень) між складовими системи або (та) їхніми властивостями, які перевищують за потужністю (силою) зв’язки (відношення) цих складових з об’єктами, що не входять до цієї системи, є важливим її атрибутом.

До основних характерних  особливостей системи можна віднести наступні.

1. Система є передусім  сукупністю елементів. За певних умов елементи, відповідно, можуть розглядатись як системи (іншими словами дана властивість визначається як «цілісність і подільність системи»).

2. Наявність суттєвих  зв’язків між елементами та (або)  їх властивостями, що переважають  над зв’язками цих елементів  з тими, які не входять до даної системи. Під суттєвими зв’язками розуміють лише такі, що закономірно визначають інтегративні властивості системи, і це вирізняє систему з оточуючого середовища як цілісний об’єкт.

3. Наявність визначеної  організації, що проявляється у зменшенні ступеня ентропії (невизначеності) системи порівняно з ентропією системоутворюючих факторів. До таких факторів належать кількість елементів системи, кількість суттєвих зв’язків, якими може володіти елемент, тощо.

Информация о работе Авіаційна компанія «Swissair» як складна система. Системний підхід до аналізу діяльності транспортного підприємства