Авіаційна компанія «Swissair» як складна система. Системний підхід до аналізу діяльності транспортного підприємства

Автор: Пользователь скрыл имя, 17 Апреля 2012 в 20:52, курсовая работа

Описание работы

Ціль роботи: закріпити теоретичні знання по загальній теорії систем та процедурі системного аналізу та отримати практичні навички застосування системного підходу до аналізу діяльності транспортного підприємства як складної системи.
В ході цієї роботи:
1.Опишемо транспортне підприємство в термінах теорії систем.
2.Охарактеризуємо систему та її властивості.
3.Опишемо структуру транспортного підприємства та структуру його підсистем, зробимо їхній аналіз.
4.Опишемо особливості зовнішнього середовища транспортного підприємства.
5.Проаналізуємо основні види діяльності транспортного підприємства, визначемо головну ціль, інші цілі. Побудуємо дерево цілей транспортного підприємства.

Работа содержит 1 файл

swissair.docx

— 122.42 Кб (Скачать)

За походженням  системи класифікуються створені природою та людиною (Рис.1).

За елементами системи поділяються на абстрактні (символи, знаки, букви, цифри) та фізичні (предмети, явища, процеси).

За способом організації: структуровані і слабко структуровані.

За типом  та характером взаємодії між елементами системи класифікуються на прості та складні.

За способом керування на: керовані ззовні, самокеровані та з комбінованим керуванням.

Дана система є реальною (бо насправді існує), відкритою, бо присутній обмін з навколишнім  середовищем; за описом змінних –  змішаною (є в наявності як якісні, так і кількісні змінні); за походженням - штучною (створена людиною і функціонує за допомогою людського фактора); за ступінню організованості – є організованою системою (існує чітко виражена організаційна структура); за способом управління – комбінованою (адже авіакомпанія регулюється і ззовні (закони, нормативні акти та документи, міжнародні конвенції, конкуренція тощо) і зсередини (організація роботи персоналу, організація роботи з ремонту повітряних суден, організація роботи обслуговуючого персоналу тощо); за характером взаємодії елементів є координаційно-ієрархічною (бо можна прослідкувати і рівноправні елементи, і елементи підпорядкування). Авіакомпанію можна охарактеризувати як адаптаційну, бо вона здатна пристосовуватися до змін зовнішніх факторів і при цьому не втрачати своєї ідентичності. З цього можна зробити висновок, що дана система також є динамічною.

 

 

 

 

II. Аналітична  частина

2.1 Опис структури  транспортного підприємства та структури його підсистем, їх аналіз

Структура системи – це сукупність стійких зв’язків та відносин між елементами та компонентами системи по відношенню до певних змін, які забезпечують цілісність системи.

Структура системи авіакомпанії “Swissair”як цілісності, включає в себе основні наступні  підсистеми або елементи, що забезпечують основу функціонування авіакомпанії, це служби авіакомпанії, структура відділів та структура персоналу.

Розглянемо  подальшу структуру і суть зв’язків в авіакомпанії.

Авіакомпанія  “Swissair” є закритим акціонерним товариством, діяльність якого регулюється Загальними зборами Засновників, яким у свою чергу підкоряється Наглядацька Рада на чолі із Главою Наглядацької Ради. Правління авіакомпанії “Swissair” очолює Генеральний директор авіакомпанії.

Структура песоналу

Завдяки продуманій кадровій політиці в авіакомпанії склався  високо професіональний колектив, який нараховує більше Благодаря продуманной кадровой политике в авиакомпании сложился высокопрофессиональный, динамично развивающийся коллектив, который насчитывает близько 7449 спеціалістів.

Обслуговуванням парку літаків  займаються спеціалісти льотного складу. З таблиці 5 ми можемо побачити склад  персоналу авіакомпанії.

 

 

Таблиця 5. Персонал Swissair

(за станом  на 30 червня 2009 року)

Загальна чисельність  персоналу

7449

Пілотів

1101

Стюардес

3419

Наземний персонал

2929

 

2.2 Опис особливостей  зовнішнього середовища транспортного  підприємства

Зовнішнє середовище –  це певна множина елементів або  систем, які знаходяться поза межами даної системи, які взаємодіють  з нею та на неї, але не належать їй. До факторів зовнішнього середовища авіакомпанії Swissair можна віднести:

Рис. 1. Фактори зовнішнього середовища організації

 

· авіакомпанії-партнери як на ринку авіаційних перевезень Швейцарії, так і на міжнародному рівні;

· різноманітні Закони, законодавчі акти, нормативні документи, Загальні правила перевезення, єдині для усіх перевізників, Міжнародні конвенції, документи тощо;

· агенства, представництва, брокери як в країні, так і закордоном;

· конкуренти на міжнародному ринку та на ринку Швейцарії за всіма видами авіаційних перевезень (пасажирські, вантажні, багажу та пошти);

· взаємодія з усіма  видами транспорту;

· співпраця з аеропортами, що мають статус міжнародних та інш.

Авіакомпанію «SWISS» можна розглядати як систему в цілому, як підсистему у великій системі перевезень, співпраці з провідними авіакомпаніями. Авіакомпанія тісно співпрацює з іншими авіаперевізниками. Це дає їй змогу розширювати карту польотів, збільшувати дальність польотів, підвищувати пасажирообіг, вантажообіг, а також отримувати певні навики, вивчати нові можливості та покращувати якість обслуговування на основі взаємообміну зі своїми партнерами. Авіакомпанії, з якими співпрацює «SWISS», також, в свою чергу, розширюють геогрaфію польотів, покращують показники ефективності своєї роботи тощо.

Один із фактора зовнішнього середовища – конкуренти. Завдяки тому, що на ринку авіаперевезень існують інші компанії, «SWISS» необхідно постійно покращувати якість свого обслуговування, впроводжувати нові технології чи то регістрації, чи то бронювання авіаквитків, слідкувати за роботою своїх агентів, перевіряти кваліфікацію своїх співробітників та проводити курси по підвищенню кваліфікації, перевіряти технічну оснащеність ангарів тощо. Все це робиться задля утримання провідних позицій на ринку авіаперевезень як України, так і закордоном.

Тобто, дані приклади довели, що авіакомпанія «SWISS» є підсистемою у великій системі перевезень і має тісні налагоджені зв’язки з усіма компонентами зовнішнього середовища.

2.3 Аналіз основних  видів діяльності транспортного  підприємства, визначення головної цілі, інших цілей

Кожна система окрім структури, функцій, елементів обов’язково  переслідує певну ціль, задачі. Ціль системи – це пріоритетний для системи стан, який найчастіше виражають у вигляді цільової функції.

Цілі авіакомпанії «SWISS».

Будь-яке транспортне  підприємство на своїй меті має певну кількість поставлених задач, цілей. І кожна компанія намагається якнайповніше їх реалізувати. Так як авіакомпанія функціонує в умовах ринкової економіки основною задачею є конкурентна здатність підприємства, підвищення якості обслуговування пасажирів, розширення парку ПС та географії польотів, утримання позицій на ринку авіаційних перевезень і, звичайно, отримання прибутку. Даними питаннями займається відділ маркетингу.

Вирішуючи завдання одержання  стійкого прибутку, служба маркетингу варіює складовими ринку - частотою польотів, їхнім розподілом по сезонах і за часом доби, структурою комерційного завантаження, тарифами й пільгами, а також мережею авіаліній.

Служба маркетингу покликана  забезпечувати відповідність попиту на перевезення й можливості його задоволення. Якщо попит на перевезення  починає падати, маркетологи повинні  з'ясувати причини й вжити відповідних  заходів по їхньому усуненню. Такими мірами можуть бути: поліпшення іміджу компанії, підвищення якості обслуговування, перегляд структури тарифів, складання більше зручного для клієнтури розкладу польотів. Приведення пропонованих ємностей у відповідність із попитом може бути досягнуте шляхом скорочення частоти польотів, зменшення кількості пропонованих крісел у тиждень на даній лінії й навіть тимчасовому припиненні польотів на певних лініях.

Важливим моментом підвищення конкурентноздатності авіакомпанії на ринку міжнародних перевезень є вплив маркетингу на власне виробництво й фінансування з метою підвищення стійкого прибутку. Цей вплив здійснюється за допомогою спеціальних програм модернізації виробництва :

- удосконалювання інфраструктури  повітряних перевезень, що перебуває  у веденні авіакомпанії;

- удосконалювання системи  комерційного обслуговування;

- поліпшення підготовки персоналу;

- удосконалювання системи  продажу перевезень;

- удосконалювання організаційної  структури авіакомпанії.

Ця функція маркетингу передбачає також поліпшення координації  діяльності всіх структурних підрозділів авіакомпанії, для того щоб остання працювала як єдина система авіатранспортного виробництва. Недоліком існуючої системи керування є те, що вона функціонує не як інтегральна система, а як сума дій окремих ієрархічних підрозділів, кожне з яких має свою мету, часом протилежні цілям суміжних підрозділів. Наприклад, комерційну службу можуть цікавити доходи, але не стосуються витрати, фінансова ж служба, навпроти, зайнята лише бюджетом; літна служба, служба постачання, наземні служби можуть мати свої завдання, не зв'язані єдиними цілями авіакомпанії. Керівництво компанії, що має у своєму розпорядженні такі важелі, як авіатранспортне виробництво, система цін і система продажу, повинне знайти оптимальну комбінацію цих коштів впливу на ринок з метою його освоєння й забезпечення успіху в конкурентній боротьбі з іншими авіакомпаніями.

Не менш важливу роль відіграє і комерційна служба, яка виконує  наступні функції:

- здійснює залучення пасажирів  і вантажної клієнтури на рейси  авіакомпанії і відповідно контролює  продаж пасажирських і вантажних  перевезень через представництва  й агентів авіакомпанії;

- розробляє й проводить  заходи щодо підвищення економічної ефективності діючих міжнародних ліній і по відкриттю нових;

- здійснює контроль за  максимальним використанням провізної  спроможності літаків і проводить  заходи щодо підвищення економічного завантаження літаків;

Информация о работе Авіаційна компанія «Swissair» як складна система. Системний підхід до аналізу діяльності транспортного підприємства