Производство и реализация печенья

Дата добавления: 29 Мая 2013 в 00:52
Автор: o*****@ua.fm
Тип работы: курсовая работа
Скачать полностью (289.81 Кб)
Работа содержит 1 файл
Скачать  Открыть 

marketing.docx

  —  302.71 Кб

 

На основі кошторису розраховується виробнича собівартість продукції, яка входить до складу повної собівартості.

Таблиця 7.12 «Виробнича собівартість продукції (на програму)»

Статті витрат

Сума, грн

1

Сировина і матеріали

321408

2

Електроенергія на технологічні цілі

2770,56

3

Основна з/п робітників

118809,6

4

Додаткова з/п робітників

16417,2

5

Загально виробничі витрати:

175041

 

  - амортизаційні відрахування 

12441

 

- витрати на утримання  обладнання

1540

 

- освітлення та зв'язок

1800

 

- транспортні витрати

9600

 

- орендна плата

30000

 

- охорона та протипожежна  безпека   

2000

 

- основна з/п обслуговуючого  та управлінського персоналу   

99600

 

- додатков аз/п обслуговуючого та управлінського персоналу

14160

 

- допоміжні матеріали    

900

 

- витрати на оформлення  підприємства та отримання дозволіву Санепідемстанції

3000


 

Повна собівартість включає  в себе виробничу собівартість та витрати на збут, отже повна собівартість буде складати:

634446,36 + (634446,36 * 0,0085) = 639846,36 грн.

Калькуляція витрат (визначення ціни одиниці продукції)

Для розрахунку собівартості одиниці продукції застосуємо витратний  метод. Для цього розрахуємо співвідношення основної з/п основних робітників та загально виробничих витрат:

Загально виробничі витрати / основна з/п основних робітників * 100% = 175041/118809,6 * 100% = 147 %. Калькуляцію  собівартості одиниці продукції  визначимо на прикладі печива "Шоколадна  ніч":

Матеріали: 9,70 + 0,02 + 0,20 + 0,05 = 9,97 грн.

Електроенергія: 0,37 * 0,25 = 0,09 грн.

З/п основна: 0,5 год * 6,80 грн. = 3,40 грн.

З/п додаткова: 3,40 * 0,14 = 0,48 грн.

Загально виробничі витрати: 3,40 * (147% / 100%) = 5 грн.

Виробнича собівартість 1кг: 9,97 + 0,09 + 3,40 + 0,48 + 5 = 18,94г грн.

Повна собівартість: 18,94+ (18,94 * 0,0085) = 19,10 грн.

Підприємство планує отримати 50 % прибутку.

Для річної програми:

639846,36 * 0,5 = 319923,18 грн.

Сукупна ціна програми:

639846,36 + 319923,18= 959769,54 грн.

Єдиний податок (10%):

959769,54 *0,1 = 95977 грн.

Виручка:

959769,54 + 95977= 1055746,50 грн

Чистий прибуток:

1055746,50 - 639846,36 - 95977 = 319923,20 грн.

Для 1кг виробу прибуток дорівнюватиме:

19,10 * 0,50 = 9,55 грн.

Сукупна ціна програми:

19,10 + 9,55 = 28,65 грн.

Єдиний податок (10%):

28,65 * 0,10 = 2,90 грн.

Ціна одиниці продукції:

19,10 + 9,55 + 2,9 = 31,55 грн.

Таким чином 1кг печива "Шоколадна  ніч" коштуватиме 31,55 грн. Аналогічним  чином була проведена калькуляція  витрат на виробництво всіх інших  видів продукції.

Для реалізації даного проекту  необхідні грошові вкладення  у розмірі 170000 грн., що є коштами  інвесторів.

Розрахуємо термін окупності  проекту:

ТО = В / ЧП + А, де

В - вкладення;

ЧП - чистий прибуток;

А - амортизаційні відрахування.

ТО = 170000 / 319923,20 + 12441 = 0,5 року або 6 місяців.

Розрахуємо точку беззбитковості. Точка беззбитковості - мінімальний  обсяг реалізації, при якому даний  бізнес окуповує вкладені в нього витрати. Якщо обсяг реалізації нижче точки беззбитковості, то підприємство несе збитки, якщо вище - отримує прибуток.

Тб = Впос / Ц - Ззм на од прод, де

Впос - витрати постійні;

Ц - середня ціна 1кг виробів;

Ззм на од прод - витрати змінні на 1кг продукції.

Визначивши середню ціну та змінні витрати 1кг виробів, розрахуємо точку беззбитковості для ПП "Альонка":

Тб = 175041/30 - 13,95 = 10906 кг печива.

Для оцінки ефективності діяльності фірми слід визначити рентабельність нашого підприємства.

Рентабельність власного капіталу:

Рвк = ЧП / В*100%, де

ЧП - чистий прибуток;

В - вкладення.

Рвк = 319923,20 / 170000 *100% = 188 %

Рентабельність продукції:

Рпрод = ВП / Сповна*100%, де

Сповна - повна собівартість.

Рпрод = (319923,20 / 634446,36) * 100% = 50 %

Розрахуємо показники  ефективності матеріально-технічного оснащення.

Матеріаловіддача:

М = Обсяг ТП / МТ, де

Обсяг ТП - обсяг товарної продукції;

МТ - матеріали.

М = 1055746,5/328957,30 = 3,20 грн.

Фондовіддача:

Фвід = Обсяг ТП / ОВФ, де (10.6)

ОВФ - основні виробничі  фонди.

Фвід = 1055746,50 / 109350 = 9,7

Фондоємність:

Фєм = ОВФ / Обсяг ТП (10.7)

Фєм = 109350 / 1055746,50 = 0,10

Таблиця 7.13 «Основні показники діяльності підприємства»

Показники

Сума, грн.

1

Змінні витрати

459405,36

2

Постійні витрати

175041

3

Виробнича собівартість

634446,36

4

Повна собівартість

639846,36

5

Середня ціна одиниці продукції

10,15

6

Виручка

1055746,50

8

Чистий прибуток

319923,20


Таким чином, оцінивши показники  ефективності діяльності приватного підприємства "Альонка", а також основні результати реалізації проекту, слід зазначити, що дане виробництво кондитерських виробів є досить прибутковим та перспективним напрямком бізнесу і, з огляду на сучасні умови господарювання, може бути цікавим для інвесторів.

  1.  Організаційна структура.

ПП "Алоьнка" є юридичною особою і діє на основі Статуту підприємства, має власне майно, самостійний баланс та розрахунковий рахунок. Продукція, що виробляється, відповідає ДСТУ, має сертифікат відповідності.

Для успішного ведення  виробництва надзвичайно важлива  наявність досвідчених фахівців по приготуванню печива. Знання рецептури, технології приготування відіграє вирішальну роль у процесі формування високоякісної  продукції. Так, фахівці з досвідом роботи беруть участь в організації  спільного бізнесу.

Характеристика працівників  підприємства:

Директор – Ковалевський Г. М., досвідчений фахівець у сфері торгівлі. Добре знає справу постачання і збуту. Широко обізнаний у сфері виробництва, добре знає місцеву промисловість. За сумісництвом директор буде виконувати обов’язки бухгалтера, тобто вести усю фінансову діяльність підприємства: розрахунок доходів, нарахування і сплата податків, розподіл прибутку, нарахування амортизації, розрахунок і видачу заробітної плати.

Директор виконує такі завдання:

• організовує всю роботу підприємства

• несе повну відповідальність за його стан і стан трудового колективу

• представляє підприємство у всіх установах і організаціях

• розпоряджається майном підприємства

• укладає договори

• пошук постачальників матеріалу

• збут продукції (тобто  пошук клієнтів)

• видає накази по підприємству відповідно до трудового законодавства, приймає та звільняє працівників

• застосовує заходи заохочення і накладає стягнення на працівників  підприємства

• відкриває в банках рахунки підприємства

Усі інші працівники найматимуться  на роботу відповідно до обов’язків, які  вони виконуватимуть. Всі працівники знаходитимуться під безпосереднім  керівництвом директора.

Розрахуємо потребу в  основному персоналі. Вони працюватимуть  як погодинники із ставкою:

Ч = ti *ni / Тр * Квн, де (6.1), ti - трудомісткість одиниці і-го виду; ni - кількість одиниць і-го виду виробу; Тр - розрахунковий ефективний фонд робочого часу; Квн - коефіцієнт виконання норм.

Отже, у нашому випадку  згідно з дослідженнями трудомісткість 1 кг печива становить 0,5 години. Кількість  печива одного виду 8 кг у день. Розрахунковий  ефективний фонд робочого часу - 7 годин. На підприємстві для основних робітників існує 8-годинний робочий день, перерви  за необхідність складають 1 годину. Чисельність кондитерів:

Ч = (0,5*8) *12/7*1,12 = 7,7

Тобто для виробництва  необхідної кількості продукції  необхідно 8 кондитерів.

Їх заробітну плату  розрахуємо за формулою:

З/п = тривалість зміни * часову ставку

Усі кондитери отримуватимуть за годину роботи 6,80 грн.

З = 7 * 6,80 = 47,60 грн.

За місяць кондитер отримуватиме:

Зм = 47,6 * 26 = 1237,60 грн.

Для нормального функціонування обладнання та устаткування необхідний постійний догляд за ним. Для цього  розрахуємо кількість обслуговуючих  робітників, що ремонтуватимуть, змащуватимуть  та налагоджуватимуть обладнання:

Чор = Мо * Мем * Кяо / Ноб, де

Мо - кількість об’єктів обслуговування;

Мем - кількість робочих змін;

Кяо - коефіцієнт переводу явочної чисельності в списочну;

Ноб - норма обслуговування.

Кяо = 100/100-f, де

f - плановий відсоток невиходів  робітників.

Розрахуємо його так:

Робочі дні у році - 312 днів;

Відпустка - 24 дні;

Лікарняні - 14 днів.

f = 38/312 * 100% = 12,2 %

Кяо = 100/100-12,2 = 1,14

Чор = 8 * 1 * 1,14/4 = 2,28

Тобто потрібні 2 обслуговуючі робітники.

Вони працюватимуть за контрактом по сумісництву. Контрактом передбачено огляд та змащування устаткування 3 рази на місяць. У разі непередбачених обставин вони приходитиме  за викликом. На підприємстві також  працюватимуть водій та прибиральник.

Всі зобов’язання щодо організації  та підписання договорів та пошуку покупців покладаються на менеджера  та директора підприємства.

Таблиця 7. 14 «Потреба в персоналі та основна заробітна плата»

Посада

Кількість чоловік

 Посадовий оклад, грн.

 Додаткова з/п, 14 % від  окладу, грн.

1

Директор

1

1600

224

2

Кондитер

8

1237,60*8=9900,8

173,30*8=1368,1

3

Менеджер

1

1400

196

4

Продавець

2

1100*2=2200

154*2=308

5

Водій

1

900

126

6

Ремонтник

2

800*2=1600

112*2=224

7

Прибиральник

1

600

84

Всього:

 

16

18200,8

2548,1


 

За результатами господарської  діяльності за певний період працівникам  підприємства нараховуватиметься премія.

 

Рис.3 «Організаційна структура»

На підприємстві ПП «Альонка» функціональна структура , що передбачає розподіл організації на окремі блоки, кожен з яких має свої завдання і обов’язки. Оськільки ПП «Альонка», мале підприємство, така організаційна структура для нього найзручніша.

  1.  Реалізація плану

Для досягнення поставлених цілей фірмі ПП «Альонка» необхідно:

- Налагодити тісні зв’язки з постачальниками;

- Створити позитивний образ і високу репутацію фірми, як дисциплінованого продавця;

- Розширювати асортимент  товарів та підтримувати їх  якість;

- Вести гнучку цінову  політику;

- Використовуючи дані  маркетингового дослідження, приймати  рішення по випуску товарів;

- Тримати на рівні свою  конкурентоспроможність поряд із  визначеними конкурентами;

Описание работы
Показники роботи підприємства харчової промисловості говорять про те, що за останні роки визначилась тенденція до зростання обсягів виробництва в даній галузі, що є наслідком зростання попиту населення на вітчизняні якісні харчові продукти. Суть даного проекту полягає в тому, щоб забезпечити населення хорошими, якісними, завжди свіжими кондитерськими виробами. Конкурентоздатність фірми забезпечується виготовленням продукції високого ґатунку, високим рівнем обслуговування споживачів.
Содержание
1. Анотація для керівництва. 3
2. Загальні відомості про підприємство. 3
3. Стратегічні напрями та плани. 4
4. Ситуаційний аналіз. 7
5. Товарно-ринкова орієнтація. 11
6. Програма маркетингу. 14
7. Фінансові показники та прогнози. 18
8. Організаційна структура. 32
9. Реалізація плану 35
10. Оцінка та контроль виконання плану 36