Рефераты по биологии

Ашық тұқымды өсімдіктер

15 Ноября 2011, реферат

Ашық тұқымдылар , жалаңаш тұқымдылар (Cymospermae) – тұқымы мен тұқым бүрі жемісжапырақшасының үстінде ашық жататын жоғары сатыдағы өсімдіктердің ежелгі тобы.

Ашық тұқымды өсімдіктер

21 Ноября 2012, реферат

Біздің данагөй бабаларымыз: «Жауынменен жер көгерер, батаменен ер көгерер», - деп айтып кеткен ғой. Бата беру - адал ниет, жақсы тілек білдірудің ұлттық дәстүрі. Халық ақ батадан рухани қуат алады, ол жақсылыққа жол ашады деп сенеді. Сондықтан да қазақтар ежелден-ақ қадірлі қариялардан, атақты батыр, билерден, шашасына шаң жұқпайтын шешендер мен арқалы ақындардан бата алуға құштар болған. Батаның түрлері:Той-думан,Салт дәстүр, ,мерекелерге, дастарханға т.б баталардың түрлері бар.

Аэробное и анаэробное окисление микроорганизмов

19 Сентября 2011, реферат

Аэробное окисление в биологических прудах представляет собой процесс минерализации органических веществ под действием микроорганизмов, обитающих в воде. Биологические пруды - это водоемы, в которых создаются наиболее благоприятные для жизнедеятельности микроорганизмов условия (небольшая глубина, отсутствие течений, большое количество микроводорослей, насыщающих воду кислородом, обилие простейших, питающихся бактериями и т.п.).

Ағзаларды клондау

09 Февраля 2013, реферат

Соңғы ғылыми жаналықтар бойынша, адам генi 30-35 мыңдай геннен тұрады. Және генiмiздiң 99 пайызы шимпанзенiң, 70 пайызы тышқанның генiмен сәйкес келедi екен. Адамның кейбiр гендерi омыртқалыларды былай қойғанда, омыртқасыздармен де, өсiмдiктермен де, тiптi ашытқы мен өңездермен де бiрдей болып шыққан. Бұл ашылған жаңалықтар Жер бетiндегi тiршiлiктiң пайда болу процесiнде көптеген жайттардың басын ашып бермек.

Ағзаларды клондау

12 Мая 2013, реферат

Көбеюге қабілеттілік – тірі организмдерге тән негізгі қасиеттердің бірі. Көбеюге байланысты генетикалық материалдың ата-аналарынан ұрпақтарына берілетіні айтылды. Бұл кезде сол түр особьтарына тән белгілер ғана емес, сондай–ақ тек ата-аналарының өздеріне тән айқын белгілер де жарыққа шығады. Көбеюдің үлкен биологиялық мәні бар. Ол белгілі бір организм түрінің ұрпақ алмастыруын жүзеге асыруымен қатар, ұрпақтар арасындағы сабақтастықты, жалпы тіршіліктің үздіксіздігін қамтамасыз етеді. Тірі табиғатта көбеюдің негізгі екі әдісін ажыратады: жынысты және жыныссыз.

Ағылшын тілі сабағында жаңа технологияларды пайдалану

17 Февраля 2013, доклад

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаев республикалық білім және ғылым қызметкерлерінің ІІІ сьезінде сөйлеген сөзінде білім беру ісін реформалаудағы стратегиялық міндеттердің бірі – шығармашылық тұрғыдан бәсекелестікке сай үш тілді жетік меңгерген, жан-жақты дамыған жеке тұлғаны оқытып – тәрбиелеу деп атап көрсетті. Бұл жерде негізгі ролді білім беру жүйесі алып отыр.
Қазіргі қоғам сұранысына сай білімді, шығармашылықпен жұмыс жасайтын, өзін-өзі дамытып жетілдіре алатын жеке тұлға тәрбиелеуге аса назар аударылуда.
А. Байтұрсынов өзінің

Білки та їх значення

25 Января 2012, реферат

За елементарним складом білки відрізняються від жирів і вуглеводів тим, що, крім вуглецю, водню і кисню, їх молекули містять азот. Крім того, всі рослинні і більшість тваринних білків мають у своєму складі сірку (0,3 – 2,5%). Деякі фізіологічно важливі білки містять фосфор (0,5-0,6%).

Білки – вислкомолекулярні сполуки. Найбільш точно можна обчислити молекулярні масу білків за швидкістю дифузії їх з розчину в чистий розчинник через пористу скляну перетинку і за швидкістю осідання в ультрацентрифугах, що дають до 80 000 обертів в хвилину.

Біотехнологія ферментів

09 Января 2012, контрольная работа

Ферменти — це біологічні каталізатори, які дозволяють скоординувати хімічну активність в клітинах. Не дивлячись на те, що ферменти використовуються людиною все тисячі років, лише в кінці XIX ст. ми почали розуміти, як вони працюють. Зараз ми знаємо, що ферменти — це складні білкові молекули зі специфічною тривимірною конфігурацією, і що їх структура закодована в ДНК. Число можливих конфігурацій може бути безкінечно великим.

Біофізика білка

16 Октября 2011, реферат

Усі найважливіші процеси в клітині і організмі відбуваються за обов'язкової участі білків. Білки-ферменти каталізують всі біохімічні процеси в клітині, тому каталітична (або ферментативна) функція білків є основною. Ферменти є необхідними учасниками біосинтезу білків, запрограмованого на генетичному рівні, і одночасно з цим білки служать регуляторами генетичних функцій нуклеїнових кислот. Механо-хімічна функція скорочувальних білків лежить в основі м'язового скорочення. Скоротливі білки - це ферменти, в результаті каталітичної діяльності яких хімічна енергія перетворюється в механічну роботу

Біофізичні властивості м'язового скорочення

13 Сентября 2013, реферат

Дослідження процесу скорочення м'язів, зокрема з'ясування молекулярних механізмів трансформації хімічної енергії у механічну роботу, генерації сили та регуляції м'язового скорочення є актуальною проблемою біофізики біологічної рухливості [3]. Уся життєдіяльність людини пов’язана з м’язовою активністю, бо вона забезпечує роботу окремих органів і цілих систем: роботу опорно-рухового апарату, легенів, судинну активність, роботу шлунково-кишкового тракту, скорочувальну властивість серця тощо.

Бактерії в житті людини

11 Февраля 2012, реферат

Враховуючи різноманітність каталізованих бактеріями хімічних реакцій, не дивно, що вони широко використовуються у виробництві, в ряді випадків з глибокої давнини. Славу таких мікроскопічних помічників людини прокаріоти ділять з грибами, в першу чергу - дріжджами, які забезпечують більшу частину процесів спиртового бродіння, наприклад при виготовленні вина і пива.

Бактерії циклу сірки та їхня роль у природі

03 Апреля 2013, статья

Описано процеси кругообігу сірки в природі. Головну увагу звернено
на біологічні аспекти цього процесу. Наведено коротку характеристику мік-
роорганізмів, що беруть участь у кругообігу сірки. Детально описано біохі-
мічні механізми перетворень сірки та її сполук. Схарактеризовано процеси
окиснення сполук сірки безбарвними та фототрофними сірковими бактерія-
ми і відновлення сульфатів, сірки та інших її сполук. Розглянуто практичні
аспекти кругообігу сірки, зокрема, можливість використання сульфатвідно-
влювальних бактерій у біотехнологічних процесах очищення стічних вод
від сульфатів та важких металів, анаеробну корозію металів і вплив сірково-
дню на живі організми.

Бактерии

10 Ноября 2010, реферат

Строение и жизнедеятельность бактерий.

Бактерии

19 Декабря 2010, реферат

БАКТЕРИИ, обширная группа одноклеточных микроорганизмов, характеризующихся отсутствием окруженного оболочкой клеточного ядра. Вместе с тем генетический материал бактерии (дезоксирибонуклеиновая кислота, или ДНК) занимает в клетке вполне определенное место – зону, называемую нуклеоидом. Организмы с таким строением клеток называются прокариотами («доядерными») в отличие от всех остальных – эукариот («истинно ядерных»), ДНК которых находится в окруженном оболочкой ядре.

Бактерии

14 Ноября 2011, реферат

БАКТЕРИИ, обширная группа одноклеточных микроорганизмов, характеризующихся отсутствием окруженного оболочкой клеточного ядра. Вместе с тем генетический материал бактерии (дезоксирибонуклеиновая кислота, или ДНК) занимает в клетке вполне определенное место – зону, называемую нуклеоидом. Организмы с таким строением клеток называются прокариотами («доядерными») в отличие от всех остальных – эукариот («истинно ядерных»), ДНК которых находится в окруженном оболочкой ядре.

Бактериологического (биологического) оружие

22 Ноября 2011, реферат

Бактериологическое оружие применяется в виде различных боеприпасов, для его снаряжения используются некоторые виды бактерий , возбуждающие инфекционные заболевания, принимающие вид эпидемий . Оно предназначено для поражения людей, сельскохозяйственных растений и животных, а также для заражения продовольствия и источников воды.

Балалардың тамақтану әдебі

14 Февраля 2013, доклад

«Ауру - астан» демекші, кез келген тағамды тұтыну біздің организміміз үшін қауіпті болуы мүмкін. Дененің толысуына әкеліп соған көмірқышқыл газы, калориясы көп тамақтар ағзамызға зиянды. Ересек біздің ас ішуімізден артымыздағы ұрпақ та үлгі алады.

Балтийскре море

11 Января 2012, доклад

Балти́йское мо́ре — внутриматериковое окраинное море Евразии, глубоко вдающееся в материк. Балтийское море расположено в северной Европе, принадлежит бассейну Атлантического океана.

Крайняя северная точка Балтийского моря расположена вблизи полярного круга (65°40' с.ш.), крайняя южная — околоВисмара (53°45' с.ш.).

Крайняя западная точка расположена в районе Фленсбурга (9°10' в.д.), крайняя восточная — в районе Санкт-Петербурга(30°15' в.д.)

Площадь поверхности (без островов) — 415 тыс. км². Объём воды — 21,5 тыс. км³.

Балық шаруашылығындағы ең басты міндет –есепсіз аулаумен күрес жүргізу

28 Февраля 2013, реферат

Балықтар –сулы ортада тіршілік етуге бейімделген төменгі сатыдағы омыртқалы жануарлар. Қазіргі кезде дүние жүзінің су айдындарында балықтардың 20 мыңдай түрі мекендейді. Қазір әртүрлі елдерде адамға қажетті белоктік заттар арасында балықтан жасалған тағам үлесі 17%-тен
83 %-ке дейін деп саналады. Көптеген елдердің экономикасында балықтың алатын орны ерекше. Кейінгі жылдары ең бағалы кәсіпшілік маңызы бар (қорытпа, бекіре,албырт туыстастары) балықтардың қоры күрт азаюда. Балықтар қорының азаюына әсерін тигізетін көптеген факторлардың ішінде мыналарды атауға болады.

Балықтар клас устiнiн жалпы сипаттамасы

24 Ноября 2011, реферат

Балықтар – жер шарының суларын мекен еткен және бiрте-бiрте көне омыртқалылар – жақсыз балықтарды ығыстырып тастаған, алғашқы су жақауызды омыртқалылар. Олардың барлық құрылымы суда белсендi желбезекпен тыныс алуға және тiстейтiн жақтарымен қоректi белсендi ұстау жолымен қоректенуге бейiмделген.

Балықтар клас устiнiн жалпы сипаттамасы

10 Марта 2012, реферат

Балықтар - омыртқалы жануарлар.
Желілілер типіндегі жоғары сатылы жануарлар да омыртқа жотасы болады, олай жануарларды омыртқалылар деп аталады.
Балық та - омыртқалы жануар.

Башкортостане

06 Ноября 2011, реферат

Красивых мест в республике предостаточно на любой вкус: горы и степи, леса и озера… В Салаватском районе мне рассказали об одном голландце, которого привели на смотровую площадку горы Салавата. Увидев простирающиеся до самого горизонта дикие леса, он никак не мог поверить, что эта картина — реальность, а не голография. Голландец долго не хотел уходить с того места, желая наслаждаться видом, к которому местные жители привыкли с детства. Увели гостя с горы, только сказав, что таких мест у нас много, надо успеть все увидеть.

Бджоли та продукти бджільництва

23 Апреля 2012, реферат

Медоносні бджоли – істоти, справді, дивовижні. Ніякий інший живий організм не виклав до себе такої великої уваги людини, як бджола. Скільки про неї складено легенд, створено оповідань, написано віршів поетами різних часів і народів. Гармонійне життя бджоляної сім’ї незвичайна працездатність, дивні за архітектурою і правильністю геометричних ліній воскові будівлі, процес розмноження і багато іншого в житті бджіл були предметом роздумів найвидатніших натуралістів, письменників і філософів протягом тисячоліть.

Без отходное производство

18 Ноября 2011, доклад

По мере развития современного производства с его масштабностью и темпами роста
все большую актуальность приобретают проблемы разработки и внедрения мало-
и безотходных технологий. Скорейшее их решение в ряде стран
рассматривается как стратегическое направление рационального использования
природных ресурсов и охраны окружающей среды.
«Безотходная технология представляет собой такой метод
производства продукции, при котором все сырье и энергия используются наиболее
рационально и комплексно в цикле: сырьевые ресурсы — производство — потребление
— вто­ричные ресурсы, и любые воздействия на окружающую среду не нарушают ее
нормального функционирования». Эта формулировка не должна восприниматься
абсолютно, т. е. не надо ду­мать, что производство возможно без отходов.

Безработица

09 Октября 2011, курсовая работа

Проблема безработицы является наиболее актуальной на сегодняшний день. Осуществляемый в России переход к рыночным отношениям связан с большими трудностями, возникновением многих социально-экономических проблем. Одна из них - проблема занятости, которая неразрывно связана с людьми, их производственной деятельностью

Безусловные рефлексы

13 Ноября 2011, шпаргалка

Безусловные рефлексы — это врожденные, генетически запрограммированные реакции организма, свойственные всем животным и человеку. Рефлекторные дуги этих рефлексов формируются в процессе пренатального развития, а в некоторых случаях — ив процессе постнатального развития.

Белки

30 Ноября 2010, доклад

Белки — род грызунов семейства беличьих. Они имеют удлинённое тело с пушистым длинным хвостом, уши длинные, цвет темно-бурый с белым брюшком, иногда серый (особенно зимой).

Белки

10 Марта 2012, реферат

Белки (протеины) - это материал для построения клеток, тканей и органов, для синтеза ферментов, пептидных гормонов, гемоглобина и т. д. Белки также обеспечивают иммунитет к инфекциям - при попадании в организм чужих белков или клеток вырабатываются особые белки - антитела, которые связывают и обеззараживают чужеродные вещест¬ва. Кроме того белки участвуют в процессе усвоения жиров, углеводов, минеральных веществ и витаминов.

Белки - основа жизни

15 Января 2013, реферат

Белки также называют протеинами (от греч. «протоc» - первый, важный). Число остатков аминокислот в молекуле белка очень сильно колеблется и иногда достигает нескольких тысяч. Каждый белок обладает своей, присущей ему последовательностью расположения аминокислотных остатков. Белок можно рассматривать как сложный полимер аминокислот. Белки входят в состав всех живых организмов, но особо важную роль они играют в животных организмах, которые состоят из тех или иных форм белков (мышцы, покровные ткани, внутренние органы, хрящи, кровь). Растения синтезируют белки (и их составные части -аминокислоты) из углекислого газа СО2 и воды Н2О за счет фотосинтеза, усваивая остальные элементы белков (азот N, фосфор Р, серу S, железо Fe, магний Mg) из растворимых солей, находящихся в почве.

Белки в организме человека

21 Октября 2011, реферат

Все молекулы определенного белка идентичны и, следовательно, имеют одинаковую относительную молекулярную массу, которая в зависимости от типа белка составляет от десятков до сотен тысяч, а иногда и больше. В этом заключается отличие белков от некоторых других природных полимеров (например, целлюлозы или синтетических полимеров), макромолекулы которых имеют разную длину (хотя и получены регулярным повторением одной и той же структурной единицы), а значит, могут иметь разную относительную молекулярную массу.