Рефераты по криминологии

Поняття, види, структура, тлумачення та завдання закону про кримінальну відповідальність

28 Января 2013, реферат

Проблема закону про кримінальну відповідальність розглядалася багатьма визнаними вченими в галузі науки кримінального права. Серед них слід відзначити Дурманова Н.Д, Ковальова М.І., Шаргородського М.Д. та багато інших. Саме вони розробили теоретичну базу наукового матеріалу з данної теми, який я і використав під час написання своєї курсової роботи.

Попередження жіночої злочинності

22 Ноября 2011, реферат

Злочинність в цілому підрозділяється на окремі види, що мають свої специфічні особливості, які виражаються як в кримінологічній характеристиці, в причинності, так і в способах попередження злочинів окремого виду і боротьби з ними. До такого окремого виду злочинності відноситься жіноча злочинність.

Безсумнівно, поділ злочинності за статевою ознакою має сенс, так як і кількісний, і якісний зміст жіночої злочинності має свої особливості та відмінності від чоловічої. Що стосується кількісних особливостей і відмінностей, то протягом століть жіноча злочинність завжди значно поступалася чоловічий. Співвідношення рівня злочинів, скоєних жінками, до рівнем злочинів, що здійснюються чоловіками, так само 1:7. І це незважаючи на те, що кількість жінок у країні більше, ніж кількість чоловіків.

Попередження злочинів

22 Ноября 2011, реферат

Визначення злочинності як соціально негативного явища передбачає відповідну стратегію боротьби з нею, основним напрямом якої є вплив на причини злочинності.
Проблеми попередження злочинності багато років становлять інтерес для урядів усіх держав незалежно від їх устрою й широкого кола громадськості.

Попередження злочинності в місцях позбавлення волі

30 Октября 2011, реферат

Загальносоціальне попередження злочинності в місцях позбавлення волі - це, насамперед, комплекс перспективних соціально-економічних, організаційно-управлінських, ідеологічних, культурно-виховних та інших заходів, спрямованих на вирішення й згладжування гострих соціальних проблем і негараздів у країні, які в місцях позбавлення волі проявляються вже в деформованому вигляді.

Попередження професійної злочинності

28 Октября 2013, реферат

Боротьба з професійною злочинністю є одним із головних завдань забезпечення нормальної життєдіяльності нашої країни, оскільки неможливо будувати демократичну правову державу там, де є систематичне порушення прав її громадян. Боротьбу з професійною злочинністю можна здійснювати за різними напрямами, але найефективнішим та найгуманнішим є її профілактика, тобто попередження скоєння таких злочинів. Це дозволить захистити громадян від протиправних посягань, підвищити авторитет правоохоронних органів та держави в цілому.

Портрет террориста

22 Ноября 2011, реферат

В настоящее время отсутствуют развернутые характеристики личности террориста на достаточно репрезентативном уровне. Однако даже имеющиеся разрозненные сведения по этому вопросу весьма значимы для понимания мотивации терроризма.

Порушення порядку заняття господарською та банківською діяльністю

01 Ноября 2011, контрольная работа

Здійснення без державної реєстрації, як суб’єкта підприємницької діяльності, що містить ознаки підприємницької та яка підлягає ліцензуванню, або здійснення без одержання ліцензії видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до законодавства, чи здійснення таких видів господарської діяльності з порушенням умов ліцензування, якщо це було пов’язано з отриманням доходу у великих розмірах, — карається штрафом від ста до двохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на той самий строк.

Почему Э. Дюркгейм утверждал, что преступность явление не только нормальное, но и полезное?

04 Сентября 2011, контрольная работа

Задачи:
- рассмотреть утверждение Э. Дюркгейма, дать разъяснение почему он так считал;
- раскрыть понятие латентной преступности, пути и способы борьбы с искусственной латентной преступностью;
- рассмотреть чем отличается взяткополучатель от других типов личности преступника.
Вопросы контрольной работы актуальны в наше время, так как преступность и борьба с преступностью является неотъемлемой частью современного мира.

Почерковедческая экспертиза

25 Февраля 2012, курсовая работа

Начиная со времен византийского императора Юстиниана (5-6 век) в законодательстве находило закрепление исследование почерка в судебных целях. В России уже в XV веке сравнение рукописей использовалось при установлении подлинности документов. Позднее, в своде законов Российской империи 1857 г., указывалось, что «рассмотрение и сличение почерков производится по назначению суда». Такое исследование поручалось секретарям присутственных мест, учителям чистописания или другим преподавателям.

Правовой статус арбитражного управляющего

11 Января 2011, курсовая работа

Целью данной работы является определение правового статуса арбитражного управляющего. Достижение данной цели связано с реализацией рада задач:

- выявление отличительных особенностей статуса арбитражного управляющего от статуса индивидуального предпринимателя;

- определение требований, предъявляемых к кандидатуре арбитражного управляющего;

- определение общих прав и обязанностей арбитражного управляющего;

- установление специальных прав и обязанностей арбитражного управляющего, возникающих на разных стадиях банкротства.

Правовые и этические проблемы эвтаназии

16 Января 2012, реферат

Эвтаназия буквально означает «хорошую, легкую смерть» (от греческого eu - хороший и thanatos - смерть). В литературе можно встретить и другие термины: «эйтаназия», «эутаназия», «евтанизия» и другие. Однако в настоящей работе мы будем использовать термин «эвтаназия» как наиболее часто употребляемый в медицинской, философской и юридической литературе.

Правонарушеня

11 Января 2012, реферат

Деятельность человека состоит из поступков. Поступок – глав¬ный эле-мент человеческих взаимоотношений, в котором проявляются раз¬личные каче-ства личности, отношение к проблемам действительности, к окружающим лю-дям. Всякий поступок вле¬чет за собой неизбежные результаты: изменения в от-ношениях людей, в их сознании, он также влечет последствия и для самого действующего лица. Правомерное поведение составляет основную, наиболее значительную часть действий и поступков.

Правоохранительные органы

19 Января 2012, контрольная работа

Районный суд входит в систему судов общей юрисдикции и сегодня, до реального становления в России института мировых судей, является основным звеном судебной системы, рассматривая и разрешая более 90% уголовных и гражданских дел.

Предмет, понятие, метод и система криминологии

10 Января 2011, контрольная работа

Криминология - это самостоятельная междисциплинарная наука со своей историей, использующая оригинальные методы исследования и имеющая разветвленную сеть институтов и организаций во всем мире.

Предмет, система, задачи и функции криминологии

12 Декабря 2012, лекция

Самая первая особенность дисциплины состоит в том, что она не имеет чисто юридическую природу, отличается социолого-правовым, междисциплинарным и комплексным характером. Преступная деятельность людей это особый вид социальной деятельности. Специфика криминологического подхода к изучению преступности состоит : 1) криминология изучает преступность как социально-правовую реальность, 2) в криминологии делается акцент на причинные объяснения социально-правовых явлений и процессов, 3) во главу угла борьбы с преступностью ставится задача ее предупреждения, 4) криминология помогает в разработке средств борьбы с преступностью, ее предупреждения, организацию и методику изучения, а так же прогнозировани

Предупреждение возникновения криминальных опасностей в образовательном учреждении

30 Апреля 2012, дипломная работа

Цель нашей работы: Составить комплексную программу по предупреждению возникновения криминальных опасностей в ОУ.
Объектом нашего исследования является предупреждение возникновения криминальных опасностей в ОУ.
Предметом исследования является комплексная программа по предупреждению и возникновению криминальных опасностей в ОУ.

Предупреждение и профилактика женской преступности

22 Ноября 2012, реферат

Предупреждение женской преступности
Предупреждение представляет собой рациональное и гуманное средство борьбы с преступностью, средство, предусматривающие не наказание, а прежде всего совершенствование условий жизнедеятельности людей и их воспитание. Общество значительно больше заинтересованно в том, чтобы не допускать совершение преступлений, чем в применении наказания к лицам уже после того, как они причинили ущерб(иногда непоправимый) господствующим общественным отношениям, субъектам этих отношений.

И так, целью предупреждения преступности является достижение или сохранение тенденции снижения преступности и позитивного изменения ее характера и структуры. Эта деятельность состоит в разработке и внедрении системы различных мероприятий.[22]

Предупреждение и профилактика рецидивной преступности

22 Ноября 2012, курсовая работа

В уголовном праве и криминологии уже более века пристально изучается повторность преступлений. Повторность является более опасной формой преступления, так как виновный совершает новое преступление после того, как он уже предстал перед судом, получил от имени государства отрицательную оценку своему поведению и предупреждение не совершать других преступных деяний, как правило, подвергался исправительно-трудовому воздействию со стороны органов, исполняющих наказание.

Предупреждение насильственных преступлений

28 Марта 2013, контрольная работа

Криминальная виктимология – это отрасль криминологии, изучающая особенности жертв преступлений и их роль в механизме конкретного преступления.
Криминологическая виктимология изучает социально-психологические характеристики жертв преступлений, отношения, связывающие жертву и преступника, ситуации, предшествующие преступлению для того, чтобы ответить на вопрос какую роль сыграл потерпевший в механизме конкретного преступления.
Жертва – это физическое лицо, которому преступлением причинен физический, материальный или моральный вред.

Предупреждение ОВД насилия в семье

16 Июля 2013, реферат

Как показало изучение 350 уголовных дел в УВД Приморского, Хабаровского краев, Еврейской автономной, Амурской областях, предупреждение преступлений в сфере семейно-бытовых отношений, с точки зрения его организационных начал и принципов, может быть представлено следующим образом:
-социальный контроль над соответствующими семьями, а также над лицами, склонными в силу их прошлого и настоящего образа жизни к совершению семейно-бытовых преступлений;
-административный надзор за лицами, которые отбыли наказание в виде лишения свободы за семейно-бытовые преступления (связан с периодической регистрацией этих лиц в милиции по месту жительства в целях предупреждения новых деяний);

Предупреждение преступлений

14 Февраля 2012, реферат

Профилактика рецидивных преступлений является частью общих профилактических мероприятий. Но она имеет свои характерные особенности. Предупреждение рецидивной преступности предполагает активное, целенаправленное воздействие на весь комплекс обусловливающих ее причин и условий. Это воздействие осуществляется путем применения различных по своему содержанию мер на общесоциальном, социально-криминологическом и индивидуальном уровнях.

Предупреждение преступности

26 Декабря 2011, контрольная работа

Предупреждение преступности — это система мер, предпринимаемых государственными органами, общественными организациями, представителями власти и другими лицами, направленных на противодействие процессам детерминации преступности, имеющие целью ресоциализацию потенциальных преступников, предотвращение совершения новых преступлений.
Некоторые авторы предлагают для обозначения такой деятельности термин «предупреждение преступлений» (указывая, что не может быть предупреждено уже существующее явление), однако устоявшимся в теории и употребляющимся в большинстве работ является термин «предупреждение преступности»

Предупреждение преступности

18 Января 2012, доклад

В литературе и нормативных актах также часто употребляются термины «профилактика преступности», «предотвращение преступлений» и «пресечение преступлений». Некоторые авторы не считают нужным выделять какие-то смысловые оттенки данных понятий и рассматривают их как синонимы общего понятия «предупреждение преступности»[3], однако определённые семантические отличия между ними всё же имеются

Предупреждение преступности малолетних

07 Февраля 2013, контрольная работа

Цель работы: Наиболее полно определить возможные методы влияния на подростков, с целью ликвидации подростковой преступности.
Задачи:
1. Рассмотреть преступность несовершеннолетних как проблему мирового уровня, дать определение и определить характер зарождения желания преступлений несовершеннолетними.
2. Выделить основные задачи индивидуальной работы с несовершеннолетними
3. Определить основные направления предупреждения преступлений со стороны несовершеннолетних

Предупреждение рецидивной преступности

26 Февраля 2012, курсовая работа

Цель работы - комплексное исследование и анализ проблем, связанных с понятием рецидива преступлений и уголовной ответственностью при рецидиве преступлений.
В соответствии с поставленной целью были сформулированы следующие задачи:
1. Выявить место рецидива в системе множественности преступлений.
2. Рассмотреть понятие и виды рецидива преступления.
3. Определить причины и структура рецидивной преступности.

Предупреждение совершения вымогательств

12 Апреля 2012, курсовая работа

Если посмотреть на проблему предупреждения преступности в России основная часть работы по предупреждению совершения вымогательств приходится на органы внутренних дел и прокуратуру.
Прежде всего, предупреждение состоит из трех уровней: социальная профилактика (профилактическое воздействие на качественно-количественные характеристики преступности в целом); собственно криминологическая профилактика (предупреждение видов и форм преступного поведения, например, воинских преступлений и пр., предупреждение преступлений отдельными социальными группами лиц, например, военнослужащими Федеральной пограничной службы РФ – офицерами, военнослужащими по призыву или контракту и пр.); индивидуальная криминологическая профилактика (предупреждение преступлений отдельными лицами).

Преступление несовершеннолетними

16 Ноября 2010, контрольная работа

В работе дана криминологическая характеристика преступности несовершеннолетних, дан анализ причин и условий, способствующих совершению преступлений несовершеннолетними и против несовершеннолетних, охарактеризована профилактика преступлений данного характера.

Преступления в сфере экономической деятельности

06 Ноября 2012, контрольная работа

Реформирование народного хозяйства России без создания адекватного механизма контроля и защиты от противоправных посягательств создало благоприятные условия для роста экономической преступности. В результате в период перехода к рынку экономическая преступность в России стала более организованной и профессиональной. Резкое сокращение сфер легальной интеллектуальной деятельности в результате длительного сжатия государственного финансирования повысило интеллектуальный уровень противоправной деятельности, расширило сферу криминального применения современной техники и технологий.

Преступления в сфере экономической деятельности

15 Марта 2012, контрольная работа

В целом криминальное использование современных информационных технологий делает «компьютерную преступность» не только весьма прибыльным, но и достаточно безопасным делом. И не зря Подкомитет ООН по преступности ставит эту проблему в один ряд с терроризмом и наркотическим бизнесом.

Преступления против личности

07 Февраля 2013, курсовая работа

Цель контрольной работы заключается во всестороннем изучении особенностей организации работы следователя на различных этапах расследования преступлений против личности.
Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи:
дать понятие организации расследования;
установить цели и принципы организации расследования;
дать общую характеристику преступлений против личности;
выявить особенности расследований преступлений против жизни и здоровья, против половой неприкосновенности и свободы личности.