Вибір траси Одеса – Ізмаїл

Автор: Пользователь скрыл имя, 18 Января 2012 в 03:57, дипломная работа

Описание работы

Розвиток науки і прискорення технічного прогресу не дійсні без удосконалення засобів зв’язку систем збору, передачі і обробки інформації. Інтенсивний розвиток нових інформаційних технологій в останні роки привів до бурхливого розвитку мікропроцесорної техніки, яка стимулювала розвиток цифрових методів передачі інформації. В кінці, це привело до будови нових високошвидкісних технологій глобальних мереж: PDH, SONET, SDH, ISDN, Frame Relay і АТМ. Однією з найбільш сучасних технологій, використаних в наш час для побудови мереж зв’язку, є технологія синхронної цифрової ієрархії SDH.

Работа содержит 1 файл

Диплом 30 мая последн1.doc

— 1.69 Мб (Скачать)

Розрахунок  заробітної плати

     Розрахунок  річного фонду заробітної плати  здійснюється на підставі чисельності персоналу, середньомісячної заробітної плати одного працівника, тобто:

                                       

                              3 = Р∙ Зс∙ 12,                                                     (1.5) 

де  Зс – середньомісячна заробітна плата працівника, Зс = 2100 грн.

     Звідси, річний фонд заробітної плати складає: 

     З = 11×2100 × 12 = 277,2 тис. грн. 

     Відрахування  на соціальні нестатки вибирається  в розмірі 38,5 % від річного фонду заробітної плати, тобто:   

                   

     Qо = 0,385× 277,2 = 106,72 тис. грн. 

 Розрахунок амортизаційних відрахувань

     Розрахунок  суми річних амортизаційних відрахувань здійснюється за формулою: 

                                             ,                                        (1.6) 

де   Ві – норма амортизаційних відрахувань у відсотках від середньорічної

              вартості основних виробничих фондів i-го виду;

       i = 1 ... n,   де  (n – кількість видів основних фондів);

      Ф0 – середньорічна вартість основних фондів i-го виду.

       У данному випадку Ф0 = 71065,2 тис. грн.,   Ві = 5%. 

       тис. грн. 

     Розрахунок  експлуатаційних витрат виконується спрощеним методом по найбільш вагомих статтях витрат. Для волоконно-оптичної лінії передачі, сумарні витрати на заробітну плату, відрахування на соціальні нестатки і річні амортизаційні відрахування складають 75% у загальній сумі експлуатаційних витрат:

                  

                  С = (3 + Qо + А) 100/75,                                   (1.7) 

     Тоді, 

     С = (277,20+106,72+3553,26)× 100/75 = 5249,57  тис. грн.     

 Розрахунок  очікуваних прибутків

     Розрахунок  очікуваних прибутків здійснюється на підставі відсутності необхідності оренди тієї кількості ПЦП, які буде організовано за рахунок побудови мережі зв'язку, що проектується, і розраховується за формулою: 

  Дв = Сi × g × NПЦП × 24 × 365,                               (1.8) 

     де     Сі – вартість оренди одного ПЦП за одну годину, Сі = 14,4 грн;

     g – коефіцієнт, який враховує довжину орендованих ПЦП відносно загальної довжини лінії передавання (g = 0,3);

     NПЦП – кількість організованих ПЦП, NПЦП = 200 ПЦП.

     Розрахуємо  очікувані доходи за рахунок введення в дію проектованної лінії передавання: 

     Дв = 14,4 × 0,3 × 200 × 24 × 365 = 7568,64 тис. грн.

     Розрахуємо коефіцієнт економічної ефективності при застосуванні кабелю ОКЛ:     

       
 
 

     Розрахуємо коефіцієнт економічної ефективності при застосуванні кабелю ОКЛБг:    

        . 

     Час окупності капіталовкладень при  побудові проектованої лінії передавання буде визначатися за виразом: 

                         (1.9) 

      
Тоді, при застосуванні кабелю ОКЛ буде дорівнювати:
 

       років.

Відповідно  час окупності капіталовкладень при побудові проектованої лінії  передачі при застосуванні кабелю ОКЛБг :

       років. 

     Отриманий термін менше нормативного Тнорм = 6,6 років, що підтверджує ефективність проектованої мережі.

     Із  розрахунків видно, що доцільніше використовувати  кабель марки ОКЛБг. 
 
 
 

     1.3  Вибір системи передачі та типу кабелю

     1.3.1 Вибір системи передачі

 

     Для організації даної ВОСП виберемо СП рівня STM-4 фірми «SIEMENS»[3]. Функціональна схема мультиплексора STM-4 приведена на рис. 1.2 

       
 

                                     

       Лінійний потік                                           Лінійний потік 

           STM-4                                                       STM-4  

                                  трибутарний            

                                       потік     

                                     140 Мбіт/с                                             

                                      34 Мбіт/с

                                     2 Мбіт/с

Рисунок 1.2 – Схема мультиплексора з функцією вводу/виводу 

     Основні технічні характеристики синхронного  мультиплексора STM - 4 фірми «SIEMENS» приведені в табл. 1.7. 

        Таблиця 1.7 – Основні технічні характеристики СП рівня STM – 4                                        фірми     «SIEMENS»

Найменування  показників Одиниця виміру Значення
Лінійна швидкість Мбіт/с 622.08
Діапазон  довжини хвилі нм 1520-1560
Максимальний  частотний діапазон нм 0,5
Потужність  передачі дБ -0,5
Загасання відображеного сигналу ОК дБ >10
Допустима хроматична дисперсія пс 3,5
Мінімальна  вхідна чутливість dBm -39
Максимальна вхідна оптична потужність dBm -10
Максимальне відбиття сигналу дБ 15
Втрати, визвані шумом передавача і дисперсії дБ <1

     1.3.2 Вибір типу та коротка характеристика  оптичного кабелю 

     В зв’язку з тим, що згідно до завдання необхідно забезпечити на трасі  кабельної магістралі 150 ПЦП, для цього треба передбачити оптичний кабель з одномодовими оптичними волокнами та ВОСП що буде працювати в одно канальному режимі. Згідно до розділу 1.2 для даної траси в якості такого кабеля передбачено кабель типу ОКЛБг-3- ДА12- 2х4Е-0,40 Ф3,5/0,30 Н19 – 8/0 для прокладки в грунті та через неглибокі водні перешкоди.

     З одного боку, на вибір кабелю впливають параметри ВОСП (ширина смуги і швидкість передачі, довжина хвилі оптичного випромінювача, енергетичний потенціал, допустима дисперсія, спотворення), з другого боку, оптичний кабель повинен задовольняти і технічним вимогам:

  • можливість прокладки в таких же умовах, в яких прокладаються і електричні кабелі;
  • максимальне використання існуючої техніки;
  • стійкість до зовнішніх впливів тощо.
  • Характеристика кабелю ОКЛБг наведена в таблиці 1.8.
 

Таблиця 1.8 – Технічні характеристики кабелю типу ОКЛБг

     Експлуатаційні характеристики кабелю
     Температурний режим      -10 0С……+50 0С
     Радіус  вигину      ≥ 30 Дк
     Ростягуюче  зусилля      ≥ 3,5 кН
     Електричний опір ізоляції оболонки      ≥ 2000 МОм ∙ км
     Категорія блисковкостійкості, для кабелів  з діелектричним ЦСЕ      > 105 кА
     Будівельна довжина, км      Від 2 і більше , але не більше 6 км
     Конструктивні характеристики
     Оптичні волокна, по ITU-T рекомендації G652; G653; G654; G655      Від 2 до 96
     Центральний силовий елемент (ЦСЕ)      Склопластик або стальний трос в поліетиленової оболонці
     Оболонка, захисний шланг      Поліетилен, ПВХ, негорючі або спеціальні компаунди, металопластмаса
     Броньове  покриття      Гофрована ламінована стальна стрічка
     Розрахункова  маса (без жил ДЖ)      232 кг/км
 
 
 

       
 
 
 
 
 
 

       
 
 

     де:

       1 - оптичне волокно,

     2 – трубка оптичного модулю,

     3 - ГЗ оптичного модуля,

     4 - центральний силовий елемент, 

     5 -  заповнюючий елемент, 

     6 - ГЗ сердечника,

     7 - проміжна оболонка,

     8 - гофрована броня,

     9 - ГЗ броні, 

     10 - захисний шланг

 

      2 Розрахунок параметрів кабельної магістралі 

     2.1   Розрахунок оптичних параметрів  

     Згідно [1] і [2] основними параметрами оптичного кабелю вважаються: геометричні розміри серцевини 2а й оболонки 2b: числова апертура NA і коефіцієнт загасання α, додатковими параметрами являються: відносна різниця показників переломлення ∆,  нормована частота V, число мод що поширюється М, критична частота f кр.

      

     2.1.1  Розрахунок оптичних параметрів  волокна  

     Для вибраної конструкції ОК необхідно  вибрати матеріали для оболонки і сердечника оптичного волокна (ОВ) і визначити показник заломлення (ПЗ) по формулі Селмейера [6]: 

                                                       ,                                 (2.1) 

     де  n – показник переломлення;

         , – коефіцієнти ряду Селмейера для кварцового скла;

          λ – довжина хвилі.

     Для виготовлення сердечника виберемо кварцове скло з легуючою   добавкою (домішком) окису германії з [6]

     Рецептура скла сердечника наступна: .

     Для цієї рецептури коефіцієнти ряду Селмейера будуть дорівнювати: 

             .    

Информация о работе Вибір траси Одеса – Ізмаїл