Рефераты по хозяйственному праву

Право собственности и другие вещные права.

13 Ноября 2011, контрольная работа

Акционерное общество заключило письменный договор с индивидуальным предпринимателем. Устным соглашением дополнительно к договору стороны предусмотрели неустойку за просрочку поставки товара.
Была ли соблюдена сторонами в данном случае предусмотренная законодательством форма сделки? Ответ должен быть обоснованным и содержать ссылки на нормы хозяйственного законодательства. . . . . . ст.

Право социального обеспечения

03 Ноября 2012, контрольная работа

Как экономическая категория социальное обеспечение – это система распределительных отношений, в процессе которых за счет части национального дохода, созданного трудоспособными гражданами и прошедшего затем перераспределение через бюджетную систему и внебюджетные фонды, образуются и используются общественные фонды денежных средств для материального обеспечения и обслуживания нетрудоспособных и престарелых граждан, а также для оказания материальной помощи отдельным группам населения (одиноким матерям, семьям, потерявшим кормильца), многодетным семьям и др.).

Право хозяйственного ведения имущества

15 Апреля 2011, контрольная работа

Правовой режим имущества означает совокупность установленных законодательством правил по владению, пользованию, распоряжению им. Правовой режим имущества зависит от ряда факторов, в частности от юридического титула, на основании которого имущество принадлежит субъекту, от его целевого назначения.

Правові аспекти працевлаштування іноземних громадян в Україні

15 Декабря 2011, реферат

Інтеграція України у світове співтовариство передбачає більшу відкритість ринку праці України для іноземної робочої сили, що призводить до підвищення конкуренції між найманими працівниками на цьому ринку. В свою чергу, це зумовлює необхідність проведення уповноваженими органами державної влади послідовної та виваженої державної політики на ринку праці, яка забезпечувала б необхідний баланс між інтересами держави, роботодавців і національної економіки та інтересами найманих працівників.

Правові відносини, що регулюються господарським правом

05 Марта 2013, реферат

Господарське право — це галузь права, норми якої регулюють відносини, що виникають у процесі організації та здійснення господарської діяльності, повязаної із виготовленням та реалізацією продукції, виконанням робіт та наданням послуг для задоволенням суспільних потреб та потреб окремих споживачів. Нормативною основою господарського права виступає господарське законодавство.
Господарська діяльність діяльність як предмет регулювання господарського права виділяється своєю складністю, багатоетапністю, професійним і систематичним характером, що відрізняє цю діяльність від споживчих відносин, де цілком діють норми цивільного права.

Правові наслідки розірвання шлюбу

04 Марта 2013, реферат

Шлюб припиняється внаслідок смерті одного з подружжя (оголошення його померлим), або внаслідок його розірвання.

Шлюб припиняється внаслідок його розірвання за спільною заявою подружжя або одного з них на підставі постанови державного органу реєстрації актів цивільного стану.

Правовая защита свободы конкуренции в РФ

27 Мая 2013, контрольная работа

Целью данной контрольной работы является исследование текущего состояния правового регулирования конкурентных отношений на товарном и финансовом рынках.
Основными задачами исследования, обеспечивающими достижение поставленной цели, являются:
- выявить правовые источники регулирования конкурентных отношений;
- определить организационные и правовые основы защиты конкуренции, в том числе предупреждения и пресечения монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции;

Правове мислення та його значення для правової поведінки

29 Марта 2013, контрольная работа

Правове мислення - це процес опосередкованого та узагальненого відображення правових явищ в їхніх істотних властивостях, зв'язках і стосунках. Людина може пізнавати навколишній світ за допомогою відчуттів і безпосереднього сприйняття різноманітних предметів і явищ. Якщо ж якості явища недоступні для споглядання, пізнання їх можливе тільки через мислення. До таких явищ і належить право.

Правове регулювання захисту прав споживачів

10 Декабря 2011, реферат

Вилученню з обороту підлягають партії товарів, якість яких не відповідає вимогам нормативних документів, а їх недоліки не можуть бути усунуті на місці.
Вилученню підлягають:
а) документи, що свідчать про порушення прав споживачів (товарно-транспортна накладна, документ, що посвідчує (підтверджує) якість, сертифікат, технічний паспорт, цінник, ярлик, калькуляційна і технологічна картка тощо), як правило, в оригіналі або копії, засвідченій у встановленому порядку;
б) предмети - засоби вимірювання, що не відповідають вимогам нормативних документів (склянки, мірні циліндри, метри, гирі, вимірювальні прилади тощо), а також окремі екземпляри неякісних товарів.

Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності

07 Декабря 2011, реферат

Орієнтація української держави на побудову відкритої економіки, на загальновизнані принципи міжнародного економічного співробітництва, вільного переміщення товарів, капіталів та робочої сили, свободи зовнішньоекономічної діяльності як противаги державній монополії зумовлює необхідність правового регулювання відповідних сфер і, зокрема, зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) як сфери господарських взаємовідносин українських та іноземних суб’єктів і управлінського впливу відповідних державних органів.

Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні

13 Апреля 2012, курсовая работа

Законом України "Про економічну самостійність України" від З серпня 1990 р. встановлено, що Україна самостійно здійснює керівництво зовнішньоекономічною діяльністю, бере безпосередню участь у міжнародному поділі праці та розвиває економічне співробітництво з іншими державами на основі принципів заінтересованості, рівноправності і взаємної вигоди. Підприємства і організації мають право вступати у прямі господарські зв'язки та співробітничати з підприємствами та організаціями інших держав, створювати з ними спільні підприємства, асоціації, концерни, консорціуми, союзи, інші об'єднання (ст. 12 Закону).

Правове регулювання фермерського гоподарства

15 Ноября 2012, реферат

В умовах переходу до ринкових відносин одним з актуальних завдань є формування і здійснення політики сталого розвитку сільського господарства і створення оптимальних умов для ефективної роботи всіх його галузей. У даний час сільське господарство в цілому як галузь знаходиться в занедбаному стані, хоча в ньому, як і раніше, зайнята значна частина працездатного населення.

Правове становище товариства з обмеженою відповідальністю

27 Декабря 2011, курсовая работа

Мета курсової роботи полягає у дослідженні поняття і правового становища товариства з обмеженою відповідальністю у світлі сучасного українського законодавства.
Мета роботи передбачає виконання таких завдань:
дослідити поняття товариства з обмеженою відповідальністю;
охарактеризувати правові засади діяльності товариства з обмеженою відповідальністю;
охарактеризувати органи товариства з обмеженою відповідальністю.

Правовий режим зовнішньоекономічної діяльності в Україні

03 Апреля 2012, реферат

Законом України "Про економічну самостійність України" від З серпня 1990 р. встановлено, що Україна самостійно здійснює керівництво зовнішньоекономічною діяльністю, бере безпосередню участь у міжнародному поділі праці та розвиває економічне співробітництво з іншими державами на основі принципів заінтересованості, рівноправності і взаємної вигоди. Підприємства і організації мають право вступати у прямі господарські зв'язки та співробітничати з підприємствами та організаціями інших держав, створювати з ними спільні підприємства, асоціації, концерни, консорціуми, союзи, інші об'єднання (ст. 12 Закону).

Правовий статус господарських товариств

19 Декабря 2012, реферат

Як відомо, на сьогодні господарські товариства є найбільш популярною формою організації підприємницької діяльності як за кордоном, так і в Україні.
Основним законодавчим актом, що регулює діяльність господарських товариств в Україні є Закон України «Про господарські товариства». Відповідні норми щодо діяльності господарських товариств з’явились також і в новому Цивільному та Господарському кодексах України, які набули чинності на початку 2004 р.

Правовое регулирование и направления политики занятости в Республике Беларус

10 Декабря 2011, реферат

Политика занятости населения на макроуровне включает методы и инструменты воздействия государства, направленные на эффективное использование рабочей силы, повышение качества рабочих мест, рост профессионального и образовательного уровня наемной рабочей силы и обеспечение правовых и социальных гарантий занятости в сфере труда.

Правовое обеспечение туризма и туристической деятельности

30 Октября 2011, курсовая работа

Целью данной работы является анализ правового обеспечения туристической деятельности, определение основных понятий, субъектов и участников договорных отношений в сфере туризма, раскрытие особенностей оказания туристических услуг в Республике Беларусь, характеристика договора на оказание туристических услуг, определение роли государственного регулирования в сфере туризма.

Правовое положение банков

06 Декабря 2011, контрольная работа

Основой успешного проведения всех экономических реформ является хорошо функционирующее устойчивое денежное обращение. Именно оно позволяет реализовывать связи между всеми участниками и составными частями хозяйственного организма. Коммерческие банки – это центры, где в основном начинается и завершается деловое партнерство. От четкой, грамотной деятельности коммерческих банков зависит в решающей мере здоровье экономики. Без развитой сети банков, действующих именно на коммерческой основе, стремление к созданию реального и эффективного рыночного механизма остается лишь благим пожеланием.

Правовое положение индивидуального предпринимателя

24 Мая 2012, контрольная работа

Советское законодательство не предусматривало такой формы деятельности граждан как индивидуальная трудовая деятельность. Само понятие как предпринимательская деятельность употреблялось только в Уголовном кодексе 1960г. и рассматривалось как преступное деяние.

Правовое положение производственного и потребительского кооперативов

30 Ноября 2011, курсовая работа

В наше время понятие кооператив можно сформулировать так – Кооператив это юридическое лицо, созданное группой граждан, на добровольной основе для осуществления совместной деятельности. Гражданское право по отношению к формам организации деятельности кооперативов, рассматривает два различные, направления деятельности, и поэтому правовой статус, этих организаций несколько различен. В период современности кооперативы не утратили своей актуальности и как один из видов юридического лица довольно часто используют свой правовой статус.

Правовое положение холдингов

20 Декабря 2010, курсовая работа

Цели данной работы:

установить, что собой представляет холдинг;

определить цели создания холдингов;

Для этого будут использованы как учебные пособия, так и авторские статьи; а также нормативные правовые акты российского законодательства, регулирующие процедуру создания и работу предприятий типа "холдинг".

Правовое положение центрального банка РФ с иностранными кредитными организациями

19 Марта 2012, доклад

Деятельность Центрального банка РФ определяется Конституцией Российской Федерации, ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и другими федеральными законами.
Подотчетность Банка России Государственной Думе означает, что назначение на должность и освобождение от должности его Председателя осуществляется Государственной Думой по представлению Президента Российской Федерации. Кроме того, Государственная Дума назначает и освобождает от должности членов Совета директоров Банка России. Банк России представляет Государственной Думе на рассмотрение годовой отчет и аудиторское заключение. Государственная Дума определяет аудиторскую фирму для проведения аудиторской проверки Банка России.

Правовое регулирование аудиторской деятельности в Российской Федерации

17 Марта 2012, реферат

Истекшее десятилетие рыночных преобразований в России заставило экономически активное население по - новому взглянуть на многие проблемы управления и контроля. Руководители различного уровня, учётный персонал предприятий и практикующие аудиторы чётко осознали, что необходимы не только изучение различных элементов «передовых технологий» западной экономики (в том числе международного опыта аудита), но и их адаптация к реальным условиям нашего отечественного рынка. А поскольку рынок России возрождается не на пустом месте, то нужно максимально использовать наши собственные достижения, наш немалый опыт в области управления и контроля.

Правовое регулирование грузовых перевозок автомобильным транспортом

12 Февраля 2012, дипломная работа

Цель настоящего исследования заключается в изучении системы правового регулирования грузовых перевозок автомобильным транспортом, обнаружении недостатков правового регулирования и выработке предложений, направленных на совершенствование законодательства в указанной сфере, а также практике его применения.

Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) индивидуального предпринимателя

23 Октября 2011, контрольная работа

Данная контрольная работа по дисциплине «Хозяйственное право» посвящена изучению следующего вопроса: правовое регулирование несостоятельности (банкротства) индивидуального предпринимателя.
Актуальность представленного вопроса состоит в следующем. Социально-экономическая ситуация, сложившаяся в России в результате нестабильной обстановки на мировом рынке, характеризуется спадом производства во многих отраслях промышленности, снижением покупательской способности части населения, утратой определенных идеалов, нарушением нравственных устоев общества.

Правовое регулирование расчетов в РФ

24 Января 2012, контрольная работа

Кодекс устанавливает общие правила для расчетно-денежных отношений, которые не могут быть изменены другими законами и иными правовыми актами. В то же время обширная сфера применения и сложность данных отношений потребовали дополнения норм кодекса. В ряде случаев сохраняют силу инструкции Центрального банка.
По мере развития расчетно-денежных отношений, укрепления рыночной экономики все большее значение приобретает механизм правового регулирования денежных расчетов.

Правовое регулирование рекламной деятельности

25 Сентября 2011, реферат

Основным законодательным актом, который регулирует отношения, возникающие в процессе производства, размещения и распространения рекламы, является Федеральный закон от 18 июля 1995 г. № 108-ФЗ «О рекламе» (далее – Закон о рекламе). До введения в действие этого Закона нормы, регулирующие рекламные отношения, были рассредоточены в различных законодательных и подзаконных актах, которые зачастую противоречили друг другу. Фрагментарность, отсутствие системы в правовом регулировании данного вида отношений, множество пробелов, в первую очередь по вопросам ответственности, – все это отрицательно влияло на этот вид предпринимательской деятельности и требовало принятия специального законодательного акта.

Правовое регулирование рекламы

24 Октября 2011, контрольная работа

Реклама, как известно, двигатель торговли и вообще любой предпринимательской деятельности. Правда, рекламные призывы 70-х годов, типа: «Летайте самолетами Аэрофлота» или «Храните деньги в сберегательной кассе» мало что двигали, потому что альтернативой «Аэрофлоту» был тогда разве что ковер - самолет, а сберегательной кассе - банка из-под варенья. Теперь не то. Если появление на экране первых рекламных роликов несколько лет назад вызвало волну возмущения среди телезрителей, то сегодня реклама прочно вошла в нашу жизнь.

Правовое регулирование рынка транспортных услуг в Украине

03 Октября 2011, статья

Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого № 1/2010

є одним з найтяжчих наслідків економічної кризи. Цим шляхом пройшли у 30-х

роках минулого століття Німеччина та США. У світовій економіці існує аксіома:

чим більшою є щільність шляхів сполучення на території держави, тим вищим є

рівень її економічного розвитку. Як приклад: майже рівна за площею Франція має

у 14,5 разу більше транспортних шляхів, ніж Україна. Звідси і рівень розвитку.

Сьогоденна Україна вирізняється з-поміж інших країн тим, що значна кіль-

кість її міст знаходиться на традиційних транспортно-комунікаційних маршру-

тах євразійського континенту.

Правовой режим имущества хозяйствующих субъектов

19 Декабря 2011, реферат

В гражданском обороте имеется множество юридических лиц и физических лиц - индивидуальных предпринимателей, которые занимаются хозяйственной деятельностью. Способы их создания различны. Субъекты хозяйствования могут создаваться собственниками имущества или уполномоченными ими органами, а также учредителями создаваемого юридического лица.