Рефераты по экономике

Амортизация основных средств. Способы начисления амортизации

29 Апреля 2012, контрольная работа

Амортизация – это процесс постепенного устаревания объекта основных средств. Амортизация (износ) в теории экономики бывает: внешний, физический и моральный. Физический износ – это уменьшение потенциала полезного использования материально-технических средств, зданий, сооружений и оборудования за счет их использования с течением времени.
Внешний износ – это уменьшение стоимости объекта основного средства вследствие повреждения или иного изменения качества его видимых частей и деталей.

Амортизация основных фондов

22 Ноября 2012, курсовая работа

Для возмещения физического и морального износа основных фондов их стоимость в виде амортизационных отчислений включается в затраты на производство продукции. Таким образом, по экономической сущности , амортизация – это денежное возмещение износа основных фондов путем включения части их стоимости в затраты на выпуск продукции. Основные функции амортизации : 1. Обеспечение воспроизводства и восстановление основных фондов ; 2. Учетная.

Амортизация основных фондов и формы их воспроизводства

08 Мая 2012, курсовая работа

Основные фонды служат в течение нескольких лет и подлежат замене (возмещению) лишь по мере их физического или морального износа.
Износ основных фондов - частичная или полная утрата основными фондами потребительских свойств и стоимости, как в процессе эксплуатации, так и при их бездействии. Различают физический и моральный износ основных фондов.

Амортизацияны есептеу

27 Февраля 2012, реферат

Ел Президенті Н.Назарбаевтың Қазақстан халқына «Қазақстан – 2030». «Барлық қазақстандықтардың өсіп-өркендеуі,қауіпсіздігі және әл-ауқатының артуы».Жолдауында былай делінген: «біздің еліміздің мұраты ұлттық біртұтастық, әлеуметтік әділеттілік тән әрі күллі халқының экономикалық әл-ауқаты артқаг тәуелсіз, гүлденген және саяси тұрақты Қазақстанды сыйлау деп санймын. Барша қазақстандықтардың гүлденуі, қауіпсіздігі мен әл-ауқатының артуы-өзіміз орнатсақ дейтін Қазақстанды сипаттайтын өрелі сөздер, міне, осылар.

Амстердамский договор

01 Мая 2012, реферат

Амстердамский договор о внесении изменений в Договор о Европейском союзе, договор об учреждении Европейских сообществ и некоторые связанные с этим акты, широко известен как Амстердамский договор. Был подписан 2 октября 1997 года министрами иностранных дел из пятнадцати государств и вступил в силу 1 мая 1999 года. Внёс существенные изменения в договоре о Европейском союзе. Чётко прописаны условия вступления в ЕС, включены шенгенские соглашения, изменена нумерация статей и параграфов учредительных договоров.

Анааліз конкурентоспроможності на прикладі ЗАТ "Кондитерська фабрика харківянка"

01 Декабря 2011, курсовая работа

Метою даної курсової роботи є детальний аналіз досягнення конкурентоспроможності підприємства. Для досягнення цієї мети були поставлені наступні задачі:
- розглянути головні напрямки стратегічного аналізу конкурентоспроможності підприємства;
- визначити необхідність планування та бюджетування в системі стратегічного управління конкурентоспроможністю;
- зробити стратегічний аналіз конкурентоспроможності ЗАТ „Кондитерська фабрика „Харків’янка” за системою показників;
- розробити фінансову структуру підприємства, націлену на досягнення конкурентоспроможності підприємства;
- запропонувати шляхи підвищення конкурентоспроможності на підприємствах України;
- надати рекомендації по вдосконаленню методики аналізу та планування конкурентоспроможністю підприємства.
Для більш детального дослідження цієї теми були розглянуті праці таких науковців: Фатхутдинов Р.А., Азоев Г.Л., Челенков А.П., Кобиляцький Л.С. та інші.

Аналiз ефективностi реалiзацii iнвестецiйного проекту на пiдприэмствi

18 Апреля 2011, курсовая работа

Метою курсової роботи є закріплення отриманих теоретичних знань по і придбання практичних навиків по виконанню аналізу ефективності реалізації реального інвестиційного проекту в рамках конкретного підприємства.

Для виконання поставленої мети курсова робота містить два розділи: теоретичний і практичний. У теоретичному розділі розглядається теоретичні аспекти аналізу чутливості (стійкості) проекту. У практичній частині виконується відповідні розрахунки та наводяться висновки з аналізу ефективності реалізації інвестиційного проекту.

Аналіз матеріально-технічного забезпечення підприємства харчової промисловості ВАТ Молокозавод «Самбірський»

10 Марта 2013, дипломная работа

З метою ефективного МТЗ необхідно здійснювати систематичне оперативне планування, як засіб контролю та регулювання використовуваних у виробництві матеріалів та готових виробів.
З огляду на вище сказане, тема дипломної роботи “Економічний аналіз матеріально-технічного забезпечення підприємства” важлива і актуальна.

Аналіз сучасного ринку праці в Україні

06 Мая 2013, реферат

Проблема безробіття сьогодні досить важлива.
Станом на 2012 рік кількість економічно активного населення становила 20 479,1 тис. осіб, з них безробітне населення (за методологією Міжнародної організації праці, МОП)- становило 4 784,9 тис. осіб. ( на початок 2006 р. безробітними були 1008,0 тис. осіб.)
Кожному з них необхідно виплачувати допомогу по безробіттю, на що витрачаються кошти, які могли б бути використаними для інших цілей (на освіту, охорону здоров'я), і яких так не вистачає у державному бюджеті.
З метою вирішення проблеми безробіття створені центри зайнятості, розроблені державні програми щодо зменшення безробіття.

Аналіз і діагностика фінансової діяльності ВАТ Белгород

25 Ноября 2011, дипломная работа

Метою даної курсової роботи є аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності підприємства. Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання:
· Збір та обробка матеріалу;
· Виявлення резервів зниження витрат на виробництво продукції;
· Аналіз виробничо-господарської діяльності підприємства;
· Аналіз фінансового стану підприємства;
· Вивчення впливу об'єктивних і суб'єктивних факторів на результати господарської діяльності.
Об'єктом дослідження є ВАТ «Белгороденерго».

Аналіз інструментів грошово-кредитної політики Національного банку України

16 Мая 2013, курсовая работа

Метою даної роботи є визначення сутності грошово-кредитної політики, її об’єктів та суб’єктів, а також інструментів реалізації. Крім того, необхідно визначити особливості здійснення грошово-кредитної політики в період кризи та основні заходи, що здійснювалися для покращення основних показників, які зазнали негативного впливу під час кризових явищ.

Аналіз агропромислового комплексу національної економіки

18 Апреля 2012, реферат

Сьогодні сільськогосподарське виробництво і в цілому агропромисловий комплекс України перебувають у центрі суспільної уваги, оскільки і без того небагатий наш стіл останнім часом особливо збіднів, стрімко зросли ціни на продовольство — такі явища викликають у населення України велику стурбованість і загострюють соціальну напруженість.

Аналіз банківської діяльності

24 Февраля 2013, контрольная работа

Аналіз та оцінювання величини ризиків у банку має здійснюватися або підтверджуватися незалежною службою - підрозділом з ризик-менеджменту банківської установи, який має ресурси, повноваження та досвід, достатній для оцінювання ризиків, тестування ефективності заходів з управління ними та надання рекомендацій щодо здійснення відповідних коригуючих дій.

Аналіз використання активів

05 Марта 2013, курсовая работа

метою даної роботи є розкриття теми використання активів підприємства.
Завданнями роботи є розкриття питань:
поняття і класифікація активів підприємства
аналіз складу, структури і динаміки основного капіталу
характеристика підприємства

Аналіз виробництва продукції рослинництва

27 Октября 2013, реферат

В України є всі можливості для розвитку сільського господарства та виходу на світовий ринок сільськогосподарських товарів. Але, для того щоб можна було експортувати стратегічно важливу сировину за кордон, необхідно спочатку задовольнити власні потреби. Для цього потрібно активно розвивати великі сільськогосподарські підприємства, оскільки тільки вони зможуть ефективно протистояти конкуренції з боку розвинутих країн. Але, нажаль, в нас цей процес відбувається досить повільно та ще й з розпаюванням та розвитком малих фермерських господарств.

Аналіз виробництва і реалізації продукції

01 Апреля 2012, лабораторная работа

На основі наведених даних у таблиці 3.1 проаналізувати динаміку, а також оцінити виконання плану з виробництва і реалізації продукції. Індекс цін виробників промислової продукції становив 1,023. Планова середня виробнича потужність підприємства становила у минулому році – 7575,5 тис. грн., звітному році – 7813,0 тис. грн. Зробити висновки.
Таблиця 3.1 – Початкові дані щодо виконання завдання 1

Аналіз виробничого потенціалу як чинник забезпечення конкурентоспроможності підприємства

03 Апреля 2013, реферат

Характерними ознаками функціонування промислових підприємств в умовах ринкової економіки є забезпечення самоокупності їх господарської діяльності, яка досягається в першу чергу за рахунок підвищення виробничого потенціалу. Невідповідність технологій обладнання сучасним вимогам, асортименту продукції та вимогам споживачів, високі витрати сировини та матеріалів свідчать про низький рівень управління виробничим потенціалом більшості вітчизняних промислових підприємств. Наявність великого числа збиткових промислових підприємств в Україні є наслідком того, що на підприємствах не створено надійних систем діагностування стану виробничого потенціалу.

Аналіз витрат на виробництво продукції підприємства

19 Апреля 2011, курсовая работа

Мета даної курсової роботи полягає в детальному, глибокому дослідженні особливостей аналізу витрат на виробництво продукції відносно конкретного підприємства.

Виходячи з поставленої мети перед нами виникає необхідність вирішення конкретних завдань:

розкрити сутність витрат на виробництво продукції;
дослідити особливості групування витрат за економічними елементами та статтями калькуляції;
розкрити методи аналізу витрат на виробництво продукції на підприємстві;
провести загальний та факторний аналіз витрат на виробництво продукції;
обґрунтувати шляхи вдосконалення організації та методики аналізу витрат на виробництво.

Аналіз витрат та собівартості

20 Ноября 2011, реферат

В процесі своєї діяльності підприємство здійснює матеріальні та грошові витрати. Залежно від ролі, яку вони відіграють у процесі відтворення, їх поділяють на три групи:
1.Витрати, пов'язані з основною діяльністю підприємства. Це витрати на виробництво або реалізацію продукції, так звані поточні витрати, які відшкодовуються за рахунок
виручки від реалізації продукції (послуг).

Аналіз власного капіталу підприємства

02 Апреля 2013, доклад

У зарубіжній практиці капітал розглядається як інвестування засобів в компанії (підприємства), які належать власникам, а не довгостроковим або короткостроковим кредиторам. Важливою проблемою є визначення величини й темпів накопичення власного капіталу. Поширеним є погляд, відповідно до якого питома вага власного капіталу повинна бути на рівні 50% і більше. Лише в цьому випадку, на думку кредиторів, підприємство з більшою ймовірністю може погасити свої зобов'язання за рахунок власних коштів.

Аналіз впливу облікової ставки НБУ на кдетитний стан

04 Марта 2013, дипломная работа

Реалізація монетарної ( грошово-кредитної ) політики держави здійснюється за допомогою багатьох інструментів. Одним з найважливіших інструментів, що застосовує Центральний банк, є політика обов’язкових резервних вимог.
Це надзвичайно потужний засіб грошово-кредитного регулювання . Навіть, невеликі зміни норми обов’язкових банківських резервів призводять до значних змін в обсягах кредитних вкладень комерційних банків і відчутно впливають на грошову масу.

Аналіз господарської діяльності ВАТ ЕК „Хмельницькобленерго” та характеристика організаційної структури

17 Апреля 2013, курсовая работа

Відкрите Акціонерне Товариство Енергетична Компанія „Хмельницькобленерго” здійснює виробничу, комерційну, зовнішньо – економічну діяльність, а також надає посередницькі, маркетингові, лізингові, інформаційні та інші послуги, які входять до її компетенції. Засновником ВАТ ЕК „Хмельницькобленерго” є держава в лиці Міністерства енергетики України. Діюча стратегія Компанії базується на задоволенні потреб споживача в електроенергії, як головного інвестора галузі. Девіз: "Споживач - найвища цінність компанії". Компанія прагне до повного і ефективного використання людських, матеріальних та фінансових ресурсів. Розвиток Компанії і її благополуччя залежить від благополуччя споживачів і партнерів

Аналіз господарської діяльності

21 Марта 2012, курсовая работа

Перехід до ринкової економіки потребує від підприємства підвищення ефективності виробництва, конкурентноздатності продукції і послуг на основі впровадження досягнень науково-технічного прогресу, ефективних форм господарювання і управління виробництвом, активізації підприємництва і т.п. Важлива роль у реалізації цієї задачі приділяється аналізу господарської діяльності підприємств. З його допомогою виробляються стратегія і тактика розвитку підприємства, обгрунтовуються плани й управлінські рішення, здійснюється контроль за їхнім виконанням, виявляються резерви підвищення ефективності виробництва, оцінюються результати діяльності підприємства, його підрозділів і робітників.

Аналіз господарської діяльності банку і кредитора на прикладі Рівненського відділення ВАТ «БМ Банк»)

12 Декабря 2012, курсовая работа

Мета курсової роботи:
1. закріплення та розширення теоретичних знань;
2. закріплення навиків у використанні літературних джерел, мето¬дич¬них, нормативних та інструктивних матеріалів;
3. поглиблене вивчення і розробка проблеми ефективного управління ліквідністю та платоспроможністю комерційного банку та подальший ро第виток практичних навичок з аналізу виробничо-господарської діяльності;
4. виявлення рівня підготовки до самостійної роботи в умовах сучасного виробництва.
Завдання курсової роботи:
1. Розглянути теорію управління ліквідністю комерційного банку.
2. Провести оцінку ліквідності та аналізу балансу комерційного банку на прикладі Рівненського відділення ВАТ «БМБанк».
3. Проаналізувати надійність і платоспроможність банку.

Аналіз ділової активності підприємства

01 Апреля 2013, курсовая работа

Роки незалежності дали свої позитивні результати в усіх сферах суспільного життя в Україні, крім економіки. Економіка сьогодні знаходиться в стадії, яку деякі економісти не без підстав називають катастрофічною і яка може перерости в колапс. Підприємства належним чином не поновили розірвані територіальні і галузеві зв’язки.
Характерною ознакою роботи підприємства в ринкових умовах господарювання є його економічна відособленість, організація фінансово-господарської діяльності на госпрозрахункових засадах.

Аналіз діяльності ринку цінних паперів в Україні і його місце на фінансовому ринку

09 Апреля 2012, курсовая работа

Метою роботи є оцінка ролі ринку цінних паперів на фінансовому ринку України, а також пошук нових шляхів та удосконалення його розвитку для ефективної діяльності.
Завданнями роботи є:
- узагальнення поняття сутності ринку цінних паперів на фінансовому ринку;
- дослідження основних видів та функцій цінних паперів;
- аналіз діяльності ринку цінних паперів на сучасному етапі розвитку;

Аналіз діяльності розвитку страхової компанії ‘‘Дженералі гарант’’

25 Февраля 2012, реферат

УСК „Дженералі Гарант” зберегла свої провідні позиції у автомобільному страхуванні КАСКО, займаючи першу сходинку за кількістю отриманих платежів та виплачених відшкодувань.
На сьогоднішній день автомобільне страхування займає найбільшу частку страхового портфеля Компанії, проте, активно розвиваються й інші види страхування, зокрема добровільне медичне страхування, страхування будівельно-монтажних ризиків, фінансових ризиків тощо.

Аналіз динаміки валового внутрішнього продукту за 2006-2010 роки

04 Декабря 2011, доклад

Динаміка ВВП у національній економіці і досі залишається нестійкою. Серед факторів, що негативно впливають на його значення більшість науковців називають такі як: світова фінансова криза, слабка конкурентоспроможність товарів національного виробника, політична нестабільність, тінізація економіки, структурні диспропорції національного виробництва, критична залежність від імпорту сировини, несприятливий інвестиційно-інноваційний клімат, девальваційні тенденції валютного курсу та ін

Аналіз динаміки макроекономічних показників інфляції, реального ВВП та маси грошей за 2009-2011 роки

01 Апреля 2013, доклад

Після кризи 2008-2009 років економіка України перейшла у наступну фазу економічного циклу – фазу депресії. Депресія — фаза циклу, яка проявляється у застої виробництва. На цій фазі відтворення просте, виробництво не розширюється. Поступово реалізовуються товарні запаси, які виникли під час кризи в умовах різкого зменшення платоспроможного попиту. Поступово зростає сукупний попит і готуються умови для пожвавлення виробничо-комерційної діяльності. Пожвавлення розпочинається з невеликого зростання обсягів виробництва, помітного скорочення безробіття, відбувається зміна устаткування

Аналіз динамічних змін часток грошових агрегатів у загальній грошовій масі України за період 2005-2010 рік

24 Ноября 2011, реферат

Грошові агрегати це зобов'язання депозитних корпорацій перед іншими секторами економіки, крім сектора загального державного управління та інших депозитних корпорацій. Складовими грошових агрегатів є фінансові активи у формі готівкових коштів у національній валюті, переказних депозитів, інших депозитів, коштів за цінними паперами, крім акцій, що емітовані депозитними корпораціями та належать на правах власності іншим фінансовим корпораціям, нефінансовим корпораціям, домашнім господарствам та некомерційним організаціям, що обслуговують домашні господарства.