Рефераты по экономике

Актуальные проблемы внешнего долга

04 Декабря 2011, курсовая работа

Практически все страны мира, проводя экономические преобразования, прибегают к внешним источникам финансирования. Рациональное использование иностранных займов, кредитов и помощи способствует ускорению экономического развития, решению социально-экономических проблем. Однако отсутствие целостной государственной политики по привлечению и использованию внешних финансовых ресурсов ведет к образованию внешней задолженности, которая становится серьезным препятствием на пути экономических преобразований.
Экономические события последних лет, обусловили переход вопросов управления государственным долгом в разряд первостепенных. Более того, можно с уверенностью утверждать, что данная тема будет оставаться важнейшим предметом для обсуждения и в ближайшей перспективе.
Цель курсовой работы: показать проблематику внешней задолженности России, ее зависимость от этого долга и перспективы развития ситуации.

Актуальные проблемы фондового рынка Украини

16 Января 2012, курсовая работа

Целью данной работы является анализ функционирования фондового рынка в современных экономических условиях, а также пути его совершенствования. В связи с этим основными задачами работы являются:
обзор рынка ценных бумаг Украины, его становление и развитие, а также его основные элементы и инструменты;
анализ видов профессиональной деятельности на фондовом рынке;
внесение предложений по улучшению эффективности деятельности фондового рынка.

Актуальные проблемы ценообразования в российских EPC

24 Января 2012, курсовая работа

Сегодня очень часто произносят сакраментальную фразу о недоразвитости рынка строительного инжиниринга1 в России, о том, что он только начинает формироваться и еще необходимо пройти большой путь для того, чтобы наши инжиниринговые компании смогли составить реальную конкуренцию коллегам мирового уровня. Можно найти много причин такого положения дел, в том числе и долгий период инвестиционного спада во многих отраслях строительства, потерю кадрового потенциала проектировщиков, конструкторов и строителей, устаревание и отставание промышленно-технологической базы строительных материалов. Но главной прич

Актуальные проблемы экономической психологии

14 Декабря 2011, доклад

Относительно актуальных проблем экономической психологии, у меня есть несколько соображений:

Акціонерні товариства

17 Октября 2011, курсовая работа

Важливою формою підприємства в Україні є організація акціонерних товариств. В Законі України «Про господарські товариства» від 19.09.091 (із змінами) акціонерним визнається товариство, яке має статутний фонд, поділений на певну кількість акцій однакової номінальної вартості, і несе відповідальність по зобов’язанням тільки майном товариства.

Акціонерні товариства, закономірності формування та розвиток

19 Февраля 2013, курсовая работа

В сучасних умовах акціонерна форма підприємництва виступає могутнім засобом побудови господарської системи, що базується на недержавних формах суспільної відповідальності. При цьому широке освоєння акціонерних форм сприяє утвердженню дійсно справедливого характеру привласнення засобів і результатів виробництва, а саме долається відчуженість від власності безпосередніх працівників підприємств.
Головними перевагами акціонерного товариства є наявність достатньо могутнього механізму залучення грошових коштів; обмежена відповідальність власників підприємства, розпорошення підприємницького ризику серед більшості акціонерів; можливість досягати економічних переваг, здійснюючи великомасштабне виробництво; організаційна стійкість підприємства. Тому дані дослідження є досить актуальними.

Акціонерне товариство

29 Ноября 2011, курс лекций

Важливою формою підприємства в Україні є організація акціонерних товариств. В Законі України «Про господарські товариства» від 19.09.091 (із змінами) акціонерним визнається товариство, яке має статутний фонд, поділений на певну кількість акцій однакової номінальної вартості, і несе відповідальність по зобов'язанням тільки майном товариства.
Акціонери відповідають за зобов'язаннями товариства тільки в межах акцій, які їм належать. Майновий ризик акціонерів обмежується тією сумою, яку вони заплатили за придбання акції.
Акціонерне товариство (з економічного погляду) - підприємство, об'єднання кількох фізичних або юридичних осіб (тобто підприємств), які формують свій капітал шляхом випуску і продажу цінних паперів, передусім акцій, з метою отримання прибутку.

Акціонерне товариство і акціонерний капітал. Акції, їх види та функції

08 Апреля 2013, курсовая работа

Мета дослідження полягає у здійсненні порівняльно-правового аналізу акціонерного законодавства та практики діяльності акціонерних товариств в Україні та інших країнах, комплексного аналізу правового статусу органів акціонерного товариства, розробці теоретично обгрунтованих висновків з порушених у ході дослідження проблем управління акціонерними товариствами, наданні відповідних рекомендації щодо вдосконалення чинного законодавства України.
Метою роботи є аналіз методологічних та методичних засад формування дивідендної політики як складової сучасної моделі корпоративного розвитку, дослідження її впливу на прийняття стратегічних і тактичних фінансових рішень.

Акціонерне товариство і його фінансова діяльність

03 Апреля 2013, реферат

Акционерное общество (АО) – это коммерческая организационно-правовая форма объединения, образованного путём добровольного соглашения юридических и физических лиц (в том числе иностранных), объединивших свои средства и выпустивших в обращение акции с целью получения прибыли.
АО – неотъемлемая часть рыночной экономики. На территории России они создаются и действуют в соответствии с Федеральным законом “Об акционерных обществах”, принятым Государственной Думой 24 ноября 1995 г. и введённым в действие с 1 января 1996 г.

Акціонерний капітал та акціонерні товариства

02 Апреля 2013, контрольная работа

Метою курсової роботи є теоретичне дослідження формування, управління та оптимізації структури капіталу акціонерного товариства.
Основним завданням курсової роботи - дослідження теоретичних основ, методичних та прикладних аспектів, економічних закономірностей, механізмів і способів формування та управління капіталом акціонерних товариств.

Акцептно-рамбурсный кредит

02 Ноября 2012, доклад

Акцептно-рамбурсный Кредит - один из видов банковского кредита при осуществлении расчетов по экспортно-импортным операциям, при котором экспортеры заинтересованы в наличных платежах основывается на сочетании акцепта и возмещения (рамбурсирования) импортером средств банку-акцептанту фактически представляет собой краткосрочное банковское кредитование торговых операций, производимое при помощи тратты, выставляемой продавцом в банк, указанный покупателем Продавец получает платеж наличными за проданный товар, учитывая тратты до акцепта в своем банке. Условия такого кредита (срок, лимит, процентная ставка, гарантии и пр.) устанавливаются в ходе предварительной межбанковской договоренности. Тогда же определяется способ погашения банком импортера собственно задолженности

Акциз

20 Декабря 2012, реферат

Акциз — налог, взимаемый с юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении операций с определенной номенклатурой товаров, в том числе при перемещении через таможенную границу Российской Федерации.
Акциз можно классифицировать данный налог по следующим признакам: по принадлежности к уровню власти и управления, принадлежности к субъектам уплаты, по характеру использования, по способу изъятия, по способу обложения, по полноте прав пользования налоговыми поступлениями.

Акциздің құрылу негізі

12 Марта 2012, реферат

Акциз салығын төлеушілер мыналар:
1.Қазақстан Республикасының аумағында акцизделетін тауарлар шығаратын;
2.Акцизделген тауарларды Қазақстан Республикасының кедендік аумағына импорттайтын;
3.Қазақстан Реепубликасының аумағында бензиннің (авиациалық бензинді қоспағанда) және дизель отынының көтерме, бөлшек саудасын жүзеге асыратын;

Акцизний податок в системі митних платежів

08 Марта 2013, контрольная работа

Під час переміщення через митний кордон України товарів і транспортних засобів, а також в інших випадках та відповідно до діючих законів України справляються такі податки:
1) податок на додану вартість під час здійснення експортно-імпортних операцій;
ПДВ – це непрямий податок, який є часткою новоствореної вартості, входить до ціни реалізації товарів і сплачується споживачем до державного бюджету на кожному етапі виробництва товарів.

Акции и их характеристика

01 Сентября 2011, контрольная работа

Акции играют огромную роль в инвестиционном процессе. С их помощью денежные сбережения физических и юридических лиц превращаются в реальные материальные объекты, оборудование и технологию. Они перераспределяют денежные средства, предоставляют определенные права их владельцам, помимо права на капитал, обеспечивают получение дохода и (или) возврат самого капитала.

Акционерлік қоғам

04 Ноября 2011, курсовая работа

Жұмыстың басты мақсаты: акционерлік қоғамдар туралы түсінік алып, оның құрылуы, жарғысы мен жарғылық капиталының құрылымымен танысу. Сонымен қатар акционерлік қоғамдардың қаржысын басқару ерекшеліктерін және шетел акционерлік қоғамдарын басқару құрылымын көрсету болды.
Курстық жұмыс барысы үш бөлімнен тұрады:
бірінші бөлім, акционерлік қоғамдардың құрылуы, олардың ұйымдық-құқықтық жағдайы мен жарғылық капиталының құрылымын көрсетуге арналған;
екінші бөлім, акционерлік қоғамды басқарудың қаржылық аспектілеріне арналған, яғни қоғамды басқару ерекшеліктері, қаржылық есептілігі мен аудиті, сонымен қатар қоғамды қайта ұйымдастыру мен таратудың қаржылық ерекшеліктері анықталған;
үшінші бөлімде, акционерлік қоғамдарды басқару құрылымы, атап айтқанда шетел мемлекеттерінің қоғамды басқару ерекшеліктері көрсетілген.

Акционерлік қоғам

25 Ноября 2011, реферат

Акционерлік нысандағы кәсіпкерліктің рөлі мен маңызы 2003 жылы 13 мамырда «Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР арнайы Заңы қабылданғаннан кейін күшейді.
Акционерлік қоғамның басқа ұйымдық-құқықтық шаруашылық түріне қарағанда бірнеше артықшылықтары бар:
1. АҚ капиталдың шоғырлануына мүмкіндік береді, сондықтан ірі кәсіпорындар негізінен акционерлік қоғамға ұйымдастырылған;
2. АҚ акционерлері қоғам міндеттері бойынша жауап бермейді, яғни оның тартымдылығы осы.

Акционерлік қоғам

23 Декабря 2011, курсовая работа

Акционерлік қоғамға, ұжымдық кәсіпкерліктің құқықтық нысаны ретінде, заңды тұлғаның барлық негізгі белгілеріне тән, атап айтқанда:
1.Акционерлік қоғам – акционерлік заңнамасымен, жарғысымен, жергілікті нормативті актілерімен бекітілген ұйымдастырушылық бірлік, оған ең аз дегенде үш элемент кіреді:
Біріншісі: жеке субъектілер жалпы біртұтасқа бірігетін әлеуметтік мәнді өзара байланыстар жүйесінің бар болуы;
Екіншісі: құрылу мен қызмет етудің белгілі бір мақсатының болуы. Акционерлік қоғам, кез – келген әлеуметтік ұйым сияқты мақсатты жалпылық – бұл осындай мақсат үшін адамдардың бірігуі, ол әрқайсысы үшін маңызды болса да, жеке түрде оған ешкім қол жеткізе алмайды. Бірақ та бұл мақсатқа жету оларды рольдер бойынша, мақсаттар бойынша, бағынуы бойынша бөлінуіне мұқтаж етеді.

Акционерлік қоғам

22 Февраля 2012, курсовая работа

Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» (2004 ж) заңы бар, осы Заң акционерлік қоғамның құқықтық жағдайын, құрылу, қызмет, қайта ұйымдастырылу және таратылу тәртібін, акционерлердің құқықтары мен міндеттерін, сондай – ақ олардың құқықтары мен мүдделерін қорғау жөніндегі шараларды; акционерлік қоғам органдарының құзіретін, құрылу және жұмыс істеу тәртібін және жауапкершілігін белгілейді.

Акционерлік қоғам

12 Марта 2012, курсовая работа

Бүгінгі күні Қазақстанда нарықтық экономиканың негіздерін құрудың маңызды шарттарының бірі акционерлік қоғамдардың дамуы. Олар шетел капиталын тарту арқылы нарықтық бейімделген шаруашылық құрылымдар мен бәсекелестік ортаның құрылуына мүмкіндік береді, сонымен қатар алып – сату мен кәсіпкерлік әрекеттердің дамуына жағдай жасайды. Акционерлік қоғамдар акционерлерді басқаруға және пайданы бөлуге қатысуын қамтамасыз етеді. Нарықтық экономиканың әлеуметтенуінің акционерлік формасы капиталды демократияландырады.

Акционерлік қоғам

13 Февраля 2013, реферат

Акционерлік қоғам — капиталды орталықтандырудың және ірі кәсіпорындарды ұйымдастырудың негізгі формасы. Акционерлік қоғамдар капиталдың алғашқы қорлану кезеңінде пайда болған. Акционерлік қоғам ашық және жабық болып екі түрге бөлінеді. Егер акциялар тек құрылтайшылар арасында ғана бөлінетін болса, онда жабық акционерлік қоғам болып саналады. Ал ашық акционерлік қоғам акциялары еркін сатылады және сатып алынады. Акционерлік қоғам заңды тұлға болып есептеледі. Оның жарғысында қоғамның мақсаты, капитал мөлшері, іс басқару тәртібі айқындалады.

Акционерлік қоғам

27 Февраля 2013, курсовая работа

Қазақстан Республикасында акционерлік нысандағы кәсіпкерліктің құрылымын құру мен басқару ұлттық экономиканың құрылымында анықтаушы орынға ие. Көп жағдайда акционерлік қоғам қызметінің тиімділігі ел экономикасының қарқынды дамуына үлкен ықпалын тигізеді. Экономикадағы өндірістің құлдырауы және дағдарыс жағдайларында акционерлік қатынастардың дамуы қаржылық ресурстардың көлденең түрде ауысуын қадағалап, салааралық қаражаттардың қозғалысын рационалдайды

Акционерлік қоғамдар және олардың түрлері

12 Февраля 2013, контрольная работа

ҚР экономикасының басқарудың және шаруашылық жүргізудің нарықтық механизміне өтуіне байланысты соңғы жылдары кәсіпорындардың бірнеше ұйымдастырушылық-құқықтық формалары пайда болды. Олардың ішінде негізгілері болып табылатын акционерлік қоғамдар (АҚ). Нарықтық экономика жағдайында басты мақсат ретінде АҚ басқарудың тиімді жүйесін алу және кәсіпкердің осы перспективалық құқықтық формасының басымдылығын іске асыру.

Акционерлік қоғамдардың дамуы

09 Марта 2013, курсовая работа

Негізі ретінде құралдарға жеке меншігінің болу және еңбек нәтижесі болып келетін нарықтық экономика жағдайында оның бастапқы тобының жетекші ұйымдық нысаны болып ұжымдық кәсіпкерліктің және акционерлердің инвестициялық белсенділігінің жеткілікті икемділігін қамтамасыз ететін акционерлік қоғамдар бой көрсетеді. Бірақ, тәжірбие көрсеткендей, оларды қамтамасыз ету акционерлік қоғамды басқарудың қандай жүйесі жұмыс істейтіндігі мен оның шаруашылық ету қызметіне ықпал ететін факторлардың қандай шамада ескерілетіндігіне байланысты.

Акционерлік қоғамның нарықта қызмет көрсетуі

29 Октября 2011, дипломная работа

Тақырыптың өзектілігі. Қазақстан Республикасында кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыруда қолданылатын кеңінен таралған ұйымдық-хұқтық форма акционерлік қоғамдар болып табылады. Аймақтар экономикасында акционерлік қоғамның орын алуы 1998 жылдың 10 шілдесінде қабылданған «Акционерлік қоғам туралы» заңымен тікелей байланысты. Жекешелендірудің мемлекеттік саясаты акционерлік қоғамдарды мүліктік айланымның орталығына айналдырды. Сондықтан да бұл шаруашылық экономикалық механизмнің құрамына еңіп, оның дамуына өз үлесін қосты. Кәсіпкерлік акционерлік формасының дамуы мемлекеттік кәсіпорындарды жекешелендіру формасы, бизнестің алуан түрлі саласында жаңадан қалыптасқан акционерлік қоғамдардың орын алуы акционерлік қоғамдардың қызмет көрсету саласыдағы ролінің зерттелуін қажет етіп отыр.

Барлық жүйелер техникалық, технологиялық, ұйымдық-экономикалық және әлеуметтік жүйелер өзара байланысты, және де жоғарыда атап көрсетілгендей, бұлар біртұтас болғанда ғана кәсіпорын жүйе ретінде құрылады.

Акционерлік қоғамы

21 Сентября 2011, реферат

Қоғамның төленген жарғылық капиталының көлемі :126 000 000 теңгені құрайды.


«Атланта Полис Сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамының қызметінің негізгі мақсаты сақтандыру қызметін жүзеге асыру арқылы акционерлердің мүддесі үшін таза табыс табу болып табылады.

Акционерная деятельность

08 Января 2012, курсовая работа

Акционерное общество, акционерный банк, акции, дивиденды, распределение прибыли, уставной фонд - эти и многие другие понятия, относящиеся к акционерной деятельности, на протяжении десятилетий связывались в нашем сознании исключительно с капиталистическим предпринимательством, "жаждой наживы" и эксплуатацией наемного труда, биржевыми аферами и скандальными спекуляциями.

Акционерная собственность

16 Марта 2013, курсовая работа

Собственность – основа, становой хребет любого общественного строя и общества. Она возникла на заре развития человечества, выражаясь в начале в индивидуальном присвоении древними людьми своей добычи, а потом и в коллективном присвоении.
Ни о каком обществе не может быть речи там, где не существует никакой формы собственности, поскольку всякое производство есть присвоение индивидуумом предметов природы в пределах определенной общественной формы и посредством нее.

Акционерная собственность и проблемы её становления в России

15 Марта 2012, курсовая работа

Деление собственности от изначально коллективной на частную и другие её виды произошло очень давно, на этапе перехода от родовой общины к общине соседской. Возникла необходимость в присвоении средств и продуктов труда. В дальнейшем, с развитием производства, объектами собственности становились всё новые и новые средства и продукты труда, развивались различные её формы. Первый “скачок” в развитии многообразия форм и видов собственности связан с возникновением обмена. Обмен был прообразом не существующего тогда ещё рынка (аппарата присвоения собственности) и денег. Как следствие, стала возникать собственность изначально предназначенная для отчуждения, то есть товар.

Акционерная стоимость компании (SVA) как инструмент оценки и управления стоимостью компании

29 Ноября 2012, контрольная работа

В рамках работы рассматривается воздействие проекта развития информационной системы на акционерную стоимость коммерческого предприятия. Процесс оценки состоит в определении денежного потока, затрат капитала и воздействия на совокупный риск деятельности фирмы на протяжении всего жизненного цикла информационной системы.