Рефераты по экономике

Індія як ядерна держава

20 Октября 2011, доклад

Індія має в своєму розпорядженні власні запаси урану, які становлять близько 35 тис. тонн при витратах на витяг $ 80 за кг. В якості альтернативного шляху розширення сировинної бази індійські фахівці розглядають використання торію, поклади якого становлять близько 400 тис. тонн. Проводяться експериментальні роботи по виділенню ізотопу урану-233 шляхом опромінення в реакторі оксидних торієвих збірок.

Індекс ділової активності

08 Февраля 2013, реферат

Вони характеризують стан та динаміку розвитку як національної економіки в цілому, так і окремих її галузей і, отже, виконують діагностичну функцію, оскільки підвищення або зниження рентабельності виробництва в галузі чи в економіці в цілому приводить до змін у ринкових цінах акцій і до відповідних змін у значеннях фондових індексів. Поряд з іншими економічними показниками фондові індекси входять до системи економічного моніторингу стану національної економіки.

індетифікація тренду

19 Января 2012, контрольная работа

Аналіз часових рядів полягає у виявленні та ліквідації аномальних значень рівнів ряду,а також і визначенні наявності тренду у вихідному часовому ряді. Під аномальним рівнем розуміється окреме значення рівня динамічного ряду, яке не відповідає потенційним можливостям досліджуваної економічної системи.
Для ідентифікації тренду використовується метод аналізу автокореляції, а для виявлення аномальних рівнів часових рядів – метод Ірвіна. Поширеними методами виявлення тренду є перевірка різниць середніх рівнів і метод Форстера- Стюарта.

Індивідуальні науково-дослідні завдання та методичні вказівки до їх виконання з навчальної дисципліни «Національна економіка»

26 Ноября 2011, методичка

Дані методичні рекомендації призначені для студентів, які навчаються за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво», за напрямами підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика», 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030509 «Облік і аудит» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», що в межах самостійної роботи виконують індивідуальне науково-дослідне завдання з навчальної дисципліни «Національна економіка».

Інноваційний розвиток в Україні

09 Ноября 2011, реферат

Тенденції інноваційного розвитку в Укоаїні

Інноваційно-інвестиційна діяльність підприємств

08 Сентября 2013, лекция

1.Інноваційні процеси.
2. Особливості та загальні напрями сучасного НТП
3.Інвестиції, їх види і характеристика.
4.Сутність і класифікація капіталовкладень підприємства.
5.Управління інвестиційною діяльністю підприємства.
6. Сутність, склад та структура оборотних засобів

Іноземні інвестиції в сучасній економіці

27 Декабря 2011, курсовая работа

Невирішена раніше частина загальної проблеми. Незважаючи на проведення глибоких та обґрунтованих досліджень за інвестиційною тематикою, поза увагою залишаються питання щодо дослідження моделі «зростання виробництва — збільшення інвестицій — економічне зростання» в умовах трансформаційної економіки та рівень впливу іноземних інвестицій на національну економіку.
Цілі роботи. З'ясування необхідності залучення іноземних інвестицій та визначення залежності цього джерела інвестування від макроекономічних показників економічного зростання держави.

Іноземні інвестиції в сучасній економіці

21 Апреля 2013, курсовая работа

Невирішена раніше частина загальної проблеми. Незважаючи на проведення глибоких та обґрунтованих досліджень за інвестиційною тематикою, поза увагою залишаються питання щодо дослідження моделі «зростання виробництва — збільшення інвестицій — економічне зростання» в умовах трансформаційної економіки та рівень впливу іноземних інвестицій на національну економіку.
Цілі роботи. З'ясування необхідності залучення іноземних інвестицій та визначення залежності цього джерела інвестування від макроекономічних показників економічного зростання держави.

Іноземна валюта та її класифікація в Україні

15 Февраля 2013, реферат

Загальним правилом розвинутої форми товарного виробництва є вираження ціни товару в національних грошових одиницях. В Україні -гривня, в Росії - рубль, в США - долар, в Німеччині - марка, у Великобританії - фунт стерлінгів, в Італії - ліра, в Японії - ієна і ін. Наявність в державі грошової одиниці до недавнього часу вважалась обов'язковим атрибутом національного суверенітету. Грошові одиниці в рамках національних економік виконують функцію міри вартості, засобу обігу, засобу платежу, засобу нагромадження.

Іноземне інвестування в економіку україни: масштаби, структура, ефективність

04 Марта 2013, курсовая работа

Актуальність теми полягає у тому, що нарощування та ефективне використання інвестиційних ресурсів є одним із важливих чинників забезпечення сталого соціально-економічного розвитку країни. Іноземні інвестиції являють собою найважливішу частину світового руху капіталу. Досвід країн з перехідною економікою свідчить про їх велику роль в здійсненні структурної перебудови економіки, реконструкції і модернізації виробництва.
Метою курсової роботи є узагальнення теоретичних підходів до розкриття сутності іноземних інвестицій, їх ролі та значення для розвитку національної економіки, обґрунтування напрямів підвищення ефективності іноземного інвестування в Україні.

Інститути спільного інвестування

21 Февраля 2012, реферат

Інститути спільного інвестування (надалі ІСІ) в країнах з розвинутою економікою є одними з найбільш ефективних інструментів акумуляції інвестиційних ресурсів. Основна мета діяльності ІСІ – надання фінансових послуг з розміщення капіталу приватних інвесторів, головним чином вкладаючи його в цінні папери.

Інституційне та правове забезпечення функціонування платіжних систем в Україні

06 Марта 2013, реферат

Платіжну систему можна представити у вигляді системи механізмів, які служать для переказу грошових коштів між суб'єктами господарювання, для розрахунку за платіжними зобов'язаннями, що виникають між ними. Таким чином, платіжна система — це набір платіжних інструментів, банківських процедур і, як правило, міжбанківських систем переказу коштів, поєднання яких забезпечує грошовий обіг разом з інституційними й організаційними правилами та процедурами, що регламентують використання цих інструментів і механізмів.

Інституціональна економіка

28 Мая 2012, контрольная работа

Нова інституціональна економічна теорія (новий інституціоналізм) започаткована Дугласом Нортом (Douglass С. North), професором економіки університету Вашингтона у Сент-Луісі. Основні його праці: "Інституції, інституціональні закони та функціонування економіки" (Cambridge University Press, 1990 p.) і "Структура та зміни в економічній історії" (New-York: Norton & Company, 1981 p.). За створення теорії нового інституціоналізму Дуглас Норт отримав Нобелівську премію у галузі економіки 1993 року.
Новий інституціоналізм розвиває неокласичну економічну теорію.

Інструменти грошово-кредитної політики держави

23 Октября 2011, курсовая работа

В даній темі визначу найважливіші питання:
• Грошово-кредитна система.
• Зміст та концепції монетарної політики.
• Грошово-кредитна політика в Україні.

інструменти стимулювання експорту

17 Марта 2012, курсовая работа

Актуальність теми дослідження. Домінуючою тенденцією реалізації зовнішньоторговельних стратегій розвинутих країн світу упродовж останніх тридцяти років є нарощення та стимулювання їхньої експортної структури, що забезпечує їм стійкі конкурентні позиції на світових ринках. Така ситуація стимулює держави до розроблення та впровадження інноваційних стратегій з метою виробництва високотехнологічної продукції та зростання її експорту, що дає можливість адекватно реагувати на зовнішньоекономічні шоки в умовах різкого підвищення конкуренції на світових ринках, особливо під час глобального спаду попиту.

Інтегральна оцінка ризику банкрутства підприємства

15 Января 2013, лабораторная работа

Мета роботи ‒ визначити інтегральний показник підприємства ймовірності банкрутства за R ‒ моделлю та за коефіцієнтом відновлення (втрати) платоспроможності з метою оцінки потенційного ризику банкрутства суб’єкта господарювання.
Вихідна інформація: фінансова звітність підприємства ‒ форма №1 «Баланс», форма №2 «Звіт про фінансові результати» у лабораторній
роботі №1.

Інтеграція АТР

31 Марта 2012, реферат

Інтеграція - це особливий етап у процесі інтернаціоналізації господарського життя, що веде до створення нової якості - цілісності відособленого господарського комплексу декількох держав (однорідний, внутрішньозлитий господарський механізм).

інтеграція України у світову економічну систему

21 Октября 2011, реферат

інтеграція України у світову економічну систему

інтелектуальна власність

27 Ноября 2011, реферат

Законом України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" нематеріальні активи, в тому числі ОПІВ, прирівняні до майна, що оцінюється. Тобто оцінці підлягають не самі об'єкти права інтелектуальної власності, а права на них. Звідси випливають важливі наслідки: предмет оцінки (майнове право) є нематеріальним активом, якщо спливає юридичний термін дії цього права, то зникає і предмет оцінки. Майнове право на ОПІВ діє тільки на території країни, в якій набуте це право, необхідною умовою для оцінки вартості майнового права на ОПІВ є відокремлюваність його від суб'єкта цього права (обігоздатність).

Інтелектуальна діяльність та її місце у соціально-економічному розвитку держави

26 Сентября 2013, контрольная работа

Людина за своєю природою прагне до найбільш повного задоволення своїх матеріальних і духовних потреб, своєї безпеки. І чим більше задовольняються ці потреби, тим щасливішою вона себе відчуває.
Історія свідчить, що найбільших успіхів досягають країни, в яких інтереси держави збігаються з інтересами громадян. Тому держави, які прагнуть стати процвітаючими, стратегічними завданням вважають підвищення культури громадян, розвиток економіки країни, зміцнення національної безпеки.

Інтелектуальна міграція

16 Февраля 2013, реферат

В умовах становлення ринкової системи господарювання і розвитку міжнародних процесів глобалізації, майже у кожній країні тією чи іншою мірою поширюються міграційні процеси, що включають міграцію висококваліфікованої робочої сили. Це, як правило, негативно впливає на економіку країн, з яких масово емігрують потенційні працівники.
Саме для нашої країни це є особливою загрозою, що можна пояснити нестабільністю економічної і політичної ситуацій, стрімким підвищенням рівня безробіття, а також етнічними, релігійними особливості та рядом інших факторів.

Інтелектуальний капітал

21 Сентября 2013, реферат

З подальшим розвитком ринкових відносин, все частіше в практиці господарювання використовуються терміни “власність” (ринкова, державна, корпоративна, приватна), “потенціал” (трудовий, економічний, експортний, фінансовий, підприємств), “капітал” (інвестиційний, банківський, фінансовий, акціонерний, промисловий), які за видами та ознаками характеризують відповідну майнову, фінансову та господарську діяльність суб’єктів ринку.
Сьогодні, наприклад, світова Промислова економіка уступає місце Інтелектуальній економіці. При цьому найбільш міцною рухомою силою стає сила ідей. Світовий досвід показує, що в економіці, яка найбільше спирається на ідеї та в меншому – на фізичний капітал, різко зростає вірогідність реалізації успішних проривів.

Інтенсифікація виробництва молока та потреба сільськогосподарського підприємства в короткострокових кредитах

16 Марта 2012, курсовая работа

Молочне скотарство є доволі трудомісткою і за технологією найскладнішою галуззю тваринництва, проте надзвичайно важливою в соціальному плані. Тим часом молочне скотарство нашої держави останніми роками перебуває у складному становищі. Основним чинником, що стримує розвиток галузі, є відсутність економічної зацікавленості товаровиробників, адже вкрай низькі закупівельні ціни не відшкодовують витрат на виробництво молока.

Інтергація України у світове господарство

17 Февраля 2013, реферат

Розбудова незалежної України об'єктивно потребує входження її у світове господарство на організаційно-економічних засадах ринкових відносин на принципах рівноправності та взаємної вигоди у співробітництві. Дипломатичне визнання молодої Української держави більшістю країн світу прискорює й урізноманітнює розвиток її зовнішньоекономічних відносин. Однаковою мірою це стосується як молодих незалежних країн, що утворилися на основі колишнього СРСР і переходять до ринкового тину відносин, так і держав розвинутої ринкової економіки та країн, що розвиваються.

Інтернаціоналізація господарських відносин і продуктивнихсил

11 Апреля 2011, курсовая работа

Основою виникнення й розвитку світового господарства є поглиблення міжнародного територіального поділу праці. Цей процес полягає у дедалі більш виразній спеціалізації економік окремих країн. Тривалий час міжнародний поділ праці виражався у поширенні міжнародної торгівлі. На певній стадії розвитку проявом цього стають міжнародні потоки капіталу й робочої сили, а також виробнича кооперація між підприємствами різних країн, яка особливо активізувалася з другої половини 20 століття під впливом науково-технічного прогресу.

Інтернаціоналізація господарського життя в сучасних умовах. Міжнародний поділ праці, науково-технічне і виробниче співробітництво

24 Апреля 2013, реферат

Система міжнародних економічних відносин формується на основі інтернаціоналізації продуктивних сил, яка у свою чергу виростає із міжнародного поділу праці (МПП). Суть міжнародного (як і будь-якого) поділу праці полягає у єдності двох процесів - розчленування й об'єднання виробництва, відособлення і спеціалізації різних видів трудової діяльності, в їх взаємодії, взаємодоповненні. Міжнародний поділ праці здійснюється з метою підвищення ефективності виробництва, економії затрат суспільної праці, раціонального розміщення продуктивних сил.

Інтернет магазин компютерної техніки

24 Апреля 2013, курсовая работа

Фірма «NoCash», планує працювати над ринком комп'ютерна техніка. Послуги надаватимуть найширшому колу користувачів комп'ютерна техніка: від домашніх користувачів до корпоративних об'єднань. Географія послуги – м.Львів.
Замовлення товарів буде відбуватись за в мережі інтернет або по телефону. Оплата буде нараховуватись через банківські рахунки або буде включена під час доставки.
Доставка товарів буде відбуватись за допомогою курєра, або фірм організацій які спеціалізуються на доставці (за потребою покупця)
Також будуть надаватись послуги з складання комп'ютерів, і гарантійного обслуговування замовникові, які в свою чергу будуть безплатними.
Проект планується на довгий термін з можливістю відкриття філій по області та Україні, що дозволить збільшити прбуток.

Інтернет-банкінг

03 Апреля 2012, курсовая работа

Мета курсової роботи полягає у дослідженні чинників, що впливають на процес надання банківських послуг з використанням Інтернет-ресурсу та визначенні їх позитивної та негативну дії на Інтернет-банкінг.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання:

- розкрити сутність поняття інтернет-банкінг;

- проаналізувати переваги та недоліки використання інтернет-банкінгу;

- оцінити сучасний стан розвитку інтернет-банкінгу в Україні та світі;

- визначити головні перспективи розвитку інтернет-банкінгу.

Інтуїтивні та формалізовані методи соціально-економічного прогнозування

09 Апреля 2012, творческая работа

В роботі проаналізована та доведена різниця між інтуїтивними та формалізованими методами соціально-економічного прогнозування за допомогою ЕММ, запропоновані свої шляхи покращення використання зазначених методів.

Інфляції: сутність, види та соціально-економічні наслідки

10 Марта 2014, курсовая работа

Одним із неодмінних атрибутів грошового обігу в країнах, де основу суспільного виробництва складає ринкова економіка, є інфляція. Це явище, власне кажучи, супроводжувало товарне виробництво на всьому історичному шляху його розвитку, але з особливою частотою і негативними наслідками для економіки інфляція стала проявлятися у ХХ столітті, коли країни перейшли до паперово-грошових систем. Інфляція як явище охоплює практично всі напрямки і сфери виробництва і може призводити до дуже гострої соціальної напруженості у суспільстві. Прикладом є Німеччина початку 20-х років, Югославія – в кінці 80-х років, Україна – на початку 90-х років минулого століття. Водночас значна за своїми масштабами інфляція підриває економічні позиції держави, ослаблює її роль у світовому поділі праці.