Рефераты по экономике

Інфляційні процеси в Україні: характер та причини

14 Февраля 2013, курсовая работа

Історично склалося так, що одна з нових й, у деякому відношенні, найважливіша функція уряду полягає в тому, щоб стабілізувати економіку, тобто допомагати їй забезпечувати повну зайнятість ресурсів і стабільний рівень цін. Перед вченими-економістами стоїть завдання глибоко й конкретно вивчати явища і тенденції у розвитку світової економіки. Одно з перших місць посідає аналіз інфляції та факторів, що її обумовлюють.

Інфляція

08 Января 2012, реферат

Інфляція - багатогранний, складний процес, який чітко відображає всі
основні проблеми й суперечності економіки. Найбільш очевидно вона
проявляє себе в систематичному переповненні каналів грошового обігу
масою надлишкових грошей, що веде до їх знецінення та додаткового
перерозподілу національного доходу й національного багатства на шкоду
більшості населення. Залежно від сили згубної дії на економіку
розрізняють інфляцію: повзучу, галопуючу і гіперінфляцію.

Інфляція

14 Марта 2012, контрольная работа

Найефективнішим індикатором «здоров'я» економіки країни є її фінансовий стан. Адже фінансова система не лише забезпечує необхідні взаємозв'язки в економіці, вона є одним з найвпливовіших важелів макроекономічного регулювання, інструментом, за допомогою якого уряди мають змогу регулювати економічний розвиток.

Інфляція в Україні: причини і наслідки

19 Октября 2011, курсовая работа

Інфляція займає важливе місце в економічному житті, адже саме від її рівня залежить, яку кількість продуктів харчування, товарів та послуг споживачі зможуть придбати за отриманий дохід, одночасно від інфляції, певною мірою, залежить ступінь довіри населення до національної грошової одиниці, а також до уряду та центрального банку, завданням якого є продукування зваженої монетарної політики для забезпечення стабільності національної валюти та економіки загалом.

Інфляція та її вплив на суспільне відтворення

23 Февраля 2012, курсовая работа

Основна мета курсової – розкрити суть інфляції; механізм її формування, основні причини виникнення і поглиблення; економічно-соціальні наслідки та основні шляхи їх подолання. Значна увага в роботі також приділена з'ясуванню особливостей прояву інфляції в умовах сучасної України та антиінфляційній політиці, спрямованій на оздоровлення економіки і підвищення життєвого рівня народу.

Інфляція: її сутність, причини та види

16 Февраля 2013, курсовая работа

Найефективнішим індикатором «здоров’я» економіки країни є її фінансовий стан. Адже фінансова система не лише забезпечує необхідні взаємозв’язки в економіці, вона є одним з найвпливовіших важелів макроекономічного регулювання, інструментом, за допомогою якого уряди мають змогу регулювати економічний розвиток.

Інфляція: сутність і види, причини і наслідки

22 Февраля 2013, курсовая работа

Основний розподільчий вплив iнфляцii виникає через вiдмiнностi у активах i пасивах, якими володiють люди. Для iндивiда, що отримав позику i мас вносити по нiй щорiчний (або щомiсячний) платiж згiдно зi ставкою проценту, iнфляцiя фактично с моментом позитивним. Наприклад, позичено 100000 долл. для купiвлi будинку i щорiчнi платежi по закладнiй становлять 10000 долл. У разi пiдвищення цiн у 2 рази, тобто наявностi iнфляцii, платежi по закладнiй нiяк не змiняться i будуть становити тi ж самi 10000 долл. за рiк, хоча кiлькiсть благ, що можна придбати на цю суму зменшиться вдвiчi.* Боржник при цьому тiльки виграє, оскільки реальний процент за використання капiталу зменшився наполовину.
В цiлому непередбачена iнфляцiя перерозподіляє багатство вiд кредиторів до боржникiв, а непередбачене зниження темпів iнфляцii дає протилежний ефект.

Інфляція: суть та особливості

27 Февраля 2013, курсовая работа

Інфляція - це специфічна хвороба паперово-грошового обігу, яка посилювалася в ході ослаблення і розриву зв'язків паперових грошей із золотом. У цих умовах особливого значення набуває кількість паперових грошей, що перебувають в обігу: якщо вона перевищує потреби товарного обігу, то виникає інфляція (від лат. «inflatio» - вздуття) як наслідок надмірної грошової емісії. Інфляція проявляється як підвищення загального рівня цін, або знецінення грошей, що, по суті, є єдиним процесом.

Інформаційні системи і технології у фінансових установах

22 Октября 2012, курсовая работа

Автоматизована Банківська Система UniCorn – багатокористувачева, мультивалютна, цілосна система з високим рівнем автоматизації і захищеності.
UniCorn вирішує всі питання “банківського портфелю”:
Ведення рахунків банку;
Обробка платіжного документообігу;
Формування бухгалтерської звітності;
Ведення кредитних та депозитних договорів;
Аналіз діяльності банку;
Система Клієнт-Банк

Інформаційне забезпечення інноваційного розвитку підприємства

28 Февраля 2013, курсовая работа

Метою написання роботи є теоретичне обґрунтування та аналізу стану інформаційного забезпечення інноваційної діяльності на підприємствах України.
У відповідності до мети роботи в ній поставлено вирішити такі завдання:
Розкрити сутність, цілі та показати структуру інформаційного забезпечення інноваційної діяльності підприємства.
Охарактеризувати інноваційні системи та технології, що відіграють основну роль в інноваційному розвитку підприємств.
Окреслити проблеми та перспективи формування системи інформаційного забезпечення інноваційних процесів вітчизняних підприємствах тощо.

Інформаційне забезпечення аналізу грошових потоків

03 Апреля 2013, доклад

Основною передумовою ефективної господарської діяльності підприємства є правильна організація і управління фінансовими процесами. Щоб отримати повну уяву про ці процеси необхідно враховувати всі рухи грошових потоків між підприємством і його господарським середовищем по їх видах, величині, часу, а також залишки на початок і кінець або на певний момент періоду, який досліджується.

Інформаційне забезпечення зовнішньоекономічної діяльност

15 Марта 2012, реферат

Вибір торгового партнера залежить від багатьох специфічних факторів. Разом з тим існують деякі положення, якими керуються всі підприємці при здійсненні експортно-імпортних операцій.

Інформаційне забезпечення як фактор підтримки розвитку малого підприємництва

13 Сентября 2013, курсовая работа

Початок формування підприємницького середовища в країні (приватний малий та середній бізнес) приходиться на момент проголошення незалежності України. Але в цілому розвиток національного приватного підприємництва за 20 років незалежності країни можна охарактеризувати як непослідовний та часто проблемний, але основним незаперечним наслідком є факт наявності значного прошарку приватного бізнесу в національній економіці країни. Якщо аналізувати економіку України то бачимо, що підприємства – гіганти мають всі умови та перспективи для розвитку. Натомість мале підприємництво знаходиться під тиском податків, несприятливого конкурентного середовища та повної незахищеності з боку держави.

Інформація та інформаційні процеси в організаційно-економічній сфері

23 Февраля 2013, контрольная работа

Інформація являє собою один з основних, вирішальних факторів, який визначає розвиток технологій і ресурсів в цілому. У зв'язку з цим дуже важливо розуміння не тільки взаємозв'язку розвитку індустрії інформації, інформаційних технологій із процесом інформатизації, але й визначення рівня і ступеня впливу процесу інформатизації на сферу економіки і управління.

Інфраструктура ринку

17 Мая 2013, курсовая работа

Актуальність теми дослідження. Розвиток ринкових відносин в Україні пов'язаний з двома найважливішими проблемами: інтеграцією національної економіки у світову економічну систему і забезпеченням незалежності та економічної безпеки країни. У зв'язку з цим постає завдання – створити умови для успішного розвитку національної економічної діяльності в цілому і в окремих її секторах. Саме це має принципове значення для завоювання Україною відповідного місця у світовій економіці.

Інфраструктура ринку. Проблеми її формування в Україні

13 Сентября 2013, курсовая работа

Ринок – досягнення всього людства на всіх етапах його розвитку до найвищих форм суспільного прогресу. Ринкове господарство є середовищем в рамках і з допомогою яких відтворюються і панують відносини і зв’язки товарного виробництва.
Ринок, як складне, полісистемне утворення має надзвичайно багату структуру. Його складовими є ринки: товару, капіталу, фінансово-кредитний, валютний, трудових ресурсів, інформації, так званий тіньовий, а також ринкова інфраструктура

Інфраструктура ринку: сутність, основні елементи, функції

01 Апреля 2013, курсовая работа

Проголошення України незалежною державою відкрило реальні можливості переходу її до ринку. Подолання деструктивного тоталітарно-адміністративного режиму, корінна перебудова економічних процесів шляхом здійснення радикальних реформ, спрямованих на ринкову трансформацію всіх сфер господарського життя суспільства – основні засади економічної та соціальної політики української держави. В свої курсовій роботі я намагався дати якісну характеристику структурі та інфраструктурі ринку, а також проблемам становлення ринкової системи в Україні.

Іпотека землі

25 Февраля 2013, реферат

Сьогодні ефективне функціонування іпотеки земель сільськогосподарського призначення ускладнюється і внаслідок нагальної потреби вдосконалення існуючого законодавства, і внаслідок необхідності прийняття численної кількості нормативно-правових актів. Ще однією із причин, є те, що об’єктом іпотеки можуть виступати земельні ділянки, які перебувають у власності фізичних і юридичних осіб, проте більшість сільськогосподарських підприємств України сформовані на орендній основі. За таких умов іпотекодавцями можуть виступати тільки фізичні особи, які отримали земельні ділянки в розмірі середньої часки (паю). В перспективі, створення спеціалізованих Земельних (іпотечних) банків або ж функціонування іпотечних підрозділів в універсальних комерційних банках може позитивно вплинути на надання іпотечних послуг, фінансову підтримку сільськогосподарського товаровиробника.

Ірі бизнесті дамыту құралдары

28 Ноября 2011, курсовая работа

Қазақстандық ірі бизнес ұлттық экономиканың «локомотиві» іспеттес. Ол еңбек өнімділігі бойынша да, тиімділік бойынша да, өсу қарқындары бойынша да көптеген орта және шағын компаниялардан неғұрлым тиімдірек болып табылады. Өзінің ерекшеліктеріне байланысты реформалар өткізілген жылдарда ірі бизнесте негізгі ақша көлемі шоғырланған. Нәтижесінде қазіргі уақытта ірі бизнестің шеңберінде еңбек ақылары жоғары, біліктілігі жоғары менеджерлер қызмет етеді.

Іс қағаздарының даму тарихы

26 Февраля 2012, реферат

Іс қағаздары қоғам өмірінде үлкен роль атқарады. Іс қағаздардың саяси, тарихи, құқықтық, экономикалық маңызы зор. Мемлекет, Республика, қала, аудан, кәсіпорын, ұйым, мекеме тарихын жазғанда іс қағаздары ақпараттың табылмас қайнар көзі бола алады. Құжаттар фактілерді, оқиғаларды, қоғам өмірінің құбылыстарын дәлелдейтін айғақ қызметінде атқарады.

Історія аудиту в Україні

23 Ноября 2011, курсовая работа

Метою курсової роботи є дослідження історії аудиту, а також проблеми та перспективи його розвитку.
Мета роботи передбачає виконання таких завдань:
здійснити аналіз розвитку світового аудиторського руху;
дослідити історичний розвиток вітчизняного аудиту;
висвітлити сучасний стан розвитку аудиту в Україні;
проблеми аудиту в Україні і шляхи їх вирішення.

Історія Болонського процесу

24 Февраля 2013, реферат

Болонський процес - це процес європейських реформ, що спрямований на створення спільної Зони європейської вищої освіти до 2010 року. Болонський процес офіційно розпочався у 1999 році з підписання Болонської декларації. Передумовою її створення стало підписання Великої Хартії європейських університетів (Magna Charta Universitatum).

Історія введення акцизного збору в Україні

05 Января 2012, реферат

Акцизний збір – це вид непрямих податків, яким оподатковуються високорентабельні та монопольні товари, який включається в ціну товару та платниками якого виступає кінцевий споживач товару на який нараховується акциз. Термін “акциз” на думку дослідників походить від старофранцузького слова “accise”, що означає “оцінка для оподаткування”. Також термін акциз міг піти від латинського “accidere”, що означає “вирізати” спеціальні насічки на спеціальному вимірювальному пристрої, який показував кількість алкогольного напою у пляшці з метою його оподаткування. Акциз поряд із митом є однією із найбільш ранніх форм оподаткування.

Історія виникнення фінансів

19 Февраля 2013, реферат

З питання походження терміна «фінанси» існують різні точки зору. Одні автори стверджують, що цей термін виник у XIII - XV ст. в торгових містах Італії, а в подальшому отримав міжнародне поширення і став вживатися як поняття, пов'язане з системою грошових відносин між населенням і державою. Інші автори стверджують, що це поняття було введено в ужиток французьким вченим Ж. Боденом, який у 1755 р. видав працю «Шість книг про республіку».

Історія розвитку економічного аналізу як науки

20 Октября 2011, курсовая работа

Метою курсової роботи є систематизація та переосмислення історичної еволюції розвитку економічного аналізу для виявлення закономірностей та тенденцій поступального розвитку аналітичної науки.
Завдання курсової роботи є:
1. Розглянути основні передумови, що сприяли виникненню економічного аналізу як науки
2. Виділити основні проблеми економічного аналізу на сучасному етапі
3. Визначити перспективи розвитку економічного аналізу

Історія та причини виникнення ф'ючерсної торгівлі

09 Мая 2012, реферат

Ф'ючерсними називають угоди, пов'язані з взаємною передачею прав і обов'язків у відношенні стандартних контрактів на постачання біржового товару. При цьому такі угоди на відміну від угод на реальний товар не передбачають зобов'язання сторін поставити чи прийняти реальний товар (у термін, обумовлений контрактом), а припускають купівлю і продаж прав на товар (паперові угоди).

Історичні аспекти розвитку контролінгу

12 Февраля 2013, реферат

В сучасній економічній літературі приводиться достатньо багато різноманітних дефініцій контролінгу.
Контролінг — керівна концепція ефективного управління фірмою і забезпечення її довгострокового існування.
В. Майер

А. Маршалл

15 Марта 2012, реферат

Альфред Маршалл родился 26 июля 1842-го в Бермондси, Лондон, Англия (Bermondsey, London, England). Его отец был кассиром банка и набожным последователем одной из евангелических церквей. Маршалл учился в Merchant Taylor's School в Нортвуде (Northwood) и колледже Св. Иоанна, Кембридж (St John's College, Cambridge), где выказал свою склонность к математике

А.Смит – величайший английский ученый – экономист

03 Декабря 2012, курсовая работа

Целью данной курсовой работы является исследование экономического учения А.Смита, а также актуальность и возможности применения в современной экономике.
В первой главе данной работы содержатся основные биографические сведения об Адаме Смите, а также исторические условия формирования его взглядов. Этот вопрос освещен в данной работе, так как исторические условия оказывают немаловажное влияние на формирование экономических взглядов.
Вторая глава посвящена непосредственно социально-экономической концепции Адама Смита. В ней изложены основные положения и взгляды А. Смита.
В третьей главе рассматриваются актуальные идеи А.Смита для разработки стратегии рыночной экономики на современном этапе.

Абайдың психологиялық қөзқарасы

28 Марта 2013, реферат

Психологиялық көзқарасы. Абай психологиядан арнайы еңбек жазбаса да оның кептеген өлеңдері мен қарасөздерінен осы ғылымның сан алуан мәселелеріне байланысты көңіл аударарлық түрлі ой-пікірлерді табу қиын емес. Ойшыл-ақын шығармаларында жалпы психологияның-жан мен тәннің арақатынасы, адамның психология даму жолындағы тәрбие мен білімнің атқаратын қызметі, сондай-ақ бала психологиясы мен қоғамдық психологияның жекелеген мәселелері де (адамның жеке басына және жасына байланысты ерекшеліктері, пед. әдеп, үлгі-өнеге, өзін-өзі тәрбиелеу жайлы, оқудың психологиянегіздері, ұлттық мінез-құлықты. б.) көрініс тапқан.