Формування та використання капіталу підприємства на прикладі ВАТ «Міттал Груп»

Автор: Пользователь скрыл имя, 10 Марта 2014 в 23:42, курсовая работа

Описание работы

За ринкових умовах господарювання, коли господарська діяльність підприємства і його розвиток здійснюються на принципах самофінансування, а через нестачу власних фінансових ресурсів – за рахунок позичкових коштів, важливо дати аналітичну оцінку фінансової незалежності підприємства від зовнішніх джерел. Власний капітал підприємства – це підсумок першого розділу пасиву балансу, тобто перевищення балансової вартості активів підприємства над його зобов’язаннями. Основними складовими власного капіталу є статутний капітал, додатковий і резервний капітал, нерозподілений прибуток. Показник власного капіталу є одним з головних індикаторів кредитоспроможності підприємства. Він – основа для визначення фінансової незалежності підприємства, його фінансової стійкості та стабільності.

Содержание

ВСТУП ……………………………………………………………………………….3
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ

АНАЛІЗУ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА …………………….….5
Основні напрямки, завдання, інформаційна база та організація
аналізу власного капіталу підприємства …...………………………….….5
1.2. Фактори впливу на стан об’єкту дослідження ……….………………...12
1.3. Методика аналізу власного капіталу підприємства …………………...14
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА ……………22
2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства ……………22
2.2. Горизонтальний та вертикальний аналіз власного
капіталу підприємства ………………………………………………………..24
2.3. Аналіз ефективності управління власним капіталом підприємства ….26
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЕФЕКТИВНОСТІ
УПРАВЛІННЯ ВЛАСНИМ КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА ………………...0
ВИСНОВКИ ………………………………………………………………………..36
ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ……………………………………...….38

Работа содержит 1 файл

Капитал предприятия.doc

— 900.50 Кб (Скачать)

 

 

ЗМІСТ

 

 

ЗАВДАННЯ НА КУРСОВУ РОБОТУ


ВСТУП ……………………………………………………………………………….3

РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ


АНАЛІЗУ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ  ПІДПРИЄМСТВА …………………….….5

  1. Основні напрямки, завдання, інформаційна база та організація

аналізу власного капіталу підприємства …...………………………….….5

1.2. Фактори впливу на стан  об’єкту дослідження ……….………………...12

1.3. Методика аналізу власного капіталу підприємства …………………...14

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ  ПІДПРИЄМСТВА ……………22

2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства ……………22

2.2. Горизонтальний та вертикальний  аналіз власного 

капіталу підприємства ………………………………………………………..24

2.3. Аналіз ефективності управління  власним капіталом підприємства ….26

РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЕФЕКТИВНОСТІ

УПРАВЛІННЯ ВЛАСНИМ КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА ………………...0

ВИСНОВКИ ………………………………………………………………………..36

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ……………………………………...….38

ДОДАТКИ ………………………………………………………………………….39

 

 

ВСТУП

 

 

Показником діяльності підприємства є його фінансовий стан, який відображає всю інформацію про те чи інше підприємство, що функціонує на території держави. Нині на території України є дуже велика інфраструктура підприємств, яка виготовляє та забезпечує послуги особам, які того потребують. Але головним фактором в економіці держави є фінанси підприємств, які використовуються та формуються цими підприємствами.

Одним із найважливіших напрямків фінансового аналізу, що має проводитися керівництвом або спеціальними підрозділами підприємства, є аналіз власного капіталу та ефективність його використання як головне джерело фінансування діяльності підприємства. Саме на основі результатів такого аналізу керівництво приймає рішення щодо ефективності тих чи інших видів господарської діяльності, рішення про доцільність розвитку напрямків виробництва, про прибутковість видів продукції.

За ринкових умовах господарювання, коли господарська діяльність підприємства і його розвиток здійснюються на принципах самофінансування, а через нестачу власних фінансових ресурсів – за рахунок позичкових коштів, важливо дати аналітичну оцінку фінансової незалежності підприємства від зовнішніх джерел.

Власний капітал підприємства – це підсумок першого розділу пасиву балансу, тобто перевищення балансової вартості активів підприємства над його зобов’язаннями. Основними складовими власного капіталу є статутний капітал, додатковий і резервний капітал, нерозподілений прибуток. Показник власного капіталу є одним з головних індикаторів кредитоспроможності підприємства. Він – основа для визначення фінансової незалежності підприємства, його фінансової стійкості та стабільності.

 

 

РОЗДІЛ 1

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ АНАЛІЗУ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ  ПІДПРИЄМСТВА

 

  1. Основні напрямки, завдання, інформаційна база та організація аналізу власного капіталу підприємства

 

Поняття “капітал” асоціюється з поняттям “власність”. При створенні підприємства його стартовим капіталом виступає вартість майна підприємства. На цьому етапі, коли підприємство ще не має зовнішньої заборгованості, капітал підприємства визначається за такою формулою: Власний капітал (ВК) (початковий капітал) = вартість активів за балансом, тобто: 
                                 Власний капітал = Активи                                              (1.1)

Здійснюючи господарську діяльність, підприємство завжди використовує залучені кошти, тобто створює борги. Тоді власний капітал визначається як різниця між вартістю його майна і борговими зобов’язаннями [2, с.54]. Формула, за якою обчислюється власний капітал набуває такого вигляду:

                     Власний капітал = Активи - Зобов’язання                     (1.2)

Тобто власний капітал – це частина активів підприємства, що залишається після вирахування його зобов’язань [3, с.377]. Залежно  від  мети  проведення  та  виділених  кваліфікаційних  ознак розрізняють  наступні  форми  аналізу  капіталу  підприємства  (таблиця  1.1.) [4].

Для здійснення аналіз власного капіталу підприємства виділяють такі основні його напрямки (таблиця 1.2.). Основним   завданням   аналізу   є   оцінка   ефективності використання активів,  доходів,  витрат та результатів  діяльності підприємства за звітний період; виявлення факторів, які позитивно або негативно вплинули на кінцеві фінансові результати; вивчення змін, які відбулися у складі,  структурі  та  динаміці  власного  капіталу, співвідношенні темпів  зростання  власного капіталу  та  темпів  зростання реалізації,  якості власного капіталу та ефективності його використання.

Таблиця 1.1.

Основні форми аналізу капіталу підприємства

Ознака

Форми аналізу

За об'єктами дослідження

- аналіз формування капіталу;

- аналіз використання капіталу

Залежно від організації проведення

- зовнішній аналіз;

- внутрішній аналіз

За ступенем деталізації

- аналіз формування і використання капіталу в цілому по підприємству;

- аналіз формування і використання капіталу за видами діяльності;

- аналіз формування і використання капіталу за структурними підрозділами

За обсягом дослідження

- повний аналіз капіталу;

- тематичний аналіз капіталу

За періодами проведення

- попередній аналіз капіталу;

- оперативний аналіз капіталу;

- ретроспективний аналіз капіталу;

- прогнозний аналіз капіталу


 

Таблиця 1.2.

Основні напрямки аналізу капіталу підприємства

Напрямок аналізу

Види аналізу

Горизонтальний аналіз

- порівняння показників звітного періоду з показниками попереднього періоду;

- порівняння показників звітного року з показниками аналогічного періоду минулого року;

- порівняння показників капіталу за ряд попередніх періодів

Вертикальний аналіз

- структурний аналіз капіталу за видами діяльності;

- структурний аналіз капіталу за звітний період;

- структурний аналіз капіталу за попередній період;

- структурний аналіз власного капіталу;

- структурний аналіз позикового капіталу


Продовження табл. 1.2.

Порівняльний аналіз

- порівняльний аналіз показників 
капіталу підприємства з середньогалузевими значеннями;

- порівняльний аналіз показників 
капіталу підприємства з конкурентами;

- порівняльний аналіз показників 
капіталу підприємства з оптимальними значеннями;

- порівняльний аналіз показників 
капіталу підприємства із запланованими

Коефіцієнтний аналіз

- розрахунок коефіцієнтів оборотності 
капіталу;

- розрахунок показників рентабельності капіталу


 

Основними джерелами інформації для аналізу власного капіталу є:

 • Форма № 1  «Баланс підприємства»;
 • Форма № 2  «Звіт про фінансові результати»;
 • Форма № 3  «Звіт про рух грошових коштів»;
 • Форма № 4  «Звіт про власний капітал»;
 • Декларація  з  податку  на прибуток підприємства або   Розрахунок сплати єдиного податку суб'єктом малого підприємництва – юридичною особою.

У процесі аналізу капіталу підприємства, в першу чергу, досліджують зміни в його структурі, складі  та дають  їм об'єктивну оцінку  з позиції  інвесторів  та підприємства. Так, установи банків  та  інших  інвесторів цікавить переважно частка  власного  капіталу  у  загальному  його  розмірі.  При  внутрішньому  ж аналізі  більше  уваги  приділяють  вивченню  динаміки  і  структури  власного капіталу та позикового капіталу, виявляють причини змін окремих складових частин  власного  та  позикового  капіталу  та  дають  оцінку цим  змінам.

Особливу увагу звертають на рух джерел залучених коштів, які поділяють на довгострокові  кредити  та  позики,  кредиторську  заборгованість,  поточні зобов'язання    за    розрахунками    (таблиця  1.3.).  В  ході  аналізу  виділяють тенденції  змін обсягів  та частки кредитів банку  та позик,  які не погашені у строк. Збільшення їх абсолютної суми та питомої ваги свідчить про наявність на  підприємстві  значних  фінансових  ускладнень.  Проводять  також порівняння  структури  активів  та  пасивів  балансу,  оцінку  факторів,  які впливають  на  співвідношення  власного  та  позикового  капіталу,  а  отже  і  на фінансову стійкість підприємства.

Таблиця 1.3.

Групування статей балансу для аналізу капіталу підприємства

Капітал

Код рядка балансу

1. Капітал разом

640

2. Власний капітал

380

    2.1. Власний оборотний капітал

260+270 до 1 року - 620-430 до 1 року - 630 до 1 року

3. Позиковий капітал

430+480+620+630

    3.1. Довгострокові зобов'язання

430 понад 1 рік+480+630 понад 1 рік

    3.2. Короткострокові кредити та позики

500+510

    3.3. Поточні зобов’язання за розрахунками.

430 до 1 року+620+630 до 1 року-500-510


 

Широкого  розповсюдження  останнім  часом  набуло  використання шахового балансу, основною метою якого є оцінка складу джерел фінансування майна підприємства.  Ідея  його  побудови  належить  відомим  аналітикам  минулого століття  (зокрема, Кміцикевич О. Р., Фалькович Л. О.)  [4]  та набула  свого розвитку у працях сучасних теоретиків. При цьому, баланс підприємства подається як матриця, рядки якої — це статті активу балансу, а графи — статті пасиву.

При  заповненні  шахового  балансу  доцільно  дотримуватись  наступної послідовності:

 1. Вибрати розмір матриці. Він може  відповідати кількості  статей  активу  і пасиву балансу, або обмеженим кількістю статей аналітичного агрегованого балансу.
 2. Заповнити підсумкові рядки та графи відповідно до вихідного балансу.
 3. Послідовно  вибирати  джерела  фінансування  майна  підприємства, починаючи з першого рядка активу балансу.
 4. Перевірити правильність підрахунку балансових підсумків за рядками та графами.

Джерела  фінансування  обирають  у  послідовності,  яка  наведена  у  таблиці 1.4. у межах залишку коштів.

Таблиця 1.4.

Послідовність  вибору  джерел  фінансування  майна підприємства

Статті активу

Статті пасиву

Необоротні активи

Статутний капітал

Прибуток

Довгострокові зобов'язання

Запаси

Залишок статутного капіталу

Залишок прибутку

Залишок довгострокових зобов'язань

Короткострокові кредити та позики

Кредиторська заборгованість

Дебіторська заборгованість

Залишок кредиторської заборгованості

Залишок короткострокових кредитів, позик

Поточні фінансові  інвестиції

Залишок прибутку

Залишок кредиторської заборгованості

Грошові кошти та їх еквіваленти

Залишок прибутку

Довгострокові та короткострокові кредити

Залишок кредиторської заборгованості


 

Якщо постає потреба залучення для покриття певного виду активу, інших джерел (які не ввійшли до наведеного переліку) то  це  свідчить  про  неефективне  використання  капіталу  або  іммобілізацію коштів. Можливості  аналізу  власного  капіталу  значно  розширюються  при  умові використання  звіту  про  власний  капітал,  інформації  поточного  обліку.

Застосування звіту дає змогу виявити джерела надходження та використання власного капіталу підприємства у звітному році. Доцільним є також розрахунок питомої ваги сум надходження та вибуття за статтями звіту про власний капітал та їх змін в абсолютній сумі та відсотках, коефіцієнт надходження та використання капіталу.

Коефіцієнт надходження капіталу розраховують:

        (1.3)

Коефіцієнт використання (вибуття) капіталу розраховують:

         (1.4)

Аналізуючи власний капітал,  необхідно  звернути  увагу  на  співвідношення  коефіцієнтів надходження  та використання  капіталу. Коли  значення  коефіцієнта  вибуття вище ніж коефіцієнта надходження капіталу, то це є свідченням негативних змін зменшення розміру власного капіталу, погіршення  його структури.

Рентабельність, як показник, дає уявлення про достатність  (недостатність) прибутку  порівняно  з  іншими  окремими  величинами,  які  впливають  на виробництво,  реалізацію  і  взагалі  на  фінансово-господарську  діяльність підприємства.  При  визначенні  показника  рентабельності  прибуток  (у чисельнику) співвідноситься з чинниками, які мають найзначніший вплив на його  отримання.  Безумовно,  одним  з  таких  чинників  є  витрати.  Адже  від того,  що  і  скільки  ми  вкладаємо,  залежить  величина  прибутку,  який  нам надходить  у ціні  реалізації разом  з  компенсацією понесених  витрат. Однак, необхідно  знати,  що  витрачатися  на  виробництво  (торгівлю  чи  інший  вид статутної  діяльності)  можна  лише  за  наявності  коштів  для  здійснення  цих витрат. Ці кошти, вкладені в бізнес називаються інвестиціями.

Зрозуміло, що  кожному  з  інвесторів  набагато  цікавіше  знати  прибутковість (рентабельність)  його  власних  інвестицій,  ніж  рентабельність  понесених підприємством витрат.

Якщо до цього часу серед показників рентабельності найбільш відомим був показник  прибутковості  інвестицій  підприємства  у  вже  виготовлений,  а  іноді  навіть  реалізований  кінцевий  продукт,  то  сьогодні дедалі  більшого  значення  набуває  показник  прибутковості  коштів, інвестованих засновниками (акціонерами) в діяльність підприємства взагалі.

Річ у тому, що перший з цих показників, як би він не задовольняв керівника, не  може  дати  уявлення  про  ефективність  використання  капіталу.  Адже значна його частина залишилася за межами витрат на реалізовану продукцію: в товарах, запасах, коштах  і дебіторах. Мати великі залишки по цих статтях невигідно.  Розмір  оборотного  (робочого)  капіталу  не  повинен  бути  ні великим ні малим. Він повинен  бути  оптимальним. Можна  досягти  великої рентабельності  витрат  на  готову  (або  реалізовану)  продукцію  і  при  цьому мати  вельми  низьку  рентабельність  власного  капіталу,  через  те, що  значна його  частина  не  працює,  а  здебільшого  пролежує  на  складах  або  (чого доброго)  надто  довго  кредитує  покупців.

Информация о работе Формування та використання капіталу підприємства на прикладі ВАТ «Міттал Груп»