Формування та використання капіталу підприємства на прикладі ВАТ «Міттал Груп»

Автор: Пользователь скрыл имя, 10 Марта 2014 в 23:42, курсовая работа

Описание работы

За ринкових умовах господарювання, коли господарська діяльність підприємства і його розвиток здійснюються на принципах самофінансування, а через нестачу власних фінансових ресурсів – за рахунок позичкових коштів, важливо дати аналітичну оцінку фінансової незалежності підприємства від зовнішніх джерел. Власний капітал підприємства – це підсумок першого розділу пасиву балансу, тобто перевищення балансової вартості активів підприємства над його зобов’язаннями. Основними складовими власного капіталу є статутний капітал, додатковий і резервний капітал, нерозподілений прибуток. Показник власного капіталу є одним з головних індикаторів кредитоспроможності підприємства. Він – основа для визначення фінансової незалежності підприємства, його фінансової стійкості та стабільності.

Содержание

ВСТУП ……………………………………………………………………………….3
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ

АНАЛІЗУ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА …………………….….5
Основні напрямки, завдання, інформаційна база та організація
аналізу власного капіталу підприємства …...………………………….….5
1.2. Фактори впливу на стан об’єкту дослідження ……….………………...12
1.3. Методика аналізу власного капіталу підприємства …………………...14
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА ……………22
2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства ……………22
2.2. Горизонтальний та вертикальний аналіз власного
капіталу підприємства ………………………………………………………..24
2.3. Аналіз ефективності управління власним капіталом підприємства ….26
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЕФЕКТИВНОСТІ
УПРАВЛІННЯ ВЛАСНИМ КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА ………………...0
ВИСНОВКИ ………………………………………………………………………..36
ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ……………………………………...….38

Работа содержит 1 файл

Капитал предприятия.doc

— 900.50 Кб (Скачать)

 

 

Додаток «Б»

Звіт про фінансові результати за 2009 рік

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

14980295

23316391

Податок на додану вартість

015

582104

1213460

Акцизний збір

020

( 0 )

( 0 )

 

025

( 5 )

( 7 )

Інші вирахування з доходу

030

( 0 )

( 0 )

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

14398186

22102924

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

040

( 12600363 )

( 14536983 )

Валовий прибуток:

- прибуток

050

1797823

7565941

- збиток

055

( 0 )

( 0 )

Інші операційні доходи

060

9960727

12378531

У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності

061

155

92

Адміністративні витрати

070

( 548708 )

( 906059 )

Витрати на збут

080

( 858975 )

( 859773 )

Інші операційні витрати

090

( 10210590 )

( 11893018 )

У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності

091

( 746 )

( 0 )

Фінансові результати від операційної діяльності:

- прибуток

100

140277

6285622

- збиток

105

( 0 )

( 0 )

Доход від участі в капіталі

110

0

0

Інші фінансові доходи

120

9414

71065

Інші доходи

130

99246

156192

Фінансові витрати

140

( 33215 )

( 44289 )

Втрати від участі в капіталі

150

( 0 )

( 0 )

Інші витрати

160

( 157928 )

( 650443 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

165

0

0

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

- прибуток

170

57794

5818147

- збиток

175

( 0 )

( 0 )

У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності

176

0

0

У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності

177

( 0 )

( 0 )

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

( 177820 )

( 1141657 )

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності

185

0

0

Фінансові результати від звичайної діяльності:

- прибуток

190

0

4676490

- збиток

195

( 120026 )

( 0 )

Надзвичайні:

- доходи

200

0

0

- витрати

205

( 0 )

( 0 )

Податки з надзвичайного прибутку

210

( 0 )

( 0 )

Частка меншості

215

0

0

Чистий:

- прибуток

220

0

4676490

- збиток

225

( 120026 )

( 0 )

Забезпечення матеріального заохочення

226

0

0


 

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Матеріальні затрати

230

9925103

13018747

Витрати на оплату праці

240

1825531

1747038

Відрахування на соціальні заходи

250

703336

631574

Амортизація

260

446386

380559

Інші операційні витрати

270

1477271

1856980

Разом

280

14377627

17634898


 

Додаток «В»

Баланс станом на 2010 рік

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

- залишкова вартість

010

151521

132974

- первісна вартість

011

192652

195632

- накопичена амортизація

012

( 41131 )

( 62658 )

Незавершене будівництво

020

1381455

1895911

Основні засоби:

- залишкова вартість

030

4731513

5439698

- первісна вартість

031

23227293

24231115

- знос

032

( 18495780 )

( 18791417 )

Довгострокові біологічні активи:

- справедлива (залишкова) вартість

035

4725

6438

- первісна вартість

036

5145

7054

- накопичена амортизація

037

( 420 )

( 616 )

Довгострокові фінансові інвестиції:

- які обліковуються за методом  участі в капіталі інших підприємств

040

0

0

- інші фінансові інвестиції

045

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

0

0

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості

055

775

751

Первісна вартість інвестиційної нерухомості

056

3134

3143

Знос інвестиційної нерухомості

057

( 2359 )

( 2392 )

Відстрочені податкові активи

060

893113

786135

Гудвіл

065

0

0

Інші необоротні активи

070

0

0

Гудвіл при консолідації

075

0

0

Усього за розділом I

080

7163102

8261907

II. Оборотні активи

Виробничі запаси

100

1094093

1529134

Поточні біологічні активи

110

9616

14258

Незавершене виробництво

120

653669

740460

Готова продукція

130

730849

843694

Товари

140

2485

3771

Векселі одержані

150

0

0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

- чиста реалізаційна вартість

160

1931713

1767698

- первісна вартість

161

1931713

1769380

- резерв сумнівних боргів

162

( 0 )

( 1682 )

Дебіторська заборгованість за рахунками:

- за бюджетом

170

2945362

3478818

- за виданими авансами

180

267817

48147

- з нарахованих доходів

190

0

0

- із внутрішніх розрахунків

200

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

18010

20877

Поточні фінансові інвестиції

220

0

0

Грошові кошти та їх еквіваленти:

- в національній валюті

230

242306

585520

- у т.ч. в касі

231

22

23

- в іноземній валюті

240

9945

108588

Інші оборотні активи

250

45730

60902

Усього за розділом II

260

7951595

9201867

III. Витрати майбутніх періодів

270

19916

17169

IV. Необоротні активи та групи вибуття

275

0

0

Баланс

280

15134613

17480943


 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

Статутний капітал

300

3859533

3859533

Пайовий капітал

310

0

0

Додатковий вкладений капітал

320

0

0

Інший додатковий капітал

330

113646

101872

Резервний капітал

340

751160

751160

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

5340549

6550025

Неоплачений капітал

360

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

370

( 0 )

( 0 )

Накопичена курсова різниця

375

0

0

Усього за розділом I

380

10064888

11262590

Частка меншості

385

0

0

II. Забезпечення наступних виплат  та платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

550626

619755

Інші забезпечення

410

1362076

1414662

Сума страхових резервів

415

0

0

Сума часток перестраховиків у страхових резервах

416

0

0

Цільове фінансування

420

0

0

Усього за розділом II

430

1912702

2034417

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

Довгострокові кредити банків

440

0

0

Інші довгострокові фінансові зобов’язання

450

665417

398085

Відстрочені податкові зобов’язання

460

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

470

0

0

Усього за розділом III

480

665417

398085

ІV. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

500

0

0

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

266166

265390

Векселі видані

520

0

0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

1756963

2948591

Поточні зобов’язання за розрахунками:

- з одержаних авансів

540

211113

388961

- з бюджетом

550

49552

67210

- з позабюджетних платежів

560

0

0

- зі страхування

570

50428

30718

- з оплати праці

580

105964

62376

- з учасниками

590

6

6

- із внутрішніх розрахунків

600

0

0

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу

605

0

0

Інші поточні зобов'язання

610

51414

22599

Усього за розділом IV

620

2491606

3785851

V. Доходи майбутніх періодів

630

0

0

Баланс

640

15134613

17480943


 

 

Додаток «Г»

 

Звіт про фінансові результати за 2010 рік

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ


 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

24280132

14980295

Податок на додану вартість

015

799946

582104

Акцизний збір

020

( 0 )

( 0 )

 

025

( 0 )

( 0 )

Інші вирахування з доходу

030

( 6 )

( 5 )

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

23480180

14398186

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

040

( 19043088 )

( 12550179 )

Валовий прибуток:

- прибуток

050

4437092

1848007

- збиток

055

( 0 )

( 0 )

Інші операційні доходи

060

14894610

9960727

У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності

061

0

155

Адміністративні витрати

070

( 566892 )

( 563709 )

Витрати на збут

080

( 1267199 )

( 858975 )

Інші операційні витрати

090

( 15256863 )

( 10346691 )

У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності

091

( 0 )

( 746 )

Фінансові результати від операційної діяльності:

- прибуток

100

2240748

39359

- збиток

105

( 0 )

( 0 )

Доход від участі в капіталі

110

0

0

Інші фінансові доходи

120

6028

9414

Інші доходи

130

1407585

99246

Фінансові витрати

140

( 150361 )

( 182668 )

Втрати від участі в капіталі

150

( 0 )

( 0 )

Інші витрати

160

( 1595671 )

( 157928 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

165

0

0

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

- прибуток

170

1908329

0

- збиток

175

( 0 )

( 192577 )

У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності

176

0

0

У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності

177

( 0 )

( 0 )

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

( 698853 )

( 143740 )

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності

185

0

0

Фінансові результати від звичайної діяльності:

- прибуток

190

1209476

0

- збиток

195

( 0 )

( 336317 )

Надзвичайні:

- доходи

200

0

0

- витрати

205

( 0 )

( 0 )

Податки з надзвичайного прибутку

210

( 0 )

( 0 )

Частка меншості

215

0

0

Чистий:

- прибуток

220

1209476

0

- збиток

225

( 0 )

( 336317 )

Забезпечення матеріального заохочення

226

0

0


 

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Матеріальні затрати

230

16487335

9925103

Витрати на оплату праці

240

2016094

1825531

Відрахування на соціальні заходи

250

693519

703336

Амортизація

260

525786

478792

Інші операційни витрати

270

2076836

1516038

Разом

280

21799570

14448800


 


Информация о работе Формування та використання капіталу підприємства на прикладі ВАТ «Міттал Груп»