Формування та використання капіталу підприємства на прикладі ВАТ «Міттал Груп»

Автор: Пользователь скрыл имя, 10 Марта 2014 в 23:42, курсовая работа

Описание работы

За ринкових умовах господарювання, коли господарська діяльність підприємства і його розвиток здійснюються на принципах самофінансування, а через нестачу власних фінансових ресурсів – за рахунок позичкових коштів, важливо дати аналітичну оцінку фінансової незалежності підприємства від зовнішніх джерел. Власний капітал підприємства – це підсумок першого розділу пасиву балансу, тобто перевищення балансової вартості активів підприємства над його зобов’язаннями. Основними складовими власного капіталу є статутний капітал, додатковий і резервний капітал, нерозподілений прибуток. Показник власного капіталу є одним з головних індикаторів кредитоспроможності підприємства. Він – основа для визначення фінансової незалежності підприємства, його фінансової стійкості та стабільності.

Содержание

ВСТУП ……………………………………………………………………………….3
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ

АНАЛІЗУ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА …………………….….5
Основні напрямки, завдання, інформаційна база та організація
аналізу власного капіталу підприємства …...………………………….….5
1.2. Фактори впливу на стан об’єкту дослідження ……….………………...12
1.3. Методика аналізу власного капіталу підприємства …………………...14
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА ……………22
2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства ……………22
2.2. Горизонтальний та вертикальний аналіз власного
капіталу підприємства ………………………………………………………..24
2.3. Аналіз ефективності управління власним капіталом підприємства ….26
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЕФЕКТИВНОСТІ
УПРАВЛІННЯ ВЛАСНИМ КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА ………………...0
ВИСНОВКИ ………………………………………………………………………..36
ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ……………………………………...….38

Работа содержит 1 файл

Капитал предприятия.doc

— 900.50 Кб (Скачать)

Коефіцієнт  рентабельності  інвестицій  характеризує  ефективність використання  підприємством  всіх  ресурсів,  які  є  в  його  розпорядженні, незалежно  від  джерел  їх  залучення.  Це  важливий  індикатор        конкурентоздатності.

Коефіцієнт  рентабельності  власного  капіталу  показує,  скільки  грошових одиниць прибутку заробила кожна одиниця власних коштів. Показники  платоспроможності  та  фінансової  незалежності  характеризують фінансову  стабільність  підприємства  та  наявність  фінансових  джерел, достатніх для покриття необхідних запасів і витрат.

  Забезпечення  фінансової  стійкості  та  платоспроможності  є  однією  з найголовніших  задач  підприємства,  метою  якого  є  успішна  (тобто  з отриманням  прибутку)  діяльність  в  сучасних  економічних  умовах. Відношення  вартості  оборотних  матеріальних  засобів,  а  також  власних  та позичених  джерел  їх  формування  визначає  стійкість  фінансового  стану підприємства.  Забезпеченість  запасів  та  витрат  джерелами  формування  є сутністю фінансової стійкості, в той час як платоспроможність є її зовнішнім проявом. 

Забезпеченість  запасів  та  витрат  є  причиною,  яка  визначає  міру платоспроможності  або  неплатоспроможності,  та  наступає  внаслідок забезпеченості. Найбільш  ліквідними  активами  є  грошові  кошти  (ними  одразу  можна покрити  борги),  а  також  поточна  дебіторська  заборгованість. 

При  цьому поточна дебіторська заборгованість враховується лише у разі вжиття певних заходів  щодо  її  погашення,  тобто  коли  є  впевненість  у  скорому  її перетворенні на грошові кошти. До високоліквідних активів належать також цінні  папери,  котрі  враховуються  у  складі  короткострокових  фінансових вкладень. Менш  ліквідними  активами  вважаються  товари,  готова  продукція,  запаси, незавершене виробництво. Ліквідність  балансу  разом  з  платоспроможністю  є  критерієм  оцінки фінансового  стану  підприємства.  Вона  характеризує  ступінь  покриття зобов’язань  підприємства  його  активами. 

Аналіз  ліквідності  балансу підприємства  дає  можливість  оцінити  здатність  та  ймовірність  повернення ним запозичених коштів. Коефіцієнт  загальної  ліквідності  показує,  наскільки  обсяг  поточних зобов'язань  за  кредитами  і  розрахунками  можна  погасити  за  рахунок  усіх мобілізованих оборотних активів. Показник  чистого  оборотного  капіталу,  якщо  він  є  від’ємною  величиною, свідчить  про  те,  що  підприємство  не  зможе  своєчасно  погасити короткострокові  зобов’язання  і  не  має  власних  резервів  для  розширення діяльності. Коефіцієнти  ділової  активності  дають змогу проаналізувати, наскільки  ефективно підприємство  використовує  свої кошти.

 

1.2. Фактори впливу на стан об’єкту дослідження

 

Власний капітал складається із:

  • статутного капіталу;
  • пайового капіталу;
  • додатково вкладеного капіталу;
  • іншого додаткового капіталу;
  • резервного капіталу;
  • нерозподіленого прибутку (непокритого збитку);
  • неоплаченого капіталу;
  • вилученого капіталу.

В таблиці  1.5. зазначено причини,  що призводять до зміни розміру власного капіталу,   їх вплив на різні  види власного капіталу  (збільшення  (+)  або зменшення  (-))   і  взаємозв’язок показників Ф№4 “ Звіт про власний капітал ” з показниками Ф№1 “ Баланс ”[5].

Таблиця 1.5.

Зміни розміру власного капіталу

Статутний капітал (графа 3 ф. №4; рядок 300 ф. №1 “ Баланс ”)

формування розміру статутного капіталу; (+)

зменшення номінальної вартості акцій ; (-)

випуск нових акцій (для акціонерних товариств); (+)

 анулювання акцій, викуплених  в акціонерів (на суму номінальної  вартості); (-)

збільшення номінальної вартості акцій; (+)

повернення частки статутного капіталу при виході учасників – на суму, яка зафіксована в установчому договорі; (-)

збільшення кількості акцій номінальної вартості; (+)

 

реінвестування дивідендів у вигляді акцій; (+)

 

Пайовий капітал (графа 4 ф. №4; рядок 310 ф. №1 “ Баланс ”)

реєстрація пайових внесків; (+)

повернення внесків (паїв) при виході учасника; (-)

Додатково вкладений капітал (графа 5 ф. №4; рядок 320 ф. №1 “ Баланс ”)

емісійний доход (розміщення акцій за ціною, що перевищує їх номінальну вартість); (+)

анулювання акцій власної емісії, ціна викупу яких перевищувала номінальну вартість; (-)

реалізація викуплених акцій за ціною, що перевищує їх номінальну вартість; анулювання акцій власної емісії, ціна викупу

яких менше номінальної вартості; (+)

реалізація викуплених акцій за ціною, що менше ціни викупу; (-)

Інший додатковий капітал (графа 6 ф. №4; рядок 330 ф. №1 “ Баланс ”)

дооцінка необоротних активів; (+)

уцінка необоротних активів; (-)

безплатно одержані необоротні активи; (+)

нарахування амортизації за безплатно одержаними необоротними активами; (-)


 

Продовження табл. 1.5.

Резервний капітал (графа 7 ф. №4; рядок 340 ф. №1 “ Баланс ”)

спрямування частини прибутку на його формування та поповнення; (+)

виплати за рахунок резервного капіталу (дивіденди за привілейованими акціями; відсотки за облігаціями); (-)

 

покриття збитків; (-)

Нерозподілений прибуток (графа 8 ф. №4)

чистий прибуток, одержаний за звітний період (рядок 350 ф.№1 “ Баланс ” або рядок 220 ф. №2 “ Звіт про фінансові результати ”); (+)

чистий збиток за звітний період (рядок 350 ф.№1 “ Баланс ” або рядок 225 ф. №2 “ Звіт про фінансові результати ”); (-)

 

виплата дивідендів; (-)

 

відрахування до резервного капіталу; (-)

Неоплачений капітал (графа 9 ф.№4; рядок 360 ф.№1 “ Баланс ”)

заборгованість за внесками учасників до статутного капіталу; (+)

заборгованість за неоплаченими акціями (частками), які раніше з метою перепродажу було викуплено в інших учасників; (-)

 

погашення заборгованості шляхом внесення внесків до статутного капіталу; (-)

Вилучений капітал (графа 10 ф.№4; рядок 370 ф.№1 “ Баланс ”)

фактична собівартість акцій власної емісії (часток), викуплених в акціонерів (учасників); (+)

реалізація (перепродаж) викуплених акцій власної емісії (часток) – на суму фактичної собівартості; (-)

вилучення капіталу у випадку виходу учасника; (+)

анулювання викуплених акцій – на суму фактичної собівартості; (-)

При коригуванні залишків на початок звітного періоду:

зміна облікової політики (рядок 020 ф. №4 “ Звіт про власний капітал ”); (+) або (-)

виправлення помилок (рядок 030 ф. №4 “ Звіт про власний капітал ”); (+) або (-)

інші зміни (рядок 040 ф. №4 “ Звіт про власний капітал ”); (+) або (-)


 

Загальна сума власного капіталу підприємства визначається таким чином:

ВК = ряд.380 Ф№1 ” Баланс ”    або                                                    (1.5)

ВК= (ряд.300+  ряд.310+ряд.320+ряд.330+ряд.340+/-ряд.350 - ряд.360 - ряд.370) Ф№1 ” Баланс ”.                                                                                 (1.6)

 

1.3. Методика аналізу  власного капіталу підприємства

 

Результати аналізу власного капіталу підприємства характеризують фінансову стабільність підприємства і є однією з найважливіших характеристик фінансового стану підприємства. Вона пов’язана зі ступенем залежності від кредиторів і інвесторів і характеризується співвідношенням власних і залучених коштів. Цей показник дає загальну оцінку фінансової стабільності. У світовій і вітчизняній обліково-аналітичній практиці розроблена система показників, що характеризують фінансову стабільність підприємства (див. табл. 1.6.)

Таблиця 1.6.

Формули розрахунку аналізу власного капіталу підприємства

№ п/п

Показник

Умовне позначення

Формула для розрахунку

Джерела інформації

1

Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії)

Кавт

Власний капітал / Пасиви

Ф.1,р.380+р.430+р.630 / Ф.1,р.640

2

Коефіцієнт фінансової залежності

Кф.з

Пасиви / Власний капітал

Ф.1,р.640 / Ф.1,р.380 + р.430 + р.630

3

Коефіцієнт маневреності власного капіталу

Км

Власні обігові кошти / Власний капітал

Ф.1,р.380+р.430+р.630-р.080 / Ф.1, р.380+р.430+р.630

4

Коефіцієнт концентрації позикового капіталу

Кп.к.

Позиковий капітал / Пасиви

Ф.1,р.480+р.620 / Ф.1,р.640

5

Коефіцієнт фінансової стабільності (коефіцієнт фінансування)

Кф.с.

Власні кошти / Позикові кошти

Ф.1,р.380+430+630 / Ф.1,р.480+620

6

Показник фінансового ліверіджу

Фл

Довгострокові зобов’язання / Власні кошти

Ф.1,р.480 / Ф.1,р.380+р.430+р.630

7

Коефіцієнт фінансової стійкості

Кф.с.

Власний капітал+довгострокові зобов’язання / Пасиви

Ф.1,р.380+р.430+р.480+р.630 / Ф.1,р.640

8

Коефіцієнт відношення основних засобів до власних коштів.

,

ОЗ – основні засоби,

ВК – власний капітал

Характеризує наскільки основні засоби забезпе-чені власними джерела-ми фінансування.

9

Коефіцієнт структури позикового капіталу

,

КЗ – короткострокові зобов’язання,

ПК – позиковий капітал

Характеризує частку короткострокових зобов’язань у струкутрі позикового капіталу.

10

Коефіцієнт оборотності власного капіталу

,

ЧВ – чиста виручка від реалізації продукції,

– середньорічна вартість власного капіталу підприємства

Показує ефективність використання власного капіталу підприємства.

11

Рентабельність власного капіталу

,

ЧП – чистий прибуток підприємства.

Характеризує ефективність вкладення коштів до даного підприємства.


 

1. Коефіцієнт концентрації власного  капіталу. Цей коефіцієнт характеризує  частку власників підприємства  в загальній сумі коштів, авансованих  у його діяльність. Чим вище  значення цього показника, тим більш фінансово стале підприємство, стабільне і незалежне від зовнішніх кредиторів. \

Доповненням до цього показника є коефіцієнти концентрації залученого (позикового) капіталу — їх сума дорівнює 1 (або 100% ). З приводу ступеня залучення позичених коштів у зарубіжній практиці існують різні думки. Найбільш поширена така: частка власного капіталу повинна бути достатньо великою, нижня межа 0,6 (60%). У підприємство з високою часткою власного капіталу кредитори вкладають кошти більш охоче, оскільки воно з більшою ймовірністю може погасити борги за рахунок власних коштів.

Разом із тим багатьом японським компаніям властива висока частка залученого капіталу (до 80%). А значення цього показника в середньому на 58% вище, ніж, наприклад, в американських корпораціях. Це пояснюється тим, що інвестиції там мають різну природу: в США основний потік інвестицій надходить від населення, в Японії — від банків. Високе значення коефіцієнта концентрації залученого капіталу свідчить про ступінь довіри до корпорації з боку банків, а значить, і про фінансову надійність. Низьке значення цього коефіцієнта свідчить про неспроможність отримати кредити у банку, що є певним застереженням інвесторам і кредиторам [6].

2. Коефіцієнт фінансової залежності. Цей коефіцієнт є зворотним  коефіцієнту концентрації власного капіталу. Зростання цього показника в динаміці означає збільшення частки позичених коштів у фінансуванні підприємства. Якщо його значення наближається до одиниці (або100%), то це означає, що власники повністю фінансують своє підприємство.

3. Коефіцієнт маневреності власного  капіталу. Цей коефіцієнт показує, яка частина власного капіталу  використовується для фінансування  поточної діяльності, тобто вкладена  в оборотні кошти, а яка частина  капіталізована. Значення цього  показника може змінюватися залежно від структури капіталу і галузевої приналежності підприємства (норматив 0,4-0,6).

4. Коефіцієнт співвідношення власних  і залучених коштів. Цей коефіцієнт  є найбільш загальною оцінкою  фінансової стійкості підприємства. Зростання цього показника в динаміці свідчить про підсилення залежності підприємства від зовнішніх інвесторів і кредиторів, тобто про деяке зниження фінансової стійкості, і навпаки.

Методика аналізу визначених вище коефіцієнтів:

1. Порівнюються фактичні коефіцієнти  поточного року з коефіцієнтами попереднього року, а також з коефіцієнтами за ряд звітних періодів.

Информация о работе Формування та використання капіталу підприємства на прикладі ВАТ «Міттал Груп»