Формування та використання капіталу підприємства на прикладі ВАТ «Міттал Груп»

Автор: Пользователь скрыл имя, 10 Марта 2014 в 23:42, курсовая работа

Описание работы

За ринкових умовах господарювання, коли господарська діяльність підприємства і його розвиток здійснюються на принципах самофінансування, а через нестачу власних фінансових ресурсів – за рахунок позичкових коштів, важливо дати аналітичну оцінку фінансової незалежності підприємства від зовнішніх джерел. Власний капітал підприємства – це підсумок першого розділу пасиву балансу, тобто перевищення балансової вартості активів підприємства над його зобов’язаннями. Основними складовими власного капіталу є статутний капітал, додатковий і резервний капітал, нерозподілений прибуток. Показник власного капіталу є одним з головних індикаторів кредитоспроможності підприємства. Він – основа для визначення фінансової незалежності підприємства, його фінансової стійкості та стабільності.

Содержание

ВСТУП ……………………………………………………………………………….3
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ

АНАЛІЗУ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА …………………….….5
Основні напрямки, завдання, інформаційна база та організація
аналізу власного капіталу підприємства …...………………………….….5
1.2. Фактори впливу на стан об’єкту дослідження ……….………………...12
1.3. Методика аналізу власного капіталу підприємства …………………...14
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА ……………22
2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства ……………22
2.2. Горизонтальний та вертикальний аналіз власного
капіталу підприємства ………………………………………………………..24
2.3. Аналіз ефективності управління власним капіталом підприємства ….26
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЕФЕКТИВНОСТІ
УПРАВЛІННЯ ВЛАСНИМ КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА ………………...0
ВИСНОВКИ ………………………………………………………………………..36
ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ……………………………………...….38

Работа содержит 1 файл

Капитал предприятия.doc

— 900.50 Кб (Скачать)

2. Порівнюються фактичні коефіцієнти  з нормативними (зовнішні користувачі  фінансових звітів рідко можуть  провести таке зіставлення).

3. Порівнюються коефіцієнти з показниками конкурентів. Дані беруться з фінансових звітів, що подаються в фінансові, статистичні органи.

4. Порівнюються фактичні коефіцієнти  з галузевими показниками.

За допомогою аналізу цих коефіцієнтів можна виявити сильні і слабкі позиції різних підприємств, фірм. Менеджери використовують ці дані для контролю діяльності підприємства, щоб не допустити банкрутства.

Ефективність використання капіталу найкраще характеризується його рентабельністю. Рівень рентабельності капіталу вимірюється відсотковим відношенням балансового прибутку до величини капіталу (див. табл.1.7.)

З метою аналізу рентабельності капіталу складається аналітична таблиця, яка дає можливість визначити загальні зміни рентабельності капіталу і розрахувати вплив основних факторів на ці зміни.

 

Таблиця 1.7.

Аналіз коефіцієнтів рентабельності власного капіталу

Показники

Формула розрахунку

Рентабельність сукупного капіталу (RROA)

Рентабельність власного капіталу(RROE)

Рентабельність статуного капіталу


 

Рівень рентабельності капіталу визначається за формулою (1.7), що характеризує структуру капіталу:

 

Р = П ´ 100 / В ´ (1 / (1 / Ко + 1, Ф + 1 / Фн)),                           (1.7)

 

де: Р — рівень рентабельності капіталу;

П — балансовий прибуток;

В — виручка від реалізації;

Ко — коефіцієнт оборотності обігових коштів;

Ф — фондовіддача основних фондів;

Фн — фондовіддача нематеріальних активів.

Підвищення прибутковості капіталу досягається раціональним і ощадливим використанням усіх ресурсів, недопущенням їхньої перевитрати, утрат на всіх стадіях кругообігу. У результаті капітал повернеться до свого вихідного стану в більшій сумі, тобто з прибутком.

Таким чином, ефективність використання капіталу характеризується його прибутковістю (рентабельністю) - відношенням суми прибутку до середньорічної суми основного й оборотного капіталу.

Як інвестиційну базу при розрахунку рентабельності капіталу використовують також "Власний капітал" + "Довгострокові позикові засоби". Вона відрізняється від бази "Загальна сума активів" тим, що з її виключаються оборотні активи, сформовані за рахунок короткострокових позикових засобів. Цей показник характеризує ефективність не всього капіталу, а тільки власного (акціонерного) і довгострокового позикового капіталу. Називають його звичайно рентабельністю інвестованого капіталу (ROI).

При розрахунку рентабельності капіталу як  інвестиційну базу може бути використана середньорічна вартість власного (акціонерного) капіталу. Але в даному випадку в розрахунок беруть прибуток за винятком податків і відсотків по обслуговуванню боргу, а також дивідендів по привілейованих акціях. Називається цей показник "Рентабельність власного капіталу" (RОЕ). Порівняння величини даного показника з величиною рентабельності всього капіталу (ROA) показує вплив позикового капіталу на прибуток власника.

Друге питання, що виникає при визначенні рентабельності капіталу, - який прибуток брати до уваги: балансову (валову), прибуток від реалізації  чи продукції чистий прибуток. У даному випадку також треба враховувати інвестиційну базу капіталу. Якщо визначаємо рентабельність всіх активів, то в розрахунок приймається весь балансовий прибуток, що містить у собі прибуток від реалізації продукції, майна і позареалізаційні результати (доходи від довгострокових і короткострокових фінансових вкладень, від участі в спільних підприємствах і інших фінансових операціях).

При визначенні рівня рентабельності власного капіталу враховується чистий прибуток без фінансових витрат по обслуговуванню позикового капіталу.

Рентабельність власного капіталу та рентабельність сукупного капіталу тісно пов’язані між собою, формула (1.8):

           (1.8)


Такий взаємозв’язок відображує залежність між ступенем фінансового ризику та прибутковістю власного капіталу. В міру зниження рентабельності сукупного капіталу підприємство має збільшувати ступінь фінансового ризику, щоб забезпечити бажаний рівень дохідності власного капіталу.

Розширити факторну модель рентабельності власного капіталу можна за рахунок розкладу на складові частини показника рентабельності

сукупного капіталу, формула (1.9):

           (1.9)


Перший фактор - рентабельність продажу характеризує ефективність управління витратами і ціновою політикою підприємства.

Другий фактор - коефіцієнт оборотності капіталу відображає інтенсивність його використання та ділову активність підприємства.

Третій фактор - фінансова структура підприємства проявляє обрану підприємством політику в галузі фінансування. Чим вищий його рівень, тим вищий ступінь ризику банкрутства підприємства, але разом з

тим вища дохідність власного капіталу.

Наступна група показників, що характеризує ефективність управління власним капіталом підприємства є показники оборотності, які визначають скільки разів кожна вкладена одиниця коштів приймає участь у виробничому процесі та період обертання одного циклу. До цих показників можна віднести наступні:

  • Коефіцієнт оборотності власного капіталу (Кв.к.), формула (1.10):

Кв.к.=

ЧВ/Власний капітал =

Ф.2, р.035 / ф.1, р.380 + р.430+р.630

(1.10)


  • Тривалість обороту власного капіталу (Пв.к.), формула (1.11):

Пв.к. =

360 / Кв.к.

                    (1.11)


  • Коефіцієнт завантаження власного капіталу, формула (1.12):

           Зв.к. =

1 / Кв.к.

           (1.12)


Капітал у процесі свого руху проходить послідовно три стадії кругообігу: заготівельну, виробничу і збутову. На першій стадії підприємство здобуває необхідні йому основні фонди, виробничі запаси, на другий - частину засобів у формі запасів надходить у, виробництво, а частина використовується на оплату праці працівників, виплату податків, платежів по соціальному страхуванню й інші витрати.

Закінчується ця стадія випуском готової продукції. На третій стадії готова продукція реалізується і на рахунок підприємства надходять кошти , причому, як правило, більше первісної суми на величину отриманого прибутку від бізнесу. Отже, чим швидше капітал зробить кругообіг, тим більше підприємство одержить і реалізує продукції при одній і тій же сумі капіталу за визначений відрізок часу. Затримка руху засобів на будь-який стадії веде до уповільнення оборотності капіталу, вимагає додаткового вкладення засобів і може викликати значне погіршення фінансового стану підприємства [7].

Досягнутий у результаті прискорення оборотності ефект виражається в першу чергу в збільшенні випуску продукції без додаткового залучення фінансових ресурсів. Крім того, за рахунок прискорення оборотності капіталу відбувається збільшення суми прибутку, тому що звичайно до вихідної грошової форми він повертається зі збільшенням. Якщо виробництво і реалізація продукції є збитковими, то прискорення оборотності засобів веде до погіршення фінансових результатів і "проїданню" капіталу.

Зі сказаного випливає, що потрібно прагнути не тільки до прискорення руху капіталу на всіх стадіях кругообігу, але і до його максимальної віддачі, що виражається в збільшенні суми прибутку на одну гривню капіталу. Обсяги окремих складових власного капіталу регулюються законодавством.  Обсяг та склад статутного капіталу вказується в установчих документах та вноситься засновниками у терміни, встановлені законодавством. Серед показників ефективності діяльності господарюючого суб’єкта важливе місце за умов ринку посідають показники ефективності використання капіталу, які відображають швидкість (прискорення або уповільнення) руху капіталу та його віддачу.

РОЗДІЛ 2

АНАЛІЗ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ  ПІДПРИЄМСТВА

 

2.1. Організаційно-економічна  характеристика підприємства

 

Об’єктом дослідження виступає  суб’єкт підприємницької діяльності – Відкрите акціонерне товариство «Міттал Груп». Засновниками товариства є акціонери, які належним чином придбали акції та відповідно їх оформили.

Місцезнаходження  Товариства  – 50095, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, Дзержинський р-н., вул. Орджонікідзе, 1.

Основні види діяльності:

  • виробництво чавуну, сталi та феросплавів;
  • виробництво коксу;
  • добування залiзних руд;

Товариство є юридичною особою з дати його державної реєстрації.

Товариство  має  цивільні  права  та  обов’язки,  здійснює  свою  діяльність відповідно  до  законодавства  України  та  Статуту.  Товариство  може  бути відповідачем та позивачем в суді.

Вищим органом управління Товариством є Загальнi збори акцiонерiв.

Загальна кiлькiсть акцiонерiв-юридичних осiб: 39 (відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) – 99.67371062769).

Загальна кiлькiсть акцiонерiв-фiзичних осiб: 11136 (відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) – 0.32628937231).

Загальне керiвництво Товариством здiйснює генеральний директор. Органiзацiйна структура Товариства є лiнiйно-функцiональною i передбачає передачу генеральним директором повноважень та вiдповiдальностi по виконанню окремих функцiй процесу управлiння дiяльнiстю Товариства своїм заступникам, якi для вирiшення покладених на них задач, мають в своєму безпосередньому пiдпорядкуваннi директорiв, менеджерiв, начальникiв пiдроздiлiв.

Товариство  має  право  продавати,  передавати  безкоштовно,  обмінювати, передавати в оренду юридичним та фізичним особам засоби виробництва та інші  матеріальні  цінності,  використовувати  та  відчужувати  їх  іншим способом, якщо це не суперечить законодавству України та Статуту.

Товариство  має  самостійний  баланс,  рахунки  в банках,  печатку  та  кутовий штамп, товарний знак, інші необхідні печатки та штампи зі своїм найменуванням  і  може  мати  фірмову  марку  та  товарний  знак,  які затверджуються правлінням Товариства і оформлюються у встановленому законодавством порядку.

Створені Товариством дочірні підприємства, філії та представництва можуть наділятися  основними  засобами  та  оборотними  коштами,  які  належать Товариству,  на  умовах, що  визначаються  Товариством  (на  праві  власності, безоплатного користування, оренди або інших).

Товариство  самостійно  відповідає  за  своїми  зобов’язаннями  усім  своїм майном [13]. Для оцінки фінансово-господарської  діяльності  ПАТ "Міттал Груп"скористаємося даними, наведеними у таблиці 2.1.

Таблиця 2.1.

Фінансово-економічні показники діяльності ПАТ "Міттал Груп"

№ 
п/п

Показник

2009

2010

Аб.пр.

1

Доход (виручка) від реалізації 
продукції (товарів, робіт, послуг)

14980295

24280132

9299837

2

Чистий доход (виручка) від 
реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг)

14398186

23480180

9081994

3

Собівартість реалізованої продукції 
(товарів, робіт, послуг)

( 12600363 )

( 19043088 )

(6442725)

4

Чистий прибуток

0

1209476

1209476

5

Валюта балансу

14575896

15134613

558717

6

Власний капітал

11314042

11262590

(51452)

7

Власний оборотний капітал

4728780

3000683

(1728097)

8

Кредиторська заборгованість

2573305

3785851

1212546

9

Дебіторська заборгованість

5162902

5315540

152638


 

Дані  аналізу  свідчать, що за  2009-2010  роки  доход  (виручка)  від  реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) зріс на 9299837,0 грн., чистий доход (виручка) від реалізації продукції  (товарів, робіт, послуг)  зріс на 9081994,0 грн., чистий прибуток – на 1209476,0 грн. А також маємо  збільшення собівартості  реалізованої  продукції  (товарів,  робіт,  послуг)  на  6442725,0 грн., зменшення власного капіталу – на 51452,0 грн. та власного оборотного капіталу – на 1728097,0 грн.

 

2.2. Горизонтальний та  вертикальний аналіз власного капіталу підприємства

Информация о работе Формування та використання капіталу підприємства на прикладі ВАТ «Міттал Груп»