Формування та використання капіталу підприємства на прикладі ВАТ «Міттал Груп»

Автор: Пользователь скрыл имя, 10 Марта 2014 в 23:42, курсовая работа

Описание работы

За ринкових умовах господарювання, коли господарська діяльність підприємства і його розвиток здійснюються на принципах самофінансування, а через нестачу власних фінансових ресурсів – за рахунок позичкових коштів, важливо дати аналітичну оцінку фінансової незалежності підприємства від зовнішніх джерел. Власний капітал підприємства – це підсумок першого розділу пасиву балансу, тобто перевищення балансової вартості активів підприємства над його зобов’язаннями. Основними складовими власного капіталу є статутний капітал, додатковий і резервний капітал, нерозподілений прибуток. Показник власного капіталу є одним з головних індикаторів кредитоспроможності підприємства. Він – основа для визначення фінансової незалежності підприємства, його фінансової стійкості та стабільності.

Содержание

ВСТУП ……………………………………………………………………………….3
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ

АНАЛІЗУ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА …………………….….5
Основні напрямки, завдання, інформаційна база та організація
аналізу власного капіталу підприємства …...………………………….….5
1.2. Фактори впливу на стан об’єкту дослідження ……….………………...12
1.3. Методика аналізу власного капіталу підприємства …………………...14
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА ……………22
2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства ……………22
2.2. Горизонтальний та вертикальний аналіз власного
капіталу підприємства ………………………………………………………..24
2.3. Аналіз ефективності управління власним капіталом підприємства ….26
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЕФЕКТИВНОСТІ
УПРАВЛІННЯ ВЛАСНИМ КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА ………………...0
ВИСНОВКИ ………………………………………………………………………..36
ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ……………………………………...….38

Работа содержит 1 файл

Капитал предприятия.doc

— 900.50 Кб (Скачать)

Отже, однією із складових та відокремленим процесом ефективного 
управління власним капіталом є формування методики визначення 
оптимальної структури капіталу.

 1. Створення ефективної концепції збереження власного капіталу.

Враховуючи динамічність зовнішнього середовища та підвищення 
конкуренції, часто основною метою підприємства є не збільшення 
власного капіталу, а збереження його.

 


 плпл


 


 

 


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.1.  Схема оптимізації структура капіталу

 

Збереження власного капіталу є одним з основних показників якості 
фінансового управління підприємством.

Згідно з фінансовою концепцією збереження капіталу, прибуток 
вважається заробленим підприємством (а відповідно зберігається та 
нарощується його капітал) тільки за умови, що сума його чистих активів 
(тобто активів підприємства за вирахуванням його зобов'язань) на кінець 
розрахункового періоду перевищує суму чистих активів на початок цього 
періоду без урахування будь-яких виплат власникам або внесків 
власників протягом цього періоду [12].

Aлe збереження власного капіталу підприємства не є одним з головних завдань системи управління. Не менш важливим завданням - є 
примноження власного капіталу, бо воно сприяє зростанню фінансової 
стійкості підприємства. А без прагнення збільшення капіталу 
підприємство ризикує, що його власний капітал може стати мертвим 
капіталом, а це неприпустимо, бо капітал завжди повинен працювати на 
благо підприємства.

Узагальнена система управління власним капіталом підприємства 
подана у вигляді схеми (рис.3.2).
 

Рисунок 3.2. Система управління власним капіталом підприємства

 

Управління формуванням, використанням та збереженням власного капіталу є основним у системі менеджменту і має місце навіть на малих підприємствах, а от питання визначення ринкової вартості компанії, дієвості її фінансово-господарської діяльності та формування оптимальної структури капіталу, як правило, мають місце лише на великих підприємствах.

Відповідно до концепції збереження власного капіталу таке 
управління має місце у разі, коли підприємство перебуває у кризовому 
стані.

Виділяють наступні основні напрямки поліпшення використання капіталу підприємства та оптимізації джерел його формування:

 1. Забезпечення максимального обсягу залучення власних фінансових ресурсів за рахунок внутрішніх джерел: чистого прибутку і амортизаційних відрахувань:
 2. збільшення чистого прибутку можливе за рахунок підвищення ефективності використання власного капіталу – збільшення оборотності та підвищення рентабельності власного капіталу.
 3. збільшення обсягів фінансування за рахунок амортизаційних відрахувань можливе шляхом застосування прискореної амортизації основних засобів.
 4. Залучення капіталу за рахунок зовнішніх джерел (випуск акцій для залучення власного капіталу чи випуск облігацій або залучення довгострокового банківського кредиту) повинен проводитися з урахуванням вартості залученого капіталу.
 5. Підприємство повинне відслідковувати середньозважену вартість капталу (середньозважена вартість капіталу визначається як сума добутків капіталу кожного виду на вартість капіталу цього виду) і не допускати значного його росту. Критерієм є перевищення рентабельності власного капіталу, рентабельності інвестицій над середньозваженою вартістю капіталу.

 

 

 

 

 

ВИСНОВКИ

 

Власний капітал підприємства — це підсумок першого розділу пасиву балансу, тобто перевищення балансової вартості активів підприємства над його зобов’язаннями. Основними складовими власного капіталу є статутний капітал, додатковий і резервний капітал, нерозподілений прибуток. Відомості про розміри статутного і резервного капіталу містяться у статуті підприємства. Показник власного капіталу є одним з головних індикаторів кредитоспроможності підприємства. Він - основа для визначення фінансової незалежності підприємства, його фінансової стійкості та стабільності.

Основою управління власним капіталом підприємства є управління формуванням його власних фінансових ресурсів. З метою забезпечення ефективності управління даним процесом на підприємстві розробляється спеціальна фінансова політика. Політика формування власних фінансових ресурсів є частиною загальної фінансової стратегії підприємства, що полягає в забезпеченні необхідного рівня самофінансування його виробничого розвитку.

Важливим чинником, який впливає на величину власного капіталу підприємства, є обсяг чистого прибутку (збитку) та порядок його використання (чи покриття) у звітному періоді. Базова інформація щодо цього міститься у звіті про фінансові результати та в рішенні зборів власників підприємства щодо порядку використання прибутку.

Формування оптимальної структури капіталу підприємства для фінансування необхідного обсягу затрат та забезпечення бажаного рівня діяльності є одним із найважливіших завдань, що вирішуються в процесі фінансового управління підприємством.

Важливе значення при аналізі структури капіталу підприємства має прогнозування основних показників структури капіталу. До них відносяться власний та позичковий капітал. Найбільш поширеною моделлю прогнозування є лінійна модель.

Отже, власні фінансові ресурси для кожного підприємства є тією 
життєво необхідною частиною, без якої неможлива ні робота, ні 
подальше існування підприємства.

Ефективність діяльності суб'єкта підприємництва значною мірою 
залежить від рівня розвитку та вдосконалення системи управління 
власним капіталом. Управління капіталом суб'єктів підприємництва 
тісно пов'язане із прийняттям управлінських рішень, оскільки його 
величина та динаміка є важливими критеріями при встановленні їх 
оптимальності. Капітал завжди є необхідним атрибутом діяльності - від 
моменту створення підприємства до його ліквідації або реорганізації, а 
тому важливою характеристикою будь-якого підприємства є ефективність 
його управлінської системи.

 

 

 

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

 1. Бухгалтерський і фінансовий облік: Підручник для студентів спец. ” Обліку і аудиту ” вищих навчальних закладів./ За ред., проф. Ф. Ф. Бутинця. – 6-те видання, доповнене і перероблене – Житомир; ПП “ Рута ”, 2005. – 756с.
 2. Кобилянська О. І. Фінансовий облік: Навч. посіб.–К.: Знання, 2004.- 473 с.
 3. Кондраков, H.П. Бухгалтерський облік [Текст] - К., Експо, 1998р.- ISBN 966-683-021-8.
 4. Левицька С.О. Звітність підприємств: Нав. посібник - Рівне: НУВГП, 2008.
 5. Мец В.О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства: Навчальний посібник. - Київ: Вища школа, 2003.-278 с.
 6. Аналіз і контроль в системі управління капіталом підприємства / за ред. проф. Є.В. Мниха. - К.: КНТЕУ, 2005 - С. 95-97.
 7. Ковальов В.В. Фінансовий аналіз: Керування капіталом. Вибір інвестицій. Аналіз звітності / В.В. Ковальов. - М.: Фінанси і статистика. 2005.
 8. Фінансовий менеджмент / за ред. Г.Г. Кірейцева. - Житомир: ЖІТІ, 2001. - 440 с.
 9. Бакланова К.О. Шляхи удосконалення управління структурою капіталу промислового підприємства: реф. магістер. дис.: 28.10.02; ДонНТУ. — Д., 2002. - 14 с.
 10. Вівчар О.Й. Власний капітат як фінансове джерело функціонування підприємства / О.И. Вівчар. В.М. Саварин // Науковий вісник НЛТУ України. -2009. - Вип. 19.5. -С. 146-150.

 

 

 

ДОДАТКИ

 

 

Додаток «А»

Баланс станом на 2009 рік

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

- залишкова вартість

010

85067

151521

- первісна вартість

011

118383

192652

- накопичена амортизація

012

( 33316 )

( 41131 )

Незавершене будівництво

020

1475575

1295419

Основні засоби:

- залишкова вартість

030

4092451

4358839

- первісна вартість

031

22097318

22722293

- знос

032

( 18004867 )

( 18363454 )

Довгострокові біологічні активи:

- справедлива (залишкова) вартість

035

3443

4725

- первісна вартість

036

3739

5145

- накопичена амортизація

037

( 296 )

( 420 )

Довгострокові фінансові інвестиції:

- які обліковуються за методом  участі в капіталі інших підприємств

040

0

0

- інші фінансові інвестиції

045

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

0

0

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості

055

789

775

Первісна вартість інвестиційної нерухомості

056

3113

3134

Знос інвестиційної нерухомості

057

( 2324 )

( 2359 )

Відстрочені податкові активи

060

951803

773983

Гудвіл

065

0

0

Інші необоротні активи

070

0

0

Гудвіл при консолідації

075

0

0

Усього за розділом I

080

660912

6585262

II. Оборотні активи

Виробничі запаси

100

942418

1156530

Поточні біологічні активи

110

5944

9616

Незавершене виробництво

120

886974

682468

Готова продукція

130

636933

730849

Товари

140

2379

2485

Векселі одержані

150

0

0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

- чиста реалізаційна вартість

160

2311376

1931713

- первісна вартість

161

2311376

1931713

- резерв сумнівних боргів

162

( 0 )

( 0 )

Дебіторська заборгованість за рахунками:

- за бюджетом

170

1677422

2945362

- за виданими авансами

180

64342

267817

- з нарахованих доходів

190

0

0

- із внутрішніх розрахунків

200

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

10208

18010

Поточні фінансові інвестиції

220

0

0

Грошові кошти та їх еквіваленти:

- в національній валюті

230

465164

242306

- у т.ч. в касі

231

17

22

- в іноземній валюті

240

830799

9945

Інші оборотні активи

250

110694

45730

Усього за розділом II

260

7944653

8042831

III. Витрати майбутніх періодів

270

22115

19916

IV. Необоротні активи та групи  вибуття

275

0

0

Баланс

280

14575896

14648009


 

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

Статутний капітал

300

3859533

3859533

Пайовий капітал

310

0

0

Додатковий вкладений капітал

320

0

0

Інший додатковий капітал

330

125421

113646

Резервний капітал

340

517336

751160

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

6945190

6589703

Неоплачений капітал

360

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

370

( 0 )

( 0 )

Накопичена курсова різниця

375

0

0

Усього за розділом I

380

11447480

11314042

Частка меншості

385

0

0

II. Забезпечення наступних виплат  та платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

84508

95245

Інші забезпечення

410

0

0

Сума страхових резервів

415

0

0

Сума часток перестраховиків у страхових резервах

416

0

0

Цільове фінансування

420

0

0

Усього за розділом II

430

84508

95245

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

Довгострокові кредити банків

440

0

0

Інші довгострокові фінансові зобов’язання

450

898333

665417

Відстрочені податкові зобов’язання

460

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

470

0

0

Усього за розділом III

480

898333

665417

ІV. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

500

0

0

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

256667

266166

Векселі видані

520

0

0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

1435466

1790240

Поточні зобов’язання за розрахунками:

- з одержаних авансів

540

185204

211113

- з бюджетом

550

39279

49552

- з позабюджетних платежів

560

0

0

- зі страхування

570

50553

50428

- з оплати праці

580

103038

105964

- з учасниками

590

6

6

- із внутрішніх розрахунків

600

0

0

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу

605

0

0

Інші поточні зобов'язання

610

75362

99836

Усього за розділом IV

620

2145575

2573305

V. Доходи майбутніх періодів

630

0

0

Баланс

640

14575896

14648009

Информация о работе Формування та використання капіталу підприємства на прикладі ВАТ «Міттал Груп»