Қазақстан Халық Банкі» акционерлік қоғамының банктік іс-әрекетін менеджменттің принциптер негізінде зерттеу

Автор: s******@yandex.ru, 27 Ноября 2011 в 16:37, курсовая работа

Описание работы

Қазақстандық экономика туралы айтқан кезде, менеджмент әдістері мен тәсілдерін пайдалану қажеттілігі туралы ешкімде келіспеушіліктер пайда болмайды. Өткен бес жыл ішінде Қазақстан экономикасы сапалы жаңа түрге ие болды, өтпелі кезеңнің мәселелері күтілгенге қарағанда, неғұрлым күрделі және ауыртпашылық тудырғанына қарамастан, экономикалық жағдайдың тұрақтануы мен толыққанды нарыққа өту үшін қажетті жағымды жағдайлар мен алғышарттар жасалуда.

Содержание

Кіріспе..................................................................................................................... 3


1. Банктік менеджменттің теориялық негіздері
1.1. Банктік менеджменттің түсінігі және мәні....................................... 6
1.2. Банктік саладағы менеджменттің дамуы......................................... 15


2. «Қазақстан Халық Банкі» акционерлік қоғамының банктік іс-әрекетін
менеджменттің принциптер негізінде зерттеу
2.1. «Қазақстан Халық Банкі» акционерлік қоғамының жалпы
сипаттамасы және қаржылық жағдайын талдау............................. 27
2.2. «Қазақстан Халық Банкі» акционерлік қоғамының банктік
менеджмент жүйесінің элементтерін талдау.................................... 40


Қорытынды............................................................................................................ 60


Пайдаланылған әдебиеттер тізімі...................................................................... 62

Работа содержит 1 файл

Курcовая.doc

— 399.00 Кб (Скачать)

    «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның негізгі жетістіктері:

«Банк №1 2002 года в Казахстане» (декабрь 2002 года Международный Фестиваль – Конкурс «Выбор года», Казахстан).

«International Gold Medal Award» за качество и эффективность (май 2003 года, Международный саммит – конференция «Global Rating Leaders 2003» Великобритания).

«Банк №1 2003 года в Казахстане» (ноябрь 2003 года, Международный Фестиваль – Конкурс «Выбор года», Казахстан).

«2007 Awards of Excellence, the best bank in Kazakhstan».

    Ал  енді банктің қаржылық жағдайына  келетін болсақ, қаржылық жағдай арқылы банктің қалыпты шаруашылық қызметін жүзеге асыру және ақша есебін дер  кезінде жүргізу үшін қажетті  ақша қаражатымен қамтамасыз етілуі немесе етілмеуі болып табылады. 

      Банк  балансы – банк қаражаты көздерінің қорытындыланған ақшалай көрінісі (пассив) және осы қаражаты оның күн (ай, жыл) сайынғы операцияларын орналастыру (актив) болып табылатын талдамалы есеп тізілімі. Банк балансы күн сайын және есепті күндерге арнап жасалады.

      Яғни, төмендегі кестеде банктің белгілі  бір күнгі активтері, пассивтері және таза құны туралы жиынтық есебі  көрсетілген.

2 Кесте «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның бухгалтерлік баланстағы көрсеткіштердің өзгерістері

                                                                                                  (мың теңгемен)                                                                                                                                                                                   

                            Жылдар Өзгерістер, %
    2005     2006     2007 2006ж 2005ж қатысты 2007ж 2006ж

қатысты

Активтер
Ақша  және оның баламалары 33123369 57101691 169661728    172,4    297,1
Міндетті  резервтер 7578394 8632311       -    114,0          -
Табыстар  мен шығындар туралы есеп арқылы әділ құны бойынша бағаланатын қаржы  активтері 62382235 50017958 52636210    80,2    105,2
Несиелік  мекемелердегі қаражат 695379 2776941 64622    399,3    2,3
Инвестициялық бағалы қағаздар          
- сату  үшін қолда бары 20618422 12098639 8898304    58,6    73,5
Клиенттерге берілген займдар, нетто 254590193 411097223 399372778    161,5    97,1
Негізгі құралдар 9131311 10979050 10555048    120,2    96,1
Басқа активтер 5134597 6960895 10520533    135,5    151,1
Активтер  жиынтығы 393253900 559664708 651709223    142,3    116,4
Міндеттемелер
Клиенттердің  қаражаты 231501361 320629650 371809403    138,5    116,0
Несиелік  мекемелердің қаражаты 76492760 107284147 105070194    140,2    98,0
Шығарылған  берешек бағалы қағаздар 44939974 58813594 93959370    130,8    159,7
Резервтер 1801039 2279508 2318846    126,5    101,7
Мерзімі жылжытылған салық міндеттемелері 450824 425144 1356704    94,3    319,1
Басқа міндеттемелер 2490000 5780000 12700288    232,1            219,7
Міндеттемелер жиынтығы 357675958 495212043 587214805    138,4    118,5
Меншік  капиталы
Жарғылық  капиталы 15750000 29010000 29965690    184,2    103,3
Акциялар  бойынша сыйлықақы резерві 2190000 2190000 2157854    100    98,5
Сатып алынған меншік акциялары 16660 16330 26867    98,0    164,5
Бөлінбеген  табыс және басқа резервтер 17410000 32800000 32397741    188,4    98,7
Азшылықтың  үлесі 217020 446010     -    205,5      -
Меншік  капиталының жиынтығы 35583680 64462340 64548152    181,1    100,1
Міндеттемелер мен меншік капиталдың жиынтығы 393259638 559674383 651762957    142,3    116,4
 

        Осы кестенің негізінде  бухгалтерлік баланстағы негізгі көрсеткіштерді алып, талдауын келесі кестеде көрсетеміз:

         3 Кесте  «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның негізгі көрсеткіштердің үлесі

             2005                    2006                   2007
    мың тг үлесі,% мың тг үлесі,

%

      мың тг үлесі,

%

Активтер   393253900 50 559664708 50 651709223 50
Міндеттемелер   357675958

 

45,5 495212043 44,3 587214805 45,0
Меншік  капиталы 35583680 4,5 64462340 5,7 64548152 5
Барлығы: 786513538 100 1119339091 100 1303472180 100
 

      3 кесте мәліметтеріне сүйенетін болсақ, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның негізгі көрсеткіштерін талдауда соңғы 2006-2007 жылдарды салыстыру негізінде банктің жалпы активі 16,4% өскенін көріп отырмыз, яғни ол 92044515 мың теңгені құрайды, банктің міндеттемелеріне келетін болсақ, 18,6% өсті, ол 92002762 мың теңгені құрайды, ал банктің меншік капиталына келетін болсақ, 0,1% өсті, яғни 85812 теңгені құрайды.

      Жалпы активтерге: ақша және оның баламалары, міндетті резервтер, табыстар мен шығындар туралы есеп арқылы әділ құны бойынша  бағаланатын қаржы активтері, несиелік мекемелердегі қаражат, инвестициялық  бағалы қағаздар, клиенттерге берілген займдар, негізгі құралдар, басқа активтер жатады. Міндеттемелерге: клиенттің қаражаты, несиелік мекемелердің қаражаты, шығарылған берешек бағалы қағаздар, резервтер, мерзімі жылжытылған салық міндеттемелері, басқа міндеттемелер жатады, ал жарғылық капитал, акциялар бойынша сыйлықақы резерві, сатып алынған меншік акциялары, бөлінбеген табыс және басқа резервтер, азшылықтың үлесі – меншік капиталын құрайды. Жоғарыда айтылып өткен есепті көрсеткіштерді келесі 2-суретте көруге болады: 

2 сурет. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның жалпы активінің, міндеттемелерінің, меншік капиталының өсу динамикасы 

     Ал енді, «Қазақстан Халық Банкі»  АҚ-ның табыстары мен шығындары  туралы есебін қарастырсақ, банктің  табыстары деп қайсыбір қызметтің  нәтижесінде алынатын ақшалай немесе өзге құндылықтар, өткізілген өнім мен қызмет көрсетулердің құны және жұмсалған шығын арасындағы айырма ретінде алынатын өндірістік – шаруашылық қызметтің нәтижесі немесе иеленушілер төлейтін, бағалы қағаздардың ағымдағы бағасының пайызы түрінде көрсетілген дивидендтер немесе пайыздар, салымдар мен депозиттер бойынша төленеді. Ал банктің шығындары деп шаруашылық қызмет барысында өндірісті қамтамасыз етуге, ресурстарға, матералдар, жабдықтар сатып алуға, қызметкерлерге еңбекақы төлеуге, жабдықты жөндеуге, кредиттер бойынша пайыздар төлеуге, жалдау ақысын төлеуге, салықтар төлеуге байланысты жұмсалған шығындар. Яғни, банктің табыстары мен шығындары келесі 4 кестеде көрсетілген:

      4 кесте – «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның табыстары мен шығындары туралы есебі

  Жылдар Өзгерістер, %
   2005    2006    2007 2006ж 2005ж қатысты 2007ж 2006ж

қатысты

Сыйақы  алумен байланысты табыстар 32950057 52384623 165250550 158,6 315,4
Сыйақы  төлеумен байланысты шығындар 8025633 11872599 65731660 148,0 554,0
Құнсыздануға арналған резервке аударғанға дейін сыйақы алумен байланысты таза табыс 20191300 31228676 99518890 155,0 319,0
Құнсыздануға  арналған резервке аударылым 7954045 11969525 31970790 150,5 267,1
Сыйақы  алумен байланысты таза табыс 12237255 19259151 67548100 157,4 351,0
Комиссиялық және алымдар түріндегі табыс 10116897 16160708 32137920 160,0 199,0
Комиссиялық және алымдар түріндегі шығын 798476 912517 2544170 114,3 279,0
Комиссиялықтар

мен алымдар, нетто

9318421 15248191 29593750 164,0 194,1
Сыйақы алумен байланысты емес табыстар 3064751 4418850 11629670 144,2 263,2
Сыйақы  төлеумен байланысты емес шығындар 14529612 19559716 61876390 135,0 316,3
Табыс салығы бойынша шығындарды есептегенге  дейінгі табыс 10090815 19366476 46895130 192,0 242,1
Табыс салығы бойынша шығындар 1997780 3538576 13084120 177,1 369,7
Табыс салығын төлегеннен кейінгі таза табыс 8093035 15827900 33811010 195,6 213,6
 

      Осы кестенің негізінде табыстарының құрылымын  қарастырайық.

5 кесте  «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның табыстарының құрылымы

                 2005                  2006                 2007
  мың  тг үлесі,% мың тг үлесі,

%

      мың тг үлесі,

%

Сыйақы  алумен байланысты табыстар барлығы,оның ішінде   32950057 100 52384623 100 165250550 100
Клиенттерге берілген займдар 28446733 86,3 47548528 90,7 125097056 75,7
Берешек бағалы қағаздар 3519988 10,7 3450002 6,7 8912408 5,4
Несиелік  мекемелердегі қаражат 983336 0,3 1386093 2,6 31241086 18,9
 

5 кесте мәліметтеріне сүйенетін болсақ, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның табыстар құрылымын талдауда соңғы 2006-2007 жылдарды салыстыру негізінде сыйақы алумен байланысты табыстар 3-есеге өскенін көріп отырмыз, оған: клиенттерге берілген займдар, берешек бағалы қағаздар, несиелік мекемелердегі қаражат жатады. Осы берілген көрсеткіштер негізінде табыстар құрылымының өсу динамикасын келесі 3-суреттен көруге болады.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 сурет. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның табыстар құрылымының  өсу динамикасы 

Ал, келесі кестеде банктің шығындарының құрылымын  қарастырайық.

6 кесте  «Қазақстан Халық Банкі» акционерлік АҚ-ның шығындарының құрылымы 

                     2005              2006                  2007
   мың тг үлесі,% мың тг үлесі,

%

      мың тг үлесі,

%

Сыйақы  төлеумен байланысты шығындар барлығы,оның ішінде 12758757 100 21155947 100 65731660 100
Клиенттердің  қаражаты 8025633 63,9 11872599 56,1 28119803 42,7
Шығарылған  берешек бағалы қағаздар 1639153 12,8 4908743 23,2 23419766 35,6
Несиелік  мекемелердің қаражаты 3093971 24,2 4374605 20,7 14192091 21,7
 

6 кесте мәліметтеріне сүйенетін болсақ, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның шығындар құрылымын талдауда соңғы 2006-2007 жылдарды салыстыру негізінде сыйақы төлеумен байланысты шығындар 3-есеге өскенін көріп отырмыз, оған: клиенттердің қаражаты, шығарылған берешек бағалы қағаздар, несиелік мекемелердің қаражаты жатады. Осы берілген көрсеткіштер негізінде шығындар құрылымының өсу динамикасын келесі 4 суреттен көруге болады.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 сурет. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның шығындар құрылымының  өсу динамикасы

Информация о работе Қазақстан Халық Банкі» акционерлік қоғамының банктік іс-әрекетін менеджменттің принциптер негізінде зерттеу