Формування раціональної структури джерел коштів підприємства

Автор: Пользователь скрыл имя, 13 Декабря 2011 в 17:19, курсовая работа

Описание работы

Фінанси об'єднань, підприємств і галузей являють собою систему економічних взаємозв'язків, пов'язаних із кругообігом коштів, утворенням, використанням грошових прибутків, контролем за виробництвом, розподілом, використанням національного продукту.

Содержание

Вступ ............................4
Розділ I. Джерела формування фінансових коштів…6
1.1.Прибуток і амортизаційні відрахування ..........6
1.2.Кредиторська заборгованість та кошти від продажу цінних паперів ......16
1.3.Кредит ........................18
1.4.Інші надходження фінансових коштів ..........22
Розділ II.Основні техніко-економічні показники роботи дослідного хлібозавода….23
2.1.Історична довідка і характеристика потужності ....23
2.2.Склад і структура персоналу ...............25
2.3.Асортимент продукції ..................26
Розділ III. Аналіз фінансового стану підприємства....27
3.1.Аналіз джерел фінансових ресурсів і їх використання ....27
3.2.Аналіз використання майна ................34
3.3.Розрахункові таблиці ...................37
Висновок ............................39
Література.......................41.

Работа содержит 1 файл

курс укр.doc

— 417.50 Кб (Скачать)

міністерство  фінансів україни

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА  ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА  АКАДЕМІЯ 
 
 
 
 
 
 
 

курсова

робота 

 
 

Тема роботи: Формування раціональної структури джерел коштів підприємства ” 

виконала  студентка V  курсу, групи ФП 07-1з 
 
 

   Калалб Наталія Олексіївна           ________________

          (Прізвище, ініціали)         (підпис) 
 
 
 

оцінка _____________________ 

Керівник    ___________    _________

                                (Прізвище, ініціали)      (підпис) 
 
 

2011 р.

 

Дніпропетровська  державна фінансова  академія

Кафедра фінансів

Дисципліна  “Фінансовий менеджмент”

Спеціальність “Фінанси підприємства”

 
 
 
 

Завдання

на  курсову роботу студента 
 

Калалб  Наталії Олексіївни                                                                                     

(Прізвище, ім’я, по батькові)

 

1. Тема проекту (роботи) “ Формування раціональної структури джерел коштів підприємства ”

 

2. Строк здачі закінченої  роботи _______________________________________

 

3.Вихідні дані до проекту (роботи): _____________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 

4. Зміст розрахунково-пояснювальної  записки (перелік  питань, які підлягають  розробці):

а) Джерела формування фінансових коштів

б) Основні техніко-економічні показники роботи дослідного хлібозавода

в) Аналіз фінансового стану підприємства

 

5. Перелік графічного  матеріалу:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Дата видачі завдання: ________________

 

Курсова на тему:

Формування  раціональної структури  джерел коштів підприємства.

 

Зміст

 

Вступ ............................4

Розділ  I. Джерела формування фінансових коштів…6

1.1.Прибуток і амортизаційні відрахування ..........6

1.2.Кредиторська заборгованість та кошти від продажу цінних паперів ......16

1.3.Кредит ........................18

1.4.Інші надходження фінансових коштів ..........22

Розділ  II.Основні техніко-економічні показники роботи дослідного хлібозавода….23

2.1.Історична довідка і характеристика потужності ....23

2.2.Склад і структура персоналу ...............25

2.3.Асортимент продукції  ..................26

Розділ  III. Аналіз фінансового стану підприємства....27

3.1.Аналіз джерел фінансових ресурсів і їх використання ....27

3.2.Аналіз використання майна ................34

3.3.Розрахункові таблиці ...................37

Висновок ............................39

Література.......................41.

 

    

    

    

    

    

 
 

           Вступ.

 

      Фінанси об'єднань, підприємств і галузей являють собою систему економічних взаємозв'язків, пов'язаних із кругообігом коштів, утворенням, використанням грошових прибутків, контролем за виробництвом, розподілом,   використанням національного продукту.

   Функціонування фінансово-кредитної системи безпосередньо залежить від ступеня використання товарно-грошових відносин у керуванні й організації господарських відносин.  Подія, що сталася у минулому і стосувалася згортання товарно-грошових відносин (із 1920-1923р. до кінця 80-х початку

90-х  років панували  адміністративно-командні  методи господарюваня)  негативно позначилася на стані економіки. Незважаючи на спроби  економічних реформ 1965-го, 1979-го, 80-х років, практично тільки зараз

розроблються  рішучі кроки, щоб  вартісні категорії: гроші, ціна, фінанси, кредит почали активно впливати на розвиток економіки.

      На  сучасному етапі  гроші, фінанси поступово стають самостійним і вирішальним ресурсом виробництва.За матеріальним змістом фінанси - це цільові фонди грошових коштів, що у сукупності представляють собою  фінансові ресурси підприємств.

      Відповідно до  Закону України "Про підприємство", фінансові ресурси

підприємств – це переважно  прибуток і амортизаційні  відрахування, прибутки від цінних паперів, пайові внески, кошти спонсорів.

   Поряд з цим фінанси підприємства займають одне з головних місць у

відтворювальному  процесі , формуванні власних грошових фондів  і

ценралізованих  фінансових ресурсів держави, тому вимагають  постійного

контролю  і належної уваги  з боку керуючих органів.

      Перехід до ринкової системи  викликав серйозні зміни  всієї фінансової системи і в першу чергу її основної ланки – фінансів підприємства . Фінансові умови господарювання притерпіли суттєвих змін , котрі знайшли своє відображення в лібералізації економіки , зміні форм власності , проведенні широкомаштабної приватизації , зміні умов державного регулювання , введення системи стягнення податків з підприємств .

      В результаті проведених в країні реформ з’явились : недержавний сектор економіки, сучасна банківська система ,  ринки товарів і послуг , капіталу. Але головним надбанням , на мою думку , є те, що з’явилися

умови для початкового  формування ,так званого, середнього класу  піпдприємців . Тобто почали народжуватись вже зовсім нові або частково реорганізовані підприємства, які мають на меті виробництво конкурентно-спроможної продукції, а головне – це отримання високих прибутків від своєї діяльності . А прибуток, як відомо, виступає головним джерелом формування фінансових коштів підприємства , розширеного виробництва , росту доходів підприємства і його власників .

      Нарешті, підприємництво чітко  орієнтоване на одержання  прибутку,

чим в умовах розвинутої конкуренції досягається  і задоволення  суспільних

потреб. Це найважливіша передумова і причина зацікавленості в результатах

финансово-господарської  діяльності. Реалізація цього принципу на ділі

залежить  не тільки від наданої  підприємствам самостійності  і необхідності

фінансувати свої витрати без  державної підтримки, але і від тієї частки

прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства після сплати податків.

      Крім  того, необхідно створити таке економічне середовище, в умовах якого вигідно виробляти товари,отримувати прибуток, знижувати витрати. Цієї мети можна досягти лише при оптимальній організації фінансів на підприємстві, котра дозволить не лише закріпити фінансовий стан підприємств , але й забезпечити фінансову стабілізацію в країні .

    

    

    

    

    

     Розділ I. Джерела формування фінансових коштів

     1.1. Прибуток і амортизаційні відрахування.

   Відповідно до Закону України “Про підприємства” від 25 листопада 1998 р. “підприємство - це самостійний суб'єкт, що господарює, створений для ведення господарчої діяльності, що здійснюється з метою отримання прибутку і задоволення суспільних потреб”.

   Як правило, підприємство виступає юридичною особою, що визначається сукупністю ознак: відокремленістю майна, відповідальністю по зобов'язаннях цим майном, наявністю розрахункового рахунку в банку, виступом від свого імені. Відокремленість майна виражається наявністю самостійного бухгалтерського балансу, на якому значиться майно підприємства.

      Фінансові відносини підприємства виникають тоді, коли на грошовій основі відбувається формування власних коштів підприємства, його прибутків,

залучення позичкових джерел фінансування господарської діяльності, розподіл

прибутків, що утворюються в  результаті цієї діяльності, їхнє використання на цілі розвитку підприємства.

      Організація господарської діяльності вимагає відповідного фінансового

забезпечення, тобто початкового капіталу, що утворюється з внесків

засновників підприємства і приймає  форму статутного капіталу. Це найважливіше джерело формування майна будь-якого підприємства. Конкретні засоби утворення статутного капіталу залежать від організаційно - правової форми підприємства.

      При створенні підприємства статутний капітал  направляється на придбання основних фондів і формування оборотних коштів у розмірах, необхідних для ведення нормальної виробничо-господарської діяльності, вкладається в придбання ліцензій, патентів, ноу-хау, використання яких є важливим чинником при утворенні прибутку.

      Таким чином, початковий капітал  інвестується у виробництво, в процесі якого створюється вартість, що виражається ціною

реалізованої  продукції. Після  реалізації продукції вона приймає грошову форму

- форму виручки  від реалізації  зроблених товарів,  що надходить на

розрахунковий рахунок підприємства.

     “Виторг - це ще не прибуток, але джерело відшкодування витрачених на

виробництво продукції коштів та формування грошових фондів і фінансових

резервів  підприємства.” В результаті використання виторгу з її виділяються якісно різні складові частини створеної вартості.

      Насамперед  це пов'язано з  формуванням амортизаційного  фонду, що утворюється  у вигляді амортизаційних відрахувань після того, як знос основних виробничих фондів і нематеріальних активів прийме грошову форму. Обов'язковою умовою утворення амортизаційного фонду є продаж зроблених товарів споживачу і надходження виторгу.

      Оскільки  матеріальну основу утворюваного товару складають сировина, матеріали, покупні комплектуючі вироби і напівфабрикати, їхня вартість поряд з іншими матеріальними витратами: зносом основних виробничих фондів, заробітною платою робітників складають витрати підприємства по виробництву продукції, що приймають форму собівартості.

      До  надходження виторгу  ці витрати фінансуються за рахунок оборотних коштів підприємства, що не витрачаються, а авансуються у виробництво. Після надходження виторгу від реалізації товарів

оборотні  кошти відновляються, а понесені підприємством витрати по виробництву продукції відшкодовуються.

Информация о работе Формування раціональної структури джерел коштів підприємства