Рефераты по страхованию

Страхування домашнього майна

09 Мая 2012, курсовая работа

Страхування домашнього майна громадян є однією з галузей страхування. Значення даного страхування зумовлене тим, що майно служить обов'язковим елементом господарської діяльності юридичних осіб і життєдіяльності людей, тому забезпечення страхового захисту майна є пріоритетним в системі страхових відносин. Економічне призначення майнового страхування полягає у відшкодуванні збитків, заподіяних страхувальнику внаслідок пошкодження або знищення майна при настанні страхових випадків.

Страхування закордонних поїздок

20 Февраля 2012, реферат

Страхування громадян, що виїжджають за кордон, є в Україні порівняно новим видом страхування, що активно розвивається. Його виникнення пов’язане зі зміною способу життя вітчизняних громадян і значним збільшенням кількості закордонних поїздок.

Страхування земель, як складова ринкового механiзму господарювання

16 Февраля 2013, реферат

Постановка проблеми. Шлях розвитку земельних відносин в
України має складний історичний характер і постійно супроводжується
низкою проблем та неузгоджень пов’язаних переважно з нестабільною
політико-економічною ситуацією. Земельна реформа проходить вже 18-й
рік свого існування та перебуває на завершальній стадії (більше 50 %

Страхування кредитних та фінансових ризиків

27 Февраля 2012, реферат

Підприємницька діяльність завжди супроводжується різного роду ризиками. Під підприємницькими ризиками розуміють такі, що виникають при будь-яких видах підприємницької діяльності, пов'язаних з виробництвом продукції, товарів і послуг, їх реалізацією; товарно-грошовими і фінансовими операціями; комерцією, а також здійсненням науково-технічних проектів.

Страхування кредитних та фінансових ризиків

27 Февраля 2012, реферат

Комерційний ризик - це ризик, який виникає в процесі реалізації товарів і послуг, вироблених чи куплених підприємцем. Сюди відносять ризики, пов'язані з реалізацією товару (послуг) на ринку, його транспортуванням, з прийомом товару (послуг) покупцем, з платоспроможністю покупця та ризик форс-мажорних обставин.

Страхування майна та відповідальності громадян

12 Декабря 2011, лекция

До основних видів майнового страхування громадян належать наступні види:
- Страхування будівель і споруд громадян;
- Страхування тварин, що належать громадянам;
- Страхування домашнього майна;
- Страхування квартир та інші види.

Страхування майна громадян

05 Декабря 2011, реферат

Будівлі за ступенем важливості належать до пріоритетного майна. Знищення або пошкодження будь-якої будівлі завдає її власникові величезних збитків. Тому кожний власник будівлі чи будівель повинен заздалегідь подбати про те, щоб у разі виникнення таких збитків мати змогу покрити їх. У пригоді тут можуть стати грошові заощадження та страхування. При цьому страхування має переваги, які полягають у тому, що зобов'язання за договором страхування починають виконуватися з моменту його укладення.

Страхування професійної відповідальності

19 Января 2012, научная работа

Метою реферату є дослідження особливостей ринку страхування професійної відповідальності в Україні, зокрема порядку визначення страхових сум, тарифних ставок, умов здійснення страхових виплат, а також висвітлення чинників, які стримують розвиток даного виду страхування та можливих шляхів їх ліквідації.

Страхування ризиків в туризмі

17 Ноября 2011, доклад

Страхування ризиків - це дієвий захист від некоректних рішень і правильний спосіб підвищення відповідальності осіб, які їх приймають. Адже факт наявності страхового поліса вже стимулює до більш серйозного відношення щодо процесу прийняття рішень та проведення профілактичних дій, як і приписує договір страхування ризиків. Існує безліч класифікацій ризиків: Вони можуть класифікуватися за причинами виникнення, часом виникнення, характером і ступенем тяжкості наслідків, сфері створення і т.д.

Страхування сільскогосподарських підприесмтв

06 Декабря 2010, реферат

Сільське господарство - одна з найдавніших, найважливіших і найбільш ризикованих галузей економіки. В Україні на нього покладено завдання дедалі повніше забезпечувати внутрішні потреби країни в сировині і продовольстві та нарощувати відповідні експортні можливості. За належних інвестицій аграрний потенціал України може досягти рівня, достатнього для того, щоб нагодувати більш як половину населення Європи. Фактичні показники - на порядок нижчі.

Сільськогосподарське виробництво - одна з важливих і водночас найбільш ризикових галузей економіки, яка перебуває постійно під впливом стихійних сил природи. Тому одним із чинників стабільності його економічного розвитку та фінансового стану є страхування.

Економічний механізм страхування сільськогосподарського виробництва полягає у створені і використані страхового фонду з метою відшкодування непередбачених збитків, заподіяних стихійними лихами та іншими

несприятливими подіями.

Страхування та його роль у соціально-економічних процесах

22 Мая 2012, курсовая работа

Метою дослідження є роль страхування у соціально-економічних процесах та розвиток страхових компаній в умовах ринкових трансформацій.
Обєктом дослідження даної роботи є страховий ринок України, а предметом дослідження - послуги, що надаються страховиками на ринку страхування.

Страхування транспортних засобів і вантажів

10 Июня 2013, контрольная работа

Транспортне страхування відноситься до вибіркового страхування як частини майнового страхування. Тому умови страхування мають багато спільного з умовами страхування майна загалом.
Транспортне страхування — сукупність різноманітних видів страхування від небезпек, які виникають на різних шляхах сполучення.
Залежно від виду шляху страхування поділяється на:
- морське;
- річкове;
- наземне;
- повітряне;
- змішане.

Страхування у міжнародних перевезеннях

22 Февраля 2012, курсовая работа

Перші договори страхування перевезеного майна стосувались морських перевезень. Пізніше стали з'являтися договори страхування перевезень сушею, а потім і повітряних. На сьогоднішній день розбіжності в підходах до страхування товарів, що перевозяться різними видами транспорту, у багатьох випадках стерлися.
Сучасні договори страхування часто покривають ризики, пов'язані з перевезенням, починаючи з моменту відвантаження товару і до моменту, коли він досягає пункту призначення.
Кожний з видів транспорту має свої умови та особливості страхування транспортних перевезень. Розглянемо їх.

Страхування у системі ринкових відносин

20 Декабря 2012, реферат

Нині страхування є важливим атрибутом, елементом ринкових відносин, як товар, гроші, власність, кредит тощо. Світова практика не виробила більш економічного, раціонального та доступного механізму захисту інтересів суспільства, ніж страхування. Страхування асоціюється, насамперед, з компенсацією збитків у грошовій формі, а не з відшкодуванням товарно-матеріальних цінностей.

Страхування фінансових ризиків

07 Сентября 2013, доклад

Фінансова діяльність підприємства пов'язана з виникненням різного роду ризиків. Вплив цих ризиків став особливо відчутним із переходом до ринкової економіки. Серед усіх ризиків,які виникають в процесі діяльності, фінансові ризики є основними. Вони ставлять під загрозу подальшу успішну діяльність підприємства, оскільки спричиняють зниження фінансових результатів і фінансової стійкості підприємства. Проблеми управління фінансовими ризиками існують у всіх секторах економіки, оскільки фінансова сфера об’єднує та забезпечує їх діяльність.
Фінансовий ризик – ймовірність виникнення фінансових втрат через не ефективну структуру капіталу, що спричиняє до розбалансованості грошових потоків підприємства.

Страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів

25 Февраля 2013, реферат

З 1991 року відбулося введення страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів перед третіми особами. Ці умови мають величезне значення, так як забезпечують комплексне страхування, захист одночасно транспортного засобу, водія і пасажирів; багажу, що знаходився в автомобілі, і, нарешті, майна, життя і здоров`я третіх осіб, які можуть постраждати при експлуатації автотранспортних засобів.
В українських страхових компаніях страхувальник може застрахувати окремо автомобіль чи життя, здоров`я, чи громадянську відповідальність, так і все це в комплексі

Страхування, його сутність, види. Самострахування

19 Ноября 2012, реферат

Страхування є системою економічних відносин між конкретними суб’єктами господарювання. Важливою передумовою застосування страхування є майнова самостійність суб’єктів господарювання та їх зацікавленість у передаванні відповідальності за наслідки ризику спеціалізованим формуванням. Саме в такій площині страхування розглядається у працях вчених багатьох країн ринкової орієнтації.

Структура за ознакою бізнес-груп її стратегічні переваги і недоліки

25 Ноября 2011, контрольная работа

Стратегические бизнес-группы (организационная структура управления по признаку стратегических бизнес-групп). В широко диверсифицированных компаниях количество децентрализованных бизнес-единиц может быть так велико, что сфера контроля будет слишком большой для одного исполнительного директора. В этом случае может быть полезно объединить родственные предприятия в бизнес-группу и передать функции управления ею одному лицу, которое непосредственно отвечает за работу бизнес-группы и отчитывается перед исполнительным директором. Такой подход хотя и приводит к созданию промежуточного уровня

Структура и функции Росстрахнадзора

18 Ноября 2011, реферат

Страховой надзор существует 15 лет, и статус его периодически менялся

Структура страхового рынка

30 Октября 2011, доклад

Страховой рынок - часть финансового рынка, где объектом купли-продажи выступает страховая защита, формируются спрос и предложение на него.

Субъекты страхового рынка

07 Декабря 2010, реферат

Становление новой системы хозяйствования в Российской Федерации вносит принципиальные изменения в организацию страхового дела. Демонополизация экономики положила начало развитию отечественного страхового рынка. Содержание страхового рынка, уровень его динамичности и развитости во многом определяет эффективность функционирования рыночной экономики. Значимость влияния, которое оказывает система страхования, и необходимость защиты интересов страхователей вызывают потребность в государственном регулировании страховой деятельности.

Сутність і значення соціального страхування

03 Мая 2012, курсовая работа

Актуальність роботи представлена в проблемі соціального захисту населення. В Україні необхідним є, перш за все, реалізація активної соціальної політики на рівні держави, підприємств. Для забезпечення захисту населення, держава повинна насамперед у законодавчому порядку встановити основні соціальні гарантії, механізми їх реалізації, та функції надання соціальної підтримки. Поряд з державою, соціальний захист забезпечують підприємства (або підприємці) та самі наймані працівники.

Сутність і необхідність страхування життя

02 Ноября 2012, реферат

Усі види людської діяльності й усе життя в суспільстві пов'язані з ризиком втратити життя, здоров'я і майна, внаслідок зміни ринкової кон'юнктури можуть не виправдатися розрахунки прибутку. Причому час і масштаби подібних подій заздалегідь не можуть бути оцінені. Вони визначаються широким набором випадкових факторів.
Наявність непередбачених обставин, що супроводжують господарську та побутову діяльність людини, визначає необхідність у заходи запобігання або відшкодування втрат, що виникають у результаті випадкових подій. Розробка, впровадження в практику і повсякденне застосування системи подібних заходів стають частиною людського побуту і культури.

Сутність і функції створення медичного страхування

03 Апреля 2013, контрольная работа

Слід відрізняти медичне страхування від страхової едицини. Медичне страхування - це вид страхування, що має своїм об'єктом майнові інтереси громадян, пов'язані зі здоров'ям застрахованої особи, наданням медичної допомоги населенню. Страхова медицина - метод фінансування охорони здоров'я. Вона охоплює фінансування наукових досліджень, підготовку кадрів, медичне обслуговування громадян. Фінансування витрат здійснюється через систему медичного страхування як складової страхової медицини.

Сутність і функції страхування,витрати страхової компанії

11 Апреля 2011, контрольная работа

Протягом усього історичного шляху розвитку суспільне виробництво стикається із суперечностями між природою і людиною, а також між окремими суб'єктами виробничих відносин. Ці суперечності зумовлюють появу несприятливих подій (ризиків), серед яких виокремлюють стихійне лихо і нещасні випадки. Потенційна можливість настання стихійного лиха і нещасних випадків становить суть ризику.

Сутність страхування фінансових ризиків

15 Мая 2012, реферат

Страхування фінансових ризиків — вид майнового страхування, яке за своєю суттю є страхуванням ризику втрати прибутку чи неотримання доходу внаслідок різних причин. У вітчизняній страховій науці та практиці питання страхування фінансових ризиків є дискусійним та неоднозначним. У широкому значенні, до якого ми схиляємось, фінансові ризики — це ризики, які характеризуються ймовірністю втрат фінансових ресурсів (грошових коштів) у підприємницькій діяльності.

Сутність страхування, його виникнення та розвиток

30 Ноября 2011, контрольная работа

Діяльність людини протягом всього життя супроводжується певними ризиками. Це ризики, які безпосередньо пов’язані з первинними потребами людини, тобто торкаються його життя, здоров'я, житла, харчів тощо, ризики пов’язані з підприємницькою діяльністю, товарообмінними операціями, договірними зобов'язаннями між суб’єктами господарювання тощо. Все це вимагає страхового захисту від непередбачених обставин.
Ризики можна поділити на дві категорії:
які є результатом людської діяльності, або бездіяльності;
які не залежать від діяльності чи бездіяльності людини.

Сутність та види соціального страхування на випадок безробіття

28 Марта 2011, реферат

Загальнообов'язкове соціальне державне страхування — це система прав, обов’язків і гарантій, яка передбачає надання соціального захисту, що включає матеріальне забезпечення у разі хвороби, повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом, за рахунок грошових фондів, що формуються шляхом сплати страхових внесків власником або уповноваженим ним органом, громадянами, а також бюджетних та інших джерел, передбачених законом.

Сутність та функції страхування життя

14 Ноября 2011, реферат

Сучасний етап розвитку світової економіки та міжнародних відносин, процеси ринкової трансформації національної економіки, входження України до системи світових господарських зв’язків зумовлюють необхідність розвитку страхового ринку з урахуванням світового досвіду та національних особливостей.

Сучасний стан й перспективи розвитку морського страхування

19 Октября 2011, контрольная работа

Подальша інтеграція України до міжнародних структур дає змогу вивірити державну політику щодо регулювання трудової діяльності відповідно до форм, методів і важелів, які застосовують у світі. Розвинені країни – члени Європейського союзу – мають максимально ідентифіковані методи державного регулюванні, визначені відповідними директивами цього союзу. Україна, поступово стаючи повноправним членом найавторитетніших міжнародних організацій, оволодіває методами впливу держави на страховий ринок, які відповідають найвищим світовим стандартам.