Рефераты по страхованию

Удосконалення страхового ринку

26 Января 2012, курсовая работа

Розширення самостійності товаровиробників, Формування ринкової інфраструктури, договірних відносин, різке звуження сфери державної дії на розвиток процесів виробництва і розподілу матеріальних благ вимагають нових підходів до використання фінансово-кредитного механізму в управлінні економікою. Особливого значення в зв'язку з цим набувають питання страхування господарської діяльності, що враховує інтереси суверенних суб'єктів держави і направленої на створення їм рівних стартових умов для переходу до ринкових відносин.

Унитарное страховое предприятие

15 Мая 2012, дипломная работа

Деятельность в условиях рынка сопровождается различного рода рисками. Поэтому принципиально меняются характер и функции страхования в Беларуси, возрастает его значение как эффективного, рационального, экономичного и доступного средства защиты имущественных интересов хозяйствующих субъектов, производителей товаров и услуг, а также граждан.
Рынок страховых услуг является одним их необходимых элементов рыночной инфраструктуры, тесно связанным с рынком средств производства, потребительских товаров, рынком капитала и ценных бумаг, труда и рабочей силы.

Управління надходженнями й виплатами коштів страховій компанії

12 Апреля 2012, реферат

Обсяг зібраних страхових платежів є найбільш загальним показником діяльності страховика, на який впливає величина, структура й якість страхового портфеля, обсяг й асортимент надання страхових послуг, розміри страхового фонду. Враховуючи, що сума платежів — величина абсолютна, для прийняття менеджерських рішень вона аналізується або в порівнянні з обсягом надходжень по області, району, або в динаміці. Динаміка величини платежів, які надійшли, визначає процес формування страхового фонду, кількість та якість наданих послуг страхувальникам. Залежно від поставленого завдання зміни в структурі платежів вивчаються як в цілому, так і по галузях і видах страхування.

Управління лізинговими операціями

10 Февраля 2012, дипломная работа

Актуальність розвитку лізингу в Україні, включаючи формування лізингового ринку, обумовлена передусім несприятливим станом парку устаткування: значна питома вага морально застарілого устаткування, низька ефективність цого використання, немає забезпеченості запасними частинами тощо. Одним з варіантів рішення цих проблем може стати лізинг, який об’єднує елементи зовнішньо – торгівельних, кредитних та інвестиційних операцій.
У сучасних умовах лізинг – це альтернативна форма фінансування, в якій поєдналися орендні ві

Управління резервами страхової компанії

07 Февраля 2013, курсовая работа

Страхові резерви в обсягах, що не перевищують технічних резервів, утворюються у тих валютах, в яких страховики несуть відповідальність за своїми страховими зобов'язаннями, і обліковуються окремо по кожній валюті.
Страхові зобов'язання приймаються рівними обсягам наявних технічних резервів. Страхові зобов'язання, передані перестраховикам, відображаються в активі балансу страховика як права вимоги до перестраховиків.
Страховики, які займаються видами страхування, іншими, ніж страхування життя (далі - страховики), зобов'язані формувати страхові резерви (технічні резерви) і вести їх облік за видами страхування.

Управление активами и пассивами страховой организации

23 Февраля 2012, курсовая работа

Управление активами и пассивами является одним из наиболее важных аспектов управления рисками страховой организации, возникающей в ходе осуществления текущей (страховой), инвестиционной и финансовой деятельности.

Управление и организация деятельности страхового пула

03 Марта 2013, курсовая работа

Главной целью создания страхового пула является обеспечение финансовой устойчивости страховых операций, а также гарантий страховых выплат, более полное страховое обеспечение рисков, удовлетворение потребностей страхователей в страховых услугах.

Управление кадрами как функция управления страховой компанией

08 Января 2012, реферат

Целью работы является анализ управления кадрами как функции управления страховой компанией.
Для этого необходимо выполнить следующие задачи:
выявить сущность управления кадрами;
охарактеризовать социально-экономические основы кадрового менеджмента и их функционирование в современных условиях;
проанализировать способы оценки работника по результатам труда в организации;
определить факторы влияющие на результативность труда работника в страховой компании.

Управление оборотными активами

06 Декабря 2011, контрольная работа

Ключевую роль в реализации краткосрочной финансовой политики предприятия занимают проблемы достаточности оборотных активов, источники их финансирования и эффективность использования. Управление оборотным капиталом предприятия – это ежедневная работа, обеспечивающая фирме достаточные ресурсы для осуществления ее деятельности и избежания дорогостоящих простоев. Без эффективного управления оборотными активами невозможно реализовать долгосрочные финансовые стратегии предприятия.

Управление процессами

20 Октября 2011, контрольная работа

Известный закон Лермана гласит: "Любую техническую проблему можно преодолеть, имея достаточно времени и денег", а следствие Лермана уточняет: "Вам никогда не будет хватать либо времени, либо денег". Именно для преодоления сформулированной в следствии Лермана проблемы и была разработана методика управления деятельностью на основе проекта. А распространение данной методики управления на различные сферы деятельности является дополнительным доказательством ее эффективности. Если попросить менеджера описать, как он понимает свою основную задачу в выполнении проекта, то, скорее всего он ответит: "Обеспечить выполнение работ". Это действительно главная задача руководителя.

Управление рисками

27 Ноября 2011, контрольная работа

Любое производство связано с определенными рисками – финансовыми, природно-естественными, экологическими, политическими, транспортными, имущественными, производственными, торговыми, коммерческими, инвестиционными, рисками, связанными с покупательной способностью денег, инфляционными и дефляционными, валютными, рисками ликвидности, упущенной выгоды, снижения доходности, прямых финансовых потерь, процентными, кредитными, биржевыми, селективными.

Управление рисками туристической компании «Оранжевое солнце»

17 Марта 2012, курсовая работа

Страхование является древнейшей категорией общественных отношений, возникшей в целях взаимопомощи в области торговли и ставшей одним из важнейших условий производственной деятельности хозяйствующих субъектов. Возрастание роли туризма в мировой экономике и в частности в национальной экономике РФ ставит перед рынком страховых услуг объективную необходимость расширения комплекса предлагаемых услуг и специализации в туристском секторе.

Управление страховыми рисками

01 Апреля 2013, реферат

Риск в страховании следует рассматривать в нескольких аспектах:
• как конкретное явление или совокупность явлений (событие или совокупность событий), при наступлении которых про¬изводятся выплаты из ранее образованного централизованного страхового фонда в натурально-вещественной или денежной форме;
• в связи с конкретным застрахованным объектом. Событие или совокупность событий не рассматриваются абстрактно, сами по себе. Их следует соотносить с объектом, принятым на страхование, где реализуется риск. Любой риск имеет конкретный объект проявления. В нашем сознании риск связывается с этим объектом. По отношению к объекту со-ответственно проявляются и изучаются факторы риска. Анализ полученной информации в комплексе с другими мероприятиями позволяет добиться предотвращения или существенного снижения негативных последствий осуществления (реализации) риска;
• риск сопряжен с вероятностью гибели или повреждения данного объекта, принятого на страхование.

Управление экономическими рисками и страхованием

26 Февраля 2012, курсовая работа

Страхование как составная часть финансовой системы способствует стабилизации экономики. Для Украины - это особенно необходимо. Реформирование экономики Украины, ее переход к рыночной экономике связан с большими трудностями, порождает множество социально-экономических, экологических, политических и других проблем, при решении которых возможны не только положительные, но и отрицательные результаты.

Управления рисками

17 Ноября 2010, реферат

Методы управления рисками:
1) методы уклонения от рисков;
2) методы локализации рисков;
3) методы диверсификации рисков;
4) методы компенсации рисков

Упрвление персоналом в страховой организации

29 Декабря 2011, курсовая работа

Страхование - одна из древнейших категорий общественных отношений. Зародившись в период разложения первобытнообщинного строя, оно постепенно стало непременным спутником общественного производства. Первоначальный смысл рассматриваемого понятия связан со словом “страх”. Владельцы имущества, вступая между собой в производственные отношения, испытывали страх за его сохранность, за возможность уничтожения или утраты в связи со стихийными бедствиями, пожарами, грабежами и другими непредвиденными опасностями экономической жизни.

Условия и порядок обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств

29 Ноября 2011, реферат

Владение транспортным средством и его эксплуатация связаны с большими рисками, чем владение другим имуществом. Именно с эксплуатацией транспортного средства связаны наибольшие риски утраты и порчи собственного имущества, о также причинения вреда жизни, здоровью и имуществу третьих лиц. При этом связанные с владением автомобилем риски в меньшей степени поддаются снижению.

Условия лицензирования страховой деятельности.Пропорциональное и непропорциональное перестрахование

23 Ноября 2011, контрольная работа

Страхование - это экономическое отношение, в котором участвуют как минимум две стороны (два лица, субъекта отношения). Одна сторона (субъект) - это страховая организация (государственная, акционерная или частная), которую называют страховщиком. Страховщик вырабатывает условия страхования (в частности, обязуется возместить страхователю ущерб при страховом событии) и предлагает их своим клиентам - юридическим лицам (предприятиям, организациям, учреждениям) и физическим лицам. Другая сторона (субъект) страхового экономического отношения – это юридические или физические (отдельные частные граждане) лица, называемые страхователями.

Условия, размер и порядок уплаты обязательных платежей в ПФР

09 Января 2012, реферат

Пенсионный фонд Российской Федерации (ПФР) - крупнейшая и самая эффективная система оказания социальных услуг в РФ. В результате колоссальной ежедневной работы Фонд обеспечивает своевременную выплату пенсии каждому гражданину России в полном соответствии с его пенсионными правами.
ПФР был образован 22 декабря 1990 года постановлением Верховного Совета РСФСР №442-1 «Об организации Пенсионного фонда РСФСР» для государственного управления финансами пенсионного обеспечения России,
денежные средства которого не входят в состав федерального бюджета, других бюджетов и фондов и изъятию не подлежат.

Участники страховых правоотношений

05 Сентября 2011, реферат

Человеку всегда было присуще желание как-то обезопасить себя от вредоносных последствий жизни или хотя бы попытаться свести их к минимуму. Для одних это связано с опасной работой, где высока доля риска. Многие граждане в преддверии старости и связанного с ней снижения трудоспособности хотели бы обеспечить себе хотя бы прожиточный минимум. Предприниматели опасаются, что при изменении рыночной конъюнктуры могут не оправдаться расчеты на получение прибыли.

Учёт в страховых организациях

12 Марта 2012, контрольная работа

Целью ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности в соответствии с Законом о бухгалтерском учете, является предоставление пользователям для принятия решений полной, правдивой и непредвзятой информации о финансовом положении, результатах деятельности и движении денежных средств предприятия.

Фінансова діяльність страхової організації

30 Апреля 2012, дипломная работа

Зародження і розвиток страхового ринку в Україні тісно пов'язані з переходом країни на початку дев'яностих років до ринкової економіки. Для її обслуговування виникла потреба у створенні відповідної до ринкової системи інфраструктури. Поряд із банками, біржами, торговельними корпораціями, інвестиційними компаніями та іншими фінансовими закладами почали масово створюватися альтернативні Держстраху страхові комерційні формування. Починаючи з 1988 року на страховому ринку України виникли перші кооперативи, а з 1990 року - перші страхові компанії.

Фінансова надійність страховика, чинники, що її забезпечують

22 Ноября 2012, курсовая работа

Достаток підходів говорить про те, що при демонополізації адміністративного керування народним господарством як єдиним цілим, введенні економічних важелів господарювання і маневрування фінансовими ресурсами, найбільш ефективним методом відшкодування можливого збитку стає його розкладка в просторі і в часі між зацікавленими фізичними і юридичними особами. Непередбачені і стихійні лиха сприймаються людьми як випадкові події, носять нерівномірний характер, а число потерпілих завжди менше числа зацікавлених осіб або господарств; тому, чим більше зацікавлених суб'єктів бере участь у розкладці збитку, тим менша частка засобів приходиться на кожного учасника. Замкнута розкладка можливого збитку і складає сутність страхування.

Финансовая деятельность страховых компнаий

16 Марта 2013, дипломная работа

Целью работы является изучение теоретических и практических основ функционирования страховых компаний, а также определение роли страховых компаний с системе международных отношений.
В связи с поставленной целью определены следующие задачи:
1. выделить теоретические аспекты функционирования страховых компаний.
2. комплексно оценить финансовую деятельность страховых компаний.
3. выявить перспективы и направления развития страховых компаний.

Финансовая основа страховой деятельности

25 Февраля 2012, контрольная работа

Страхование представляет собой отношения по защите имущественных интересов физических и юридических лиц при наступлении определенных событий (страховых случаев) за счет денежных фондов, формируемых из уплачиваемых ими страховых взносов (страховых премий). Страхование возникло и развивалось вследствие экономической необходимости защиты человека и его имущества от случайных опасностей.

Финансовая политика оптимизации операций личного страхования

14 Декабря 2011, дипломная работа

Целью дипломной работы является проведение анализа операций личного страхования и разработка политики управления ими на примере страховой компании ЗАО СК «Аска-Жизнь».
Для выполнения поставленной цели в работе необходимо решить следующие задачи:
определить сущность и классификацию личного страхования;
рассмотреть законодательного регулирования личного страхования в Украине;
проанализировать структуру и динамику показателей личного страхования;
проанализировать операции личного страхования методом коэффициентов;
проанализировать влияние факторов на величину страховых взносов и разработка мероприятий по повышению эффективности личного страхования;
разработать мероприятия по повышению эффективности личного страхования.

Финансовая устойчивость и платёжеспособность страховой организации

22 Ноября 2011, контрольная работа

В экономике рыночного типа страхование выступает, с одной стороны, средством защиты бизнеса и благосостояния людей, а с дугой – коммерческой деятельностью, приносящей прибыль за счет вложения временно свободных денег в перспективные объекты материального производства, выгодные проекты (строительство скоростных железных дорог, тоннелей и т.д.), на банковские депозиты, закупки акций предприятий и другое. В этих условиях страхование служит важным фактором стимулирования хозяйственной деятельности, стремления получить выгоду, желание рисковать, “проверить себя”.

Финансовая устойчивость страховой компании

25 Декабря 2011, контрольная работа

Понятием "устойчивость" мы определяем способность системы сохранить свое качество в динамичной среде. Финансовая устойчивость (или неустойчивость) должна проявляться в финансовых отношениях. Финансовые отношения составляют лишь часть экономических отношений субъекта рынка, и с этих позиций финансовая устойчивость отличается от понятия "устойчивость", как часть отличается от целого; причем важнейшим признаком системы является то, что система как целое всегда больше, чем простая сумма составляющих ее элементов. В то же время финансовая устойчивость как элемент системы находится под влиянием других элементов системы и реализует в себе ряд экономических факторов, например ценовой деятельности фирмы, а также психологических, управленческих, юридических и других.
Границами финансовой устойчивости субъекта рынка являются критические точки, при достижении которых количественные изменения финансовых ресурсов порождают качественный скачок, который изменяет, в частности, не только качество финансовых ресурсов, но и финансовую устойчивость.

Финансовая устойчивость страховщика

18 Марта 2012, реферат

Финансовая устойчивость страховщика — способность выполнять принятые обязательства по договорам страхования при любом изменении экономической конъюнктуры. Основой финансовой устойчивости страховщиков является наличие у них оплаченного уставного капитала и страховых резервов, а также система перестрахования.
Чтобы дать оценку финансовой ситуации, используют ряд методов финансового анализа. Обычно для этого служат чет

Финансовое взаимодействие между страховыми компаниями

14 Января 2012, контрольная работа

Современный цивилизованный рынок характеризуется не только добросовестным выполнением функций каждым из игроков, но и их эффективным взаимодействием. Ведь то, насколько успешным будет сотрудничество компаний, оказывающих услуги в разных сферах экономики, в конечном счете, скажется на потребителях. А рынок можно назвать цивилизованным, если он ориентирован на клиента.