Рефераты по безопасности жизнедеятельности

Что понимается под устойчивостью функционирования объектов народного хозяйства в чрезвычайных ситуациях и факторы, определяющие устойчи

07 Декабря 2011, реферат

Важная группа задач гражданской обороны — обеспечение устойчивого функционирования народного хозяйства в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени.
Устойчивая работа объектов агропромышленного комплекса дает возможность обеспечить население и Вооруженные Силы страны достаточным количеством основных продуктов питания, а промышленность — сырьем.
Под объектами хозяйствования понимают: предприятия промышленности, транспорта, колхозы, совхозы, другие субъекты хозяйствования, которые решают задачи экономики и социальной сферы.

Что такое активность радиоактивного вещества и единицы активности в СИ и внесистемные

28 Октября 2011, реферат

По своим масштабам и последствиям авария на Чернобыльской АЭС (ЧАЭС) представляет собой глобальную экологическую катастрофу. В результате катастрофы на ЧАЭС в атмосферу было выброшено большое количество радиоактивных веществ, суммарная активность которых – десятки миллионов Кюри (~ Ки), а также несколько тонн ядерного топлива. Из шести областей Беларуси пять загрязнено долгоживущими радиоизотопами (23% территории, на которой проживало на момент аварии 2,1 млн. человек - пятая часть населения Республики Беларусь).

Что такое черепно-мозговая травма (ЧМТ)?

14 Марта 2012, реферат

К черепно-мозговой травме относятся все виды повреждения головы, включая мелкие ушибы и порезы черепа. К более серьезным повреждениями при черепно-мозговой травме относятся:
* перелом черепа;
* сотрясение мозга, контузия. Сотрясение мозга проявляется короткой обратимой потерей сознания;

Шағын кәсіпкерлік субъектілерінің салық салу жүйесі

21 Февраля 2012, курсовая работа

Шағын және орта бизнес түсінігінің мәнін ашпас бұрын, алдымен оның қалыптасу көздерін анықтап алу керек. Экономикалық теорияда кәсіпкерліктің алғашқы анықтамасына қатысты қайшылықтар бар. Көптеген теоретиктер кәсіпкерліктің шығуын франсуз экономисі Р.Контильион (18ғ) есімімен байланыстырады, ол кәсіпкерлікті сипаттайтын функйионалдық негізі ретінде тәуекелділікті ұсынады, яғни кәсіпкерлік-тәуекелділікпен байланысты болып келетін адамдардың қызметі2.

Шкідливі виробничі фактори та засоби захисту від них

07 Марта 2013, реферат

В процесі праці людина перебуває в контакті з предметом праці, знаряддями праці та іншими людьми. Крім цього, на людину діють різні фактори виробничого середовища, зокрема температура, вологість та швидкість руху повітря, параметри котрих не відповідають нормативним значенням, надмірний шум, вібрація, шкідливі виділення, електромагнітне та радіоактивне випромінювання тощо. Все це характеризує умови, в яких працює людина.

Шкідливі звички

04 Апреля 2011, реферат

Шкідлива звичка – це властивість поведінки людини та залежність організму, внаслідок чого людина не контролює свою поведінку, а скоріш вона контролює її. Варто лише сформуватися шкідливі звичці і вона керує людиною. Відповідно на це йде частина її грошей, її часу, її енергії, на збиток чомусь більш корисному. Людина втрачаєте самоповагу, душевні сили, руйнується фізичне та душевне здоров¢я.

Шкідливий вплив вживання алкоголю, наркотичних речовин та куріння на організм людини.

31 Марта 2012, реферат

За останнє десятиріччя поширення наркоманії та алкоголізму в Україні набуло катастрофічних розмірів і рис соціального лиха, що загрожує національній безпеці країни. Це приводить до найтяжчих психічних, особистісних і поведінкових розладів, адміністративних порушень і карних злочинів, небажання відвідувати освітні установи, бродяжництва, до венеричних захворювань та СНІДу...

Шкідливих речовин

04 Апреля 2013, доклад

Протягом свого життя людина постійно стикається з великою кількістю шкідливих речовин, які можуть викликати різні види захворювань, розлади здоров’я, а також травми як у момент контакту, так і через певний проміжок часу Особливу небезпеку становлять хімічні речовини, які залежно від їх практичного використання можна поділити на:
промислові отрути, які використовуються у виробництві (розчинників, барвників), є джерелом небезпеки гострих і хронічних інтоксикацій (ртуть, свинець, ароматичні сполуки тощо);

Школа позиционирования

24 Сентября 2012, контрольная работа

Основные идеи изложены в книге Майкла Портера «Конкурентная стратегия», которая была опубликована в 1980 году.

Шпаргалка по "Безопасности жизнедеятельности"

25 Января 2011, шпаргалка

работа содержит ответы на вопросы к экзамену по предмету "Безопасность жизнедеятельности".

Шпаргалка по "Безопасности жизнедеятельности"

18 Ноября 2011, шпаргалка

Работа содержит ответы на вопросы по дисциплине "Безопасность жизнедеятельности".

Шпаргалка по "Безопасности жизнедеятельности"

20 Ноября 2012, шпаргалка

Управление ОТ – это подготовка, принятие и реализация решений по осуществлению. организационных, технических санитарно-гигиенических и лечебно-профилактических мероприятий, направленных на обеспечение безопасности, сохранение здоровья и обеспечение трудоспособности человека в процессе трудовой деятельности.
Важнейшей функцией СУОТ является контроль состояния охраны и условий труда, результаты которого являются основой для принятия управленческих решений. Задачи: обучение работающих безопасности труда; обеспечение безопасности производственного оборудования, произв.процессов зданий и сооружений; нормализация санитарно-гигиенических условий труда; обеспечение работающих СИЗ; обес.оптимальных условий труда и отдыха работающих; организация лечебно-профиллактического обслуживания; санитарно-бытовое обслуж. работающих; профотбор.

Шпаргалка по "Безопасности жизнедеятельности"

28 Января 2013, шпаргалка

Работа содержит ответы на вопросы для экзамена по "Безопасности жизнедеятельности".

Шпаргалка по "Безопасности жизнедеятельности"

06 Февраля 2013, шпаргалка

Работа содержит ответы на вопросы по дисциплине "Безопасность жизнедеятельности"

Шпаргалка по "Безопасности жизнедеятельности"

10 Февраля 2013, шпаргалка

1. Государственный надзор и общественный контроль в области охраны труда.
Согласно статьи 462 трудового кодекса РБ систему государственного надзора и контроля за соблюдением законодательства о труде составляют специально уполномоченные государственные органы, действующие в соответствии с законодательством.

Шпаргалка по "Безопасности жизнедеятельности"

20 Марта 2013, шпаргалка

Работа содержит ответы на вопросы по дисциплине "Безопасность жизнедеятельности".

Шпаргалка по "Безопасности жизнедеятельности"

14 Сентября 2013, шпаргалка

1. РСЧС: определение, назначение, основные задачи, правовая основа функционирования.
2. Организационная структура РСЧС. {+ рисунок}
3. Система управления РСЧС: органы управления, их основные задачи.

Шпаргалка по "Безопасность жизнедеятельности"

17 Октября 2011, шпаргалка

Вопросы и краткие ответы

Шпаргалка по "Безопасность жизнедеятельности"

26 Февраля 2013, контрольная работа

59 Принципы и способы повышения устойчивости функционирования объектов экономики в чрезвычайных ситуациях
С целью обеспечения устойчивого функционирования объектов экономики в условиях ЧС проводится подготовка объектов к такому функционированию.
Подготовка объекта экономики к устойчивому функционированию в условиях ЧС заключается в проведении комплекса мероприятий организационно-технического, технологического, производственного, экономического, научного, учебного и ин

Шпаргалка по "Защите населения"

11 Декабря 2011, шпаргалка

Работа содержит ответы на вопросы по дисциплине "Защита начеления".

Шпаргалка по "Охране труда"

17 Сентября 2011, шпаргалка

Работа содержит ответы на вопросы для экзамена по дисциплине "Охрана труда".

Шпаргалка по "Охране труда"

23 Сентября 2011, шпаргалка

Автоматические стационарные системы пожаротушения.
Аттестация рабочих мест по условиям труда.
Безопасность эксплуатации сосудов, аппаратов, систем и оборудования, работающих под давлением.
Виды естественного освещения; его нормирование и принципы расчета.
Виды инструктажей по охране труда, их содержание и порядок проведения.
Виды искусственного освещения; его нормирование и принципы расчета.
Влияние шума и вибрации на организм человека.
Вредные вещества в воздухе рабочей зоны, их действие на организм человека и меры защиты.
Вредные и опасные производственные факторы при работе на ЭВМ.
Вредные излучения и защита от них.
Действие электрического тока на организм человека; электробезопасность.
Законодательство и основные нормативные документы по охране труда.
Защита зданий и сооружений от поражения молнией.
Защитные средства от поражения электрическим током.
Источники искусственного света, характеристики светильников.
Категорирование помещений по взрывопожарной и пожарной опасности.
Классификация взрывоопасных и пожароопасных зон производственных помещений.
Классификация опасных и вредных производственных факторов.
Контроль и надзор за состоянием охраны труда.
Мероприятия по обеспечению нормативных параметров микроклимата.
Меры первой помощи при поражении человека электрическим током.
Метеорологические условия производственной среды и их влияние на работающих.
Методы борьбы с шумом и вибрацией.
Нормирование и измерение шума и вибрации.
Нормирование метеорологических условий на производстве и их контроль.
Обеспечение безопасности при погрузочно-разгрузочных работах.
Общие требования безопасности к производственному оборудованию и технологическим процессам.
Общие требования к организации режима труда при работе с ВДТ, ЭВМ, ПЭВМ.
Огнестойкость строительных конструкций и зданий.
Огнетушащие вещества.
Огнетушащие пены, их свойства и использование. Устройство и принцип действия пенных огнетушителей.
Организация обучения и проверки знаний работающих по охране труда.
Организация пожарной охраны.
Организация страхования от несчастных случаев и профессиональных заболеваний.
Основные организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.
Основные показатели пожаро- и взрывоопасности веществ и материалов.
Основные принципы и направления государственной политики в области охраны труда.
Ответственность за нарушение законодательства по охране труда.
Охрана труда женщин; гарантии и льготы работающим женщинам.
Охрана труда молодежи.
Первая доврачебная помощь пострадавшим.
Первичные средства тушения пожаров.
Пожарная безопасность объекта.
Пожарная сигнализация и связь.
Понятие производственной санитарии и гигиены труда.
Порядок обеспечения и пользования средствами индивидуальной и коллективной защиты.
Права и обязанности нанимателя по обеспечению требований охраны труда.
Права и обязанности работников по выполнению требований нормативных актов по охране труда.
Предмет, задачи и содержание курса "Охрана труда".
Производственное освещение.
Расследование и учет несчастных случаев и на производстве.
Расследование и учет профессиональных заболеваний (отравлений).
Санитарно-гигиенические требования к предприятиям.
Система управления охраной труда на предприятии (в организации).
Современные методы и средства тушения пожаров.
Социально-экономический ущерб от травматизма и профессиональных заболеваний.
Социально-экономическое значение пожарной безопасности. Основные причины пожаров.
Специальное расследование несчастных случаев на производстве.
Средства индивидуальной и коллективной защиты.
Твердые и комбинированные огнетушащие вещества. Устройство и принцип действия порошковых огнетушителей.
Теоретические основы горения; опасные факторы пожара.
Требования безопасности при погрузке, разгрузке и транспортировке грузов; безопасность при перемещении грузов вручную.
Требования безопасности при эксплуатации сосудов под давлением.
Требования к помещениям и рабочим местам, где эксплуатируются ВДТ, ЭВМ, ПЭВМ
Требования к разработке инструкций по охране труда.
Требования пожарной безопасности на предприятиях.
Тушение инертными разбавителями. Устройство и принцип действия углекислотных огнетушителей.
Факторы, определяющие опасность поражения электрическим током.
Электрический ток и его действие на человека.
Эффективность трудоохранных мероприятий.

Шпаргалка по "Охране труда"

06 Октября 2011, шпаргалка

Работа содержит ответы на вопросы по дисциплине "Охрана труда".

Шпаргалка по "Охране труда"

19 Декабря 2011, шпаргалка

Работа содержит ответы на вопросы по дисциплине "Охрана труда".

Шпаргалка по "Охране труда"

28 Октября 2013, шпаргалка

Работа содержит ответы на вопросы по дисциплине "Охрана труда"

Шпаргалка по "Чрезвычайным ситуациям"

01 Декабря 2011, шпаргалка

Работа содержит ответы на вопросы по дисциплине "Чрезвычайные ситуации".

Шпаргалка по теме "Охрана труда"

08 Февраля 2013, шпаргалка

Работа содержит ответы на вопросы для экзамена (или зачета) по дисциплине "Охрана труда"

Шпаргалки по "Безопасности жизнедеятельности"

20 Ноября 2012, шпаргалка

90 шпаргалок по БЖД 1 курс (1-2 семестр)

Шпаргалки по "Охране труда"

18 Апреля 2012, шпаргалка

Шпаргалки по охране труда в отрасли

Шпаргалки по "Охране труда"

29 Марта 2013, шпаргалка

БИЛЕТ №1
1. Государственный надзор и контроль за соблюдением законодательства об охране труда.
Государственный надзор и контроль за соблюдением законодательства об охране труда на предприятиях, в учреждениях, организациях независимо от форм собственности и подчиненности осуществляют специально уполномоченные на то государственные органы и инспекции в соответствии с федеральными законами.