Рефераты по логике

Контрольная работа по Логике

02 Января 2012, контрольная работа

Укажите, какие пары понятий представляют собой отношение:

А – подчинения (первое понятие родовое);

В – подчинения (первое понятие видовое);

С – пересечения;

D – соподчинения;

E – противоречия.

1) а – турист, побывавший в Париже; б – турист, побывавший во Франции;

2) а – турист, не бывавший в Париже; б – турист, не бывавший во Франции;

3) а – человек, не имеющий права принимать участие в выборах органов государственной власти РФ; б – студент, не принимавший участия в выборах органов государственной власти;

Контрольная работа по логике

02 Апреля 2012, контрольная работа

Работа содержит ответы на теоретические вопросы и решение задач по предмету "Логика".

Контрольная работа по математической логике

03 Сентября 2013, контрольная работа

Работа содержит условия и решения задач по математической логике.

Коректні і некоректні прийоми в суперечці

12 Декабря 2011, реферат

Важливою вимогою до аргументації є, безумовно, сумлінність, чесність і об’єктивність подання аргументів. Зокрема це закоркує готовність людей відмовитися від упереджено негативного ставлення до чужих думок і симпатій до своїх. Доведення і спростування, яке ведеться людьми – опонентом і пропонентом, як правило формується як діалог, який називається суперечкою або дискусією.

Курс лекций по "Логике"

03 Января 2011, курс лекций

Работа содержит лекции по дисциплине "Логика".

Л.В. Занков жүйесі

21 Июня 2013, реферат

Л.В. Занков жүйесіне сәйкес бастауыш мектептің негізгі мақсаты - баланы жалпы дамыту. Ал жалпы даму деп байқампаздығын, ойлауын дамыту және практикалық іс – әрекетті меңгеруі қабылданады. Сондай – ақ ақыл, ерік – жігері, сезімдерінің дамуы алынады. Осы тұста мұндай көзқарасты ұлы Абай да уағыздап кеткендігіне тоқталған жөн. Қоршаған ортаның шындығын мойындай отырып, Абай ақыл мен сана еңбек барысында қалыптасатындығын айтады. Ол адамның ішкі сезімді қуаттарын біртұтас етіп алады. Оның он жетінші сөзіндегі қайрат, ақыл жүректің сөз таластыруына тек бірлесіп ынтымақтасқан жағдайда ғана күш алатын үш түрлі жан құбылысын әдеби – публицистикалық тұрғыдан көрсеткенін байқаймыз.

Лекция по "Интелектуальным системам"

31 Марта 2013, лекция

Работа содержит лекцию по дисциплине "Интелектуальные системы"

Логіка епохи Середньовіччя та Відродження

27 Ноября 2011, доклад

Щодо логіки середньовіччя (як і всієї тогочасної культури) існують протилежні точки зору. Одні вчені розглядають цю епоху як час занепаду культури, інші, відзначаючи прояви прогресу, — як необхідний етап розвитку людства.

Логіка мужика

23 Сентября 2013, реферат

Мужчина, не проводящий время со своей семьей, не может называться настоящим мужчиной.
Быть беспечными могут позволить себе женщины и дети, но не мужчина.
Людям, которых ты любишь, не стоит говорить «нет» слишком часто. Когда же ты говоришь им «нет», это должно звучать как «да». Либо тебе нужно самому подвести их к тому, что они скажут «нет».
Человек не может знать, когда именно ему понадобится друг.

Логіка Стародавньої Індії

06 Марта 2013, реферат

Логіка зародилась і розвивалася у взаємозв’язку з філософією. Протягом тривалого періоду мислення не виокремлювалося філософами з усього сущого, а то й ототожнювалося з буттям, точніше, буття наділялося рисами, характерними для мислення, тому виявити перші зародки логічної науки непросто. Уже в давніх упанішадах ("Чхандогья", "Мундака") йшлося про існування кількох самостійних видів знання, в переліку яких крім Вед і різних магічних мистецтв згадуються хронологія, логіка, етимологія, граматика, наука чисел, астрономія, військова наука.

Логіка у Стародавній Греції

09 Марта 2013, реферат

Карен Хорні (1885-1952) в философско-психологической думки ХХ століття відведена роль класика неофрейдизма, виниклого хвилі критики і шляхом модернізації вчення Зігмунда Фрейда. Постфрейдовское розвиток психоаналізу призвело до появи кількох відгалужень у межах вчення, одна з яких очолила Хорні. Сутність її концепції полягала в виявлення значення культури у життя суспільства і людини, дослідженню проблеми особи і культури, впливу культури на здоров'я і залежність типу неврозів від особливостей культури. Отже, культура одна із центральних понять в дослідженнях Хорні, що стаття дозволяє віднести її до культурософской традиції (традиції філософії культури).

Логіка як наука: її предмет, метод, а також практичне значення її знань

10 Марта 2012, лекция

При визначенні предмета науки логіки у логіко-філософській літературі беруть до уваги три аспекти: онтологічний (філософське вчення про буття), гносеологічний (пізнавальний) та формально-логічний. В онтологічному аспекті визначається об'єктивна основа науки логіки — об'єктивне існування предметів, явищ, процесів (емпіричних об'єктів), між якими існують різноманітні взаємозв'язки (причинно-наслідкові, просторові, часові, генетичні та ін.), тобто те, що називають "логікою речей". У гносеологічному (пізнавальному) аспекті визначаються процес відображення "логіки речей", "логіки подій" у "логіці понять" і становлення системи понять (категорій), які охоплюють сутність об'єктивно існуючих речей, явищ і процесів.

Логічні засади дискусії

23 Ноября 2012, реферат

Важливою вимогою до аргументації є, безумовно, сумлінність, чесність і об’єктивність подання аргументів. Зокрема це заторкує готовність людей відмовитися від упереджено негативного ставлення до чужих думок і симпатій до своїх. Доведення і спростування, яке ведеться людьми – опонентом і пропонентом, як правило формується як діалог, який називається суперечкою або дискусією.
Суперечка (спір) і дискусія – два близькі види складного вербального аргументаційного процесу. Вони поділяються за метою і манерою проведення. У залежності від мети суперечки бувають зокрема заради істини і заради перемоги. Дискусія є, власне, науковим спором – в її процесі заздалегідь готується науковий матеріал, який подається пропонентом і піддається сумніву опонентом. Манера проведення дискусії відрізняється (в ідеалі) високою культурою поведінки, неупередженості і вимагає від сторін високого рівня компетентності щодо предмету спору.

Логика

30 Августа 2010, контрольная работа

Решение практических задач
1. Дайте логическую характеристику следующих понятий:
а) тайга;
б) Дальний Восток;
в) утрата документов, содержащих государственную тайну.
Произведите с этими понятиями операции определения, обобщения, ограничения (определение данных понятий проверьте по правилам топики), дополнение к классу.
а) тайга.
Является непустым понятием, поэтому оно:
1 общее, нерегестрирующее;
2 несобирательное;
3 конкретное;
4 положительное;
5 безотносительное
Операция определения.
Тайга – это дикий хвойный лес. Определяемое понятие(Dfd) – «тайга»; определяющее(Dfn) –хвойный дикий лес. Видовой признак: хвойный, дикий; родовой признак: лес. Определение –явное.

Логика

17 Января 2011, контрольная работа

Для того чтобы определить, что такое логика, мы должны предварительно выяснить, в чем заключается цель человеческого познания. Цель познания заключается в достижении истины при помощи мышления, цель познания есть истина. Логика же есть наука, которая показывает, как должно совершаться мышление, чтобы была достигнута истина; каким правилам мышления должно подчиняться для того, чтобы была достигнута истина. При помощи мышления иногда достигается, а иногда не достигается. То мышление, при помощи которого достигается истина, должно быть названо правильным мышлением. Таким образом, логика может быть определена как наука о законах правильного мышления, или наука о законах, которым подчиняется правильное мышление.

Логика

16 Января 2012, доклад

1. Термин "трансцендентальная логика" впервые использовал И. Кант.
Трансцендентальная логика Канта рассматривает не только отношения между суждениями субъекта. Занимаясь правилами образования суждений, она вынуждена рассматривать отношение субъекта к объекту, отношение познающего человека к объективному миру. Трансцендентальная логика (нем. Transzendentale Logik) — учение Канта о чистых правилах и понятиях рассудка, которые априори определяют наш опыт. Вторая часть Критики чистого разума.

Логика

28 Февраля 2012, статья

Логические операции и логические законы. Отрицание и высказывание. Экзистенциальное высказывание.

Логика в лицах. Иоанн Дунс Скот

19 Ноября 2011, реферат

Схоластика-тип религиозной философии, который характеризуется принципиальным подчинением примату теологии, соединением догматических предпосылок с рационалистической методикой и особым интересом к формально-логической проблематике; получил наиболее полное развитие и господство в Западной Европе в средние века.

Логика как наука. Предмет логики. Мышление и язык

22 Декабря 2011, контрольная работа

Еще в древности люди знали, что достоверность выводных знаний зависит не только от истинности исходных посылок, но и от способа их соединения. Для того, чтобы убеждать, надо не только хорошо говорить, но и владеть различными приемами построения умозаключений и доказательств.
Поэтому логика использовалась теоретически и практически в повседневной интеллектуально – речевой деятельности и вошла в программу европейских университетов в составе так называемого тривиума – первой ступени высшего образования, куда, кроме логики, входили грамматика и риторика.

Логика - наука о законах и операциях правильного мышления

30 Октября 2011, контрольная работа

Понятие - форма мышления, в которой отражаются
существенные признаки одного класса однородных
предметов; выражается существительным, прилагательным
или же их сочетанием.
Суждение - форма мышления, в которой что - либо
утверждается или отрицается о предметах, их свойствах
или отношениях; выражается в форме повествовательного
предложения.

Логика Аристотеля

23 Ноября 2012, реферат

Логика Аристотеля есть главным образом логика терминов, поэтому определение природы понятия и отношений между понятиями были предметом его внимания. Особенно важным для Аристотеля было выяснение свойств общего. В учении Аристотеля общее определяется как то, что относится ко многим предметам в силу их природы.

Логика Аристотеля

21 Февраля 2013, реферат

Работа менеджера в наши дни является одной из самых востребованных и, безусловно, сложной профессий. Она подразумевает недюжинные знания, как в области точных наук, так и умение общаться с людьми, налаживать отношения, разрешать различные конфликты, как между подчиненными, так и, когда дело касается заключения выгодной сделки. Во всех вышеперечисленных начинаниях логика как одна из древнейших наук играет ключевую роль.

Логика в лицах

04 Апреля 2012, реферат

Пселл Михаил ( 1018 ) - известный византийский писатель, родился в Константинополе, назван был при крещении Константом. Сын бедных родителей, которые вследствие бывших им во сне видений предназначили его к ученой карьере, 10 лет поступил в школу, где обучался грамматике и пиитике; 16 лет перешел к высшему образованию и изучал риторику, философию и юриспруденцию, в 1037 г. поступил на службу в месопотамской феме, где, благодаря связям, получил место судьи.

Логика вопросов и ответов

18 Марта 2012, контрольная работа

Определение вопроса, его структура, виды и функции.
Корректные и некорректные вопросы. Понятие софистического, провокационного и риторического вопросов.

Логика вопросов и ответов

22 Марта 2012, реферат

Необходимым звеном познавательного процесса является вопросно-ответная форма развития знаний. Вопрос – это логическая форма, включающая исходную информацию с одновременным указанием на ее недостаточность с целью получения новой информации в виде ответа.

Логика вопросов и ответов

18 Февраля 2013, контрольная работа

Результатом познания являются те, или иные формы знания, и ясно, конечно, что для осуществления процесса познания существенной является задача оформления и фиксации этих результатов. Но не менее важно в этом процессе уметь фиксировать и то, что является еще неизвестным и требует выяснения. Формами, в которых мы фиксируем знание того, что мы еще не знаем, что подлежит выяснению, являются как раз вопросы. Для понимания структуры вопроса подчеркнем: выделение того, что нам не известно, осуществляется всегда в рамках чего-то известного, познанного.

Логика для юристов. Ответы

14 Февраля 2011, шпаргалка

Краткие определения и ответы.

Логика және оның түрлері

05 Ноября 2011, лекция

Логика гректің logos - ойлау,сөз,ақыл-ой,заңдылық деген ұғымдарды білдіретін кең мазмұнды сөзінен шыққан. Осыған сәйкес логика термині негізінен 3 мағынада қолданылады. 1)шындық дүниедегі заттар мен құбылыстардың заңдылықтарын білдіру үшін. 2)ойлаудың дәйектілігін, айқындылығын,дәлдігін білдіру үшін қолданылады. 3)логика ғылымы - ойлау логикасының теориялық ғылыми бейнесі ретінде қолданылады.

Логика и ее виды

18 Января 2012, доклад

Слово “логика” происходит от древнегреческого слова «логос», которое можно перевести как «мысль», «понятие», «разум», «рассуждение». В настоящее время оно употребляется в следующих основных значениях.
Во-первых, этим словом обозначают закономерности в изменении и развитии вещей и явлений объективного мира, которые называют объективной логикой.
Во-вторых, словом “логика” обозначают особые закономерности в связях и развитии мыслей. Эти закономерности называют субъективной логикой. Они являются отражением объективных закономерностей.
Логикой называют также науку о закономерностях в связях и развитии мыслей.
Наука логика - сложный, многогранный феномен духовной жизни человечества. В настоящее время существует великое множество самых разных отраслей научного знания. В зависимости от объекта исследования они делятся на науки о природе - естественные науки и науки об обществе - общественные науки. В сравнении с ними своеобразие логики заключается в том, что ее объектом выступает мышление.
В чем же специфика логики по сравнению с другими науками, изучающими мышление?
• Философия исследует мышление в целом. Она решает фундаментальный философский вопрос, связанный с отношением человека и его мышления к окружающему миру.

Логика и язык

29 Октября 2011, реферат

Предметом изучения логики являются формы и законы правильного мышления. Мышление есть функция человеческого мозга. Оно неразрывно связано с языком. Язык, по выражению К. Маркса, есть непосредственная действительность мысли. В ходе коллективной трудовой деятельности у людей возникла потребность в общении и передаче своих мыслей друг другу, без чего была не­возможна сама организация коллективных трудовых процессов.