Розробка системи інформаційної підтримки діяльності менеджера з закупівель мережі ресторанів «Мисливець»

Автор: Пользователь скрыл имя, 17 Февраля 2013 в 20:06, дипломная работа

Описание работы

Завданнями даної роботи є:
аналіз діяльності та вивчення специфіки роботи мережі ресторанів «Мисливець»;
дослідження і аналіз діяльності менеджера з закупівель та обґрунтування необхідності розробки системи інформаційної підтримки його діяльності;
визначення основних вимог до створюваної системи, функцій, які вона повинна виконувати, та їх зазначення у поставновці задачі на розроблення системи;
розробка модулів системи інформаційної підтримки діяльності менеджера з закупівель та їх інтеграція в єдину інформаційну систему підприємства.

Содержание

ВСТУП 9
РОЗДІЛ 1. СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ МЕНЕДЖЕРА З ЗАКУПІВЕЛЬ МЕРЕЖІ РЕСТОРАНІВ «МИСЛИВЕЦЬ» ТА ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ НА ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПІДТРИМКИ ЙОГО ДІЯЛЬНОСТІ 12
1.1. Загальна характеристика мережі ресторанів «Мисливець» 12
1.2. Організаційна структура підприємства, роль та взаємодія підрозділів 14
1.3. Характеристика діяльності менеджера з закупівель мережі ресторанів «Мисливець» та обґрунтування необхідності розробки системи інформаційної підтримки його діяльності 22
1.3.1. Функції менеджера з закупівель 22
1.3.2. Моделювання процесу здійснення централізованих закупівель за допомогою CASE-засобу BPWin 23
1.3.3. Обґрунтування необхідності розробки системи інформаційної підтримки діяльності менеджера з закупівель 25
1.4. Дослідження та аналіз існуючої інформаційної системи 28
1.4.1. Ресторанна система «2К Ресторан» 28
1.4.2. 1С-конфігурація «2К Бухгалтерія» 30
1.5. Аналіз аналогів розробки та їх порівняння з існуючою інформаційною системою підприємства 34
1.5.1. Система «R-Keeper» 34
1.5.2. Система «Trio Ресторан» 36
1.6. Постановка задачі на розроблення системи 38
1.6.1. Призначення та цілі створення системи 38
1.6.2. Функції, які повинна виконувати система 38
1.6.3. Вхідні та вихідні дані системи 39
1.6.4. Вимоги до системи та програмного забезпечення 39
РОЗДІЛ 2. РОЗРОБКА КОМПЛЕКСУ ЗАДАЧ АВТОМАТИЗАЦІЇ 40
2.1. Програмне середовище розробки 40
2.2. Логічна та фізична модель системи 43
2.3. Реалізація функцій системи 45
2.4. Інструкція користувача 59
2.5. Місце розробки в комп’ютерній мережі підприємства 62
2.6. Розрахунок техніко-економічного ефекту від впровадження системи 64
2.6.1. Розмір оплати праці за розроблення програмного забезпечення системи 64
2.6.2. Витрати на розробку програмного забезпечення 65
2.6.3. Витрати на придбання та установку ПК 67
2.6.4. Витрати на підготовку приміщення 67
2.6.5. Витрати на навчання персоналу 67
2.6.6. Загальна вартість розробки та впровадження системи 67
3. ОХОРОНА ПРАЦІ 69
3.1. Основні поняття про горіння та пожежну безпеку речовин та матеріалів 69
3.2. Поняття про пожежну безпеку 72
3.3. Системи пожежної сигналізації, оповіщення та зв’язку 73
3.4. Протипожежне водопостачання 76
3.5. Вогнегасні речовини та сполуки 78
3.6. Класифікація пожеж 81
3.7. Первинні засоби та стаціонарні установки пожежегасіння 81
4. ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ 86
4.1. Вимоги електробезпеки при роботі з ЕОМ 87
4.2. Вимоги безпеки під час експлуатації ЕОМ 90
4.3. Вимоги безпеки під час обслуговування, ремонту та налагодження ЕОМ 91
ВИСНОВКИ 94
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 95
ДОДАТКИ 98
Додаток А. Функціональна модель здійснення централізованих закупівель 99
Додаток Б. Логічна модель даних 105
Додаток В. Фізична модель даних 108
Додаток Г. Програмний код модулів системи 111
Додаток Д. Відеокадри інтерфейсу користувача 129

Работа содержит 1 файл

Бакалаврська робота Анцебурової Людмили.doc

— 3.35 Мб (Скачать)

Комп'ютерні мережі підприємства використовують стек протоколів TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol). Так як стек TCP/IP був розроблений до появи моделі взаємодії відкритих систем ISO/OSI, хоча він також має багаторівневу структуру, відповідність рівнів стеку TCP/IP рівням моделі OSI досить умовна (рис. 2.5).

Рис. 2.5. Відповідність  рівнів стеку протоколів TCP/IP рівням моделі OSI

Розроблена система є невід’ємною частиною комп’ютерної мережі підприємства, адже єдина інформаційна система підприємства використовується різними підрозділами, тому що задачі, поставлені перед системою, не можуть вирішуватися ізольовано.

2.6. Розрахунок техніко-економічного ефекту від впровадження системи

Техніко-економічний  ефект від впровадження комп’ютерної системи визначається за співвідношенням  витрат на розробку системи,  її встановлення у відповідному приміщенні та прибутку від її впровадження, віднесеному на рік експлуатації.

Витрати на розробку системи  складаються з витрат на розробку програмного забезпечення (V1), витрат на придбання і установку комп’ютера (V2), витрат на підготовку приміщення (V3) та витрат на навчання персоналу (V4).

Розроблена система  характеризується наступним чином:

  1. ступінь новизни розроблюваних задач – «В» – використання типових проектних рішень за умови їх змін.
  2. група складності алгоритму – 2.
  3. вид інформації, яка використовується:

Вид  інформації

Позначення

К-ість наборів даних

Змінна інформація

ПИ

m=2

Нормативно-довідкова  інформація

НСИ

n=4

Банк (база) даних

БД

p=1

Обробка в режимі реального  часу

РВ

так

Забезпечення  телекомунікаційної обробки даних і управління віддаленими об’єктами

ТОУ

ні


Табл. 2.6.1. Вид інформації, яка використовується

2.6.1. Розмір оплати праці за розроблення програмного забезпечення системи

Базові значення витрат часу на проведення передпроектного  дослідження Т Б1 та розробки системи ТБ2 визначаємо з відповідної таблиці для першого виду системи (управління матеріально-технічним постачанням) з вищевказаним ступенем новизни розроблюваних задач:

Т Б1 = Т = 95 год

Т Б2 = 230,1 год

Базове значення ТБ2 необхідно відкоригувати за допомогою поправочних коефіцієнтів наступним чином (формула 2.6.1):


Т2 = ТБ2 * kп * ko * kc

де kп – це коефіцієнт, що враховує вид використаної інформації та визначається за формулою 2.6.2:


kп =

kп =

ko =1,26

kc – це коефіцієнт, що враховує складність контролю вхідної та вихідної інформації, kc=1,16

Отже, Т2 =230,1*0,71*1,26*1,16= 238,8 (люд-дн)

Таким чином, загальні витрати людської праці на проектування системи складають:


ТS  = Т + Т2

ТS = 95 + 238,8=333,8 (люд-дн)

 Для того, щоб визначити  чисельність виконавців (Ч), необхідно скористатися формулою 2.6.4:


де Ф – кількість  робочих годин на виконання проекту. Для бакалаврської роботи ця величина складає 530 год.

Ч = 333,8/530 = 0,63 ≈ 1

Оплата праці виконавців підраховується за формулою 2.6.5:


V1 = 1 * 3 * 2000грн = 6000грн

2.6.2. Витрати на розробку програмного забезпечення

2.6.2.1. Розрахунок річного фонду часу роботи ПК

Дійсний річний фонд часу ПК у годинах  дорівнює числу робочих  годин у році для оператора, за винятком часу на технічне обслуговування та ремонт ПК (в середньому 5год/міс + 6 діб/рік).

Тпк = 2000 – (6*8 + 5*12)=1892 год

Оскільки під час  виконання бакалаврської роботи студент в середньому витрачає 400 годин машинного часу, то величина фонду часу ПК дорівнює:

Тпк = Тпк*400/2000 = 1892*400/2000 =378,4 год

2.6.2.2. Поточні витрати на експлуатацію визначаються за формулою:


               V1’’ = Ззп + Зам + Зел + Зр + Змат                     

де Ззп – заробітна плата обслуговуючого персоналу (якщо роботи виконуються не на власному ПК). Ця величина дорівнює 1680 грн.;

Зам – амортизаційні відрахування, що обчислюються за формулою:


Зам = Цпк а

де  Цпк – балансова вартість ПК, Цпк = 5000грн.

На – норма амортизаційних відрахувань, яка для ПК дорівнює 5.

Зам = 5000грн/5 = 1000 грн

Балансова вартість ПК вираховується  за формулою:


                                                    Цпк = Цр * (1 + кун)                                        

Цр – ринкова вартість ПК, орієнтовно 5000 грн.,

кун – коефіцієнт, що враховує витрати на установку та налагодження ПК, дорівнює 0,12.

Цпк = 5000 грн * (1 + 0,12) = 5600грн.

Витрати на електроенергію, споживану  ПК, визначаються за наступною формулою:


Зел = РПК * ТПК * Цел * А

де   РПК  – потужність ПК, орієнтовно дорівнює 0,4 кВт,

ТПК – фонд корисного часу роботи ПК, дорівнює 400 год,

Цел  – вартість 1кВт електроенергії, дорівнює 0,2437 грн/кВт,

А – коефіцієнт інтенсивного використання ПК, рівний 0,9.

Зел = 0,4 кВт * 400 год * 0,2437 грн/кВт * 0,9 = 35 грн

Зр – витрати на поточний ремонт і технічне обслуговування ПК дорівнюють 6% від Цпк :

Зр =336грн

Змат – непрямі витрати, пов’язані з експлуатацією ПК, дорівнюють 5% від   Цпк :

Змат =280 грн

Отже, поточні витрати  на експлуатацію за формулою 2.6.6  становлять:

V1’’ = 1680 + 1000 + 35 + 336 + 280 = 3331 грн

Тоді загальні витрати  на розробку програмного забезпечення  комп’ютерної системи дорівнюють:

V1 =V1 +V1’’ = 6000 + 3331=9331 грн

2.6.3. Витрати на придбання та установку ПК

Менеджер з закупівель вже має ПК, не потрібно витрачати  кошти на придбання та установку  ПК, тому V2 = 0.

2.6.4. Витрати на підготовку приміщення

Менеджер з закупівель вже працює у спеціальному приміщені, де встановлений ПК, тому V3 = 0.

2.6.5. Витрати на навчання персоналу

В середньому навчання персоналу  триватиме 1 місяць, тому витрати дорівнюють V4 = 2000 грн.

2.6.6. Загальна вартість розробки та впровадження системи

Загальна вартість розробки та впровадження системи (V) визначається за наступною формулою:


V= V1 + V2 + V3 + V4

V= 9331 + 2000=11331 грн

Оскільки норма амортизаційних втрат для комп’ютерних систем На = 5, то для обрахування річного економічного ефекту слід брати до розгляду величину  Vр = V / На = 2266,2 грн.

Річний прибуток Пр від впровадження системи внаслідок вчасних поставок ресторанам мережі товарів у потрібній кількості та визначеної якості, що дозволить реалізувати всі замовлені страви, наявні в меню, і уникнення випадків зловживання працівниками, що виписують накладні на придбання сировини по завищеним цінам, за експертними оцінками становитиме не менше 30000 грн на рік (1765 грн на рік для кожного ресторану мережі, що становить майже 150 грн на місяць), тому економічний ефект від впровадження системи складатиме :

Кеф = Пр./Vр . = 30000/2266,2 = 13,24

Термін окупності розробки дорівнює  Ток = 1/ Кеф  = 0,08 ~ 29 днів.

 

 

3. ОХОРОНА ПРАЦІ

В даному розділі бакалаврської роботи розглядається організація пожежної охорони об’єктів, оскільки на кожному підприємстві, враховуючи його категорію пожежо- та вибухонебезпеки, наказом (інструкцією) повинен бути встановлений відповідний протипожежний режим, який дозволить з регламентованою ймовірністю виключити можливість виникнення і розповсюдження пожежі та впливу її небезпечних факторів на людей, а також забезпечити захист матеріальних цінностей.

3.1. Основні поняття про горіння  та пожежну безпеку речовин  та матеріалів

Горіння – це інтенсивні хімічні окислювальні реакції, які  супроводжуються виділенням тепла та світла. Горіння можливе при наявності горючої речовини, окислювача та джерела запалення. В умовах реальної пожежі окислювачем є кисень повітря, хоча окислювачами можуть бути і фтор, сірка, хлор, азотна кислота, бертолева сіль та інші речовини. При горінні конденсованих систем, що не містять газоподібних частин, а складаються виключно з твердої або рідкої фази, полум’я може не виникати, тобто має місце горіння без полум’я. В процесі горіння утворюються проміжні продукти, а при достатньому вмістові окислювача – продукти повного згорання. [25]

Горіння поділяють на такі види: спалахування, займання, запалення, самозаймання та самозапалення.

Спалахування – це швидке згоряння горючої речовини, яке не супроводжується утворенням стисненого газу. Температура, яка виникає при цьому, є недостатньою для швидкого розігріву горючої речовини, тому такий процес нестійкий і локалізується, не переходячи у стан горіння.

Займання – це початкова  стадія горіння під дією джерела  запалювання, а запалення – це займання, що супроводжується появою полум’я. Після цього наступає процес стійкого горіння.

Явище прискорення швидкості  екзотермічних реакцій, яке приводить  до різкого підвищення температури  та до виникнення горіння речовин  при відсутності джерела запалювання, називається самозайманням. Воно буває тепловим, мікробіологічним і хімічним.

Теплове самозаймання – це  зовнішній нагрів речовин до температури, що перевищує мінімальну температуру, за якої починається його самозігрівання, що спричиняє до підвищення температури в масі речовини. До теплового самозаймання схильні деревина та вироби з неї при температурі навколишнього середовища вище 100 °С, рослинна олія, скіпідарна фарба схильні до теплового самозаймання при температурі 80-100 °С.

Мікробіологічне самозаймання виникає внаслідок самонагрівання у масі речовини під дією життєдіяльності мікроорганізмів. Такі процеси виникають при зберіганні зерна, сіна, торфу та інших рослинних матеріалів.

Хімічне самозаймання відбувається внаслідок хімічної взаємодії речовин, а також дії на них повітря та води. До такого процесу схильні рослинна олія і тваринні жири, мастила, при наявності великої поверхні окислення та малій тепловіддачі у навколишнє середовище. Здатність олії або жиру до хімічного самозаймання характеризується йодним числом: чим воно вище, тим більше ці речовини схильні до самозаймання.

Самозапалення – це самозаймання, яке супроводжується появою полум'я. Горіння може супроводжуватися пожежею та вибухом.

Пожежа – це неконтрольований процес горіння, який завдає матеріального збитку.

Вибух – це надзвичайно швидке хімічне перетворення речовини, що супроводжується виділенням енергії та утворенням стиснених газів, здатних виконувати механічну роботу. Тому пожежна небезпека речовин та матеріалів залежить від їх агрегатного стану, фізико-хімічних властивостей, умов зберігання та використання.

Основними та важливими  показниками пожежної небезпеки  речовин є температура спалахування, займання та самозаймання.

Температура спалахування – це найнижча температура горючої речовини, при якій над її поверхнею утворюється пара або гази, що здатні спалахувати у повітрі від джерела запалювання, але швидкість їх утворення ще недостатня для подальшого горіння.

Температура займання – це температура горючої речовини, при якій після її запалення виділяються горючі гази або пара з такою швидкістю, за якої виникає стійке горіння.

Температура самозаймання – це найнижча температура речовини, при якій відбувається прискорення швидкості екзотермічних реакцій, що призводить до самозаймання. Більшість рідин, що горять, значно пожеженебезпечніші, ніж тверді горючі матеріали, тому що швидко горять, утворюють вибухові пароповітряні суміші і погано гасяться водою. Найбільшу пожежонебезпеку становлять речовини з низькою температурою спалахування, запалення, самозапалення, а також ті, що мають низьку концентраційну межу вибуховості.

Виділяють дві категорії рідин, що горять: легкозаймисті та горючі.

До легкозаймистих рідин відносяться горючі рідини з температурою спалаху, яка не перевищує 61 °С при визначенні в закритому тиглі або 66 °С при визначенні у відкритому тиглі. Рідини з температурою спалахування вище вказаної температури відносяться до горючих.

Информация о работе Розробка системи інформаційної підтримки діяльності менеджера з закупівель мережі ресторанів «Мисливець»