Рефераты по социологии

Античные Города-Государства Северного Причерноморья

28 Февраля 2012, доклад

Античные города-государства, начали создаваться в VII в. до н.э. в Крыму и Северном Причерноморье греками-колонистами. На территории современной Украины они просуществовали около тысячи лет. Причины их появления были разные. Первыми поселились здесь греки-пираты, они торговали рабами и грабили купеческие корабли. Их поселения были временными, наезжали они к ним периодически. В VI в. до н. н.э., когда население в Греции возросло, а пахотной земли осталось мало, началось затруднение с продуктами. В поисках земли часть населения покидала родину, и найдя свободные плодородные территории, основывала там поселения. Но связей с родным городом-матерью (метрополис) не разрывала.

Антропология возраста: основные подходы

20 Января 2012, контрольная работа

Формирование человека происходило под определяющим воздействием социальных факторов. Поэтому как объект естественнонаучного исследования он представляет собой уникальное явление. Существующие в науке подходы к проблеме соотношения биологического и социального в индивидуальном развитии человека неоднозначны, однако очевидно, что социальная сущность человека отнюдь не отменяет биологических законов, в соответствии с которыми развивается его организм.

Антропоцентризм и экоцентризм

05 Марта 2013, реферат

Антропоцентризм и экоцентризм – типы отношения людей к природе.
Мировоззрение, господствующее с начала промышленной революции, называют антропоцентризмом. Его тезисы таковы: высшей ценностью считается человек, а правильным – то, что полезно человеку; природа воспринимается как безличная окружающая среда, предназначенная для удовлетворения человеческих потребностей, а цель взаимодействия с природой – удовлетворение практических потребностей человека; этические нормы действительны лишь между людьми, а биологические объекты ценны постольку, поскольку они нужны человеку, и даже охрана природной среды обоснована антропоцентризмом прагматически – необходимостью сохранить ее для будущих поколений.

Аристотель

04 Ноября 2012, реферат

Аристотель (грекше: Ἀριστοτέλης Aristotélēs) (б.з.д. 384 – б.з.д. 322 жылдар) — грек пәлсапашысы, Платонның шәкірті, Ұлы Александрдың ұстазы. Ол түрлі-түрлі тақырыптарға зерттеулер жазған, соның ішінде физика, метафизика, ақындық өнер, театр, музыка, логика, шешендік өнері, саясат, үкімет, этика, биология және зоология.
Сократ және Платонмен бірге Аристотель батыс пәлсапасының ең маңызды, оның негізін қалаушы тұлғалары ретінде қарастырылады. Ахлақ, эстетика, логика, ғылым, саясат және метафизика сияқты мәселелерді қамтитын ең алғашқы жан-жақты пәслапалық жүйені құрған — Аристотель. Аристотельдің физикалық көзқарастары ортағасырлық ғылымның қалыптасуына терең әсер етіп, оның ықпалы Ағарту дәуіріне дейін созылды. Бірақ кейін ол қазіргің заманғы физикаға орын беруге мәжбүр болды. Биологиялық ғыцлымдарда, ол жасаған кейбір бақылаулардың дұрыстығы тек 19-шы ғасырда ғана расталды. Оның еңбектерінде ең алғашқы логикалық зерттеулер жасалған, соның негізінде 19-шы ғасырда қазіргі заманғы формалды логика ғылымы қалыптасты. Аристотельдің метафизикалық ілімі яһуди және мұсылман пәлсапаларына зор ықпал жасады. Ал оның мәсіхшілік пәлсапаға әсері, әсіресе Шығыс православ шіркеуінің пәлсапасына және Рим католик шіркеуінің пәлсапалық схоластика мектебіне қазір де жалғасып келе жатыр. Аристотельдің пәлсапасының барлық қырлары әлі де терең зерттелуде.
Аристотель кезінде көптеген өте көркем шығармалар мен диалогтар (Цицерон оның әдеби стилін «алтын өзен» деп атаған) жазса да, оның жазбаларының көпшілігі бізге дейін келіп жетпеген. Оның кейбір еңбектері біресе табылып, біресе қайта жоғалып отырды. Кейбір пайымдаулар бойынша, оның жазбаларының тек бестен бірі ғана сақталған.

Асиміляційна модель національної інтеграції

09 Апреля 2011, реферат

Потужний імпульс, що йде з боку практики, обумовив всі зростаючий інтерес як закордонних, так і вітчизняних дослідників до проблеми этничности. Стало очевидним, що без розуміння специфіки даного феномена, його ролі й значимості в житті особистості й соціальних груп, механізму формування й інших, не менш значимих теоретико-методологічних проблем, важко пояснити повсюдно спостережувану в сучасному світі активізацію етнічного фактора.

Астана көшелерінің ұлттық ономастика тарихымен байланысы

29 Марта 2013, научная работа

Астана көшелерінің ұлттық ономастика тарихымен байланысы жайлы сөз еткенде, сол көшелерге, даңғылдарға, тас жолдарға, жасыл желектерге, орамдарға берген ұлттық тарихи тұлғалардың, тарихи қалалардың, тарихи орындардың, тарихи оқиғалардың атауымен байланысты. Астана қаласының ономастикалық атауларының көрсеткіш-анықтамалығы бойынша қаламызда төмендегідей ұлттық тарихи атаулар бар.

Атеизм

10 Ноября 2010, доклад

История атеизма. Современное состояние атеизма.

Атомная электростанция

28 Марта 2012, реферат

Атомная электростанция (АЭС), электростанция, в которой атомная (ядерная) энергия преобразуется в электрическую. Генератором энергии на АЭС является атомный реактор (см. Ядерный реактор). Тепло, которое выделяется в реакторе в результате цепной реакции деления ядер некоторых тяжёлых элементов, затем так же, как и на обычных тепловых электростанциях (ТЭС), преобразуется в электроэнергию. В отличие от ТЭС, работающих на органическом топливе, АЭС работает на ядерном горючем (в основном 233U, 235U. 239Pu).

Аттитюд

18 Октября 2011, контрольная работа

Объектом для установки может быть все, на что реагирует человек: любой символ, фраза, лозунг, лицо, учреждение, идея. Можно иметь установки в отношении определенной профессии, Организации Объединенных Наций, политической партии, книги, национального меньшинства, марки стирального порошка, блондинок и т.д. Когда что-то нравится или не нравится, одобряется или не одобряется, можно сказать, что в отношении этого объекта существует положительная или отрицательная установка.

Аудитория СМИ: сущность и методологическое осмысление

23 Декабря 2011, реферат

На Западе первые серьезные шаги в аудиторометрии осуществлялись в 20-30-х годах в США, когда возникла проблема определения объемов аудитории радиослушателей в зоне устойчивого приема сигнала.
Тогда же сложились такие методы опроса, как анкетирования с высылкой анкет по почте и интервьюирования face-to-face. Чуть позже, с развитием телефонизации в США и в связи с осознанием того факта, что радиоинформация недолго задерживается в памяти слушателей, возникли две разновидности методик. Первая предполагала телефонный опрос в процессе прослушивания, вторая – на следующий день после выхода передачи в эфир. В тот же период возникли первые коммерческие социологические службы, специализировавшиеся исключительно на измерениях аудитории.

Ауытқушылық тәртіптің детерминациясы

20 Февраля 2013, лекция

Тұлғаның ауытқушылық тәртібінің детерминациясындағы әлеуметтік және табиғи бірлігі. Мәселеге кіріспе. Ауытқушылық тәртіптің әлеуметтік факторлары. Тәртіп девиациясының биологиялық алғышарттары.
Детерминация - дүние құбылыстарының себептілігі және табиғат, қоғам құбылыстарында заңдылыктың барлығы.
Девиантты тәртіп туралы сөз қозғағанда оның пайда болуының көптеген себептеріне назар аудармай қарастыруға болмайды, бұл факторлар тұлға бойында осындай тәртіптің қалыптасуына әсер етеді. Тәртіп ауытқуының біріңғай теориялық негізі әлі қалыптасқан жоқ.

Афганская война (1979-1989 г.)

29 Октября 2012, реферат

Афганская война 1979—1989 гг. — продолжительное политическое и вооружённое противостояние сторон: правящего просоветского режима Демократической республики Афганистан (ДРА) при военной поддержке Ограниченного контингента советских войск в Афганистане (ОКСВА) — с одной стороны, и моджахедов («душманов»), с сочувствующей им частью афганского общества, при политической и финансовой поддержке зарубежных стран и ряда государств исламского мира — с другой.

Б.Ф.Скіннер

16 Ноября 2011, реферат

Біхевіоризм - напрямок в американській психології ХХ століття, що зводить психіку до різних форм поведінки, яка розглядається як сукупність реакцій організму на стимули зовнішнього середовища. І особистість людини, з погляду біхевіоризму, є не що інше, як сукупність поведінкових реакцій, властивих даній людині.

Бідність в Україні: причини, особливості, шляхи подолання

19 Ноября 2011, реферат

Бідність в Україні ― це складна проблема нашої з Вами країни. Проблеми бідності — це дуже актуальна тема сучасності. Вона полягає в тому, що немає жодної країни — навіть найбагатшої та справедливої, — де б частина людей вимушено не жила значно гірше, ніж більшість населення. Бідність визначається як неможливість через брак коштів підтримувати спосіб життя, притаманний конкретному суспільству в конкретний період часу. До бідних верств суспільства належать ті, хто не з власної волі позбавлений необхідного: нормального житла, їжі, одягу, здоров'я, можливості здобувати освіту. Крім того, бідність — це ще й страх перед майбутнім, обумовлений непевністю людини у своїх можливостях уберегти себе та близьких від нестатків.

Бідність у сучасному суспільстві

27 Февраля 2012, реферат

Не дивлячись, що надворі ХХІ століття, проблема бідності залишається сьогодні досить актуальною в світі.
Щодня населення Землі збільшується на чверть мільйона чоловік. З 50-х до початку 90-х років XX ст. кількість населення світу подвоїлася, а його частка, яка проживає у найбідніших регіонах світу - країнах, що розвиваються, та аграрних постсоціалістичних країнах - вже досягла 3/4 світового показника. І хоча помітна тенденція до зниження темпів природного приросту населення на Землі, кількість його у країнах, що розвиваються, продовжує зростати вищими темпами, ніж в економічно розвинутих країнах. За цим криється низка глобальних проблем,

Білім беру әлеуметтануы

05 Февраля 2013, контрольная работа

Білім беру социологиясы дәстүрлі социологиялық тақырыптардың бірі. Сонымен қатар бұл тақырыптың ертеден бері қарастырыла бастағанына қарамастан, онда талас тудыратын, шешілмеген мәселелер өте көп. Білім берудің социологиялық проблемаларымен іс жүзінде социологиялық бағыттардың барлық өкілдері айналысып жүр. Сондықтан білім беру социологтарын әр мектептің жеке ауқымында қарастырған жөн болар.

Біографічний метод у соціології

01 Декабря 2011, реферат

Мета цієї курсової роботи - виробити повне і систематизоване уявлення про витоки, ідейних передумови і конкретних застосуваннях біографічного методу в соціології.

Біографія В. І. Веретеннікова

03 Декабря 2011, реферат

До когорти визначних діячів архівної справи 1920–1930-х рр. належить професор В.І. Веретенников, який зробив великий внесок у розвиток архівістики в Україні. Розуміючи під терміном “архівістика” “архівознавство та архівна справа в їх єдності”, потрібно наголосити, що унікальність творчого доробку В. І. Веретенникова полягає в тому, що він охоплює не лише проблеми архівної науки, а й питання практичної діяльності архівних установ. Лише трагічні обставини 1933-го року змусили вченого залишити роботу на ниві архівістики. Тоталітарна система не знищила В. І. Веретенникова фізично, але істотно вплинула на поширення його наукових ідей.

Біологічне і соціальне в людині

13 Апреля 2011, реферат

Сутнісні риси людини не є сталою данністю при наро-дженні. Вони набуваються людиною у процесі її життєдіяльності, через взаємозв'язок із зовнішнім предметним світом. Філософська традиція, започаткована С. Керкегором і К. Марксом і згодом підтримана В. Джемсом, А. Бергсоном і Т. Тейяром де Шарденом, розглядає людину як таку, що сама формує себе, творить сама себе, тобто набуває сутності.

Базисные элементы культуры: традиции, обычаи, нравы, ценности

18 Января 2012, реферат

Б Цель данной работы – раскрыть влияние традиций, обычаев и нравов на жизнь человека, выделить основные ценности, накопленные поколениями. Тем самым определить, какая именно роль отводится Культуре, как историческому элементу жизни всего человечества.

Байкерская субкультура

15 Декабря 2011, реферат

Байкеры - жизнерадостные люди, которые хотят быть свободными от властей и правил, хотят свободно выражать себя, и они хотят, чтобы к ним прислушивались. Среди них есть представители различных слоев общества, и байкеры принимают друг друга такими, какие они есть на самом деле.

Бала неге қылмыс жасады?

02 Ноября 2012, реферат

Қоғам үшін қауіпті адам , ол – қылмыскер. Қылмысқа жақын кісі, өзінің жеке басының мақсатын іске асыруды көздеп жүреді. Ол сол жолда тіпті ештенеден тайынбайды. Біреуді жәбірлейді, әлдебіреудің қанын төгеді, тонайды, ұрлық жасайды, бопсалаумен айналысады. Бұл ретте қылмыс табиғатын, мәнін түсіну қиынға соғады.

Балльно-рейтинговая система

22 Октября 2012, курсовая работа

В сентябре 2003 г. в Берлине Россия подписала Болонскую декларацию. Этой декларацией были провозглашены три основные цели стран-участниц: международная конкурентоспособность, мобильность, востребованность на рынке труда. Были определены принципы и методы достижения поставленных целей, а именно: введение общеевропейского Приложения к диплому о высшем образовании; введение двухступенчатой системы высшего образования (бакалавр, магистр); внедрение системы кредитов, или зачетных единиц; обеспечение сопоставимого качества образования. Сегодня с Болонским процессом непосредственно связан целый ряд российских вузов и среди них – Альметьевский государственный нефтяной институт.
В настоящее время внедрение балльно-рейтинговой системы связано с тем, что существовавшая ранее система контроля знаний постепенно вступила в противоречие с современными требованиями к подготовки квалифиц

Балтика

10 Января 2012, реферат

Актуальность выбранной темы контрольной работы состоит в следующем: в современной экономической литературе совокупные издержки работодателя на оплату труда обозначаются термином «фонд заработной платы».

Фонд оплаты труда является неотъемлемой частью финансовой системы предприятия. Планирование фонда оплаты труда - неотъемлемый процесс, определяющий положение предприятия на рынке и его внутреннюю среду на будущий период.

Если расходы на все виды материальных ресурсов нацелены на достижение определённого конечного результата производства, то расход на рабочую силу непосредственно соизмеряется с этим результатом на всех стадиях формирования, он активен по отношению к результату производства, он его и формирует. Именно тесная связь с процессом производства и его результатами определяет то обстоятельство, что оплата труда должна производиться после окончания процесса производства, но до начала процесса реализации продукции, независимо от его результатов.

Басқару

16 Октября 2011, реферат

Мемлекетіміздегі экономикалық өзгерістер салдарынан, құрылған көптеген корпорациялар, ұйымдар мамандырылған, жоғары интелектті, қаржы, құқық, психология жағынан жетілдірілген жақсы басқарушы мамандарды – менеджерлерді қажет етеді. Менеджерлер жаңа технологияларды, басқару ғылымының құралдарын, кәсіпорынның жұмысын ұйымдастыратын, кәсіпорынның тауарларын тиімді жолмен өндіруді қамтамасыз ететін, сонымен қатар, қызметкерлердің жұмысын басқаратын специалисттер болып табылады.

Басқару социологиясы

21 Ноября 2012, реферат

Әлеуметтік басқару — ұйымдық жағынан қалыптаса келтірілген құрылымдардың, олардың арасындағы басқару байланыстарының жиынтығы. Ол индивидтерге, әлеуметтік топтар мен қауымдарға, қоғамның саяси, әлеуметтік және басқа да институттарына басқару мақсатымен әсер етуді жүзеге асырады. Әлеуметтік басқару қоғамның өмір сүруі, әлеуметтік жүйе ретінде дамуы, адамдардың өмір сүруі үшін маңызы бар барлық объектілер мен процестерді қамтиды.

Басқару тәсілдері

21 Февраля 2013, реферат

Аталған екі компонент үшінші компонентті тудырады – «бұрынғы» басқару еңбегінің өнімдерімен қатар (тұрақты лауазымдық құрылымда административті тәртіппен, объективтелген шешімдер), ұжым ішіндегі кездейсоқ қалыптасқан ережелер мен қарым-қатынас нормаларын қамтитын ұйымдастыру тәртібі. Берілген элементтердің оптималды сәйкестігі олардың шекараларын пайдалану мүмкіндіктері мен есептеу, мүмкін болатын қарама-қайшылықтарды жою негізінде олардың интеграциясын меңзейді. Осылайша, басқарушы шешімдердің көп бөлігін (бұйрық, тапсырма) бір реттік ықпал ету формасынан ұзақ мерзімді тәртіп формасына көшіруге немесе кездейсоқ реттеуіштерді ұйымның алдына қойылған мақсатына «қосуға» мүдделі.

Бедность

18 Декабря 2011, реферат

Бедность – характеристика экономического положения индивида или группы, при котором они не могут сами оплатить стоимость необходимых благ. Бедность – неспособность поддерживать определенный приемлемый уровень жизни. Бедность — это состояние, при котором насущные потребности человека превышают его возможности для их удовлетворения.

Бедность в России

07 Декабря 2011, реферат

Актуальность темы курсовой работы. Применение вычислительных средств в системе управления государственных и коммерческих структур требует наличия мощных систем обработки и передачи данных. Решение этой задачи привело к созданию единой инфраструктуры. Ее использование позволило людям, имеющим компьютер и модем, получить доступ к информации крупнейших библиотек и баз, данных мира, оперативно выполнять сложнейшие расчеты, быстро обмениваться информацией с другими респондентами сети независимо от расстояния и страны проживания.

Бедность в условиях рыночной экономики

17 Апреля 2013, реферат

Бедность всегда являлась актуальной проблемой и возможно еще на длительный период останется таковой во всем мире. Однако в современной России этот вопрос стоит особенно остро. Процессы становления рыночных отношений в России способствовали падению уровня жизни населения и появлению бедности как социально-экономического явления постсоветского периода развития страны. Бедность как социально-экономическое явление представляет собой недопустимо низкий уровень жизни, несоответствующий его социально допустимому уровню.