Теоретичні засади аналізу оподаткування підприємств в Україні

Автор: Пользователь скрыл имя, 07 Марта 2013 в 02:17, курсовая работа

Описание работы

Актуальність теми. Фінансова система охоплює відносини щодо накопичення і використання фінансових ресурсів держави – бюджету і позабюджетних фондів. Головним джерелом формування державних доходів є податки.
Економічна сутність податків характеризується грошовими відносинами, які склалися між державою та юридичними і фізичними особами. Ці грошові відносини об’єктивно обумовлені та мають специфічне суспільне призначення – мобілізацію грошових коштів у розпорядження держави.
Податки та їх функції відображають базисні відносини, які використовує держава у податковій політиці через такі інструменти як податкові ставки, спосіб оподаткування, пільги тощо.

Работа содержит 1 файл

Курсова.doc

— 629.50 Кб (Скачать)

                                                                                                                                                                                                                          ВСТУП

 

Актуальність теми. Фінансова система охоплює відносини щодо накопичення і використання фінансових ресурсів держави – бюджету і позабюджетних фондів. Головним джерелом формування державних доходів є податки.

Економічна сутність податків характеризується грошовими відносинами, які склалися між державою та юридичними і фізичними особами. Ці грошові відносини об’єктивно обумовлені та мають специфічне суспільне призначення – мобілізацію грошових коштів у розпорядження держави.

Податки та їх функції відображають базисні відносини, які використовує держава у податковій політиці через такі інструменти як податкові ставки, спосіб оподаткування, пільги тощо.

Крім того, податки опосередковано (через систему пільг і санкцій впливають на безпосередніх виробників товарів, робіт і послуг. Через податки досягається відносна рівновага між суспільними потребами і ресурсами, необхідними для їх задоволення, а також забезпечується раціональне використання природних багатств, зокрема шляхом введення штрафів та інших обмежень на поширення шкідливих виробництв. 

На сьогодні податки  – це найефективніший інструмент впливу держави на суспільне виробництво, його динаміку і структуру, на розвиток науки і техніки, масштаби соціальних гарантій населенню.

Таким чином, за допомогою податків держава вирішує економічні, соціальні та багато інших суспільні проблеми. З цих позицій оподаткування виконує чотири важливих функції, кожна з яких реалізує практичне призначення податків.

Аналіз дослідження. У  сучасній науковій літературі є безліч поглядів щодо аналізу впливу оподаткування  на фінансовий стан підприємства, що потребує широкомасштабного дослідження через свою важливість. Дослідження цієї проблеми провадили такі науковці, як М. Кучерявенко, Т. Мараховська, Ю.Тимошенко, М. Свердан та ін.

 

 

  Мета цієї роботи полягає у дослідженні особливостей функціонування оподаткування, аналізу справляння податків, зборів та їх вплив на фінансовий стан підприємства.

Для досягнення даної  мети були поставлені такі завдання:

  • узагальнити теоретичні засади оподаткування підприємств;
  • визначити основні показники діяльності підприємства;
    • дослідити існуючий механізм аналізу оподаткування та виявити вплив       податків  на фінансовий стан   підприємства;
    • проаналізувати основні переваги та недоліки аналізу податків на підприємстві.

Об’єктом дослідження  є методика справляння податків та їх вплив на фінансовий стан підприємства ПАТ «Червона Зірка».

Предметом дослідження  є сукупність теоретичних та методичних положень щодо механізму справляння податків на підприємстві.

Теоретичною та методологічною основою курсової роботи  є фундаментальні положення сучасної економічної теорії. Дослідження здійснювалося з урахуванням вимог діалектичного методу пізнання, принципів системного та комплексного підходів. У процесі дослідження використовувались як загальнонаукові методи пізнання, так і спеціальні: аналізу і синтезу – для деталізації предмета дослідження та вивчення його функціональних і структурних складових; логічного узагальнення – для обґрунтування нових підходів до визначення складових елементів механізму справляння податків; статистичного аналізу – для вивчення, порівняння та оцінки тенденцій дії механізму справляння податків та їх вплив на фінансовий стан підприємства.

Інформаційною базою дослідження є використаний аналітичний матеріал, також використовувалася як періодична література, книги, так і законодавчі, нормативні і інструктивні матеріали, що стосуються даної теми.

   Структура роботи  складається зі вступу, в якому  обґрунтовано актуальність теми  дослідження, визначено його мету  та завдання та методологічна  база дослідження; трьох розділів, перший з який присвячений теоретичним засадам аналізу оподаткування підприємств в Україні.

Розглядається економічна сутність податків та їх вплив на підприємства, також види та елементи податків, та законодавча регламентація податкової системи України.

У наступному розділі проаналізовано аналіз системи оподаткування підприємств, яка діє на даний момент. Метою даного розділу стало не тільки законодавче обґрунтування системи збору податків та обов'язкових платежів, а й її практичне застосування у повсякденній діяльності підприємства ПАТ «Червона Зірка». А також було здійснено аналіз впливу оподаткування на результати діяльності підприємства Також приділено увагу питанням основним показникам діяльності підприємства.

Третій, заключний, розділ є спробою окреслити основні недоліки та напрями аналізу вдосконалення системи оподаткування підприємств, покращення їх фінансового стану. При цьому основна увага приділена аналізу оподаткування підприємства ПАТ «Червона Зірка».

Завершують роботу узагальнюючі висновки за результатами дослідження, список використаних джерел.

Курсова робота складається з: 4 таблиць, 6 рисунків та 12 формул. Основний текст роботи висвітлено на 75 сторінках тексту.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ АНАЛІЗУ ОПОДАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ  В УКРАЇНІ

 

1.1. Економічна сутність  податків та їх вплив на  підприємства

 

Основним джерелом формування фінансових ресурсів для існування  держави і виконання нею своїх  функцій є податки, отримувані від  фізичних і юридичних осіб, суб'єктів  економічного життя. Податкові надходження є основою доходну" частини державного бюджету, і водночас найбільш важливим регулятором соціально-економічних процесів на макроекономічному та мікроекономічному рівнях. Податки сплачуються періодично, тому формується постійний потік коштів до бюджету: в Україні вони акумулюються на Єдиному казначейському рахунку в Національному банку України і водночас витрачаються відповідно до регламентованих Державним казначейством України дій розпорядників бюджетних коштів [15, c. 56-59].

У податковій термінології для деталізації видів і особливостей платежів до централізованих фондів застосовують такі терміни: плата, відрахування, внески, податки і збори. Незважаючи на певні особливості, ці платежі характеризуються спільним и ознаками, що дають змогу об’єднувати їх в одну групу як податки й обов’язкові платежі податкового характеру.

Плата (відповідає на запитання «за  що?») передбачає певну еквівалентність  відносин платника з державою (плата  за воду, плата за заготівлю деревини тощо). Розмір плати залежить від кількості ресурсів, що використовуються, а надходження плати саме державі визначається державною власністю на ці ресурси. Якщо держава втратить право власності на них, то вона втратить і ці доходи. За економічним змістом плата не є податком, бо не відображає перерозподілу доходів.

Відрахування і внески (відповідають на запитання «на що?»,«від чого?») передбачають цільове призначення платежів. Воно може бути тільки частковим (відрахування), тобто встановленим згідно з економічним змістом платежів, або повним (внески), коли витрачання коштів у повному обсязі здійснюється тільки за цільовим призначенням.

Податки (відповідають на запитання «для чого?») встановлюються для утримання державних структур і для фінансового забезпечення виконання ними функцій держави — управлінської, оборонної, соціальної та економічної. Вони не мають ні ознак еквівалентного обміну, ні конкретного цільового призначення. Тобто конкретний податок — це нецільовий, безоплатний (нееквівалентний), неповоротний обов’язковий платіж державі. Однак якщо розглядати податки сукупно, то прикмети плати і відрахувань видно досить чітко. Податок — це плата суспільства за виконання державою її функцій, це відрахування частини вартості валового внутрішнього продукту (ВВП) на загальносуспільні потреби, без задоволення яких сучасне суспільство існувати не може[38].

Особливою формою податкових платежів є збори. На відміну від податків, які мають характер регулярних надходжень, збори є платежами разового, випадкового  і незначного за розмірами характеру, що збираються за місцем події (наприклад, ринковий збір) [10, c. 45-46].

Функції податків як фінансової категорії  випливають з функцій фінансів. Фінанси  загалом виконують дві функції  — розподільну і контрольну (рис. 1.1).


     

К
 

Рис. 1.1. Функції, які виконують  податки

Фіскальна функція є однією з головних функцій податків. ЇЇ сутність полягає в забезпеченні фінансування та надходження грошових коштів до державного бюджету. В будь-якому суспільстві ця функція є такою, що послідовно реалізовується. За її допомогою відбувається формування фінансових ресурсів держави, які акумулюються в державному бюджеті та різни позадержавних фондах і призначенні для покриття витрат, пов'язаних з виконанням державою своїх функцій: економічних, соціальних, оборонних, охорони здоров'я, екологічних та ін.

Регулююча функція. Вона є теж дуже важливою і її сутність полягає в перерозподілі вартості валового національного продукту між державою та платниками податків — юридичними та фізичними особами. Податки, коли виконують цю функцію, утворюють такі механізми, які забезпечують баланс особистих та загальнодержавних інтересів.

Метою виконання цієї функції є забезпечення безперервності інвестиційних процесів, зростання  фінансових результатів бізнесу, сприяння збільшенню грошових коштів.

В сучасних умовах розвитку економіки держави особливе значення відводиться третій функції податків — соціальній. Виконання цієї функції суттєво впливає на добробут громадян держави та справедливий розподіл коштів державного бюджету між усіма верствами населення.

Податки безпосередньо  пов’язані з розподільною функцією в частині перерозподілу вартості створеного ВВП між державою і  юридичними та фізичними особами. Вони є методом централізації ВВП  у бюджеті на загальносуспільні потреби, виконуючи у такий спосіб фіскальну функцію.

Фіскальна функція є  основною у характеристиці сутності податків, вона визначає їх суспільне  призначення. З огляду на цю функцію  держава повинна отримувати не тільки достатньо податків, а й головне, надійних. Податкові надходження мають бути постійними і стабільними й рівномірно розподілятися за регіонами [13, c. 18-23].

Постійність означає, що податки повинні надходити до бюджету не у вигляді разових  платежів з невизначеними термінами, а рівномірно протягом бюджетного року в чітко встановлені строки. Оскільки призначення податків полягає у забезпеченні витрат держави, то терміни їх сплати мають бути погоджені з термінами фінансування видатків бюджету.

Стабільність надходжень визначається високим рівнем гарантій того, що передбачені Законом про бюджет на поточний рік доходи будуть отримані у повному обсязі. Безглуздо встановлювати такі податки, які необхідних гарантій не дають, бо в такому разі невизначеною стає вся фінансова діяльність держави.

Рівномірність розподілу податків за територією необхідна для забезпечення достатніми доходами всіх ланок бюджетної системи. Без цього виникає потреба в значному перерозподілі коштів між бюджетами, що зменшує рівень автономності кожного бюджету, ступінь регіонального самоврядування і самофінансування [19, c. 78-79].

Податки, як уже зазначалось, відображають рух вартості від юридичних  і фізичних осіб до держави. Їх сплата приводить до зменшення доходів  платника. Причому об’єктивно кожний платник заінтересований сплатити якомога меншу суму, що може досягатись як за рахунок зменшення обсягів об’єкта оподаткування, так і вибору пільгових щодо оподаткування умов діяльності. Отже, у сутності кожного податку закладена регулююча функція. Вона, як і фіскальна функція, характеризує суспільне призначення податків. Сутність регулюючої функції полягає у впливі податків на різні сторони діяльності їх платників.

Оскільки регулююча  функція податків є об’єктивним  явищем, то вплив податків відбувається незалежно від волі держави, яка  їх установлює. Разом з тим держава може свідомо використовувати їх з метою регулювання певних пропорцій у соціально-економічному житті суспільства. Але така цілеспрямована податкова політика можлива тільки завдяки об’єктивно властивій податкам регулюючій функції [24, c. 114].

Принципи податкового законодавства  України можна зобразити на рисунку 1.2.

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.2. Принципи оподаткування

 

1. Загальність  оподаткування – кожна особа зобов'язана сплачувати встановлені Кодексом,  законами  з  питань  митної справи   податки   та  збори,  платником  яких  вона  є  згідно  з положеннями Кодексу;

2. Рівність усіх  платників  перед  законом,  недопущення  будь-яких проявів податкової дискримінації – забезпечення однакового підходу  до  всіх  платників  податків  незалежно  від  соціальної, расової, національної, релігійної приналежності, форми  власності юридичної  особи,  громадянства  фізичної  особи,  місця  походження капіталу;

Информация о работе Теоретичні засади аналізу оподаткування підприємств в Україні