Рефераты по бухгалтерскому учету и аудиту

Шпаргалка по «Правовые основы бухгалтерского учёта»

22 Ноября 2012, шпаргалка

Работа содержит ответы на вопросы для подготовки по дисциплине «Правовые основы бухгалтерского учёта»

Шпаргалка по анализу финансовой отчетности

25 Апреля 2012, шпаргалка

Шпаргалка 90 штук

Шпаргалка по бухгалтерскому учёту

01 Декабря 2010, шпаргалка

Ответы на экзаменационные вопросы по бухгалтерскому учёту.

Шпаргалка по бухгалтерскому учету

20 Января 2012, шпаргалка

Шпаргалка содержит ответы на 52 экзаменационных вопроса по дисциплине Бухгалтерский учет,анализ и аудит
1. История возникновения и развития учета...
52. Инвентаризация имущества и обязательств

Шпаргалка по дисциплине "Бухгалтерский учет и аудит"

17 Апреля 2012, шпаргалка

Работа содержит ответы на вопросы для экзамена по дисциплине "Бухгалтерский учет и аудит".

Шпаргалка по МСФО

07 Января 2012, шпаргалка

Крах 1929 г. на мировых фондовых рынках, породивший глобальный экономический кризис выявил недостаточность применявшейся системы БУ и ФО. Концептуальные принципы составления ФО в разных странах и даже в разных компаниях одной страны существенно отличались. Отчетность разных компаний не всегда правильно понималась пользователями. Она оказывалась несопоставимой, непригодной для серьезного делового анализа, приводила к ошибочным и неоднозначным выводам о результатах деятельности и финансовом положении компаний, представивших отчетность.
ГААП (Национальные общ

Шпаргалка по по "Бухгалтерскому учету и аудиту"

13 Февраля 2013, шпаргалка

1.Основні засоби, їх класифікація і оцінка.
2.Аналітичний і синтетичний облік основних засобів.
3.Облік надходження основних засобів.
....
23.Облік податку на прибуток.
24.Облік податку на додану вартість.

Шпаргалки по "Бухгалтерскому учету"

16 Декабря 2012, шпаргалка

Бух.учет-это упорядоченная система сбора регистрации и обобщения информации в денежном выражении об имуществе, обязательствах организации и их движении путем сплошного, непрерывного докумен.учета всех хоз-ых операций.
Предмет бух.учета – это хоз.деятельность коммерческой организации. Хозяйственная деятельность –это операции, которые связаны с созданием.функционированием,ликвидацией

Шпаргалки по "Бухгалтерскому учету"

04 Марта 2013, шпаргалка

Работа содержит ответы на вопросы по дисциплине "Бухгалтерский учет"

Шпаргалки по банкротству

26 Апреля 2012, шпаргалка

краткие ответы на экзаменационные билеты

Шпаргалки по бухгалтерскому учету

12 Марта 2012, шпаргалка

Работа содержит ответы на 56 вопросов к экзамену по управленческому учету.

Шраргалка по "Бухгалтерсокому учету"

13 Мая 2012, шпаргалка

Работа содержит ответы на вопросы по дисциплине "Бухгалтерский учет"

Штрафы за нарушение кассовой дисциплины

09 Декабря 2011, реферат

Целью реферата является ознакомление со штрафными санкциями за нарушение кассовой дисциплины.
При написании работы были поставлены задачи:
- изучить правила организации кассы на предприятии, требования, предъявляемые к месторасположению кассы;
- выявить роль и место кассовых операций в системе экономических отношений
- изучить порядок учета движения денежных средств в бухгалтерии предприятия;

Шығындар

21 Ноября 2012, реферат

Шығындар деп тек жабайы шығындар емес, нарықта күн формасын алған ресурстар шығындары аталады. Шығындар деген, нәтижесінде өнім өндіріп өткізілетін (сатылатын) өндірістік ресурстарды пайдаланудың ақшалай көрінісі. Өндіріс шығындарын жіктеп болудің бірнеше жолдары болады.

Шығындар есебі

16 Ноября 2011, реферат

Шығын –белгілі бір мақсатта пайдаланылған ресурстардың ақшалай баламамен көрсетілген шамасы; бірлестіктердің кәсіпорындардың, ұйымдардың өнімді өндіруге (жұмыстарды орындауға‚ қызметтерді көрсетуге), айналысқа жіберуге және өткізуге ақшалай нысанда жұмсаған шығыстарының жиынтығы.

Шығындар есебі мен өнімнің өзіндік құны калькуляциялаудың нормативтік әдісі

21 Января 2013, курсовая работа

Курстық жұмыстың тақырыбының өзектілігі.Кез келген өнімді өндіру, жұмыстарды атқару және қызметті көрсету белгілі бір шығындармен байланысты. Сондықтан шығындарды толық және дұрыс анықтау келесіні камтамасыз етуі керек: жалпы өнім көлемін, әрбір өнім түрлерінің нақты өзіндік құнын калькуляциялау, қызметті көрсету, жұмысты орындау, өндірілген өнімнің нақты шығынын толық дер кезінде және шынайы көрсету, сондай-ақ жалпы бизнесті ұйымдастыру және басқарушылық шешімді қабылдау мен жоспарлау үшін ақпараттарды жинау және бақылауды көздейді.

Шығындарды талдамалық топтарда талдау

02 Декабря 2011, курсовая работа

Қаржылық есеп беру бұл кәсіпорынның есепті кезеңдегі қаржы-шаруашылық қызметіне сипаттама беретін белгілі нысандарға топтастырылған көрсеткіштер жүйесі. Қазақстан Республикасы Ұлттық Комиссияның 1996 жылғы 12-қарашадағы №2 қаулысына сәйкес барлық кәсіпорындар меншік нысаны мен қызмет түріне қарамастан Бухгалтерлік есептің Қазақстандық стандартына көшті.

Шығындардың жіктелуі және дайын өнімдердің есебі

23 Января 2012, курсовая работа

Қабылдау-тапсыру құжаты цехта екі дана етіп жазылады. Дайын өнімді қоймаға тапсырғаннан кейін, накладнойдың бір данасы қоймада, екіншісі цехта қалады. Экономиканың әр түрлі салаларында қабылдау-тапсыру құжатының арнайы бланкілері қолданылуы мүмкін

Шығындардың құрамы мен жіктелуі

06 Февраля 2013, курсовая работа

Басқару есебі кәсіпорынның қолда бар ресурстарын пайдалануды меншік иесі тарапынан бақылауға бағытталған. Мұнда қорытындыларды, шығындарды және олардың тиімділігін білу маңызды.
Қазіргі уақытта басқару ресурстарын жүйелеу мен өндіріс шығындары проблемасы көкейтесті, дегенмен әрбір қайта құрылған немесе қайта жасалған кәсіпорын көптеген жағдайларда мыналардың есебінен өндірістік емес шығындар болады:
Өндірістік құжаттарды толық пайдаланбау;·
Айналымдық қаражаттың айналымдылығын өндірістік ресурстарға жоғары баға болуына байланысты азайту;·
Негізінде кесімді белгіленетін сипаттағы еңбекақының қайтарымдылыққа (өндірістік) және т.б. сай келеді.·

Шығындардың ұғымы

25 Ноября 2011, курсовая работа

Бұл курстық жұмыстың тақырыбы: өндіріс шығындарының есебі. Бұл курстық жұмыста шығын ұғымы мен басқару есебінде және өнімнің өзіндік құнын анықтау үшін шығындардың жіктелуі, сонымен қатар өндіріс шығындар есебі туралы жазылған. 1 - бөлімінде жалпы шығын ұғымы мен оның жіктелуі жайында түсінік, шығын мен шығыс түсініктерінің бір-бірінен айырмашылығы сипатталып берілген. Ал 2-бөлімінде өндіріс шығындар есебі, калькуляция баптары бойынша есебі және құрылымдары, аяқталмаған және көмекші өндірістердің есебі туралы.

Эволюция бухгалтерского учета как науки

17 Октября 2010, доклад

В середине XIX столетия в таких странах как Италия, Франция, Швейцария и Германия родилась подлинная наука – счетоведение

Эволюция бухгалтерской отчетности

16 Ноября 2011, курсовая работа

Бухгалтерский учет является важнейшим звеном современной системы управления деятельностью хозяйствующего субъекта (организации). Он осуществляет информационное обеспечение субъекта управления о финансово-хозяйственной деятельности. По его данным определяют результаты деятельности, как самой организации, так и ее подразделений, осуществляя повседневный контроль за рациональным использованием имеющихся ресурсов, составом, структурой и способами формирования финансовых результатов. Для характеристики и изучения итогов финансово-хозяйственной деятельности организации за отчетный период данные бухгалтерского учета обобщаются и систематизируются в отчетности

Эволюция форм бухгалтерской отчетности

15 Марта 2012, доклад

Серьезное отношение к бухгалтерской отчетности возникает с момента создания акционерных обществ. Еще в 1836 г. в стране было всего лишь десять акционированных предприятий, в начале ХХ в. их было около 2,5 тыс. К концу XIX в. и практики, и теоретики, и даже законодатели всерьез заинтересовались проблемами бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках. Вскоре был в России введен промысловый налог – ждать наведения порядка стало уже невозможно.

Экологическая маркировка. Критерии экологической частоты

05 Мая 2012, реферат

Экологическая маркировка — один из видов экологической декларации, характеризующей воздействие продукции или услуги на окружающую среду на всех стадиях жизненного цикла. Маркировка может иметь форму знака, графического изображения на изделии или таре, может быть представлена в виде текстового документа, технического бюллетеня, рекламного, публичного объявления и т. п.

Экологический аудит

03 Ноября 2011, курсовая работа

Целью курсовой работы является рассмотрение экологического аудита в Республике Казахстан.
В соответствии с целью курсовой работы, определяющей общую структуру изложения, были сформулированы следующие задачи:
- раскрыть понятие аудита, его значение и место в рыночной экономике;
- рассмотреть нормативно-правовые документы в сфере экологического аудита;
-рассмотреть понятие, сущность а также цели аудита в сфере экологии;
-изучить программы экологического аудита, а также аудиторское заключение в данном виде аудита

Экологический аудит

12 Декабря 2011, реферат

Экологический аудит (ЭА) –

§ независимая, комплексная, документированная оценка соблюдения субъектом хозяйственной и иной деятельности требований, в том числе нормативов и нормативных документов, в области охраны окружающей среды, требований международных стандартов и подготовка рекомендаций по улучшению такой деятельности [ст. 1 Федерального закона от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»];

Экономика отросли

15 Марта 2012, курсовая работа

Формирование системы ценообразования происходит под воздействием целого комплекса политических, экономических, социальных и психологических факторов. По сути, цены являются «зеркалом» государства, отражающим все основные изменения в экономике и обществе в целом.

Экономикалық талдау түрлерінің жіктелуі

28 Марта 2013, реферат

Ќаржылық талдаудың мақсаты – анықталған нәтижелер негізінде кәсіпорынның қаржылық жағдайына баға беру, оны жақсарту бойынша ұсыныстар жасау. Ол ішкі және сыртқы болуы мүмкін. Ішкі қаржылық талдау қалыптасқан қаржылық жағдайдың себептерін терең талдап, оны жақсарту бойынша шаралар белгілейді. Ал сыртқы қаржылық талдаудыњ міндеті сыртқы ақпарат пайдаланушыларқызығушылығымен анықталады.

Экономикалық мазмұнына қарай былайша топтастырылады

18 Февраля 2013, доклад

Пайда және оны белгілейтін факторлар - Нарық экономикасының құндық инструменттерінің жалпы жүйесінде пайда маңызды орын алады. Ол фирманыңэкономикалық тұрақтылығын қамтамасыз етеді, оның қаржылық төуелсіздігіне кепілдік береді. Нарық жағдайында пайда нені, қалай және қандай көлемде өндіру керек деген мәселелерді шешуге көмектеседі. Сондықтан өндірілген (сатылған) тауарлар мен қызметтердің саны қанша және олардың бағасы қандай болғанда барынша мол пайда түседі деген сауал өндірушілерді ынталандырады Пайда теориясы классикалық мектеп қалыптасқаннан бері, барлық ірі экономистердің оқулықтарынан орын алған.

Экономикалық талдау

24 Ноября 2011, реферат

Адамның әрекет ететін барлық сферасында, барлық ғылыми салада (саяси, халықаралық, қоғамдық, әлуметтік, экологиялық, мәдени тұрмыстық) анализ және синтезді қолданбау мүмкін емес. Әсіресе анализ және синтездің экономикадағы маңызы өте зор, өйткені экономика барлығының негізі болып табылады. Егер эконмикалық проблемалар туындап және олар шешілмеген жағдайда ол проблемалар қоғамның өзге сферасына жағымсыз әсерін тигізеді. Эконмиканы жан-жақты қарастыру, шаруашылық қызметтерді зерттеу және соңғы нәтижелерін талдау бұл экономикалық талдау болып табылады.