Рефераты по бюджету

Суть системи адресної соц.допомоги окремим категоріям населення

20 Января 2012, контрольная работа

Адресна допомога – це форма соціальної допомоги, яку держава надає персонально малозабезпеченим працездатним чи непрацездатним громадянам, враховуючи потреби конкретної людини та після.
“Адресність ”допомоги полягає в тому, що її отримує конкретна людина, яка має право на неї відповідно до встановлених законодавством критеріїв і довела це право через надання відповідних документів. Адресність забезпечує ефективність допомоги. Часто адресна допомога має цільовий характер.

Суть та правові основи функціонування міжбанківських об'єднань

29 Августа 2013, реферат

У кредитних операціях все більшу роль відіграють міжбанківські об'єднання. Вони утворюються з метою координації дій, підвищення ефективності операцій та захисту професійних інтересів учасників цього об'єднання.

Перші міжбанківські об'єднання виникли як наслідок становлення
величезних промислових монополій (концентрації проми¬лового капіталу) та
конкурентної боротьби між банками. Осно¬ними способами створення
міжбанківських об'єднань стали:

а) злиття самостійних банків;

б) поглинання одним банком своїх конкурентів.

Суть, значення та загальні засади функціонування платіжних систем в Україні

23 Января 2012, курс лекций

Невід'ємним спеціалізованим елементом практично всіх економічних операцій, що стосується передачі грошової вар¬тості в обмін на товар, послугу або фінансовий актив, є пла¬тіжні системи. Платіжну систему можна представити у вигля¬ді системи механізмів, які служать для переказу грошових коштів між суб'єктами господарювання, для розрахунку за платіжними зобов'язаннями, що виникають між ними.

Сучасний стан та проблеми готівково

23 Октября 2011, курсовая работа

Про сучасний стан готівково-безготівкового обороту в украні

Сущность и функции бюджета

27 Ноября 2011, реферат

В формировании и развитии экономической, социальной и политической структуры общества и государства основополагающую роль играет финансовая система государства, одной из составляющих которой является государственный бюджет. Через государственный бюджет осуществляется целенаправленное воздействие на формирование и использование денежных ресурсов.

Сущность безработицы, её показатели и основные формы

17 Апреля 2013, реферат

Занятость и безработица. Причины безработицы.
Типы безработицы и их специфика. Показатели безработицы.
Социально экономические последствия безработицы. Закон Оукена.
Государственная политика борьбы с безработицей.

Сущность бюджета и его роль в социально-экономических процессах

24 Сентября 2011, курсовая работа

Целью настоящей курсовой работы является сущность бюджета и его роль в социально-экономических процессах. Повышение результативности бюджетного воздействия во многом зависит от степени постижения сути этой системы, знания факторов, определяющих ее развитие, теоретической обоснованности необходимых изменений. Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд конкретных задач:


1. рассмотреть экономическую сущность и роль государственного бюджета;


2. рассмотреть роль государственного бюджета как финансовой базы социально-экономического развития общества


3. охарактеризовать государственный бюджет на 2008 – 2010 года;


4. рассмотреть проблемы и пути его снижения государственного долга в России.

Сущность бюджетного дефицита и причины его возникновения

22 Сентября 2011, реферат

Бюджетный дефицит - превышение расходов бюджета над его доходами - это финансовое явление, с которым в те или иные периоды своей истории неизбежно сталкивались все государства мира. Полностью сбалансированный государственный бюджет, то есть бюджет без сальдо, возможен только теоретически.

Сущность государственного буджета

13 Октября 2011, реферат

Финансовые отношения, складывающиеся у государства с предприятиями, организациями, учреждениями и населением, называются бюджетными. Специфика этих отношений как части финансовых состоит в том, что они, во-первых, возникают в распределительном процессе, непременным участником которого является государство (в лице соответствующих органов власти) , и, во-вторых, связаны с формированием и использованием централизованного фонда денежных средств, предназначенного для удовлетворения общегосударственных потребностей.

Сущность електронних грошей

01 Апреля 2013, реферат

В Інтернеті є вже майже все, що може знадобитися для людини. Товари, послуги, спілкування, можливість самовираження, ігри та т.д.Конечно, за деякі послуги треба платити і чим швидше і простіше система платежів, тим краще. Потреба в подібній платіжній системі почали відчувати і продавці, і покупці. І тому були придумані електронні гроші. Завдання будь-яких видів електронних грошей - створення універсальної платіжної середовища, що об'єднує покупців і продавців товарів і послуг. Мета електронних грошей - підвищення економічної ефективності Інтернету як галузі в цілому.

Сущность и принципы построения бюджетной системы Российской Федерации

10 Февраля 2012, контрольная работа

Одним из важнейших институтов государства является бюджетная система. На протяжении тысячелетий существования государств финансовые ресурсы, мобилизуемые в бюджетную систему, обеспечивают государственным и территориальным органам власти выполнение возложенных на них функций. Бюджетная система позволяет осуществлять регулирование экономических и социальных процессов в интересах членов общества.

Сущность и природа современных денег

13 Января 2011, курсовая работа

Сутью термина «политическая экономия», в марксистской интерпретации, является изучение общественных отношений, формирующихся в процессе воспроизводства, и здесь имеются в виду прежде всего классовые отношения. Вся экономическая и политическая история XX в. показывает, что классовый подход в экономической теории грешит односторонностью, а попытка построения общества на его методологической базе заводит в исторический тупик. Абсолютный приоритет в общественном развитии могут и должны получить общечеловеческие ценности.

Сущность и роль территориальных финансов в экономическом и социальном развитии муниципальных образований

11 Октября 2011, контрольная работа

Цель контрольной работы – самостоятельное изучение раздела «Территориальные финансы» для наиболее полного усвоения теоретического и нормативного материала.

Сущность и содержание бюджетного процесса

28 Марта 2011, реферат

Бюджетный процесс – регламентируемая законодательством Российской Федерации деятельность органов государственной власти, органов местного самоуправления и иных участников бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности.

Сущность и структура бюджета РФ

15 Сентября 2011, курсовая работа

Данная курсовая работа посвящена рассмотрению федерального бюджета, анализу его статей дохода и расхода,- как в общем плане, так и с современной точки зрения.

Сущность и формирование бюджета семьи

16 Февраля 2012, курсовая работа

Целью работы является рассмотрение сущности и формирования бюджета семьи.
Основные задачи работы:
1. Определить понятие и структуру семейного бюджета.
2. Определить понятие и структуру доходов семьи, источники их формирования, направленность социальной политики государства.

Сущность и функции бюджета

25 Февраля 2012, реферат

Бюджет это система отношений, которая опосредствует процесс образования и использования централизованного фонда денежных средств государства. Именно это свидетельствует о том, что бюджет является экономической категорией, которая выражает две стороны финансовых отношений - государство с одной стороны и юридические и физические лица с другой.

Сущность науки банковского права и его функции

20 Февраля 2012, реферат

Банковское право - это новая отрасль в системе права. Банковское право регулирует общественные отношения, которые затрагивают жизненно важные интересы людей. Без всякого преувеличения можно сказать: от того, насколько правильно организованы банковская система и банковская деятельность, зависят все или почти все экономические успехи и неудачи в развитии общества.

Сущность федерального бюджета

22 Марта 2012, доклад

Бюджет — экономическая категория, т. е. устойчивая общественная связь. По аналогии с финансами федеральный бюджет можно определить как общественные отношения по поводу формирования и использования централизованной федеральной властью фонда денежных средств.

Сущность финансового контроля и его развитие в рыночных условиях

24 Октября 2011, реферат

Финансовый контроль — контроль законодательных и исполнительных органов власти всех уровней, а также специально созданных учреждений за финансовой деятельностью всех экономических субъектов (государства, предприятий, учреждений, организаций) с применением особых методов.

Сущность, структура бюджетной системы РФ

16 Февраля 2012, контрольная работа

Вообще бюджет – это центральный институт финансового права, так как именно в форме бюджетов различных уровней происходит аккумуляция, распределение и использование основной массы государственных муниципальных денежных средств.

Сущность, цели и задачи государственного финансового контроля

16 Января 2012, курсовая работа

Целью работы является изучение понятия государственный финансовый контроль и рассмотрение основных его видов.
В соответствии с поставленной целью, при написании работы решаются следующие задачи:
рассмотреть понятия государственный финансовый контроль;
выделить его цели и задачи;
рассмотреть классификацию видов ГФК и дать им краткую характеристику.

Сұраныс және Ұсыныс икемділігі

27 Февраля 2013, реферат

Нарықтық сұраныс – барлық тұтынушылардың кезкелген бағамен сатып алатын тауарларының жалпы көлемі.
Нарықтық сұранысқа әсер ететін негізгі фактор – тұтынушылардың саны. Нарықтық сұраныс жеке сұранысқа әсер ететін факторларға байланысты өзгереді. Нарықтық сұранысқа халықтың саны, оның демографиялық құрылымы, отбасындағы адамдардың саны мен шетелдік туристер әсер етеді.

Таможенные пошлины в доходах федерального бюджета

30 Октября 2011, курсовая работа

Целью курсовой работы является выявить значение таможенных пошлин в доходах федерального бюджета.
Достижение поставленной цели осуществляется через решение следующих задач:
изучение понятия и видов таможенных пошлин;
изучение таможенного тарифа;
анализ таможенных пошлин федерального уровня;
исследование роли таможенных пошлин в доходах федерального бюджета;

Тенге улттык валюта

23 Февраля 2013, доклад

Кез келген мемлекеттің тарихына оның бір-ақ рет енгізілетін өз валютасының тарихы да кіреді. Басқа көптеген елдердің ұлттық валютасының тарихы сан ғасырлар бойы қалыптасқан. Ал теңгенің – Қазақстан Республикасы ұлттық валютасының тарихы Президенттің 1993 жылғы 15 қарашадағы жарлығынан басталды. Бұл меншікті ұлттық валютаға көшу Қазақстан өз дербес ақша-кредит саясатын жүргізу мүмкіндігіне ие болды. Осы күн тарихи датаға айналды, бұл күнді Қазақстан Республикасының ұлттық валютасы Күні ретінде атап өтеді. Ұлттық валюта – теңге Қазақстан Республикасының бүкіл аумағында барлық төлем түрлері бойынша, сондай-ақ ешбір шектеусіз банктік шоттарға есептеу үшін және аудару үшін қабылдауға міндетті заңды құралы болып табылады.

Тенденции развития банковских операций

04 Ноября 2011, курсовая работа

Цель данной работы заключается в том что бы:
Рассмотреть и узнать что же такое банковские операции, какие существуют виды банковских операций.
Рассмотреть классификацию банковских операций, пассивные и активные банковские операции.
Тенденции их развития в банковской среде, инновации, введенные на рынке банковских операций. А так же проблемы автоматизации и направления развития банковских операций.

Теоретические аспекты налогообложения прибыли

08 Апреля 2012, реферат

Одним из основных источников финансирования всех направлений деятельности государства и экономическим инструментом реализации государственных приоритетов являются налоги. Они выполняют две основные функции: фискальную и регулирующую, - которые взаимосвязаны и взаимозависимы, причем ни одна из них не должна развиваться в ущерб другой. Налог как экономическая категория представляет собой обязательный платеж, взимаемый государством с физических и юридических лиц.

Теоретические основы формирования и использования собственного капитала организации

31 Октября 2011, доклад

Собственный капитал характеризует общую стоимость средств предприятия, принадлежащих ему на праве собственности и используемых им для формирования определенной части активов. Эта часть актива, сформированная за счет инвестированного в них собственного капитала, представляет собой чистые активы предприятия. Собственный капитал включает в себя различные по своему экономическому содержанию, принципам формирования и использования источники финансовых ресурсов: уставный, добавочный, резервный капитал.

Теоретические основы формирования и реализации бюджетной политики

06 Марта 2013, дипломная работа

С усложнением экономических отношений, в общественной жизни все большую роль начинает играть государственное регулирование, осуществляемое в рамках избранной властью экономической политики. Одним из наиболее важных механизмов, позволяющих государству осуществлять экономическое и социальное регулирование, является финансовый механизм – финансовая система общества, главным звеном которой является государственный бюджет.

Теоретичні та організаційні основи побудови бюджетної системи України

05 Декабря 2011, лекция

Бюджетна система України пройшла тривалий період розвитку, протягом якого в її організації та функціонуванні відбувались зміни відповідно до діючого суспільно-економічного ладу та державного устрою. Під час втрати державності Україна не мала можливості формування національної бюджетної системи, що гальмувало розвиток бюджетних відносин на рівні окремих територій та держави в цілому.