Рефераты по криминологии

The Issue of Public Wrongs

17 Марта 2013, статья

At earliest English law, because of a lack of legislative law and because of a lack of a place and process to turn to, people were left to blood feuds for resolution of conflict. You hurt me, I killed you. Then your uncle killed me, so my dad killed your dad, etc. В раннем английском праве, из-за отсутствия законодательства, отсутствия места и процедуры обращения, люди остались на кровной месте для разрешения конфликта. Ты сделал мне больно, я убил тебя. Тогда твой дядя убил меня, так что мой папа убил твоего отца, и т.д.
The community got tired of this. The local baron was worried about the drain on his fighting force. And local religious leaders had a hard time putting a feud into theologically permissive behavior.

"Портрет" насильника

16 Октября 2011, доклад

Проведенные исследования среди лиц, осужденных за сексуальное насилие продемонстрировали, что попытки охарактеризовать социально-психологический «портрет» насильника носят скорее характер традиционно устоявшегося мнения — «хулиган», «безотцовщина», психопатическая личность, делинквентность поведения — в зависимости от научного уровня публикации. Исследование дало возможность получить информацию о социально-психологическом портрете несовершеннолетнего сексуального «насильника», а именно проследить влияние родительской семьи, индивидуальный путь психосексуального развития.

Ідентифікаційні дослідження знарядь травми

09 Декабря 2011, реферат

Методологічною основою ідентифікації як форми пізнавальної діяльності є закони формальної логіки (переважно закон тотожності) і категорії матеріалістичної діалектики. Учення про діалектичну тотожність виходить із визнання індивідуальності об'єктів матеріального світу. І сама людина, і все, що її оточує, є індивідуальним. Індивідуальність об'єкта полягає в тому, що, з одного боку, він дорівнює сам собі, а з іншого — відрізняється від усіх інших. Суть закону тотожності полягає в тому, що будь-яка думка про предмет тотожна собі, хоч би скільки разів вона повторювалася. Отже, суть ідентифікації полягає у встановленні одного й того самого в різних об'єктах або одного об'єкта в різних станах. Таким чином, закон тотожності відображає структуру розгляду будь-чого: свідчення існування будь-якого факту, події, явища; встановлення різних станів об'єкта: на цей час, у минулому та майбутньому; визначення моментів часу.

Історія кримінологичної науки в класичний період

27 Февраля 2012, контрольная работа

Кримінологія - наука про злочинність, фактичний зміст науки кримінологї - це досить складне та багато аспектне явище. У даний час переважаючим є погляд на кримінологію як на загальнотеоретичну науку про злочинність, з висновками якої повинні рахуватись перш за все спеціалісти в галузі інших наук так званого кримінального циклу (кримінально-виконавчого права, криміналістики, судової статистики і т.п.).

Історичні форми кримінального процесу

18 Января 2013, курсовая работа

Витоки, кримінального законодавства України сягають сивої давнини — часів Київської Русі, приблизно 1016— 1054 р., коли князем київським Ярославом Мудрим була створена "Руська Правда". Вона стала першим кодифі кованим актом що містив перші кримінально - правові норми щодо захисту вільної особи та її «Руська Правда» відома у трьох списках: Коротка, Розширена і Скорочена редакції. Розширена редакція "Руської Правди» подальшим її удосконаленням наступними князями.

Адам мен адамзаттың денсаулығына қарсы қылмыстар

25 Января 2012, курсовая работа

Әрбір жеке адамның денсаулығы – ол адам өміріндегі айтарлықтай орын алатын фактор болып табылады. Себебі адам денсаулығы - оның негізгі байлығы. Осыған байланысты адам денсаулығын қорғау мәселесі – жалпы мемлекеттің, қоғамның, әрбір азаматтың негізгі борышы. Сонымен әрбір қоғам мүшесі денсаулықты сақтау шараларын жүргізу туралы мәселелерге баса назар аударып, халықтың денсаулық сақтау мәселесінің шешілуіне белгілі бір шаралар қолданып, қоғам үшін біршама септігін тигізуі керек./2.5., 32 бет./ Қазір

Адамды саудаға салу

12 Февраля 2013, реферат

Адамды саудаға салу — қазіргі қоғамның ең бір залалды құбылыстарының бірі, бұл мәселе әлемдік құқық қорғаушылармен 1903 ж. көтеріле басталған.Бұл мәселенің етек алуы Ұлыбританиядан Еуропа континеталдық мемлекеттеріне жезөкшелік мақсатымен әйелдерді сатудан бастама алады.Осылайша «ақ құлдық» термині пайда болды,алайда, уақыт өте келе, бұл термин жалпылама «адамды саудаға салу» терминімен ұштасып кеткен. Басқа мемлекеттерге «хат жазысу бойынша жұп табу», үй қызметшісі, даяшылар және фотомодельдер, т.с.с. ретінде әйелдерді тасымалдау оларды секс-бизнеке енгізудің ең бір кең таралған нысаны болып қалыптасты.

Адвокат

26 Февраля 2013, реферат

В новом Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации значительно расширены права защиты в доказательном процессе. Защитнику предоставлено право опрашивать частных лиц, запрашивать справки, характеристики и иные документы из различных организаций, учреждений, предприятий, необходимые для правовой помощи. К участию в деле в качестве защитника допускаются адвокаты, а по решению суда в качестве защитников также могут быть допущены близкие родственники, законные представители обвиняемого и другие лица. Включено положение о предоставлении подозреваемому права име

Адвокатская деятельность

09 Ноября 2011, реферат

Выдача преступников (экстрадиция) - это акт правовой помощи, осуществляемый в соответствии с положениями специальных договоров и норм уголовного и уголовно-процессуального законодательства, заключающийся в передаче преступника другому государству для суда над ним или приведения в исполнении вынесенного приговора Абубакиров Ф.М. Актуальные проблемы применения общей части уголовного права

Административная реформа в субъектах Российской Федерации

09 Мая 2012, курсовая работа

Административная реформа уже прошла несколько этапов, в течение которых осуществлялся поиск эффективных моделей управления, пригодных для конкретных российских условий с учетом особенностей отечественной управленческой культуры, внедрялись новые модели организации и функционирования государственного аппарата на федеральном уровне.

Администротивное наказание и его виды

21 Марта 2012, реферат

Управление обществом, обеспечение общественной дисциплины и правопорядка осуществляется с помощь активных способов целенаправленного воздействия на сознание и поведение людей, в качестве этих способов выступают и административные наказания. Известно, что административные наказания оказывают значительное влияние на состояние правопорядка в стране, способствуют предупреждению преступлений.

Азамат құқығы

03 Ноября 2011, реферат

Азаматтар мен заңды тұлғалар өздерінің азаматтақ құқықтарына өз еркімен және өз мүддесін көздей отырып ие болады және жүзеге асырады. Олар шарт негізінде өздерінің құқықтары мен міндеттерін анықтауда және шарттың заңдарға қайшы келмейтін кез келген жағдайларын белгілеуде ерікті.

Актуальные проблемы Криминологии в сфере регулирования экологической преступности

29 Марта 2013, научная работа

На данном этапе существования нашего современного общества одну из проблем в мире преступности занимает экологическая преступность. Ведь экология это фактор, который дает возможность жить любому человеку.
Экологическая преступность – это общественно опасное, сопряженное с экологическим риском и/или влекущее вред окружающей среде и представляющее угрозу экологической безопасности общества, относительно массовое и устойчивое, социально-правовое и психологически обусловленное явление, подрывающее биологические основы жизни всего живого на Земле.

Анализ латентной преступности в городе Москве

16 Января 2012, реферат

Латентная преступность, как и преступность в целом, оказывает негативное воздействие на экономику страны, сдерживает развитие внешнеэкономических связей, динамику совместной хозяйственной деятельности, поступление иностранных инвестиций. Эксперты единодушны в признании того, что тенденция на криминализацию российской экономики вполне очевидна.

Антропологические концепции причин преступности

28 Января 2013, контрольная работа

В ХХ веке криминология доказала свою научную состоятельность и необходимость как науки. Не будет лишним заметить, что свое развитие криминология начала задолго до своего признания. Борьба с преступностью была бы немыслима без криминологических знаний. Хотя многие утверждают, что криминология имеет сугубо теоретический характер, на мой взгляд, это не совсем верно, т.к. криминология имеет очень важное практическое значение.

Антропология

27 Ноября 2011, реферат

Говоря о разграничительном признаке преступного, нельзя обойти молчанием уголовную антропологию (l'antropologia criminale, l'antropologic crimiuelle). Этим именем называется учение о преступном человеке (l'uomo delinquente). Отцом этой доктрины является известный итальянский профессор Цезарь Ломброзо. Он впервые выступает с нею в начале семидесятых годов*(145) и поддерживает ее с некоторыми изменениями до сих пор.

Бандитизм

21 Сентября 2011, курсовая работа

Актуальність теми, моєї курсової роботи полягає у тому, що кримінально-правове регламентування відповідальності за такий вид злочину, як бандитизм та кримінологічний зміст його розуміння були, і деякою мірою залишаються й на тепер, недостатньо чіткими й прозорими для одноманітного тлумачення та практичного застосування правоохоронними органами. Особливу суспільну небезпеку становлять злочини, які здійснюються організованими, стійкими, озброєними групами - бандами: вбивства, в тому числі за наймом, захоплення заручників, викрадення людей, вимагання, розбійні напади.

Басқыншылық соғыс және жаңа үлгідегі Таяу Шығыс

23 Октября 2011, сочинение

11 қыркүйек оқиғасы және әл-Қайде мен терроризм тақырыптары Америкаға Үлкен Таяу Шығыс жоспарын іске асыру үшін жақсы мұрсат туғызды. Ақ Үй басшылары алғашында бұл жоспарды іске асыру үшін халықаралық ортаны өз мақсаттарына жету үшін әзірлеуі керек еді.
- Терроризммен әлемдік күресу үшін Америка негізі болатын әлемдік жиын құру;

Безработица как фактор преступности

20 Апреля 2013, курсовая работа

Цель данной курсовой работы – рассмотреть и проанализировать взаимосвязь между преступностью и безработицей.
Исходя из цели курсовой работы, можно сформулировать следующие задачи:
1. Рассмотреть сущность безработицы.
2. Проанализировать влияние безработицы на уровень региональной преступности (на примере Донецкой области).
3. Рассмотреть какие меры нужно принять для профилактики преступлений в Украине.

Борьба с незаконным оборотом наркотиков

05 Ноября 2012, курсовая работа

Целью моей курсовой работы является детальное изучение такого состава преступления, как незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, исследование особенностей назначения наказания за данное преступление, а также изучение государственного контроля оборота этих средств и веществ в Республике Беларусь.

Борьба с преступностью

26 Сентября 2011, контрольная работа

Проблема борьбы с преступностью является на сегодняшний день очень актуальной. За прошедшие годы уровень преступности в нашей стране заметно вырос. По данным Организации объединённых нации во всём мировом сообществе масштабы преступности возрастают, она становится всё более изощрённой. Профессор В.В.Лунеев в своём исследовании также отмечает: «Прогноз преступности в мире, его отдельных регионах и странах к началу третьего тысячелетия неблагоприятен. Общая результирующая преступности в мире продолжает идти вверх. Средний прирост её может находится в пределах 2-5% и более в год».

Віктимна поведінка і її види. Класифікація потерпілих від злочинів

01 Ноября 2011, доклад

Роль жертви у кримінологічному механізмі злочину може бути найрізноманітнішою — від нейтральної до максимально провокуючої злочинця на вчинення злочину. Особливе віктимологічне значення має провокуюча поведінка жертви внаслідок її високого віктимного потенціалу. Дуже часто така поведінка є приводом і джерелом конфлікту.
Жертві може бути завдано шкоди і в результаті її необачливих дій, неправильної оцінки ситуації, а через це й неправильної поведінки. До ситуацій, коли в результаті поведінки жертви створюється об'єктивна можливість вчинення злочину, належать також відсутність необхідної реакції на злочинні чи інші негативні дії, не вчинення опору діям злочинця.

Віктимологічне чинник вчинення згвалтування

05 Декабря 2011, доклад

Жертва є обов’язковою учасницею КЖС вчинення досліджуваного злочину. До того ж, їй притаманні багато таких рис, які треба окремо висвітлити, аби розкрити їх вплив на виникнення та розвиток КЖС. За словами О. Ю. Юрченко, багатьох насильницьких злочинів проти життя і здоровя особи можна було б уникнути, якби жертва виявляла елементарну обережність, завбачливість, передбачення можливих негативних наслідків своєї поведінки, вміння погасити конфлікти, що виник. Особливо це стосується зґвалтування, бо КЖС його вчинення обов’язково має включати жертву, її поведінку, погляди, цінності і ставлення до скоєного. Для детального розгляду питань, стосовно безпосередньо віктимологічної ситуації вчинення зґвалтування, важливим є розгляд низки базових понять, пов’язаних з нею.

Вавилов Николай Иванович

21 Октября 2011, контрольная работа

Вавилов Николай Иванович [13(25). 11.1887, Москва, — 26.1.1943, Саратов], советский генетик, растениевод, географ, создатель современных научных основ селекции, учения о мировых центрах происхождения культурных растений, их географическом распространении; один из первых организаторов и руководителей биологической и с.-х. науки в СССР, общественный деятель.

Види запобіжних заходів: порядок застосування

13 Марта 2012, реферат

Заходи процесуального примусу у системі кримінально-процесуальних гарантій, та їх вплив на забезпечення прав людини сьогодні є одними із найбільш актуальних напрямів наукового пошуку у кримінально-процесуальному праві та правозастосовчій практиці.

Виктимология

16 Августа 2011, контрольная работа

Виктимология в буквальном смысле означает “учение о жертве” (от лат. viktima - жертва и греч. Logos - учение). Эта наука возникла как реализация идеи изучения жертв преступлений и изначально развивалась как направление в криминологии. Однако со временем представления о ней претерпели изменения, определились различные позиции относительно предмета виктимологии и ее научного статуса

Виктимология

25 Октября 2011, реферат

В даній статті розглянуто питання кримінальної віктимології як підгалузі кримінології і її вплив на удосконалення методів розслідування, слідчої тактики та на весь процес розумової діяльності слідчого, а також про необхідність розвитку кримінальної віктимології у вигляді окремої дисципліни.

Виктимология как наука

21 Ноября 2012, реферат

Цель исследования - исследовать основные вопросы виктимологии.
В соответствии с целью поставлены и решаются следующие задачи:
Рассмотреть вопросы развития и задач криминальной виктимологии;
Изучить вопросы классификации потерпевших;
Проанализировать вопросы виктимологической профилактики;
Исследовать виды и структура виктимности.

Виктимология как научное направление

08 Марта 2012, реферат

Виктимология в буквальном смысле означает «учение о жертве» (от лат. mktima
— жертва и греч. logos
— учение). Эта наука возникла как реализация идеи изучения жертв преступлений и изначально развива¬лись как направление в криминологии. Однако со временем представ¬ления о ней претерпели изменения, определились различные позиции относительно предмета виктимологии и ее научного статуса.

Вина: понятие и формы

20 Марта 2011, реферат

В любом обществе правонарушение – это социальный и юридический антипод правомерного поведения. Существует множество различных определений правонарушения. В обобщенном виде они сводятся к тому, что правонарушение представляет собой виновное, противоправное, наносящее вред обществу деяние праводееспособного лица или лиц, влекущее за собой юридическую ответственность. В самом общем плане можно сказать, что основанием юридической ответственности является правонарушение. Здесь действует принцип: без правонарушения нет юридической ответственности.