Рефераты по криминологии

Злочини прот волі особи

06 Апреля 2012, реферат

Подальший розвиток демократизації суспільства, зміцнення правової основи держави і суспільного життя, передбачає всеохоплюючу охорону політичних, майнових, та інших особистих прав і свобод людини. Така охорона повинна здійснюватися на основі законності та правопорядку.
Конституція України закріплює основні права, свободи і обов’язки громадян, встановлює ефективну систему гарантій їх здійснення. Норми Основного Закону, забезпечують недоторканість особи, її житла, таємницю особистого життя, її листування, телефонних розмов і т. п.

Злочини проти громадського порядку

31 Марта 2013, реферат

Подальший розвиток демократизації суспільства, зміцнення правової основи держави і суспільного життя, передбачає всеохоплюючу охорону політичних, майнових, та інших особистих прав і свобод людини. Така охорона повинна здійснюватися на основі законності та правопорядку.

Злочиннiсть у мiсцях позбавлення волii та ii попередження

08 Октября 2011, реферат

Злочинність у місцях позбавлення волі іноді йменується як "карна" злочинність, тобто така, яка має місце під час відбуття покарань, або як "пенітенціарна", що охоплює злочини, що вчинюються у пенітенціарних установах - місцях позбавлення волі. Цей різновид злочинності характеризується такими ознаками, як специфічне місце вчинення злочину (виправно-трудова установа, слідчий ізолятор тимчасового утримання), своєрідний суб'єкт злочину (тільки особа, позбавлена волі), його спрямованість проти інших засуджених або проти осіб адміністративного персоналу установи. Крім цього, слід пам'ятати, що вона є складовою частиною рецидивної злочинності.

Злочинність в Україні

15 Февраля 2012, реферат

Сучасний стан злочинності в Україні і тенденції її' розвитку
Для злочинності в Україні протягом 1972-1999 pp. характерні п'ять
основних періодів:
Перший (1972-1977) – час відносної стабілізації, протягом якого число
зареєстрованих злочинів становило в середньому 140 тис. щороку, а
середньорічний темп приросту дорівнював +1,7 %.

История криминологии и ее современное состояние

15 Марта 2012, реферат

Термин «криминология» впервые появился на страницах печати в конце ХIХ в., и сначала под ним понимали проблемы этиологии (т. е. исследования причин) преступности. Примерно в то же время специалистами-правоведами был сформулирован ряд представлений о сущности и предмете криминологии, которые явились основой для создания классических криминологических школ, существующих и в настоящее время. В общем виде их можно свести к пяти основным направлениям.

История развития криминологии. Криминологические теории и направления.

02 Марта 2013, контрольная работа

Криминология – это учение о преступлении, если иметь в виду буквальный перевод слова. Криминология изучает не только закономерности отдельных преступлений, индивидуального преступного поведения, но и преступности как массового преступного поведения.
Криминология, как и любая наука, изучает закономерности, ее специфический предмет – это закономерности преступности во всех ее проявлениях; детерминации и причинности преступности; подверженности преступности различным воздействиям.

История развития криминологии в зарубежных странах

06 Января 2012, реферат

Противостояние общества и преступности насчитывает не одно тысячелетие. За этот достаточно длительный период у человечества в борьбе с социальным злом были и успехи и неудачи. В отдельные исторические периоды в некоторых регионах удавалось снизить уровень нарушений социальных норм до такого минимума, что люди переставали воспринимать правонарушения как необходимую закономерность: свободно перемещались по стране без страха подвергнуться нападению, не пользовались дверными замками, честное слово было более надежной гарантией, чем судебная репрессия. Обществу известны феномены свободы от преступности — в отдельных странах возникали такие зоны (в основном это религиозные центры), этнографами описаны древние социумы, культура которых исключала преступность. Однако полностью избавиться от криминала не удалось ни одному государству, ни одной общественной системе. Более того, успех в противодействии преступности иногда казался настолько труднодостижимым, что криминальный феномен начинали рассматривать как неизбежного спутника социального развития: чем дальше шло общество по пути так называемого прогресса, тем глубже погружалось оно в пучину социальных катаклизмов, экологических катастроф и тем пышнее расцветала на этой благодатной почве преступность.

Класифікація детермінантів злочинності в кримінології

05 Мая 2012, курсовая работа

Метою є виявлення криміногенних детермінантів на сучасному етапі розвитку суспільства, їх вплив на формування негативної поведінки серед людей, та пропозиції щодо покращення криміногенної ситуації в країні.
Відповідно до окресленої мети, постали такі основні завдання:
дослідити існуючі дефініції поняття причини та умови злочинності, детермінація злочинності, їх класифікація;
виділити критерії, за якими класифікуються причини злочинності в кримінології;
розглянути і проаналізувати концепції та теорії причин злочинності в Україні та Росії;

Классификация и типология жертв преступлений

14 Декабря 2011, доклад

В собственно криминологическом плане о виктимологии всегда можно было говорить как о науке, изучающей личность жертвы преступления, характер и содержание ее поведения, нравственно-психологический облик потерпевшего, роль жертвы в механизме преступного поведения. Криминальная виктимология исследует в комплексе личность и поведение потерпевших от преступных посягательств; их роль в генезисе преступления; криминологически значимые отношения и связи между жертвой и преступником; пути и способы возмещения или сглаживания вреда, нанесенного потерпевшему в результате преступного посягательства.

Классификация и типология личности преступника

10 Апреля 2012, курсовая работа

Изучение личности преступника является, пожалуй, наиболее важной темой, как в криминологии, так и в юридической психологии. При её изуче-нии используется общественно-исторический подход, в соответствии с кото-рым личность есть «совокупность общественных отношений». В ХХ веке изучение личности преступника получило новый толчок, да и оно, можно сказать, не прекращается и по сей день. Хотя в нем все больше начинает учи-тываться социальный фактор.
На мой взгляд, понятие «личность» скорее философское понятие, чем материальное, но как учит нас философия, что истина одна, но каждый видит ее по-своему. Так же, я думаю, дело обстоит и с понятием «личность» - каж-дый видит ее по-своему. Я соглашусь с положением о том, что человеку как личности свойственно сознание и самосознание.

Классическая школа Чезарре Беккариа

21 Октября 2011, реферат

Проблемами преступного поведения человека ученые мыслители начали интересоваться еще в глубокой древности. Пояснения преступного поведения можно встретить в сочинениях Аристотеля, Платона, Марка Аврелия и др. В Античные века и в Средневековье учеными преступные деяния оценивались, прежде всего, как нарушение религиозных заповедей и зачастую объяснялись одержимостью человека дьяволом или с точки зрения классового подхода в оценке поступков людей

Количественые и качественные признаки преступности

20 Марта 2012, контрольная работа

Преступность – это социальное уголовно-правовое исторически изменчивое явление, представляющее собой совокупность преступлений, совершенных в определенное время на определенной территории.
Преступность – не механическое множество входящих в нее конкретных преступлений, а явление, которое как подсистема входит в систему соответствующего общества и мирового сообщества в целом.

Контрольная работа по : «Криминология»

01 Апреля 2013, контрольная работа

Корыстная преступность — наиболее распространенный криминальный феномен в мире. Нередко ее доля в странах с развитой экономикой превышает 90%, а в развивающихся — 60% общего объема всей зарегистрированной преступности. По-видимому, та же пропорция сохраняется и в случае, когда речь идет о преступности в широком значении данного понятия, охватывающем и латентную ее часть.

Контрольная работа по "Криминологии"

07 Января 2012, контрольная работа

«Преступность – это социально-правовое исторически изменчивое негативное массовое явление, слагающееся из всей совокупности совершаемых в тот или иной период в государстве (регионе, мире) преступлений, имеющих количественные (состояние, динамика) и качественные (структура и характер преступности) показатели».1 Преступность пронизывает различные сферы общества, разные общественные отношения. С этой точки зрения она – социальное явление.
Социальное происхождение преступности проявляется в том, что она возникает из конкретных деяний людей направленных

Контрольная работа по "Истории государства и права зарубежных стран"

02 Декабря 2011, контрольная работа

После гражданского кодекса наиболее значительным является уголовный. Он был создан на основе прогрес-сивных идей (наказов), сформулированных в Декларации прав человека и граж¬данина 1789г. Наказы депутатам Генеральных штатов 1789 года изоби¬ловали требованиями коренных реформ уголовного права. Изби¬ратели хотели, чтобы пестрая смесь римского и обычного права, ордонансов и судебных решений была заменена кодексом уголов¬ного права. Наказы настаивали на равенстве граждан перед уго¬ловным законом, на смягчении кара-тельных мер, на том, чтобы наказания не распростра-нялись — как было до того — на близких преступника, на его семью. Требовали определенности наказаний. Хотели ненаказуемости «религиозных преступлений» и, конечно, преступлений против так называемых добрых нравов.
На многих наказах лежит печать просветительной фи-лософии. Одним из пер¬вых Монтескье настаивал на том, что закон обязан карать только внешние дей¬ствия, признанные преступными, но не мысли, не намерения.
Он же восстает против убеждения, будто жестокость наказания является необ¬ходимой: тогда наилучшими должны быть признаны самые жестокие законы.

Контрольная работа по "Криминалистике"

09 Декабря 2010, контрольная работа

1.Вопрос: «Следы транспортных средств»
2.Вопрос: «Расследование хищений совершенных путем присвоения и растраты»

Контрольная работа по "Криминалистике"

24 Ноября 2011, контрольная работа

Насилием называют принудительное воздействие на кого-либо с причинением материального ущерба или телесного повреждения. Преступное насилие представляет собой незаконное применение силы и включает убийство, нападение, разбойное нападение с целью грабежа, изнасилование и другие сексуальные нападения. Убийство — это лишение жизни другого человека.

Контрольная работа по "Криминалогии"

03 Октября 2011, контрольная работа

О личности преступника можно говорить лишь применительно к субъекту преступления, т.е. к лицу, уже совершившему преступление. До совершения преступления, приготовления к тяжкому и особо тяжкому преступлению и покушения на преступление антисоциальные свойства личности, проявляющиеся в нарушении законов, могут характеризоваться как предпреступно-правонарушительные. Это личность субъекта административного, дисциплинарного и тому подобного правонарушителя, а не преступника.

Контрольная работа по "Криминологии"

02 Января 2011, контрольная работа

Криминология (лат. сrimen — преступление, греч. logos — учение) в буквальном переводе — наука о преступлении. Однако с самого зарождения она интересовалась преимущественно преступностью как сложным социальным явлением. Возникновение и развитие криминологии связывают обычно с тремя именами и датами: в 1761 г. вышла книга Ч. Беккариа «О преступлениях и наказаниях», в которой содержались многие взгляды и положения относительно природы преступности и социального контроля над ней, хотя само слово «криминология» тогда еще не употреблялось. Этот термин был введен в научный оборот антропологом Топинаром в 1879 г. А уже в 1885 г. вышла книга Р. Гарофало под названием «Криминология».

Контрольная работа по "Криминологии"

20 Сентября 2011, контрольная работа

Специфическими признаками латентной преступности являются невыявленность (неустановленность) и неучтенность совокупности преступлений органами, осуществляющими преследование и привлечение виновных лиц к ответственности, ведущими их регистрацию и учет, а также нераскрытие (неполнота раскрытия) деяний следственными органами.

Контрольная работа по "Криминологии"

13 Октября 2011, контрольная работа

Преступность как абстракция – результат выявления и обобщения специфических свойств, качеств конкретных преступлений. Ее содержание должно образовывать то общее, что характерно для всех преступленных деяний. Этим общим является поведение отдельных членов общества, посягающих на господствующие общественные отношения, охраняемые нормами уголовного законодательства. Включение в содержание преступности только такого поведения людей, которое нарушает господствующие общественные отношения, закрепленные в уголовном законе, выявляет ее социальную природу.

Контрольная работа по "Криминологии"

04 Ноября 2011, контрольная работа

Уголовная статистика свидетельствует об устойчивом значительном различии криминальной активности мужчин и женщин. Чем это можно объяснить?

Контрольная работа по "Криминологии"

07 Января 2012, контрольная работа

Личность преступника: понятие, свойства. Общественная опасность как свойство личности преступника. Характер и степень общественной опасности.

Контрольная работа по "Криминологии"

03 Ноября 2012, контрольная работа

Работа содержит ответы на поставленные вопросы

Контрольная работа по "Криминологии"

23 Ноября 2012, контрольная работа

Работа содержит теоретический вопрос: Понятие, задачи и принципы предупреждения преступности, а также решение задачи

Контрольная работа по "Криминологии"

29 Ноября 2012, тест

Задача № 1
Кто входит в состав суда первой инстанции?
Задача № 2
Каково содержание принципа национального языка судопроизводства?
Задача № 3
Какими процессуальными правами обладает начальник следственного отдела?
Задача № 4
Надзорное производство возбуждается: ...

Контрольная работа по "Криминологии"

03 Декабря 2012, контрольная работа

1. Поняття злочинності та її види. Основні показники злочинності.
2. Рецидивна злочинність:
- поняття і кримінологічна характеристика рецидивної злочинності;
- рецидив злочинів, його структура та різновиди;
- причини та умови рецидивної злочинності;
- боротьба з рецидивною злочинність.
3. Охарактеризуйте з кримінологічної точки зору Закон України “Про міліцію” від 20.12.1990 році.
4. Розробіть кросворд (не менше 20-ти слів) з теми: «Професійна злочинність

Контрольная работа по "Криминологии"

19 Февраля 2013, контрольная работа

Криминология - это самостоятельная междисциплинарная наука со своей историей, использующая оригинальные методы исследования и имеющая разветвленную сеть институтов и организаций во всем мире. Таким образом, можно определить криминологию сугубо с практической точки зрения, как науку о преступности и методах ее предупреждения. Но это - весьма общее понятие.

Контрольная работа по "Криминология"

06 Декабря 2011, контрольная работа

В Декларации основных принципов правосудия для жертв преступления и злоупотребления властью под термином жертвы понимаются лица, которым индивидуально или коллективно был причинен вред, включая телесные повреждения или моральный ущерб или существенное ущемление их основных прав в результате действия или бездействия, нарушающего действующие национальные уголовные законы государств-членов, включая законы, запрещающие преступное злоупотребление властью. Термин жертва в соответствующих случаях включает близких родственников или иждивенцев непосредственной жертвы, а также лиц, которым был причинен ущерб при попытке оказать помощь жертвам, находящимся в бедственном положении, или предотвратить виктимизацию. Основной аргумент противников концепции широкого понимания жертвы преступления об отсутствии использования понятия потерпевший в отношении юридических лиц или иных социальных общностей в действующем материальном и процессуальном праве ныне снят благодаря вводимым законодателями новеллам.

Контрольная работа по "Криминология"

12 Января 2012, контрольная работа

Раскройте понятие и охарактеризуйте методы криминологии.

Ответ: Криминология – общетеоретическая и прикладная наука о преступности, исследующая сущность и формы проявления преступности, причины и закономерности ее возникновения, изменения и возможности ее уменьшения, изучающая особенности личности субъектов, совершающих преступления, жертв преступлений, а также методы, формы социального воздействия на причины и условия преступности в целях ее предупреждения.