Рефераты по экономической теории

Альтернативные политэкономии

27 Марта 2013, лекция

Первая половина XIX в. ознаменовалась появлением альтернативных классической школе течений экономической мысли, предлагавших иные, чем у классиков, модели социально-экономического устройства общества.
Основателями школы экономического романтизма являются французские экономисты Жан Шарль Леонар Симонд де Сисмонди (1773-1842) и Пьер Жозеф Прудон (1809-1865). Экономический романтизм — это направление экономической мысли, выражающее интересы мелкой буржуазии.

Альтернативные теории фирмы

10 Апреля 2012, курсовая работа

Целью данной курсовой работы является выявления сущности теории фирмы, его положения в экономике и выявление альтернативной теории фирмы.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
-выявить основные теоретические подходы к определению понятия «фирма»;
- проанализировать трансакционную теорию фирмы;
- рассмотреть альтернативные теории фирмы.

Альфред Маршалл - основоположник неокласичний теорії

10 Марта 2013, реферат

Свої економічні ідеї вчений виклав у 82 працях. Основні роботи А. Маршалла – „Економіка промисловості”(1889), „Принципи політичної економії” (1890), „Учення політичної економії” (1906), „Трактат про соціологію” (1916) „Промисловість і торгівля” (1919), „Гроші, кредит і комерція” (1923). Праця „Принципи економікс”(„Принципи політичної економії”) вважається основною (складається із шісти книжок), в якості підручника замінила на багато років підручник „Основи політичної економії” Дж. Мілля. Про величезний вплив А. Маршалла в економічній науці в перші десятиліття XX століття говорить наступна оцінка: „Імовірно, можна без помилки сказати, що авторитет Маршалла протягом декількох десятиліть був, і усе ще залишається найвищим серед економістів світу, що говорять англійською мовою... Протягом багатьох років він розглядалася як глава англійських економістів” [6].

Алғашқы адамның қалай пайда болғаны туралы

26 Ноября 2011, контрольная работа

Адамның шығуы, оның дамуы мен еңбек қызметіннің тарихы жердің түпкір-түпкірінің бәрінде бір-біріне өте ұқсас және өзара тығыз байланысты. Қазақстанның территориясы –планетаның шағын бөлігі, сондықтан оның тарихы бүкіл дүние жүзілік тарихтың бір тарау ғана болып табылады.

Амортизационная политика государства

19 Марта 2012, курсовая работа

Цель данной курсовой работы – рассмотрение амортизационной политики на предприятии, а именно ее развитие и влияние на показатели эффективности и финансовые результаты деятельности предприятия.
Актуальность выбора темы связана с видением проблем амортизационной политики в современных условиях ввиду необходимости контроля методов амортизации, специальных коэффициентов к основной норме амортизации, ужесточения требований органов, регулирующих амортизационную политику на предприятиях.

Амортизационный фонд как важнейший источник формирования финансовых ресурсов. Амортизационная политика государства

05 Февраля 2013, реферат

Капитал, как фактор производства, представляет собой фонды производственного оборудования. Для того, чтобы капитал приносил прибыль в процессе производства, необходимо постоянно поддерживать его в первоначальном рентабельном состоянии, чтобы его неизбежный износ не наносил ущерба коммерческой деятельности предприятия.

Аналіз безробіття

22 Февраля 2012, реферат

Підручники та навчальні посібники з макроекономіки Панчишина С. М., Мельниковой В. І., Савченко А. Г. , „Ринок праці” , „Ринок праці та зайнятість” Петюха В.М., Програма зайнятості населення - один із механізмів державного регулювання зайнятості стаття з журналу „Україна: аспекти праці”, Концепція змішаного регулювання зайнятості населення України: журнал „Актуальні проблеми економіки” та інші професійні періодичні видання.

Аналіз валютного ринку України: особливості валютно-курсової політики

10 Апреля 2012, курсовая работа

На сьогоднішній день ми живемо в досить не простих відносинах між суспільствами. Держави, їх уряди та суб’єкти економічної діяльності постійно взаємодіють між собою. З розвитком міжнародних відносин та поширенням глобалізації, економіки держав все більше інтегруються в світову економічну систему.

Аналіз динаміки виробництва і реалізації продукції

28 Марта 2013, курсовая работа

При виборі теми враховувалось слідуюче:
– актуальність теми, виходячи із перспективи розвитку об’єкта дослідження та економіки держави в цілому;
– достатню кількість статистичних даних для розкриття змісту теми.
Метою даної роботи є аналіз реалізації продукції і прибутку від реалізації продукції, а також ознайомлення з сучасними критеріями характеристики продукції, методики аналізу динаміки цих критеріїв.
Завданням даної роботи є характеристика і аналіз обсягу і асортименту виробництва і реалізації продукції і узагальнення резервів росту обсягу реалізації продукції, аналіз прибутку і рентабельності підприємства.

Аналіз експлуатаційної роботи сортувальної станції

21 Февраля 2012, курсовая работа

Транспорт - одна з галузей народного господарства, яка існує поряд з такими галузями, як промисловість та сільське господарство. Транспорт не створює нової продукції, але продовжує виробництво в процесі переміщення.
Відсутність на самому транспорті продукції у вигляді особливої речі не означає, що з вантажем не відбувається ніякої матеріальної зміни.

Аналіз ефективності використання основних засобів підприємства

16 Января 2013, курсовая работа

Метою обраної теми роботи є вивчення і дослідження процесу формування та використання основних засобів підприємства в сучасних ринкових умовах.
Завданнями курсової роботи є:
- охарактеризувати суть основних засобів та їх соціально-економічне значення у підвищенні ефективності виробництва;
- провести аналіз використання основних засобів на ВАТ “Патент”;
- розглянути шляхи вдосконалення використання основних засобів підприємства.

Аналіз конкурентоспроможності підприємства

02 Апреля 2013, курсовая работа

Мета роботи:
- зробити аналіз конкурентоспроможності основної продукції з оцінкою ринку збуту і конкурентів;
- зробити дослідження і визначити рівень конукрентоспроможності підприємтсва в контексті з навколишнім середовищем;
- намітити шляхи поліпшення конкурентоспроможності підприємства.

Аналіз прибутку від операційної діяльності у закладах ресторанного господарства (роботу виконано за матеріалами кафе «Мрія» м.Волн

28 Февраля 2012, курсовая работа

Прибуток є основним показником оцінки фінансово-господарської діяльності підприємств громадського харчування і головним джерелом стимулювання праці, виробничо-торговельного та соціального розвитку суб'єктів господарювання, зростання їх майна та власного капіталу. Підприємства громадського харчування забезпечили успішне виконання плану і високі темпи зростання прибутку в динаміці, мають можливість своєчасно зробити відрахування в бюджет і позабюджетні фонди, поповнити власний капітал, створити необхідні спеціальні фонди, резерви.

Аналіз прибутку від операційної діяльності у закладах ресторанного господарства….» (роботу виконано за матеріалами кафе «Мрія» м.Волн

28 Февраля 2012, курсовая работа

Заклади ресторанного господарства, як галузь народного господарства представляє собою сукупність підприємств, об'єднаних за характером перероблюваної сировини і продукції, організації виробництва і форми обслуговування населення.
Основними завданнями підприємств ресторанного господарства є найбільш повне задоволення попиту населення, поліпшення якості продукції, підвищення культури обслуговування.

Аналіз прибутку від операційної діяльності у закладах ресторанного господарства

28 Февраля 2012, курсовая работа

Слід зазначити, що харчування, що становить одну з форм споживання, поряд з виробництвом, розподілом і обігом (обміном) є невід'ємною частиною суспільного виробництва. Задоволення особистих потреб населення в їжі передбачає її виробництво і організацію споживання, які виникають і розвиваються в тісному взаємозв'язку з матеріальними умовами суспільства і виступають в індивідуально або суспільно-організованій формі. У другому випадку їжа виробляється і споживається в масових розмірах на спеціальних підприємствах: в їдальнях, кафе, ресторанах і т.п.

Аналіз резервів збільшення продуктивності праці

07 Мая 2012, реферат

Основними узагальнюючими показниками які характеризують рівень продуктивності праці на підприємстві це є показники прибутку або витрат. Саме аналіз цих показників може дати повну картину продуктивності праці і ефективності діяльності підприємства.
Основна мета даної курсової роботи полягає в тому, щоб проаналізувати ефективність використання трудових ресурсів та знайти резерви збільшення продуктивності праці на підприємстві. Дослідження цих питань проводиться на конкретному підприємстві, а саме на АВКТВТ “ Рівненська кондитерська фабрика ”.

Аналіз роботи Мілтона Фрідмена «Методологія позитивної економічної науки»

04 Марта 2013, статья

Робота відомого американського економіста, Нобелівського лауреата 1976 Мілтона Фрідмена «Методологія позитивної економічної науки» у формі невеликого за обсягом есе стало однією із найбільш відомих робіт по методології економічної теорії у ХХ ст., викликало значну дискусію та зіграло значну роль у розвитку сучасної філософії економіки. Погляди Фрідмена досі багато в чому залишаються домінуючою методологічною основою неокласичної економічної науки. На думку сучасних вчених, виражена у роботі позиція в ряді відносин близька пізнього неопозітівізму.

Аналіз стану ринку праці в Україні

04 Декабря 2011, курсовая работа

Категорія «праця» і «робоча сила» не тотожні. Але в зв’язку з тим, що на ринку праці купується лише здатність людини до праці (робоча сила), робітник «авансує» її роботодавцю за умови оплати її через певний період, а розрахунок відбувається за виконану конкретну роботу певної якості (працю) поняття «ринок праці» і «ринок робочої сили» можна використовувати паралельно.

Аналіз та економічна оцінка операцій з цінними паперами

03 Октября 2011, курсовая работа

В роботі також розглянуто основні методики розрахунку та оцінки прибутковості фінансових інвестицій а також пов'язаного з їх здійсненням ризику. Також приведені основні показники аналізу ефективності функціонування, як цінних паперів власної емісії, так і придбаних цінних паперів. Наводяться приклади застосування найбільш поширених методик аналізу.

Аналіз фективності електрозбереження

08 Июня 2010, дипломная работа

В сучасній науковій літературі під енергозбереженням, зазвичай, розуміють діяльність (організаційну, наукову, практичну, інформаційну), яка спрямована на раціональне використання та економне витрачання первинної та перетвореної енергії і природних енергетичних ресурсів в національному господарстві і яка реалізується з використанням технічних, економічних та правових методів.
Саме енергія бере участь у формуванні будь-якого корисного цільового ефекту (продукту, роботи тощо). В зв’язку з цим на сучасному етапі розвитку промисловості України економія паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР) є найважливішим завданням.
Економія асоціюється з обмеженням і відмовою від споживання. Однак заходи з економії повинні тільки знижувати споживання ресурсу на формування однакового кінцевого цільового ефекту.

Анализ безработицы в Кыргызской Республике

03 Октября 2011, курсовая работа

Цели и задачи. Целью данной работы является раскрытие вопросов безработицы в Кыргызстане и в мире, при которой последовательно решались следующие задачи:

Осветить вопросы теоретических аспектов безработицы;
Охарактеризовать современное состояние безработицы в КР и в мире;
Раскрыть вопросы основных направлений повышения занятости в КР и рассмотреть перспективы решения безработица в мире в современных условиях;

Анализ влияния земельной ренты на формирование доходов бюджета

10 Ноября 2011, курсовая работа

Целью курсовой работы являются теоретическое обоснование и разработка методических рекомендаций по совершенствованию организационно-экономического механизма по образованию и распределению земельной ренты в сельскохозяйственных предприятиях агропромышленного комплекса поселения.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
определить основные процессы организационно-экономического характера происходящие в агропромышленном комплексе поселений влияющие на образование земельной ренты;
рассмотреть механизмы действия организационного и экономического характера по образованию и распределению земельной ренты;
выяснить объективные возможности совершенствования организационно-экономического механизма изъятия земельной ренты;

Анализ дебиторской задолженности

04 Декабря 2010, дипломная работа

Дебиторская задолженность является важной частью активов хозяйствующих субъектов. Причем, при современной структуре баланса любого предприятия она имеет место, как в первом, так и во втором его разделах.

Анализ деловой активности

26 Февраля 2012, курсовая работа

Значение анализа деловой активности. В ходе анализа решаются следующие задачи:
1) изучение и оценка тенденции изменения показателей деловой активности;
2) исследование влияния основных факторов, обусловивших изменение показателей деловой активности и расчет величины их конкретного влияния;
3) обобщение результатов анализа, разработка конкретных мероприятий по вовлечению в оборот выявленных резервов.

Анализ наличного денежного обращения в России

14 Мая 2012, курсовая работа

Целью данной работы является раскрыть природу денег, дать характеристику современной денежной системы, выявить возможные направления ее развития, проблемы связанные с денежной системой, а также пути их решения. Поставленная цель потребовала решения следующих задач: 1. рассмотреть исторический путь развития денег, выявление их сущности;
2.охарактеризовать денежное обращение и его виды

Анализ показателей использования оборудования по времени и мощности

27 Февраля 2012, реферат

Анализ использования оборудования по времени (экстенсивное использование ) сводится к определению изменений, происшедших в отчетном периоде по сравнению с базисным за счет уменьшения различного рода простоев и внеплановых перерывов.
Экстенсивное использование оборудования состоит в определении времени его фактической работы и сопоставлении с различными фондами времени: календарным (Тк), режимным (Тр), располагаемым по плану (Тпл).

Анализ рынка труда в России и перспективы его развития

28 Февраля 2013, курсовая работа

Целью данной курсовой работы является анализ рынка труда в России и определение перспектив его развития.
Поставленная цель потребовала решения следующих задач:
- дать определение рынка труда;
- определить виды рынков труда и признаки их сегментации;
- выявить особенности формирования общероссийского рынка труда;

Анализ банкротства и меры по улучшению

25 Ноября 2011, курсовая работа

Финансовое состояние предприятия характеризуется широким кругом показателей, отражающим наличие, размещение и использование финансовых ресурсов. В условиях массовой неплатежеспособности предприятий и практического применения ко многим из них процедуры банкротства объективная и точная оценка их финансового состояния приобретает первостепенное значение.

Анализ безработицы в Республике Беларусь и оценка ее последствий

07 Мая 2013, курсовая работа

Актуальность темы курсовой работы в том, что эта проблема нуждается в глубоком научном исследовании, всестороннем теоретическом анализе и выработке на этой основе практических рекомендаций, которые могли бы быть использованы для разработки и реализации эффективной экономической и социальной политики, направленной на обеспечение занятости трудоспособного населения страны, снижение безработицы до минимального, социально допустимого уровня. Политика занятости должна формироваться с учетом возможности трудиться разных категорий населения. Более пристальное внимание следует уделить группе риска, т.е. занятости женщин, молодежи, инвалидов, и т.д., стабильности получении ими доходов, исключению дискриминации в этих вопросах.

Анализ безработицы в России

08 Апреля 2011, курсовая работа

В данной курсовой работе я предлагаю рассмотреть причины и виды безработицы в условиях рыночной экономики. Изучить понятие безработицы, причины ее возникновения. Социально-экономические последствия. А самое главное – это методы борьбы с бичом современности. Я считаю, данная тема особенно актуальна в сложившейся экономической ситуации, когда во времена кризиса число безработных увеличилось в несколько раз по всему миру.