Рефераты по экономической теории

Іспанія РПС

14 Марта 2012, курсовая работа

Практичне значення роботи полягає в розробціметодологічних підходів, обґрунтування доцільності використання ресурсів та виробничої індустрії в усіх областях Іспанії, окремі положення дослідження можуть бути використані при написані підручників, лекційних курсів. Результати дослідження дають змогу об’єктивно оцінити поточну ситуацію країни, та показують шляхи вирішення існуючих проблемних ситуацій.

Історія економіки та економічної думки

11 Января 2012, контрольная работа

Економіка завжди була і є найважливішою сферою життєдіяльності людей. Нею охоплені усі, без винятку, сторони життя, що безпосередньо пов'язані із задоволенням фізіологічних та духовних потреб людини. Економічні процеси, що відбувалися на різних етапах завжди цікавили людей, вивчалися ними. Історія економічної думки, підпорядкована законам еволюційно-поступального розвитку та передбачає ґрунтовне знання її історії, основних етапів формування та розвитку.

Історія економіки та економічної думки

16 Января 2012, реферат

І. Проаналізуйте та прокоментуйте нижченаведені вислови Ф. Ліста з позиції

сучасної економічної науки і господарської практики:

1. «Основною визначальною складовою моєї системи я назвав би

національність».

А. Смиттің зерттеу әдістемесі. «Көрінбейтін қол» және "экономикалық адам" концепциялары

09 Октября 2012, доклад

Экономика ғылымы жайлы сөз қозғағанда Адам Смит ілімі туралы еске алмау мүмкін емес. А.Смит ХҮІІІ-ХІХ ғасырларда өмір сүрген британ экономисі, экономика ғылымының атасы.
Ол саяси экономия мектебінің көрнекті өкілі болып табылады. Бұл бағыттың негізгі ойы қоғамдағы байлық көзі физиократтар ойлағандай ауыл шаруашылығын жургізуде емес, экономиканың кез келген шаруашылығын өндіру, жүргізу арқылы пайда болады деді. Адам Смиттың айтуы бойынша қоғамдағы басты нәрсе – еңбек, яғни еңбекті салаларға бөлу, салаларды операцияға бөлу. Еңбекті бөлу өндірісті біршама ұлғайтады өйткені әр адам бәрінен бұрын нені жақсы жасай білсе соны жасайды деген.

А.Маршалл-основоположник микроэкономического анализа

28 Февраля 2012, курсовая работа

цель исследования – изучение роли А. Маршалла в экономической теории как основоположника микроэкономического анализа.
Для раскрытия цели курсовой работы были определены следующие задачи:
- изучить биографические предпосылки экономических достижений А. Маршалла;
- исследовать основные нововведения и разработки ученого;
- проанализировать влияние А. Маршалла на дальнейшее развитие экономической науки.

Австрийская и Лозанская экономические школы. Теория маржинализма

13 Октября 2011, курсовая работа

Австрийская школа (также Венская школа, Психологическая школа) — теоретическое направление экономической науки в рамках маржинализма, подчеркивающее роль самоорганизующей силы рыночного ценового механизма. Основой данного подхода является утверждение, что сложность человеческого поведения и постоянное изменение характера рынков делает математическое моделирование в экономике исключительно сложным (если вообще возможным). В этой ситуации в сфере экономической политики главным становится принципы свободной экономики (Laissez-faire), экономический либерализм. Последователи австрийской школы выступают за защиту свободы договоров, заключаемых участниками рынка (экономическими агентами), и минимального стороннего вмешательства в сделки (в особенности со стороны государства).

Автономная некоммерческая организация

13 Декабря 2012, доклад

Автономные некоммерческие организации, как и некоммерческие партнерства, являются новым для нашего законодательства видом НКО. Автономные некоммерческие организации основывают свою деятельность по принципу отсутствия членства и создаются на базе имущественных взносов учредителей для оказания различных услуг, прежде всего некоммерческого характера. В отличие от финансируемых собственниками учреждений такие организации обладают правом собственности на переданное им учредителями имущество.

Аграрна політика в СРСР

26 Февраля 2012, реферат

Аналіз закономірностей змін аграрної політики провідних держав світу засвідчує тісний зв'язок між рівнем економічного розвитку і ступенем захисту внутрішнього ринку. Характер і механізм протекціонізму залежать від обсягів виробництва сільськогосподарської продукції та продовольства (їхньої недостатності або, навпаки, надміру) і самозабезпечення країни. На кожному етапі застосовуються ті чи інші способи державної підтримки та захисту, спрямовані на рішення проблем попиту і пропозиції.

Аграрная Россия

05 Декабря 2011, доклад

Аграрный вопрос является основным вопросом русской истории. Этот вопрос стал причиной споров исторических и общественных деятелей, которые предлагали порой диаметрально противоположные его решения. В истории на шей страны было много политических течений , представители которых считали основной целью своей деятельности - решение наболевшего вопроса о земле.

Аграрний сектор

23 Октября 2011, курсовая работа

Сільське господарство

Аграрные отношения

11 Февраля 2013, лекция

Підприємницька діяльність у сільському господарстві здійснюється за загальними принципами . Але, на відміну від інших галузей, слід врахувати ту обставину, що вона направлена на всебічне і найбільш ( повне використання сил природи, а також життєвих функцій рослин і тварин. В процесі своєї діяльності підприємці мають справу з такими факторами, як клімат, погода, родючість ґрунтів, енергія росту і розвитку живих організмів.

Аграрные отношения и аграрная политика государства. Реформирование аграрных отношений в Украине

26 Января 2012, курсовая работа

Сельское хозяйство Украины является составной частью экономики и занимает важное место в воспроизводстве общественного продукта, рабочей силы, обеспечении продовольственной безопасности государства.
Производство продуктов питания является самым первым условием жизни людей и всякого производства вообще. Этим характеризуется жизненно важная роль, которую выполняет сельское хозяйство в любом обществе. Обострение продовольственной проблемы обуславливает чрезвычайную актуальность развития сельского хозяйства, смежных с ним отраслей, развития аграрных отношений и аграрной политики.

Аграрные преобразования, период перехода к рынку

04 Апреля 2012, доклад

В основе поставленной темы лежат различные представления о стратегиях преобразованиях аграрного сообщества России. На сохранении исторических традиций и инерционности развития хозяйственных практик, унаследованных от предыдущих этапов развития сельского социума, основывается адаптационная стратегия. Примером ее использования является опыт преобразования аграрных сообществ Китая, Японии и стран Юго-Восточной Азии.

Аграрный сектор в экономике Казахстана

11 Февраля 2012, курсовая работа

Республика Казахстан за годы независимости прошла сложный путь реформирования всех сфер АПК. Сегодня сельское хозяйство преодолело пик спада производства, который был на этапе перевода экономики на рыночные механизмы управления, и начиная с 1999 г. отрасли сельскохозяйственного производства и связанные с ним сферы переработки продукции развиваются во всех регионах достаточными темпами. Этому в немалой степени способствовали адаптация товаропроизводителей к новым экономическим условиям, развитие других отраслей народного хозяйства, повышение доходов населения, несколько увеличивших спрос на продукты сельского хозяйства и его переработки, проводимая государством аграрная политика, развитие экспорта.

Агробизнес және агроөнеркәсіптік интеграция. Қазақстан Республикасындағы агробизнестің дамуы

10 Ноября 2011, курсовая работа

Аграрлы деген ұғым латын сөзі («agraria» - жер деген мағынаны білдіреді). Жерді иелену және қолданумен байланысты әлеуметтік- экономикалық қатынастарды аграрлы қатынастар дейміз .
Бұл қатынастардың ерекшелігінің өзі сонда , көбінесе бұлар экономикалық және табиғи факторлардың өзара іс- әрекетімен, аграрлы еңбек өнімділігін арттырудағы өнеркәсіп ролінің өсуімен анықталады. Сондай-ақ жерді игеру және жерді қолданумен де өте тығыз байланысты .

Агрономия

08 Декабря 2011, реферат

Агрономия (грекше agronomia – жер пайдалану) – ауыл шаруашылығы өндірісінің ғылыми негізі, яғни ауыл шаруашылығы барлық саласы жөніндегі білімнің жиынтығы. Агрономия деп агрономиялық ғылымдар комплексі мен ауыл шаруашылық дақылдарын өсірудің іс жүзінде қолданылатынын (жалпы егіншілік, агрохимия, агрофизика, өсімдік өсіру, селекция, тұқым өсіру, фитопотология, ауыл шаруашылық этномологиясы, ауыл шаруашылық миллерациясы т.б.) түсінеміз. Агрономия ғылымының негізгі буыны – егіншілік туралы ілім. Бұл топырақтың құнарлығын қалпына келтірудің, өсімдіктердің қоректенуін жақсарта түсудің, ауылшарушылық дақылдарының түсімін үздіксіз арттыра берудің агрохимиялық шараларын белгілейді.

Агропромышленный комплекс и проблемы регулирования его деятельности

17 Января 2012, курсовая работа

Современный агропромышленный комплекс (АПК) Российской Федерации как многоуровневая и полиструктурная хозяйственная система, характеризующаяся наличием объективно складывающихся и постоянно видоизменяющихся интеграционных связей предприятий, находится в тяжелом финансово-экономическом состоянии: нарушены производственно-экономические связи между агарными формированиями и предприятиями перерабатывающей промышленности, что привело к нарушению ценового равновесия на рынке сельскохозяйственной продукции; значительная часть субъектов хозяйствования неплатежеспособна и проходит процедуры банкротства; остро не хватает оборотных средств; недостаточно эффективны механизмы ведения хозяйственной деятельности предприятий с применением современных технологий производства, управления и организации. За период с середины 80-х гг. XX в. по настоящее время площадь сельскохозяйственных угодий сократилась на 21,6% (с 213,8 до 167,6 млн. га). Неуклонно снижается плодородие почв, внесение минеральных удобрений не превышает 1,5 млн. т. в действующем веществе, что сопоставимо с уровнем отсталых стран. Чрезвычайно высокой остается степень изношенности производственных фондов отрасли, с каждым годом снижается обеспеченность аграрных организаций техникой. Этому способствует опережающий рост цен на промышленные товары по сравнению с ценами на сельскохозяйственную продукцию. Сохраняется низкий уровень оплаты труда, который составляет 45% от среднего значения по другим отраслям российской экономики.

Агропромышленный комплекс России: современное состояние, проблемы, перспективы развития

23 Декабря 2010, курсовая работа

Цель работы. Целью данной работы является исследование АПК России, определения актуальных проблем и перспектив дальнейшего развития.
Для достижения обозначенной цели были поставлены следующие задачи:
1. изучить фактическое состояние АПК России;
2. оценить результативность сельскохозяйственного производства;
3. определить сущность основных проблем АПК;
4. выявить перспективы развития АПК;
5. исследовать возможности государственного регулирования и поддержки развития АПК.

Адам ресурстарын баскару

08 Декабря 2011, курсовая работа

Адамдар бір-бірімен араласуды қажет етеді. Сондықтан да ол басқа адамдармен қарым-қатынас жасауды қалайды. Егерде екі немесе одан да көп адамдар біраз уақыт ішінде бір-бірімен тығыз байланыста болған болса, онда олар біртіндеп бір-бірінің бар екендігін сезініп түсінісе бастайды. Мұндай сезіну дәрежесін талап ететін уақыт жағдайға және адамдардың өзара байланыстарының сипаттамасына өте жоғары деңгейде тәуелді болып келеді. Басқалардың олпр туралы ойлап, олардан бір нәрсені күту сезімі адамдардың тәртібінің біршама өзгеруіне әкеп соғады. Сонымен қатар, ол әлеуметтік өзара қарым-қатнастың бар екендігін дәлелдейді. Жоғарыда айтқан іс-әрекеттердің барлығы орындалып және адамдардың өз еркімен жиналуы-топ негізін құрайды.

Адам Смит

22 Ноября 2011, реферат

Теория нравственных чувств (англ. The Theory of Moral Sentiments) — книга шотландского экономиста и философа Адама Смита, опубликованная в 1759 году во время Шотландского просвещения.
При жизни Адама Смита книга выдержала 6 изданий (в 1759, 1761, 1767, 1774, 1781, 1790). Первые переводы на иностранные языки — французский и немецкий — были осуществлены соответственно в 1764 и 1770 годах.

Адам Смит

04 Июня 2013, реферат

Адам Смит родился 5 июня 1723 г. в Шотландии в городке Кирколде, расположенном неподалеку от ее столицы Эдинбурга, в семье таможенного чиновника. С детства проявив способности к учебе, в 14 лет поступил в Глазговский университет, который закончил спустя три года в 1740 г. В числе лучших студентов он был удостоен стипендии для завершения своего образования в Оксфордском университете, где учился вплоть до 1746 г. Уровень преподавания здесь не устраивал его в том числе и по той причине, что большинство профессоров даже не читали своих лекций. Из Оксфорда А.Смит вернулся в Эдинбург с намерением заняться самообразованием и чтением публичных лекций по английской литературе и политической экономии.

Адам Смит как основатель экономической науки

09 Марта 2013, реферат

Оригинальные и неповторимые идеи присущи немногим представителям науки, в том числе экономической. К таким представителям экономической науки можно с полной уверенностью отнести и А.Смита. Для этого достаточно ознакомиться с его главным сочинением "Исследование о природе и причинах богатства народов". В этой работе Смит обобщил столетнее развитие классической школы буржуазной политической экономии, начавшееся с У.Петти.

Адам Смит о теории стоимости и о четырех принципах собирания налогов

16 Февраля 2012, реферат

Годичный труд каждого народа представляет собою первоначальный фонд, который доставляет ему все необходимые для существования и удобства жизни продукты, потребляемые им в течение года и состоящие всегда или из непосредственных продуктов этого труда, или из того, что приобретается в обмен на эти продукты у других народов. В зависимости, поэтому от большего или меньшего количества этих продуктов или того, что приобретается в обмен на них, сравнительно с числом тех, кто их потребляет, народ оказывается лучше или хуже снабженным всеми необходимыми предметами и удобствами, в каких он нуждается.

Адам Смит — центральная фигура классической политической экономики

29 Февраля 2012, реферат

Исторически сложилось так, что почти повсеместно формиро­вание экономической науки чаще всего увязывается с именем и творчеством Адама Смита (1723—1790) — величайшего английско­го ученого-экономиста конца XVIII в. Эта «человеческая слабость» будет преодолена, очевидно, нескоро, ибо в отличие от естествен­ных наук, требующих, как правило, представления о современном уровне знаний, экономическую науку едва ли можно постичь, не познакомившись с теоретическими воззрениями выдающихся эко­номистов классической политической экономии. В их числе Адам Смит является, несомненно, центральной фигурой. И хотя эконо­мическая наука начинается действительно не с этого автора, но именно он, как сказал М. Блауг, стал тем, кто создал «первый в экономической науке полноценный труд, излагающий общую основу науки».

Адам Смит — центральная фигура классической политической экономики

29 Февраля 2012, курсовая работа

Исторически сложилось так, что почти повсеместно формиро¬вание экономической науки чаще всего увязывается с именем и творчеством Адама Смита (1723—1790) — величайшего английско¬го ученого-экономиста конца XVIII в.

Административно-командная экономическая система

30 Ноября 2011, курсовая работа

Основными задачами курсовой работы являются, прежде всего:
систематизированный анализ теории плановой системы экономики;
её действие на практике в нашей стране и странах мира;
сравнение преимуществ и недостатков командной и рыночной систем;
доказательство неэффективности плановой экономики на практике;
исследование необходимости и теорий перехода к рыночным механизмам;
исследование мирового и украинского опыта трансформации экономики.

Азық-түлік қауіпсіздігі – ұлттық қауіпсіздіктің құрамдас бөлігі ретінде

17 Апреля 2013, статья

Азық-түлік қауіпсіздігі - қазіргі таңда дүниежүзілік экономикалық саясаттың күнделікті талқысына айналып отырған мәселелердің бірі және бұл еліміздің Ұлттық қауіпсіздігінің негізгі салаларының бірі болғандықтан ерекше маңыздылыққа ие. 1998 жылы қабылданған Қазақстан Республикасының Ұлттық Қауіпсіздігі туралы Заңында азық-түлік қауіпсіздігіне мынадай анықтама берілген: «азық-түлік қауіпсіздігі – тұтынудың физио¬логия-лық нормаларын және демографиялық өсуді қана¬ғат¬тандыру үшін жеткілікті болатын сапалы азық-түлік тауарларына халықтың нақты және экономикалық қол жеткізуін қамтамасыз етуге мемлекеттің қабілетті екендігін білдіретін экономиканың жай-күйі».

Активтердің құнсыздануы

07 Ноября 2011, курсовая работа

Осы Стандарттың мақсаты ұйым өз активтерін олардың өтелетін сомасынан аспайтын өлшем бойынша есепке алу үшін қолданатын рәсімдерді белгілеуден тұрады. Егер активтің баланстық құны осы активті пайдалану немесе сату есебінен өтелетін сомадан асатын болса, актив оның өтелетін сомадан асатын өлшемі бойынша есептеледі. Ондай жағдайда актив құнсызданған актив ретінде сипатталады, және Стандарт құнсызданудан болған залалды ұйымның тануын талап етеді. Стандартта сондай-ақ ұйым құнсызданудан болған залалды қашан қайта топтастыратыны көрсетіледі, және ақпаратты ашып көрсету тәртібі белгіленеді.

Актуальные проблемы внутренней экономики и политики РФ

27 Марта 2011, доклад

В 2010 и 2011 г.г.. отмечалось продолжительное возрождение российской экономики, однако во втором полугодии темпы экономического роста замедлились из-за ослабления тенденции восстановления в главных экономических субъектах мира и беспрецедентной засухи в стране. В 2011 году России предстоит решить такие задачи, как сдерживание инфляции, сокращение финансового дефицита, расширение внутреннего спроса.

Актуальные проблемы предприятий машиностроительной отрасли в условиях инновационно-ориентированной экономики

26 Декабря 2011, реферат

К началу следующего года Руководством Российской Федерации определены стратегические задачи перехода от сырьевой экономики к инновационно-ориентированной . В итоге были названы пять приоритетных направлений, развитие которых находится под прямым контролем президента: это вопросы повышения энергоэффективности и ресурсосбережения (включая разработку новых видов топлива), ядерные технологии, фармацевтика и медицинская промышленность, современные информационные технологии и программное обеспечение, а также космическая отрасль и телекоммуникации.