Аналіз фінансового стану підприємства на прикладі ПАТ "Дніпроенерго"

Автор: Пользователь скрыл имя, 03 Марта 2013 в 01:12, курсовая работа

Описание работы

Тема даної курсової роботи є актуальною, бо фінансовий стан – це найважливіша характеристика економічної діяльності підприємства в зовнішнім середовищі. Воно визначає конкурентоздатність підприємства, його потенціал у діловому співробітництві, оцінює, у якому ступені гарантовані економічні інтереси самого підприємства і його партнерів по фінансовим і іншим відносинам. Тому, основна задача аналізу фінансового стану - показати стан підприємства для внутрішніх та зовнішніх споживачів, кількість яких при розвитку ринкових відносин значно зростає.

Работа содержит 1 файл

Кісса Юлія ОБ-41 курсова робота.doc

— 892.50 Кб (Скачать)

Для забезпечення технiчного обслуговування ПАБ "Днiпроенерго" до складу акцiонерного товариства входять структурнi пiдроздiли: "Днiпроенергоремонт" (ремонт технiчного устаткування), "Днiпроенерго-спецремонт" (ремонт будiвель та споруд), "Днiпроенергоавтотранс" (транспортнi послуги), "Днiпроенергоналадка" (обслуговування лiчильникiв, лiнiй зв'язку), "Загiн охорони". Головний офіс знаходиться у Запоріжжі.

Установлена потужність електростанцій компанії – 8185 МВт, що становить   16 % від загальної встановленої потужності теплогенеруючих компаній України. Частка компанії в загальному виробленні теплової електроенергії України у 2008 році склала 22,3 %.

 На частку  ПАБ «Дніпроенерго» доводиться 8,9 % від загального обсягу виробленої в державі електроенергії. Питомі витрати палива на виробництво             1 КВт/год електроенергії є одними з найбільш низьких в Україні (див. рис. 3.1).  

Стратегія ПАБ «Дніпроенерго» спрямована на забезпечення конкурентоспроможності та ефективності роботи електростанцій у ринкових умовах. Для цього компанією виконується модернізація, реконструкція, технічне переозброєння енергетичного обладнання із впровадженням нових технологій, зменшенням викидів у навколишнє середовище, використовуються передові управлінські та інформаційні технології, залучаються потенційні інвестори.

Теплоелектростанції «Дніпроенерго» працюють на енергетичному  вугіллі, для підсвічування горіння  вугілля використовується мазут, з 1 січня 2009 року ТЕС компанії майже повністю відмовилися від використання природного газу. Газ використовується лише для розігрівання енергоблоків при їх старті. Станом на кінець 2008 року відремонтовано 18 енергоблоків ТЕС.

 

Рис. 3.1. Показники господарської діяльності ПАБ «Дніпроенерго»

 

На ПАБ «Дніпроенерго» з травня 2005 року по січень 2008 року була реалізована процедура санації, інвесторами в якій виступили ПАБ «Павлоградвугілля» і ПАБ «Шахта «Комсомолець Донбасу», які входять у ДТЕК. Наразі підприємство контролюється менеджментом ДТЕК. Протягом 2001-2010 років компанія лише раз в 4 роки отримувала чистий прибуток, 5 років – чистий збиток. Найбільший збиток в 2001 році – 1 млрд. 381 млн. исо. Найбільший прибуток в 2010 році, та 2007 році (в доларовому еквіваленті). Товарооборот компанії за 9 років зріс в 2,8 разів (див. рис. 3.2.). Компанія працює на високо регульованому державою ринку. Тому прибутковість в значній мірі залежить від держави, зокрема НКРЕ.

 

Рис. 3.2. Фінансові показники ПАБ «Дніпроенерго»

 

Метою діяльності відкритого акціонерного товариства є  отримання прибутку за рахунок наукової, виробничої та підприємницької діяльності.

ПАБ має самостійний баланс, поточний та валютний рахунки в установах банків, печатку зі своєю назвою, фірмову марку та торговий знак.

Прибуток ПАБ «Дніпроенерго» утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З чистого прибутку Товариства відраховуються передбачені законодавством України податки та інші платежі до бюджету.

За рішенням загальних зборів Товариство створює: резервний (страховий) фонд та фонд виплати дивідендів (2009 р.).

ПАБ «Дніпроенерго» здійснює оперативний, бухгалтерський та податковий облік згідно з новими Національними стандартами бухгалтерського обліку.

Для аналізу  основних показників, які характеризують діяльність підприємства в 2010 році доцільно скласти наступну табл. 3.1:

Таблиця 3.1

Економічна характеристика ПАБ «Дніпроенерго» за 2008-2010рр.

Показники

 

2008 рік

2009 рік

2010 рік

Абсолютне відхилення

2010 р. від:

                              

Темпи зростання 2010 р. у %  до :

Виробництво

2008р.

2009р.

2008 р.

2009 р.

Обсяг промислової продукції  в оптових цінах без ПДВ  та акцизного збору, тис. грн..

 

 

 

 

4809821

4527271

6196543

+1386722

+1669272

+22,38

+26,94

Зміна залишків незавершеного виробництва, тис. грн..

 

 

 

    39

60

90

+51

+30

+56,67

+33,33

Фінансові результати

       

Чистий прибуток (збиток), тис. грн..

 

-16231

-2031557

-1843355

-1827124

+188202

+99,12

-10,21

Собівартість  реалізованої продукції, тис. грн..

 

4592605

4327303

5799305

+1206700

+1472002

+20,81

+25,38

Виручка від  реалізації продукції, тис. грн..

 

4676320

4210710

6227870

+1551550

+2017160

+24,91

+32,39

Основні засоби

       

Середньорічна вартість основних засобів, тис. грн..

 

 

 

1922965

1848627

1809690

-113275

-38937

-6,26

-2,15

Праця

       

Середньоспискова  чисельність штатних працівників  основної діяльності, чол.

 

 

 

 

10069

10034

9489

-580

-545

-6,11

-5,74

Фонд оплати праці, тис. грн..

 

359913

372195

495739

+135826

+123544

+27,4

+24,92

Ефективність  виробництва

       

Фондовіддача, грн..

2,5

2,45

3,42

+0,92

+0,97

+26,9

+28,36

Фондоємкість, грн..

0,4

0,41

0,29

-0,11

-0,12

-37,93

-41,38

Фонднозброєнність, грн..

190,98

184,24

190,71

-0,27

+6,47

-0,14

+3,39


 

За 2010 рік випущено валової продукції (в оптових  цінах) на 6196543 тис. грн., що на 1669272 тис. грн. більше обсягу 2009 року та 1386722 тис. грн. – 2008 року. Разом з тим збільшилось  незавершене виробництво на 30 тис. грн. (2009 року) і 51 тис. грн. (2008 року).

Від усієї господарської  діяльності в 2010 році підприємство отримало прибуток на суму 188202 тис. грн., а в 2009 році підприємство отримало збиток на суму 1827124 тис. грн. (див. дод. Д).  Якщо порівняти результати 2008 та 2009 з 2010 роком, то можна судити про покращення фінансового стану підприємства. Все це свідчить про конкурентоспроможність продукції підприємства, що пов'язано з невеликими матеріальними витратами на її виробництво, а також про задовільну роботу відділів збуту та маркетингу. Собівартість реалізованої продукції збільшилась на 1472002 тис. грн. у 2009 році та на 1206700 тис. грн. у 2008 році (див. дод. Г).

Про негативний стан свідчить високий рівень фондоємкості, яка перевищує нормативне значення. Хоча у 2010 році  вона знизилась, відбулось це головним чином за рахунок збільшення випуску продукції. Підприємству доцільно було б продати частину основних засобів, оскільки вони вже застарілі, та на отримані кошти закупити нове, більш досконале обладнання.

Показники фондовіддачі за 2008, 2009 та 2010 роки  менші нормативу, що не рекомендується спеціалістами (в межах 3,0). Тобто на одиницю фондів приходиться менше одиниці продукції.

В 2010 році в порівнянні з відповідним періодом: 2009 року середньоспискова чисельність працівників зменшилась на 545 чол., а фонд оплати праці збільшився на 123544 тис. грн.; 2008 року середньоспискова чисельність працівників зменшилась на 580 чол., а фонд оплати праці збільшився на 135826 тис. грн. (див. дод. Е).

Таким чином, результати аналізу основних показників діяльності підприємства з кожним роком покращуються, що свідчить про задовільне становище підприємства. Це обумовлено, перш за все,  конкурентоспроможність продукції підприємства, що пов'язано з невеликими матеріальними витратами на її виробництво, а також про задовільну роботу відділів збуту та маркетингу, відсутня заборгованість підприємства перед постачальниками та бюджетом. Але про незадовільний стан підприємства свідчить моральне застаріння основних засобів.

 

 

4. Аналіз економічних показників діяльності ПАБ «Дніпроенерго»

 

Аналіз фінансового  стану підприємства слід розпочати  з аналізу майна підприємства та джерел його придбання. Майно (активи) – це ресурси, контрольовані підприємством  в результаті минулих подій, використання яких, як очікується, призведе до надходження економічних вигод у майбутньому. У складі майна виділяють оборотні (мобільні, поточні) і необоротні (іммобілізовані) активи.

В процесі аналізу  майна підприємства використовують прийоми горизонтального (визначають абсолютні та відносні зміни різних статей балансу) та вертикального аналізу (визначають питому вагу окремих статей та їх змін).

Аналіз майна  підприємства має важливе значення, так як від його величини та структури  залежать обсяги діяльності, соціально-економічний розвиток господарюючого суб’єкту, рівень платоспроможності, ліквідності та фінансової стійкості.

Розрахунки  аналізу структури та динаміки активів підприємства свідчать, що ПАБ «Дніпроенерго» станом на кінець 2010 року має загальну вартість майна у розмірі 4172649 тис. грн.(див. дод. В). За останні 2 роки спостерігаємо те, що його вартість не змінилася відносно до 2008 року та збільшилась на 781323 тис. грн. порівняно з 2009 роком. На кінець періоду, який досліджується 62,2% загальної вартості майна займають необоротні активи;  37,9% загальної вартості майна займають оборотні активи (див. дод. А).

Так, якщо у 2009 році частка коштів у розрахунках складала 17,1%, то у 2010 році – 20,0%. Такі зміни свідчать про погіршення роботи бухгалтерської, фінансової, юридичної служб підприємства і призведуть до зменшення грошових активів, спрямованих на погашення поточних зобов’язань за розрахунками. В той же час спостерігаємо зростання вартості виробничих запасів з 486800 тис. грн. до 674342 тис. грн.

Таблиця 4.1

Аналіз структури та динаміки активів ПАБ «Дніпроенерго»

 

 

Активи

2008 рік

2009 рік

2010 рік

Відхилення (+,-) 2010 року від:

сума, тис. грн.

питома вага, %

сума, тис. грн.

питома вага, %

сума, тис. грн.

питома вага, %

2008 рік

2009 рік

сума, тис. грн.

питома вага, %

сума, тис. грн.

питома вага, %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.Усього активів (ф.1, р.280)

4172649

100

3391326

100

4172649

100

-

-

+781323

-

2.Необоротні активи           (ф.1,                  р. 080+270)

 

2594954

 

62,2

 

2237723

 

66,0

 

2595960

 

62,2

 

+1006

 

-

 

+358237

-3,8

3.Оборотні активи                (ф.1,                 р. 260+270)

-з них:

1578517

37,8

1155608

34,1

1579523

37,9

+1006

+0,1

+423915

+3,8

3.1.Запаси (ф.1,       р.100+110+120 +130+140)

654346

15,7

486800

14,4

674342

16, 2

+19996

+0,5

+187542

+1,8

3.2. Грошові кошти та  розрахунки (ф.1, р.260-(100+110+ 120+130+140)+270)

924171

22,1

668808

19,7

905181

21,7

-18990

-0,4

+236373

+2

3.2.1.Кошти в розрахунках  (ф.1,   р.260-(100+110+120 +130+140+220+-230+240+ 270))

 

854957

 

20,5

 

581217

 

17,1

 

836586

 

20,0

 

-18371

 

-0,5

 

+255369

 

+2,9
 

 

Продовження табл. 4.1

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

3.2.2. Грошові кошти  та їх еквіваленти (ф.1,                       р. 220+230+ 240)

65558

1,6

83581

2,5

62927

1,5

-2631

-0,1

-20654

-1
Низькою у загальній вартості майна підприємства залишається питома вага високоліквідних активів – грошових коштів та короткострокових фінансових вкладень, їх частка протягом періоду знизилася з 2,5 % до 1,5 %.

Власний капітал  – це частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов’язань [23, c. 205]. Залежно від ступеню належності капітал поділяють на власний та позиковий. Необхідність у власному капіталі обумовлена вимогами самофінансування підприємства. Однак у процесі аналізу необхідно враховувати, що фінансування діяльності підприємства лише за рахунок власних коштів не завжди вигідне для нього. Отже, фінансовий стан підприємства  залежить, у першу чергу, від оптимальності співвідношень між власним та позиковим капіталом.

У процесі аналізу капіталу підприємства вивчають зміни в його структурі, складі та дають їм об’єктивну оцінку з позиції інвесторів та підприємства. При внутрішньому ж аналізі більше уваги приділяють вивченню динаміки і структури власного та позикового капіталу, виявляють причини змін окремих складових частин власного та позикового капіталу та дають оцінку цим змінам.

У табл.. 4.2 наведено структура та динаміка капіталу ПАБ «Дніпроенерго». Зазначимо, що підприємство станом на кінець 2010 року має загальний розмір капіталу 4172649 тис. грн. За останні 2 роки спостерігаємо те, що його вартість не змінилася відносно до 2008 року та збільшилась на 781323 тис. грн. порівняно з 2009 роком (див. дод. Б). Основну частку у валюті балансу ПАБ «Дніпроенерго» станом на кінець звітного року займає власний капітал, його розмір становить 2147257 тис. грн. або 51,5 % від сукупного капіталу.

Таблиця 4.2

Аналіз структури та динаміки капіталу ПАБ «Дніпроенерго»

 

Статті балансу

2008 рік

2009 рік

2010 рік

Відхилення (+,-) 2010 року від:

сума, тис. грн.

питома вага, %

сума, тис. грн.

питома вага, %

сума, тис. грн.

питома вага, %

2008 рік

2009 рік

сума, тис. грн.

питома вага, %

сума, тис. грн.

питома вага, %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Капітал, разом (ф.1,   р. 640)

4172649

100

3391326

100

4172649

100

-

-

+781323

-

1.Власний капітал (ф.1,р. 380)

2073010

49,7

1860925

54,9

2147257

51,5

 

+74247

+1,8

+286332

-3,4

1.1.Статут-ний капі-тал (ф.1, р. 300)

149186

3,6

149186

4,4

149186

3,6

-

-

-

-0,8

1.2. Інший додатковий капітал (ф.1,р. 330)

2594774

62,2

2724875

80,3

2831723

67,9

-2311601

+5,7

+106848

-12,4

1.3. Нероз-поділений прибуток (непокори-тий збиток) (ф.1,р. 350)

-1671822

-40,1

-2014008

-59,4

-1843355

-44,2

-171533

-4,1

+170653

+15,2

2. Позико-вий капітал (ф.1,р. 430 +480+620 +630)

1333073

31,9

1530401

45,1

2025392

48,5

+692319

+16,6

+494991

+3,4

2.1.Корот-кострокові зобов’язання (ф.1,             р. 500+510)

 

499979

12,0

470530

13,9

711558

17,1

+211579

+5,1

+241028

+3,2

2.1.1. По-точні зобо-в’язання за розрахун-ками (ф.1, р.430+620+630-500-510)

833094

20,0

955403

28,2

1235958

29,6

+402864

+9,6

+280555

+1,4

Информация о работе Аналіз фінансового стану підприємства на прикладі ПАТ "Дніпроенерго"