Аналіз фінансового стану підприємства на прикладі ПАТ "Дніпроенерго"

Автор: Пользователь скрыл имя, 03 Марта 2013 в 01:12, курсовая работа

Описание работы

Тема даної курсової роботи є актуальною, бо фінансовий стан – це найважливіша характеристика економічної діяльності підприємства в зовнішнім середовищі. Воно визначає конкурентоздатність підприємства, його потенціал у діловому співробітництві, оцінює, у якому ступені гарантовані економічні інтереси самого підприємства і його партнерів по фінансовим і іншим відносинам. Тому, основна задача аналізу фінансового стану - показати стан підприємства для внутрішніх та зовнішніх споживачів, кількість яких при розвитку ринкових відносин значно зростає.

Работа содержит 1 файл

Кісса Юлія ОБ-41 курсова робота.doc

— 892.50 Кб (Скачать) 

Продовження табл. 4.6

1

2

3

4

5

6

Коефіцієнт фінансової за-лежності; р.640:р.380

2,013

1,822

1,943

-0,07

0,121

Коефіцієнт фінансування; р.380:р.(430+480+620+630)

1,555

1,216

1,060

-0,495

-0,156

Коефіцієнт заборгованості; р.(430+480+620+630):р.380

0,643

0,822

0,943

0,3

0,121

Коефіцієнт забезпеченості запасів; р.(260+270-620-430-630):р.(100+110+120+130+140)

0,444

-0,555

-0,546

-0,99

0,009

Коефіцієнт забезпеченості товарів; р.(260+270-620-430-630):р.140

2640,745

-1580,848

-3285,652

-5926,397

-1704,804

Коефіцієнт забезпеченості оборотних активів;р.(260+ 270-620-430-630):р.(260+ 270)

0,184

-0,234

-0,233

-0,417

0,001

Коефіцієнт  реальної вар-тості основних засобів у валюті балансу; р.030: р.280

0,461

0,545

0,434

-0,027

-0,111

Коефіцієнт  реальної вар-тості основних засобів і запасів у валюті балансу; р.(030+100+110+120+130+140):р.280

0,618

0,689

0,595

-0,023

-0,094

Коефіцієнт  маневреності; р.(260+270-620-430-630) :р.380

0,140

-0,145

-0,171

-0,311

-0,026

Коефіцієнт довготерміно-вого залучення коштів; р.(480+430+630):р.(380+480+430+630)

0,012

0,064

0,067

0,055

0,003

Коефіцієнт  інвестування; р.380:р.030

1,078

1,007

1,187

0,109

0,18

Коефіцієнт  маневреності власного оборотного капі-талу;р.(100+110+120+130+140):р.(260+270-620-430-630)

2,253

-1,801

-1,832

-3,905

-0,031
Закінчення  табл. 4.6

1

2

3

4

5

6

Коефіцієнт  покриття запа-сів;р.(380080+480+430+ 630+500+510):р.(100+110+120+130+140)

0,009

0,460

0,622

0,613

0,162

Коефіцієнт  фінансової стійкості(1);р.(380+480+430+630):р.640

0,503

0,586

0,551

0,048

-0,035

Коефіцієнт короткостро-кової заборгованості; р.(620+630+430):р.(430+480+620+630)

1

0,932

0,962

-0,038

0,03

Коефіцієнт  фінансової стійкості(11);р.380:р.(620+630+430)

1,555

1,305

1,103

-0,452

-0,202

Коефіцієнт  фінансового левериджу;р.(480+430+ 630):р.380

0,013

0,069

0,072

0,059

0,003

Коефіцієнт  нагромаджен-ня амортизації;р.032:р.031

0,786

0,797

0,804

0,018

0,007

Коефіцієнт  придатності основних засобів; р.030:р.031

0,214

0,203

0,196

-0,018

-0,007

Коефіцієнт  покриття від-сотка;ф.2,р.(170+140):ф.2,р.140

4,656

1,417

1

-3,656

-0,41
 

 

Підприємство  має задовільну структуру майна, адже основну частку у валюті балансу  займають основні засоби. З одного боку, це пояснюється специфікою діяльності підприємства, з іншого – значення коефіцієнта реальної вартості основних засобів у валюті балансу не перевищує нормативне.

ПАБ «Дніпроенерго» достатньо забезпечено оборотними активами для здійснення господарсько-фінансової діяльності. Основою для такого твердження є розмір та тенденція зміни коефіцієнту реальної вартості основних засобів і запасів у валюті балансу у порівнянні з аналогічними значеннями коефіцієнта реальної вартості основних засобів.

Основну частку у загальному розмірі капіталу ПАБ «Дніпроенерго» займає позиковий капітал, який сформований повністю за рахунок наявності поточних зобов’язань за розрахунками, на що вказує значення коефіцієнта короткострокової заборгованості, яке становить приблизно 1,000 і зберігає значення протягом всього аналізованого періоду.

Особливо значною  є нестача власного капіталу для  покриття оборотних активів, запасів  та товарів у 2010 році, значення яких становило: (-0,233), (-0,546), (-3285,652) грн.. Зазначимо, що досить небезпечним для підприємства є стійка тенденція до зростання цих показників впродовж всього періоду, що аналізується.

Про нераціональність розподіл та ефективність використання власного капіталу свідчить значення коефіцієнта маневреності та коефіцієнта  маневреності власного капіталу. При оптимальному значенні цього коефіцієнта більше за 0,5, станом на кінець 2010 року воно становить (-0,171).

Таким чином, результати аналізу дозволяють зробити висновки про наявність кризового фінансового  стану, на що вказує розмір та тенденція зміни основних фінансових коефіцієнтів. У цій ситуації даному підприємству необхідно проводити заходи щодо економічного та фінансового оздоровлення.

Слід пам’ятати, що в умовах ринкових відносин забезпечення фінансової стійкості підприємства є однією з найбільш важливих проблем, оскільки недостатня фінансова стійкість може привести до неплатоспроможності і відсутності у підприємства коштів для розвитку.

Оцінити наскільки  ефективно підприємство використовує свої ресурси (засоби) дозволяє аналіз ділової активності, оскільки саме цей показник зумовлює платоспроможність, фінансову стійкість та стабільність діяльності господарюючого суб’єкта.

Ділова активність проявляється в динамічності розвитку підприємства, швидкості обороту  засобів підприємства. Критеріями ділової активності є рівень ефективності використання ресурсів підприємства, стійкість економічного зростання, ступінь виконання завдання за основними показниками господарської діяльності тощо [26, c. 278].

Аналіз ділової  активності підприємства полягає у розрахунку показників, які характеризують ефективність використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів. Розрахунок показників ділової активності підприємства дає змогу виявити місце та репутацію підприємства на фінансовому ринку, рівень ефективності використання фінансових ресурсів.

У таблиці 4.7 наведені розрахунки показників ділової активності ПАБ «Дніпроенерго» за 2008 – 2010 роки.

Таблиця 4.7

Аналіз показників ділової активності ПАБ «Дніпроенерго»

 

Показники

2008 рік

2009 рік

2010 рік

Відхилення (+,-) 2010 року від:

  1. рік

2009 рік

1

2

3

4

5

6

1.Виручка від реалізації; ф.2, р.035

3824318

4676319

4210710

+386392

-465609

2.Середній розмір капіталу; р.(640 гр. 3+4) ф.1/2

3769120,5

3398328,5

3769120,5

-

+370792

3.Середній розмір власного капіталу;р.(380гр. 3+4) ф.1/2

1926715,5

1968486

1995317

+68601,5

+26831

4.Середній розмір власного оборотного капіталу; р. [(260+270-620-630-430) гр.. 3+4)] ф.1/2

   341478,5

-219430,5

-363364,5

-704843

-143934

5.Середній розмір дебітор-ської заборгованості; р. [(160+170+180+190+200+210) гр.. 3+-+4)] ф.1/2

322588

508323

698290,5

+375702,5

+189967,5

6. Середній розмір  запасів; р. [(100+110+120+130+140) гр.. 3+4)] ф.1/2

503040,5

573369

580303

+77262,5

+6934

7.Середній розмір кредитор-ської заборгованості;р.[(530 +540+550+560+570+580+590+600) гр.. 3+4)] ф.1/2

465185,5

691456

886987

+421801,5

+195531

8.Чистий прибуток(збиток); р.220, ф.2

-16231

-236049

189179

+205410

+425228

9.Власний капітал;  р.380 гр.4, ф.1

2073010

1860925

2147257

+74247

+286332

10.Коефіцієнт оборотно-сті капіталу (трансформа-ції); пок.1:пок.2

1,015

1,376

1,117

+0,102

-0,259
 

Продовження табл. 4.7

1

2

3

4

5

6

11.Оборотність  дебіторсь-кої заборгованості:

         

11.1.Днів;(пок.5*кількість днів у періоді)/пок.1

30,9

39,7

60,5

+29,6

+20,8

11.2.Оборотів; пок.1/пок.5

11,9

9,2

6,03

-5,87

-3,17

12.Оборотність  запасів

         

12.1.днів; (пок.6*кількість  днів у періоді)/пок.1

48,1

44,8

50,3

+2,2

+5,5

12.2.оборотів; пок.1/пок.6

7,6

8,2

7,3

-0,3

-0,9

13.Тривалість  операційного циклу, дні; пок.11.1+пок.12.1

79

84,5

110,8

+31,8

+26,3

14.Оборотність  кредитор-ської заборгованості:

         

14.1.Днів;(пок.7*кількість  днів у періоді)/пок.1

44,5

54

76,9

+32,4

+22,9

14.2.Оборотів; пок.1/пок.7

8,2

6,8

4,7

-3,5

-2,1

15.Оборотність  власного капіталу

         

15.1.Днів;(пок.3*кількість  днів у періоді)/пок.1

184,4

153,6

173

-11,4

+19,4

15.2.Оборотів; пок.1/пок.3

2

2,4

2,1

+0,1

-0,3

16.Тривалість фінансово-го циклу, дні;пок.13-пок.14.1

34,5

30,5

33,9

-0,6

+3,4

17.Період окупності влас-ного капіталу; пок.3:пок.8

-

-

10,5

+10,5

+10,5

18.Коефіцієнт  сталості економічного росту; (пок.8-сплачені  акціоне-рам дивіденди)/пок.9

-0,01

-0,1

0,1

+0,11

+0,2

Информация о работе Аналіз фінансового стану підприємства на прикладі ПАТ "Дніпроенерго"