Аналіз фінансового стану підприємства на прикладі ПАТ "Дніпроенерго"

Автор: Пользователь скрыл имя, 03 Марта 2013 в 01:12, курсовая работа

Описание работы

Тема даної курсової роботи є актуальною, бо фінансовий стан – це найважливіша характеристика економічної діяльності підприємства в зовнішнім середовищі. Воно визначає конкурентоздатність підприємства, його потенціал у діловому співробітництві, оцінює, у якому ступені гарантовані економічні інтереси самого підприємства і його партнерів по фінансовим і іншим відносинам. Тому, основна задача аналізу фінансового стану - показати стан підприємства для внутрішніх та зовнішніх споживачів, кількість яких при розвитку ринкових відносин значно зростає.

Работа содержит 1 файл

Кісса Юлія ОБ-41 курсова робота.doc

— 892.50 Кб (Скачать)

 

Підприємство, що аналізується, займається виробництвом електроенергії, постачанням пари та гарячої води, розподіленням та постачанням електроенергії. На думку фахівців, виробництво ПАБ «Дніпроенерго» відрізняються досить високою якістю. Проблема в дуже високій собівартості. Це пов'язано з значним рівнем фондоємкості виготовляємої електроенергії та високими цінами на ресурси, що закуповуються для даного виробництва. Тому найголовніша задача для ПАБ «Дніпроенерго» – зниження собівартості.

Основними шляхами  зниження витрат є економія всіх видів  ресурсів, що споживаються у виробництві: трудових та матеріальних. Так, значну долю в структурі витрат виробництва займає оплата праці. Тому актуальною є задача зниження трудоємкості розрахунку питомих норм споживання електроенергії, що виготовляється, зростання продуктивності праці, скорочення чисельності персоналу.

Зниження трудоємкості електроенергії, збільшення продуктивності праці можна досягнути різними  шляхами. Найбільш важливі з них  – механізація та автоматизація  виробництва, розробка та застосування прогресивних, високопродуктивних технологій, заміна та модернізація застарілого обладнання.

Як і в  інших підприємств, в умовах кризи  неплатежів у даного підприємства є  нестача грошових коштів.

Щодо джерел отримання грошових коштів, то до них  відносяться:

реалізація електроенергії з негайною оплатою;

отримання дебіторської заборгованості;

продаж резервних грошових активів;

продаж матеріальних і нематеріальних активів (зайвих запасів);

отримання банківських  кредитів;

залучення інвестицій, приватного капіталу та інших внесків.

Перші чотири шляхи більш доцільні, тому що не приводять до збільшення валюти балансу. В цих випадках грошові кошти  формуються шляхом реструктуризації активів. Два останніх – можуть використовуватись  для підтримки поточної платоспроможності  в крайніх випадках, тому що вони приводять до відволікання залучених фінансових ресурсів від цільового використання.

Треба розробити  гнучку систему знижок та кредитування для оптових покупців, вивчити  ефективність організації та проведення сезонних розпродаж зі знижками в ціні. Ці всі заходи будуть закладом підвищення виручки, а також прибутку, що, в свою чергу, дозволить підвищити рентабельність капіталу.

Сума дебіторської заборгованості та запасів покриває суму оборотних активів у нормативному значенні. Якщо провести правильну політику по управлінню дебіторською заборгованістю, то необхідну суму можна отримати з неї, а частину дебіторської заборгованості спрямувати на покриття кредиторської. Але для цього потрібно вибрати найбільш доцільні строки платежів та форми розрахунків із споживачами (попередня оплата, оплата по факту відвантаження продукції). Доцільною, в даному випадку, є оплата по факту відвантаження продукції покупцям, а також надання знижок споживачам за умови попередньої оплати (для стимулювання надходження грошових коштів).

Для поповнення власного капіталу треба, перш за все, оцінити вартість його залучення  з різних джерел. До того, як звертатись до зовнішніх джерел формування власного капіталу, повинні бути реалізовані  всі можливості його формування за рахунок внутрішніх джерел. А основні внутрішні джерела – прибуток та спеціальні фонди.

Не слід також нехтувати  позиковим капіталом. В розвинутих країнах за питомою вагою у  складі залучених джерел фінансування значне місце займають саме банківські кредити та кредиторська заборгованість, в тому числі комерційний і товарний кредити. Необхідність кредиту як джерела поповнення фінансових ресурсів підприємства визначається характером кругообігу основних і оборотних активів. Як джерело фінансування, позиковий капітал теж має свої особливості:

відносна простота формування базових показників оцінки вартості. Це вартість обслуговування боргу в  формі процентів за кредит;

виплати по обслуговуванню боргу відносяться на собівартість, що зменшує розмір оподатковуваної  бази підприємства, тобто розмір вартості позикового капіталу зменшується на ставку податку на прибуток;

вартість залучення  позикового капіталу має високу ступінь  зв'язку з рівнем кредитоздатності підприємства, оціненого кредитором. Чим віще кредитоздатність підприємства по оцінці кредитора, тим нижче вартість залученого позикового капіталу;

залучення позикового капіталу пов'язано із зворотним  грошовим потоком по обслуговуванню боргу та по погашенню зобов'язань  по основній сумі боргу.

Вартість внутрішньої  кредиторської заборгованості при визначенні вартості капіталу враховується по нульовій ставці, тому що це, фактично, безплатне фінансування підприємства. Але не можна збільшувати суму капіталу за рахунок цього джерела, бо якщо кошти затримуються на тривалий час в обігу і своєчасно не повертаються, це може стати причиною простроченої кредиторської заборгованості, що в кінці призведе до сплати штрафів, санкцій та погіршення фінансового стану.

Щодо позикового капіталу, то у підприємства при  існуючій структурі коштів і низькій рентабельності активів у порівнянні з процентними ставками за кредит є дуже незначні можливості по його залученню. Треба в першу чергу вирішувати збутові проблеми і підвищувати кредитоздатність підприємства.

Шляхи вдосконалення  методик аналізу:

Методи розрахунку показників ліквідності, платоспроможності, та фінансової стабільності в методиках слід викласти більш детально та спрощено. Це дасть змогу в подальшому розробити спеціалізовану програму для використання комп’ютерної техніки в аналізі фінансового стану.

Розробка програмного  забезпечення аналізу дасть змогу  керівництву підприємства проводити  щомісячно вказаний аналіз та використовувати  його результати для розробки обґрунтованих управлінських рішень.

Основними напрямками покращення фінансового стану підприємства є:

зниження собівартості продукції дозволить підприємству бути конкурентоспроможним на ринку  збуту, що можливе за рахунок впровадження нової техніки, технологій, більш  раціонального використання матеріальних і трудових ресурсів, зменшення питомої ваги постійних витрат в собівартості продукції;

 збільшення  грошових коштів на розрахунковому  рахунку підприємства збільшить  коефіцієнт абсолютної ліквідності  і дозволить підприємству оформляти  довго і короткострокові позики  в банку для фінансування поточної діяльності. Збільшення грошових коштів можна забезпечити за рахунок реалізації зайвих виробничих і невиробничих фондів, здачі їх в оренду, виробництво і розробка нових видів продукції, продаж деяких застарілих основних фондів.

Ще одним  напрямом з покращення фінансового стану є його прогнозування, оскільки, щоб грамотно керувати виробництвом, активно впливати на формування показників господарської і фінансової діяльності, необхідно постійно використовувати дані про його стан, а також зміни, які в ньому проходять.

 

 

ВИСНОВКИ

 

Розвиток ринкових відносин підвищує відповідальність і  самостійність підприємств та інших  суб’єктів ринку в підготовці та прийнятті управлінських рішень. Ефективність цих рішень багато в  чому залежить від об’єктивності, своєчасності та всебічності оцінювання існуючого й очікуваного фінансового стану підприємства.

Оцінювання  фінансового стану підприємства становить інтерес для широкого кола суб’єктів ринку:

підприємства, яке хоче знати неупереджену думку  про свою діяльність і розробити заходи щодо її поліпшення;

кредиторів  і постачальників, які бажають  впевнитись у платоспроможності  підприємства;

партнерів по бізнесу, які прагнуть встановити з підприємством  стабільні й надійні ділові відносини (постачальники, споживачі, транспортувальники, страхові групи та ін.);

сторонніх щодо підприємства структур (так, Державна податкова адміністрація бажає  впевнитись у спроможності підприємства сплачувати податки, профспілки – у  стабільності зайнятості працівників  і здатності своєчасно виплачувати заробітну плату, благодійні організації – у потенційній спроможності підприємства допомагати).

Таким чином, фінансовий стан підприємства - це комплексне поняття, яке є результатом взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин підприємства, визначається сукупністю виробничо-господарських факторів і характеризується системою показників, що відображають наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів.

Фінансовий  стан підприємства залежить від результатів  його виробничої, комерційної та фінансово-господарської діяльності. Тому на нього впливають усі ці види діяльності підприємства.

Отже, без аналізу  фінансового стану стає неможливим функціонування будь-якого суб'єкта економічної діяльності, включаючи  й тих, що з певних причин не переслідують мету максимізації прибутків.

В даній курсовій роботі був проаналізований фінансовий стан на підприємстві ПАБ «Дніпроенерго» за 2008 – 2010 рр.

Проаналізувавши основні показники фінансового  стану підприємства ПАБ «Дніпроенерго» можна зробити такі висновки: підприємство на протязі аналізованого періоду працювало не стабільно, про що свідчать показники фінансового стану на підприємстві, як було видно із розрахунків на підприємстві катастрофічно не вистачає грошових коштів. В основному показники погіршились під дією двох факторів: зростання дебіторської і кредиторської заборгованості.

Тому на підприємстві досить важливим стало питання про  підвищення показників фінансового стану. Підвищення показників фінансового стану можливе при збільшенні прибутковості підприємства, а це можливе тільки при проведенні спеціальних заходів, які направлені на збільшення прибутку підприємства.

Збільшувати прибуток можна за допомогою багатьох факторів. Наприклад, можна збільшити ціну на продукцію, надані послуги, виконану роботу. Проте цей варіант не зажди може пройти, оскільки на сучасному етапі розвитку нашої країни підприємства не мають достатньо грошових коштів, щоб заплатити ще більшу суму за послуги, роботу, товари.

Отже, резерви  зростання прибутку - це кількісні  можливості збільшення прибутку завдяки:

збільшенню  обсягу реалізації продукції;

зменшенню витрат на виробництво і реалізацію продукції: усунення перевитрат по сировині і  матеріалах, усунення понадпланових  відходів, усунення невиправданих і  непродуктивних витрат у складі цехових і загально-виробничих витрат, а також у складі витрат на утримання і експлуатацію устаткування, усунення втрат від браку;

постійному  зниженню позареалізаційних збитків.

Підприємство  «Дніпроенерго» не має достатньої суми наявних грошових коштів для розрахунків з кредиторами. На кінець 2010 року найбільш ліквідні активи покривають найбільш термінові зобов’язання лише на 16,6 %, у 2008 та 2009 роках – відповідно на 18,4 % та 12,1 %.

Значне відхилення від рекомендованих значень спостерігається  щодо коефіцієнту загальної ліквідності. Отримані кошти від перетворення оборотних активів на готівку станом на кінець 2010 року дозволять перекрити кредиторську заборгованість товарного характеру та поточні зобов’язання за розрахунками лише на 81,1 %.

Також значною проблемою ПАБ «Дніпроенерго» є нестача власного капіталу для покриття оборотних активів, запасів та товарів у 2010 році, значення яких становило: (-0,233), (-0,546), (-3285,652) грн.. Зазначимо, що досить небезпечним для підприємства є стійка тенденція до зростання цих показників впродовж всього періоду, що аналізується.

Про нераціональність розподіл та ефективність використання власного капіталу свідчить значення коефіцієнта маневреності та коефіцієнта  маневреності власного капіталу. При  оптимальному значенні цього коефіцієнта більше за 0,5, станом на кінець 2010 року воно становить (-0,171).

Незважаючи  на те, що підприємство має добрі  результати по деяких показниках, воно знаходиться в кризовому фінансовому  стані, на що вказує розмір та тенденція зміни основних фінансових коефіцієнтів.

 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

 1. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку: нормативні акти та роз’яснення/Під заг. ред.. М. С. Головатюка. – К.: Вид. ПАЛИВОДА А. В.     2009. – 408 с. – (Фінансове законодавство України).
 2. Про акціонерні товариства: Закон Укоаїни від 19.09.2009р. №1576-XII //  Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 50-51, ст.384. 
 3. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України  від 16.07.99 № 996-XIV // Бухгалтерія. - 2001. - №52/2. - С.6-12.
 4. Базілінська О.Я. Фінансовий аналіз: теорія та практика. Навчальний посібник рекомендовано МОН України. - К.: Центр навчальної літератури,    2009. - 326 с.
 5. Білик М. Д., Павловська О. В., Притуляк Н. М., Невмержицька Н. Ю. Фінансовий аналіз: Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2005. — 592 с.
 6. Бутинець Ф.Ф., Войналович О.П., Томашевська І.Л. Організація бухгалтерського обліку: Підручник для студентів спеціальності 7.050106 «Облік і аудит» вищих навчальних закладів. / За редакцією д.е.н., проф., Заслуженого діяча науки і техніки України Ф.Ф. Бутинця. – 4-е вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП «Рута», 2005. – 528 с.
 7. Бутинець Ф. Ф. Економічний аналіз: Навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 «Облік і аудит». З ред. проф. Ф. Ф. Бутинець Житомир: ПП «Рута», 2003. – 680 с.
 8. Бутинець Ф.Ф., Малюга Н.М. Бухгалтерський облік: облікова політика і план рахунків, стандарти і кореспонденція рахунків, звітність: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 «Облік і аудит». / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – 3-є вид. перероб. і   доп. – Житомир: ПП «Рута», 2005. – 512 с.
 9. Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник для студентів вузів спеціальності 7.050106 «Облік і аудит». – 3-є вид., доп. і     перероб. – Житомир: ЖІТІ, 2004. – 440 с.
 10. Бутинець Ф.Ф. Організація бухгалтерського обліку Підручник для студентів спеціальності «Облік і аудит» вищих навчальних закладів. / За редакцією проф. Ф.Ф. Бутинця. – 3-є вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП «Рута», 2004. – 592 с.
 11. Бухгалтерський фінансовий облік. Конспект лекцій: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 «Облік і аудит». / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – 2-ге вид. доп. і перероб. – Житомир: ЖІТІ, 2004. – 300 с.
 12. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник для студентів спеціальності «Облік і аудит» вищих навчальних закладів. / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – 6-е вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП «Рута», 2006. – 756 с.
 13. Бухгалтерський фінансовий облік. Практикум: Навчальне видання для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 «Облік і аудит». / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця та доц. Л.В. Чижевської. – 3-є вид., доп. і перероб. – Житомир: ЖІТІ, 2006. – 512 с.
 14. Верига Ю.А. Звітність підприємств. Навчальний посібник.-К.: ЦУЛ, 2008. — 656 с.
 15. Гладких Т. В. Фінансовий облік: Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2007. – 480 с.
 16. Грабова Н. М. Бухгалтерський облік у галузях народного господарства: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ,    2003. — 203 с.
 17. Даньків Й.Я., Лучко М.Р., Остап'юк М.Я. Бухгалтерський облік у галузях економіки: Видавництво «Знання», 2005 – 206c.
 18. Економічний аналіз. Навчальний посібник / В.М. Серединська, О.М.Загородна, Р.В.Федорович. – Тернопіль: Видавництво Астон, 2010.
 19. Звітність підприємства: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 «Облік і аудит». За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця та Н.А. Остап’юк. – Житомир: ЖДТУ, 2004. – 428 с.
 20. Зубілевич С. Я., Кравченко І. Ю., Прокопенко О. О., Школьніков Д. Г., Юревич Н. С. Бугалтерський облік та складання фінансової звітності підприємствами України: Навч. посібник, 3-тє вид., доп. і перероб. – К.: Центр учбової літератури, 2002. – 461 с.
 21. Олійник О.В. Економічний аналіз: Практикум для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 «Облік і аудит». / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: ПП «Рута», 2004. – 496 с.
 22. Орлова В. К., Орлів М. С., Хома С. В. Фінансовий облік: Навч. посібник, 2-ге вид., доп. і перероб. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 510 с.
 23. Подольська В. О., Яріш О. В. Фінансовий аналіз: Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2007. – 488 с.
 24. Райзберг Б. А., Лозовський Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2005. –    480 с.
 25. Сопко В., Завгородній В. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу: Підручник. – К.: КНЕУ, 2005. – 260 с.
 26. Фінансовий аналіз: навчальний посібник/[Чугаєв А. О., Ніколаєв В. П., Лаба М. С. та ін.]; за ред. А. О. Чугаєва. – Ірпінь: Національний університет ДПС України, 2009. – 374 с.
 27. Цал – Цалко Ю.С. Фінансовий аналіз: Підручник для ВНЗ. – К.: ЦУЛ, 2008. – 566с.
 28. Чижевська Л.В., Пархоменко В.М., Кривошей М.М. Звітність підприємства: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 «Облік і аудит». За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: ЖІТІ, 2004. – 436 с.
 29. Шеремет О. О. Фінансовий аналіз: Навчальний посібник. – К.,    2005. – 196 с.

Информация о работе Аналіз фінансового стану підприємства на прикладі ПАТ "Дніпроенерго"