Аналіз фінансового стану підприємства на прикладі ПАТ "Дніпроенерго"

Автор: Пользователь скрыл имя, 03 Марта 2013 в 01:12, курсовая работа

Описание работы

Тема даної курсової роботи є актуальною, бо фінансовий стан – це найважливіша характеристика економічної діяльності підприємства в зовнішнім середовищі. Воно визначає конкурентоздатність підприємства, його потенціал у діловому співробітництві, оцінює, у якому ступені гарантовані економічні інтереси самого підприємства і його партнерів по фінансовим і іншим відносинам. Тому, основна задача аналізу фінансового стану - показати стан підприємства для внутрішніх та зовнішніх споживачів, кількість яких при розвитку ринкових відносин значно зростає.

Работа содержит 1 файл

Кісса Юлія ОБ-41 курсова робота.doc

— 892.50 Кб (Скачать) 

Головною причиною більш вищого розміру власного капіталу протягом аналізованого періоду  є незначна наявність непокритих збитків. Їх розмір на кінець 2010 року склав 1843355 тис. грн.(див. дод. М). В результаті цього підприємство не втратило можливість здійснювати самофінансування.

Слід відмітити  збільшення поточних зобов’язань, особливо у 2010 році відносно 2009 року, на 280555 тис. грн. або на 1,4 % за питомою вагою, що було спричинено зростанням розміру кредиторської заборгованості товарного характеру.

На думку  А. Д. Шеремет, платоспроможність підприємства визначається як здатність покриття усіх зобов’язань підприємства (короткострокових та довгострокових) усіма активами. Оцінка платоспроможності проводиться на основі характеристики ліквідності поточних активів [29, с. 100].

Під ліквідністю  підприємства слід розуміти його здатність  покривати зобов’язання активами, строк перетворення яких у грошову форму відповідає строку погашення зобов’язань. Ліквідність означає безумовну платоспроможність підприємства і передбачає постійну тотожність між його активами та зобов’язаннями одночасно за загальною сумою, термінами перетворення активів у гроші та термінами погашення зобов’язань [23, c. 146].

Таблиця 4.3

Аналіз ліквідності балансу ПАБ «Дніпроенерго»

Актив

2008 рік

2009 рік

2010 рік

Пасив

2008 рік

2009 рік

2010 рік

Надлишок (+), нестача (-) платіжних  коштів у 

2008 рік

2009 рік

2010 рік 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

(А1)Високоліквідні

активи

(ф.1,ряд. 150+220+ 230+240)

65558

83581

62927

(П1)Найбільш термінові  зо-бов’язання

(ф.1,ряд. 530+  +610)

459843

537404

583355

-394285

А1≤П1

-453823

А1≤П1

-520428

А1≤П1

(А2)Швидколіквідні    активи (ф.1,ряд.160+170+… +210)

434404

583222

839420

(П2)Коротко-строкові зобо-в’язання

(ф.1,ряд. 500+510+520)

499979

470530

711558

-65575

А2≤П2

+112692

А2≥П2

+127862

А2≥П2


Продовження табл. 4.3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

(А3)Активи повільної  реалізації

(ф.1,ряд. 100+..+140+250+270)

656174

488805

677176

(П3)Довго-строкові зобо-в’язання

(ф.1, ряд.480)

0,0

104468

77876

+656174

А3≥П3

+384337

А3≥П3

+599300

А3≥П3

(А4)Важколі-квідні активи

(ф.1, ряд. 080)

2593126

2235718

2593126

(П4)Постійні зобов’язання

(ф.1, ряд. 380 +430+ 630)

2099021

1884496

2223189

+494105

А4≥П4

+351222

А4≥П4

+369937

А4≥П4

Баланс   (ф.1, ряд. 280)

4172649

3391326

4172649

Баланс (ф.1, ряд.640)

4172649

3391326

4172649

-

-

-


 

Аналіз ліквідності  балансу полягає у порівнянні засобів (актив балансу), які згруповані за ступенем їх ліквідності і розміщені  у порядку убування (зменшення) їх ліквідності, із зобов’язаннями (пасив  балансу), які згруповані за строками їх погашення та розміщені у порядку зростання термінів.

Підприємство  «Дніпроенерго» не має достатньої суми наявних грошових коштів для розрахунків  з кредиторами (А1≤П1). На кінець 2010 року найбільш ліквідні активи покривають найбільш термінові зобов’язання лише на 16,6 %, у 2008 та 2009 роках – відповідно на 18,4 % та 12,1 % (див. дод. А).

У 2009 та 2010 роках (А2≥П2) швидко ліквідні активи перевищують  короткострокові зобов’язання і  підприємство може бути платоспроможною  в недалекому майбутньому з урахуванням своєчасних розрахунків з кредиторами, отримання коштів від продажу продукції в кредит.

Якщо здійснимо  нерівність А3> П3, то в майбутньому  при своєчасному надходженні  коштів від продажу та платежів підприємство може бути платоспроможною на період, рівний середньої тривалості одного обороту оборотних коштів після дати складання балансу.

На даному підприємстві можна відмітити недостатність  власного капіталу як для формування важко ліквідних активів, так  і оборотних активів. Впродовж аналізованого  періоду підприємство мало дефіцит власного оборотного капіталу (А4≥П4), який зменшився за 3 роки на 124168 тис. грн.(див. дод. Б).

Аналіз показників платоспроможності підприємства (див. табл. 4.4) станом на кінець 2009 та 2010 років може негайно за рахунок наявних грошових коштів погасити відповідно лише 5,8% та 3,2% найбільш термінових зобов’язань.  

Таблиця 4.4

Аналіз показників платоспроможності ПАБ «Дніпроенерго»

 

 

Показники

2008 рік

2009 рік

 2010 рік

Відхилення (+, -) 2010 року від:

2010 рік у % до:

     

2008 рік

2009 рік

2008 року

2009 року

1

2

3

4

5

6

7

8

Коефіцієнт абсолютної ліквідності           (р. (220+230+240) : р. (620+430+630))

0,05

0,058

0,032

-0,018

-0,026

64

55,2

Коефіцієнт термінової ліквідності            (р. (260+270-100-110-120-130-140) :                р. (620+430+630))

0,07

0,469

0,465

+0,395

-0,004

664,3

99,1

Коефіцієнт загальної  ліквідності               (р. (260+270) : р. (620+430+630))

1,184

0,81

0,811

-0,373

+0,001

68,5

100,1

Коефіцієнт ліквідності  запасів                 (р. (100+110+120+130+140) :                     р. (620+430+630))

0,491

0,341

0,346

-0,145

+0,005

70,5

101,5

Коефіцієнт ліквідності  коштів у розрахунках                                                (р. (150+160+170+180+190+200+210-250 +270) : р. (620+430+630))

0,324

0,41

0,432

+0,108

+0,022

133,3

105,4

Коефіцієнт співвідношення кредиторської та дебіторської заборгованості                  (р. (530+540+550+560+570+580+590+600) : р. (160+170+180+190+200+210))

1,454

1,297

1,222

-0,232

-0,075

84

94,2

Коефіцієнт мобільності активів                 (р. (260+270) : р. 280)

0,378

0,034

0,379

+0,001

+0,345

100,3

1114,7

Коефіцієнт співвідношення активів          (р. (260+270) : р. 080)

0,609

0,517

0,609

0,0

+0,092

100

117,8
 

 

У той же  час, при нормативі 70 – 80 % підприємство за рахунок наявних грошових коштів та очікуваних надходжень від дебіторів може розрахуватися з боргами короткострокового характеру лише на 7 % у 2008 році, 46,9 % -- у 2009 році та 46,5 % -- у 2010 році (див. дод. В).

Значне відхилення від рекомендованих значень спостерігається щодо коефіцієнту загальної ліквідності. Отримані кошти від перетворення оборотних активів на готівку станом на кінець 2010 року дозволять перекрити кредиторську заборгованість товарного характеру та поточні зобов’язання за розрахунками лише на 81,1 %.

Отже, за результатами досліджень виявлено, що підприємство вважати платоспроможним протягом останніх трьох років не можна.

Коефіцієнт  співвідношення кредиторської та дебіторської заборгованості показує, що у 2010 році підприємство на 1 грн. дебіторської заборгованості залучало 1,222 грн. кредиторської, у 2009 році – 1,297 грн., у 2008 році – 1,454 грн. Коефіцієнт співвідношення активів у 2010 році становить 60,9%.

Тобто, підводячи  загальний підсумок за усіма вище наведеними розрахунками стверджуємо, що баланс підприємства не є ліквідним. Йому не вистачає власних джерел фінансування для формування оборотних активів. Крім того, протягом 2008 – 2010 років підприємство не є платоспроможним.

Під фінансовою стійкістю підприємства розуміють його платоспроможність в часі з дотриманням умови фінансової рівноваги між власними та залученими засобами. Фінансова стійкість відображає збалансованість засобів та джерел їх формування, доходів і витрат, грошових і товарних потоків, оцінюється на підставі співвідношення власного і залученого капіталу підприємства, темпів нагромадження власних засобів внаслідок господарської діяльності, співвідношення довгострокових і поточних зобов’язань, достатності забезпечення матеріальних оборотних засобів власними джерелами.

Основне завдання аналізу фінансової стійкості полягає  у визначенні спроможності підприємства протистояти негативній дії різних факторів (зовнішніх, внутрішніх та непередбачуваних), що впливають на його фінансовий стан [7, c. 267].

 

Таблиця 4.5

Аналіз узагальнюючих  показників фінансової стійкості ПАБ «Дніпроенерго»

 

Показники

2008 рік

2009 рік

2010 рік

Відхилення (+,-) 2010 року від:

2008 рік

2009 рік

1

2

3

4

5

6

Наявність власного оборот-ного капіталу для форму-вання запасів; Н1=р.(380-080)

-520116

-374793

-445869

+74247

-71076

Наявність власного оборот-ного капіталу, довгостро-кових кредитів та позик для формування запасів; Н2= Н1 + р. (480+430+630)

-494105

-246754

-292061

+202044

-45307

Наявність власного оборот-ного капіталу, довгостро-кових, короткострокових кредитів та позик для фор-мування запасів; Н3= Н2 + р. (500+510)

5874

223776

419497

+413623

+195721

Запаси;Н4=р.(100+110+120+130+140)

654346

486800

674342

+19996

+187542

Надлишок (+), нестача (-) власного оборотного капіта-лу для формування запасів; Е1=  Н1 – Н4

-1174462

-861593

-1120211

+54251

-258618

Надлишок (+), нестача (-) власного оборотного капіта-лу, довгострокових кредитів та позик для формування запасів; Е2= Н2 – Н4

-1148451

-733554

-966403

+182048

-232849

Надлишок (+), нестача (-) власних оборотних, довго-строкових, короткостроко-вих кредитів та позик для формування запасів; Е3=  Н3 -  Н4

-648472

-263024

-254845

+393627

+8179

Запас стійкості фінансового  стану, днів; ЗС= Е3*360/В (ф.2, р.035)

-61,04

-20,25

-21,79

+39,25

-1,54

Надлишок (+), нестача (-) джерел фінансування на 1 грн. запасів, грн.; Д1= Е3/ Н4

-0,99

-0,54

-0,38

0,61

0,16
 

Продовження табл. 4.5

1

2

3

4

5

6

Номер типу фінансової ситуації відповідно класи-фікації; 1 або 2 або 3 або 4

кризовий фінансовий стан

кризовий фінансовий стан

кризовий фінансовий стан

-

-
 

Розрахунок  узагальнюючих показників фінансової стійкості ПАБ «Дніпроенерго» показує, що фінансовий стан підприємства оцінюється як кризовий, що аналізується, він не змінився. Як на початок, так і на кінець 2010 року запаси перевищували «нормальні» джерела фінансування на 861593 тис. грн. та 1120211 тис. грн. Нестача джерел фінансування становила 20,25 та 21,79 днів або 0,54 грн. та 0,38 грн. на 1 грн. запасів і покривалася за рахунок кредиторської заборгованості. Причому спостерігається стійка тенденція до ще більшого погіршення показників забезпеченості запасів. Якщо на кінець 2008 року нестача власного оборотного капіталу для фінансування становила 1174462 тис грн.., то до кінця 2010 року вона зросла ще на 54251 тис. грн. або 39,25 днів.

У таблиці 4.6 розрахована  система показників свідчить про те, що ПАБ «Дніпроенерго» втрачає економічну незалежність та зростає його фінансова залежність від зовнішніх джерел фінансування. Впродовж періоду, що аналізується, коефіцієнт концентрації позикового капіталу зріс з 0,319 в 2008 році до 0,485 в 2010 році. Значення коефіцієнту фінансової залежності за аналізуємий період не перевищує оптимальне значення, прийняте в міжнародній практиці.

Таблиця 4.6

Аналіз часткових  показників фінансової стійкості ПАБ «Дніпроенерго»

 

Показники

2008 рік

2009 рік

2010 рік

Відхилення (+,-) 2010 року від:

2008 рік

2009 рік

1

2

3

4

5

6

Коефіцієнт економічної не-залежності; р.380:р.640

0,497

0,549

0,515

0,018

-0,034

Коефіцієнт концентрації по-зикового капіталу;р.(430+ 480+620+630):р.640

0,319

0,451

0,485

0,166

0,034

Информация о работе Аналіз фінансового стану підприємства на прикладі ПАТ "Дніпроенерго"