Аналіз фінансового стану підприємства на прикладі ПАТ "Дніпроенерго"

Автор: Пользователь скрыл имя, 03 Марта 2013 в 01:12, курсовая работа

Описание работы

Тема даної курсової роботи є актуальною, бо фінансовий стан – це найважливіша характеристика економічної діяльності підприємства в зовнішнім середовищі. Воно визначає конкурентоздатність підприємства, його потенціал у діловому співробітництві, оцінює, у якому ступені гарантовані економічні інтереси самого підприємства і його партнерів по фінансовим і іншим відносинам. Тому, основна задача аналізу фінансового стану - показати стан підприємства для внутрішніх та зовнішніх споживачів, кількість яких при розвитку ринкових відносин значно зростає.

Работа содержит 1 файл

Кісса Юлія ОБ-41 курсова робота.doc

— 892.50 Кб (Скачать) 

 

На низький рівень ділової активності ПАБ «Дніпроенерго» вказує, перш за все, уповільнення оборотності капіталу підприємства на 0,259 обороти порівняно з 2009 роком. Такі зміни свідчать про неефективність вкладення фінансових ресурсів у формування активів. Звичайно, це пояснюється скороченням обсягу виручки від реалізації, неефективністю системи управління активами, що є безпосереднім наслідком кризових явищ, які спіткали підприємство у попередньому році.

Значне зростання  суми кредиторської заборгованості протягом 2008 – 2010 років є вимушеним  кроком підприємства щодо залучення  зовнішніх джерел фінансування власних поточних активів. Причинами цього стали, з одного боку, надмірне відвернення власного капіталу у поточну дебіторську заборгованість, а з іншого, оскільки ПАБ »Дніпроенерго» є збитковим і йому вкрай невигідно використовувати банківські (процентні) позики – кращим способом отримання безкоштовних кредитів, фінансуючи свою поточну діяльність за рахунок власного капіталу, а також залучаючи «безкоштовну» кредиторську заборгованість. За даних умов це також є одним з варіантів стабілізації фінансово-господарської діяльності.

Зростання суми дебіторської заборгованості ПАБ «Дніпроенерго» з 322588 тис. грн.. у 2008 році до 698290,5 тис грн.. у 2010 році вказує на те, що і його не обминула криза взаємних неплатежів (див. дод. А).

Головними причинами  спаду ділової активності ПАБ «Дніпроенерго» є, насамперед, погіршення ефективності використання запасів та відвернення коштів у дебіторську заборгованість. Так, порівняно з 2008 роком оборотність дебіторської заборгованості скоротилась на 5,87 оборотів, з 2009 роком – на 3,17 обертів (див. дод. Б). Враховуючи попередні дані можна стверджувати, що загальне зростання тривалості операційного циклу ПАБ «Дніпроенерго» зумовлене збільшенням терміну інкасації дебіторської заборгованості.

Таким чином, у  звітному році рівень ділової активності ПАБ «Дніпроенерго» знизився. Основною причиною цього є погіршення позиції ПАБ «Дніпроенерго» на відповідному сегменті ринку.

Прибуток являє  собою грошову форму чистого  доходу суспільства.

Вчений С. Б. Барнгольц вважає, що прибуток –  це грошова винагорода, яку отримують підприємства після реалізації продукції та покриття затрат на виробництво.

Змістовним  є визначення прибутку І. О. Бланка, який стверджує, що прибуток – це втілення у грошовій формі чистого доходу підприємства на вкладений капітал, який характеризує його винагороду за здійснення підприємницької діяльності та є різницею між сукупними доходами та сукупними витратами у процесі здійснення цієї діяльності [23, c. 281].

Райзберг Б. А., Лозовський Л. Ш. та Стародубцева Е. Б. визначають прибуток як перевищення доходів від продажу товарів та послуг над затратами на виробництво та продаж цих товарів [24, c. 302].

Прибуток показує  абсолютний ефект діяльності підприємства без урахування використаних при  цьому ресурсів, тому його слід доповнювати показником рентабельності. Ступень прибутковості підприємства і характеризує рентабельність.

 Рентабельність  – це якісний, вартісний показник, що характеризує рівень віддачі  витрат або ступень використання  ресурсів, що є в наявності,  в процесі виробництва і реалізації продукції [23, c. 300].

 Фірма рентабельна, якщо суми виручки достатньо не тільки для сплати витрат на виробництво, але і для утворення прибутку. Таким чином, рентабельність характеризує ефективність роботи підприємства, дає уявлення про спроможність підприємства збільшувати свій капітал.

Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства дозволяє дати оцінку темпів зростання  прибутку як в цілому по підприємству, так і за кожною його складовою; вивчити  вплив суб’єктивних і об’єктивних факторів на зміну прибутку та визначити рівень їх впливу; виявити резерви збільшення прибутку.  Для аналізу і оцінки рівня та динаміки фінансових результатів об’єкту дослідження використаємо інформацію таблиці 4.8. Дані таблиці показують, що у 2010 році ПАБ «Дніпроенерго» отримано 189179  тис. грн.. чистого прибутку (див. дод. Е). За останні три роки сума прибутку дещо збільшилась – на 205410 тис. грн.. У той же час відносно 2009 року спостерігаємо також зростання суми прибутку на 425228 тис. грн.(див. дод. Д).

 

Таблиця 4.8

Аналіз фінансових результатів діяльності ПАБ «Дніпроенерго»

 

Показники

2008 рік

2009 рік

2010 рік

Відхилення (+, -) 2010 року від:

2010 рік у % до:

 

         сума

у % до виручки

        сума

у % до виручки

       сума

у % до виручки

2008 рік

2009 рік

    2008 року

      2009 року

      сума

у % до виручки

     сума

у % до виручки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Доход (виручка) від реалі-зації

5611584

100

5052852

100

7473444

100

+1861860

-

+2420592

-

133,2

147,9

Податок на додану вартість

935264

16,67

842142

16,67

1245574

16,67

+310310

-

+403432

-

133,2

147,9

Чистий доход (виручка) від реалі-зації

4676320

83,33

4210710

83,33

6227870

83,33

+1551550

-

+2017160

-

133,2

147,9

Собівартість  реалізо-ваної продукції

4592605

81,84

4327151

85,64

5799305

77,60

+1206700

-4,24

+1472154

-8,04

126,3

134,0

Валовий прибуток (збиток)

83715

1,49

-116441

-2,30

428565

5,73

+344850

+4,24

+545006

+8,03

511,9

-368,1

Інші опе-раційні доходи

216081

3,85

222170

4,40

423131

5,66

+207050

+1,81

+200961

+1,26

195,8

190,5

Адміні-стративні витрати

65213

1,16

67122

1,33

93670

1,25

+28457

+0,09

+26548

-0,08

143,6

139,6

Інші опе-раційні витрати

135285

2,41

177867

3,52

318109

4,26

+182824

+1,85

+140242

+0,74

235,1

178,8

Фінансові результати від опера-ційної діяльності

79271

1,41

-158670

-3,14

430861

5,77

+351590

+4,36

+589531

+8,91

543,5

-271,5
 

 

 

Продовження табл. 4.8

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Фінансові результати від звича-йної діяль-ності до оподаткування

28279

0,50

-255802

-5,06

311915

4,17

+283636

+3,67

+567717

+9,23

1103,0

-121,9

Фінансові результати від звича-йної діяль-ності

-16119

-0,29

-235683

-4,66

189146

2,53

+205265

+2,82

+424829

+7,19

-1173,4

-80,3

Чистий прибуток (збиток)

-16231

-0,29

-236049

-4,67

189179

2,53

+205410

+2,82

+425228

+7,2

-1165,5

-80,1
 

 

Суттєвішим  є зменшення валового прибутку ПАБ «Дніпроенерго» проти 2009 року – в 368,1 рази або на 545006 тис. грн.(див. дод. Д). Причинами таких змін можуть бути збільшення фізичного обсягу реалізованої продукції, підвищення цін тощо.

Таблиця 4.9

Аналіз показників рентабельності ПАБ «Дніпроенерго»

 

           Показники

2008 рік

2009 рік

2010 рік

Відхилення (+,-) 2010 року від:

  1. рік

2009 рік

1

2

3

4

5

6

1.Середній розмір майна;  р.(640 гр. 3+4) ф.1/2

3769120,5

3398328,5

3769120,5

-

+370792

2.Середній розмір власного  капіталу; р.(380 гр. 3+4) ф.1/2

1926715,5

1968486

1995317

+68601,5

+26831

3.Середній розмір власного оборотного капіталу;р.[(260 +270-620-630-430) гр.. 3+4] ф.1/2

   341478,5

-219430,5

-363364,5

-704843

-143934

4.Середній розмір перма-нентного капіталу;р.[(380-+480+430+630) гр.. 3+4] ф.1/2

1949117,5

204551,1

2101240,5

+152123

+1896689,4
 

Продовження табл. 4.9

1

2

3

4

5

6

5.Середній розмір авансо-ваного капіталу; р.[(640-530-540-550-560-570—580-590-600-610) гр.. 3+4] ф.1/2

6252139

5061531

5454570

-797569

+393039

6.Середній розмір мате-ріальних оборотних активів; р.[(100+110+120+130+140) гр.. 3+4] ф.1/2

503040,5

573369

580303

+77262,5

+6934

7.Середній розмір основних  засобів; р.(031 гр. 3+4) ф.1/2

8741697

9043164,5

9174917,5

+433220,5

+131753

8.Вартість виробничих  ресурсів; пок.6+пок.7

9244737,5

9616533,5

9755220,5

+510483

+138687

9.Витрати на  оплату праці; ф.1-ПВ

359913

372195

495739

+135826

+123544

10.Вартість господарсь-ких ресурсів; пок.8+пок.9

9604650,5

9988728,5

10250959,5

+646309

+262231

11.Виручка від  реалізації; р.035,ф.2

4676320

4210710

6227870

+1551550

+2017160

12.Витрати; р.280,ф.2

4809821

4510762

6196543

+1386722

+1685781

13.Прибуток (збиток) до оподаткування;р.170(175),ф.2

28279

-255802

311915

+283636

+56113

14.Чистий прибуток (збиток);р.220 (225) ф.2

-16231

-236049

189179

+205410

+425228

15.Рентабельність (збитковість), %

         

15.1.Продажу;(пок.13:пок.11)*100

0,605

-6,075

5,008

+4,403

+11,083

15.2.Основних  засобів; (пок.13:пок.7)*100

0,323

-2,829

3,4

+3,077

+6,229

15.3.Оборотних  активів; (пок.13:пок.6)*100

5,622

-44,614

53,75

+48,128

+98,364

15.4.Виробничих  ресурсів;(пок.13:пок.8)*

100

0,306

-2,66

3,197

+2,891

+5,857

15.5.Трудових  ресурсів; (пок.13:пок.9)*100

7,857

-68,728

62,919

+55,062

+131,647

15.6.Всіх ресурсів; (пок13:пок.10)*100

0,294

-2,561

3,043

+2,749

+5,604

15.7.Витрат;(пок.13:пок. 12)*100

0,588

-5,671

5,034

+4,446

+10,705
 

Закінчення  табл. 4.9

1

2

3

4

5

6

15.8.Активів;(пок.14:пок. 1)*100

-0,431

-6,946

5,019

+5,45

+11,965

15.9.Власного  капіталу; (пок.14:пок.2)*100

-0,842

-11,991

9,481

+10,323

+21,472

15.10.Власного оборотно-го капіталу; (пок.14:пок.3) *100

-4,753

1,076

-52,063

-47,31

-53,139

15.11.Перманентного  капіталу;(пок.14:пок.4)* 100

-0,833

-115,399

9,003

+9,836

+124,402

15.12.Авансованого  капіталу;(пок.14:пок.5)* 100

-0,26

-4,664

3,468

+3,728

+8,132
 

 

Дані таблиці 4.9 свідчать, що протягом періоду, який аналізується на фоні загальної збитковості  діяльності відзначається деяке  погіршення ефективності використання ПАБ «Дніпроенерго» майна і джерел його формування. Із 100 грн., які вкладені в активи, підприємство одержало збитку більше на 11,965 грн. ніж у 2009 році (див. дод. Д). Більш значним було зниження ефективність використання власного капіталу. Замість 0,842 грн. збитку, який був одержаний з 100 грн. власного капіталу в 2008 році та 11,991 грн. – у 2009 році, віддача зі 100 грн. коштів, які вкладені у власний капітал у 2010 році, склала 9,481 грн. Збитковість матеріальних оборотних активів порівняно з 2009 роком також підвищилася на 98,364 грн. і становить у 2010 році аж 53,75 грн.(див. дод. Е)

Отже, найгірші показники динаміки збитковості ПАБ «Дніпроенерго» саме від використання власного та сукупного капіталу. Тому доречним є проведення факторного аналізу вищезазначених показників. Вибір прийому економічного аналізу та факторної моделі залежить від мети, яку ставить перед собою аналітик при проведенні досліджень та користувачів отриманої інформації.

 

 

5. Напрямки удосконалення  методики аналізу фінансової звітності           ПАБ «Дніпроенерго»

Информация о работе Аналіз фінансового стану підприємства на прикладі ПАТ "Дніпроенерго"