Стратегічне управління інноваційним розвитком підприємства на матеріалах "Львівхолод"

Автор: Пользователь скрыл имя, 13 Декабря 2012 в 22:10, курсовая работа

Описание работы

Необхідною умовою для ефективного управління інноваційним розвитком підприємства є наявність продуманої та обґрунтованої інноваційної стратегії, яка містить чітко визначені цілі за завдання інноваційної діяльності та опис шляхів досягнення бажаних результатів. Таким чином інноваційна стратегія виступає своєрідним орієнтиром, на який спрямовуються зусилля всього персоналу підприємства.

Содержание

Вступ 3
1. Теоретичні основи стратегічного управління інноваційним розвитком підприємства 5
1.1. Особливості стратегічного управління інноваційним розвитком підприємства 5
1.2. Характеристика напрямків розвитку підприємства у нестабільному ринковому середовищі 9
1.3. Характеристика стадій стратегічного управління інноваційним розвитком підприємства 14
2. Аналіз системи стратегічного управління інноваційним розвитком ТзОВ ТВК «Львівхолод» 21
2.1. Загальна характеристика господарської діяльності ТзОВ ТВК «Львівхолод» 21
2.2. Оцінка рівня нестабільності середовища ТзОВ ТВК «Львівхолод» та вибір методології управління 25
2.3. Аналіз стратегічного рівня ТзОВ ТВК «Львівхолод» за результатами анкетувань 29
3. Обґрунтування вибору напрямів інноваційного розвитку ТзОВ ТВК «Львівхолод» 33
3.1. Сучасні тенденції розвитку галузі гуртової та дрібногурптової торгівлі продуктами харчування 33
3.2. Обґрунтування об‘єктів аналізу та побудова поточного господарського портфелю 41
3.3. Генерація і аналіз стратегічних альтернатив інноваційного розвитку ТзОВ ТВК «Львівхолод» 43
3.4. Перегляд стратегічних альтернатив та вибір інноваційної стратегії 50
Висновок 59
Список використаних джерел 60
Додатки 62

Работа содержит 1 файл

Курспроект.doc

— 763.50 Кб (Скачать)

За дотримання наведених  вище умов підприємство зможе забезпечити  собі позицію лідера на цільовому  ринку, а згодом і вийти на інші регіональні ринки.

 

Висновок

В цьому курсовому  проекті відповідно до поставленої  мети сформульовано пропозиції щодо визначення пріоритетних напрямів розвитку підприємства та описано можливі  сценарії розвитку подій у майбутньому  за трьома методами: екстраполяції існуючих тенденцій, припущення про сприятливий розвиток подій та на основі песимістичних очікувань можливого скорочення підприємства.

Аналізу поточного господарського портфелю та формуванню цільового передувала діагностика поточного стратегічного рівня підприємства. При цьому було виявлено, що за характером своєї діяльності ТзОВ ТВК «Львівхолод» є стратегічно орієнтованим: оцінка стратегічного рівня становить 8,11 бала. Однак оцінка деяких параметрів (зокрема ступеня гнучкості стратегії підприємства) потребує додаткового аналізу і уточнення.

В ході проведеного портфельного аналізу виявлено, що найбільш бажаним  для підприємства є реалізації оптимістичного сценарію його розвитку, який передбачає виведення з ринку найменш  ефективного та продуктивного СГЦ3 (магазини роздрібної торгівлі) та освоєння нового виду діяльності − торгівлі сільськогосподарським інвентарем та мікробіологічними препаратами − СГЦ4. За таких умов підприємство зможе досягти своєї стратегічної цілі − зростання обсягу доходів на 45%.

При перегляді стратегічних альтернатив з використання матриці  вибору стратегій Томпсона і Стрікленда  визначено, що найоптимальнішим вибором  для СГЦ1 та СГЦ4 буде продовження стратегії концентрації, а для СГЦ2 − стратегії концентричної диверсифікації. При СГЦ2 виступатиме джерелом фінансових ресурсів для розвитку СГЦ1 та СГЦ4.

SWOT-аналіз інноваційних можливостей підприємства показав, Що ТзОВ ТВК «Львівхолод» володіє достатнім внутрішнім інноваційними потенціалом, який в поєднанні з можливостями та сприятливими обставинами зовнішнього середовища дасть змогу успішно реалізувати обрану інноваційну стратегію.

Список використаних джерел

 

 1. Андрійчук В. Г. Економіка аграрного підприємства. – К.: ІЗМН, 1996.
 2. Войчак А. В. Маркетинговий менеджмент: Підручник. – К.: КНЕУ, 1998.
 3. Герасимчук В. Г. Розвиток підприємства: діагностика, стратегія, ефективність. – К.: Вища школа, 1995.
 4. Герчикова И. Р. Маркетинг. – М.: ЮНИТИ, 1995.
 5. Дідівська Л. І. Тенденції розвитку роздрібних торгівельних мереж та їх вплив на конкурентне середовище. − Актуальні проблеми економіки. − № 8(62), 2006. − с. 119.
 6. Завадський Й. С. Менеджмент: Management. – Т. 1. – Вид. 2-е. – К.: Українсько-фінський інститут менеджменту і бізнесу, 1998.
 7. Ілляшенко С.Н. Управління інноваційним розвитком: проблеми, концепції, методи: Навчальний посібник. − Суми ВТД «Університетська книга», 2003.
 8. Кіндрацька Г.І. Стратегічний менеджмент: Навч. посіб. – К. «Знання», 2006.
 9. Коваль А. А. Методичні підходи до розробки стратегії інноваційного розвитку підприємств України (на прикладі підприємств молочної галузі). − Актуальні проблеми економіки. − № 4(58), 2006. − с. 143.
 10. Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер. с англ. – 2-е европ. изд. – М.: Прогресс, 1998.
 11. Краснокутська Н. В. Інноваційний менеджмент: Навч. посібник. − К.: КНЕУ, 2003.
 12. Маркин Ю. Л. Анализ внутрихозяйственных резервов. – М.: Финансы и статистика, 1991.
 13. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. – М.: Дело Лтд, 1992.
 14. Министерство аграрной политики Украины. Запорожский научно-исследовательский центр нормативов по труду. Паспортизация полей ЧСП “Роса” Приазовского района. г. Вольнянск, 2000.
 15. Науменко В. І. Паласюк Б. Л. Впровадження методів прогнозування, планування в умовах ринкової економіки. – К., 1995.
 16. Нємцов В. Д., Довгань Л. Є., Сініок Г. Ф. Менеджмент організації: Навч. посібник. – К.: ТОВ «УВПК«ЕксОб», 2007.
 17. Нємцов В. Д., Довгань Л. Є. Стратегічний менеджмент : Навч. посібник. – К.: ТОВ «УВПК«Ексоб», 2008.
 18. Олійник С. У. Стратегія і тактика діяльності промислового підприємства в умовах ринку / Навч. посібник. – К.: Харківський державний ун-т, 1996.
 19. Стадник В.В. Йохна М.А. Інноваційний менеджмент: Навчальний посібник. – К.: «Академвидав», 2006.
 20. Шершньова З. Є. Стратегічне управління: Підручник. − 2-ге вид., перероб. і доп. − К.: КНЕУ, 2004.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТКИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК А

Коди

     
 
 
 
 
 
 
  

 

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство  ТзОВ ТВК «Львівхолод»  за ЄДРПОУ 

Територія    м. Львів   за КОАТУУ 

Форма власності   приватна   за КФВ 

Орган державного управління     за СПОДУ 

Галузь   Оптова торгівля   за ЗКГНГ 

Вид економічної діяльності     за КВЕД 

Одиниця виміру: тис. грн.    Контрольна сума 

Адреса 79034, Львівська обл.., м. Львів, Угорська, 22б, кв. 22

БАЛАНС

На 1 січня 2006 р.


Форма № 1       Код за ДКУД

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

І. Необоротні активи

     

Нематеріальні активи:

 

залишкова вартість

010

18,6

129,9

первісна вартість

011

23,2

138,8

накопичена амортизація

012

(4,6)

(8,9)

Незавершене будівництво

020

290,7

652,5

Основні засоби:

 

залишкова вартість

030

16672,9

18781,0

первісна вартість

031

22274,7

25882,7

знос

032

(5601,8)

(7101,7)

Довгострокові фінансові  інвестиції:

 

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

   

інші фінансові інвестиції

045

1148,6

1148,6

Довгострокова дебіторська  заборгованість

050

 

236,2

Відстрочені податкові  активи

060

   

Гудвіл

065

   

Інші необоротні активи

070

   

Усього зарозділом І

080

18130,8

20948,2

ІІ. Оборотні активи

     

Запаси:

 

виробничі запаси

100

996,2

1130,7

тварини на вирощуванні  та відгодівлі

110

   

незавершене виробництво

120

   

готова продукція

130

 

32,9

товари

140

22189,3

21138,8

Векселі одержані

150

   

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

 

чиста реалізаційна вартість

160

6590,9

2883,6

первісна вартість

161

6861,6

3154,3

резерв сумнівних боргів

162

(270,7)

(270,7)

1

2

3

4

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

 

з бюджетом

170

329,2

134,3

за виданими авансами

180

   

з нарахованих доходів

190

   

із внутрішніх розрахунків

200

11,2

287,0

Інша поточна дебіторська  заборгованість

210

330,6

1503,0

Поточні фінансові інвестиції

220

   

Грошові кошти та їх еквіваленти:

 

в національній валюті

230

3809,5

3816,9

в іноземній валюті

240

1,9

1,9

Інші оборотні активи

250

1,5

323,3

Усього зарозділом ІІ

260

34260,3

31252,4

ІІІ. Витрати  майбутніх періодів

270

234,3

198,5

Баланс

280

52625,4

52399,1

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

І. Власний  капітал

     

Статутний капітал

300

2483,2

2483,2

Пайовий капітал

310

   

Додатковий вкладений  капітал

320

   

Інший додатковий капітал

330

10516,5

10587,3

Резервний капітал

340

620,7

620,7

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

15176,3

18171,5

Неоплачений капітал

360

(            )

(105,3)

Вилучений капітал

370

(            )

(            )

Усього зарозділом І

380

28796,7

31757,4

ІІ. Забезпечення наступних виплат і платежів

     

Забезпечення виплат персоналу

400

185,2

468,4

Інші забезпечення

410

   

Страхові резерви

415

   

Частка перестраховиків  у страхових резервах

416

   

Цільове фінансування

420

   

Усього зарозділом ІІ

430

185,2

468,4

ІІІ. Довгострокові  зобов'язання

     

Довгострокові кредити  банків

440

   

Довгострокові фінансові зобов'язання

450

   

Відстрочені податкові  зобов'язання

460

   

Інші довгострокові  зобов'язання

470

3247,9

3247,9

Усього зарозділом ІІІ

480

3247,9

3247,9

IV. Поточні  зобов'язання

     

Короткострокові кредити  банків

500

3258,9

2300,0

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

   

Векселі видані

520

   

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

15008,6

12483,7

Поточні зобов'язання за розрахунками:

     

з одержаних авансів

540

 

192,8

з бюджетом

550

686,3

483,4

з позабюджетнихплатежів

560

3,4

5,0

зі страхування

570

165,7

233,0

з оплати праці

580

321,8

471,9

1

2

3

4

з учасниками

590

900,5

115,4

із внутрішніх розрахунків

600

   

Інші поточні зобов'язання

610

48,1

637,9

Усього зарозділом ІV

620

20393,3

16923,1

V. Доходи майбутніх  періодів

630

2,3

2,3

Баланс

640

52625,4

52399,1

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК Б

Коди

     
 
 
 
 
 
 
  

 

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство  ТзОВ ТВК «Львівхолод»  за ЄДРПОУ 

Територія    м. Львів   за КОАТУУ 

Форма власності   приватна   за КФВ 

Орган державного управління     за СПОДУ 

Галузь   Оптова торгівля   за ЗКГНГ 

Вид економічної діяльності     за КВЕД 

Одиниця виміру: тис. грн.    Контрольна сума 

Адреса 79034, Львівська обл.., м. Львів, Угорська, 22б, кв. 22

БАЛАНС

На 1 січня 2007 р.


Форма № 1       Код за ДКУД

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

І. Необоротні активи

     

Нематеріальні активи:

 

залишкова вартість

010

129,9

113,7

первісна вартість

011

138,8

138,8

накопичена амортизація

012

(8,9)

(25,1)

Незавершене будівництво

020

652,5

964,6

Основні засоби:

 

залишкова вартість

030

18781,0

24347,2

первісна вартість

031

25882,7

32917,7

знос

032

(7101,7)

(8570,5)

Довгострокові фінансові  інвестиції:

 

які обліковуються за методом участі в капіталі інших  підприємств

040

   

інші фінансові інвестиції

045

1148,6

1148,6

Довгострокова дебіторська  заборгованість

050

236,2

283,0

Відстрочені податкові  активи

060

   

Гудвіл

065

   

Інші необоротні активи

070

   

Усього зарозділом І

080

20948,2

26856,6

ІІ. Оборотні активи

     

Запаси:

 

виробничі запаси

100

1130,7

1435,8

тварини на вирощуванні  та відгодівлі

110

   

незавершене виробництво

120

   

готова продукція

130

32,9

22,6

товари

140

21138,8

23408,7

Векселі одержані

150

   

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

 

чиста реалізаційна вартість

160

2883,6

5601,2

первісна вартість

161

3154,3

5871,9

резерв сумнівних боргів

162

(270,7)

(270,7)

1

2

3

4

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

 

з бюджетом

170

134,3

167,8

за виданими авансами

180

   

з нарахованих доходів

190

   

із внутрішніх розрахунків

200

287,0

114,8

Інша поточна дебіторська  заборгованість

210

1503,0

1562,7

Поточні фінансові інвестиції

220

   

Грошові кошти та їх еквіваленти:

 

в національній валюті

230

3816,9

5439,1

в іноземній валюті

240

1,9

1,9

Інші оборотні активи

250

323,3

252,1

Усього зарозділом ІІ

260

31252,4

38006,7

ІІІ. Витрати  майбутніх періодів

270

198,5

488,6

Баланс

280

52399,1

65351,9

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

І. Власний  капітал

     

Статутний капітал

300

2483,2

2498,2

Пайовий капітал

310

   

Додатковий вкладений  капітал

320

   

Інший додатковий капітал

330

10587,3

10503,7

Резервний капітал

340

620,7

620,7

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

18171,5

20608,9

Неоплачений капітал

360

(105,3)

(            )

Вилучений капітал

370

(            )

(            )

Усього зарозділом І

380

31757,4

34231,5

ІІ. Забезпечення наступних виплат і платежів

     

Забезпечення виплат персоналу

400

468,4

322,8

Інші забезпечення

410

   

Страхові резерви

415

   

Частка перестраховиків  у страхових резервах

416

   

Цільове фінансування

420

   

Усього зарозділом ІІ

430

468,4

322,8

ІІІ. Довгострокові  зобов'язання

     

Довгострокові кредити  банків

440

   

Довгострокові фінансові  зобов'язання

450

   

Відстрочені податкові зобов'язання

460

   

Інші довгострокові  зобов'язання

470

3247,9

3247,9

Усього зарозділом ІІІ

480

3247,9

3247,9

IV. Поточні  зобов'язання

     

Короткострокові кредити  банків

500

2300,0

4500,0

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

   

Векселі видані

520

   

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

12483,7

19348,4

Поточні зобов'язання за розрахунками:

     

з одержаних авансів

540

192,8

199,6

з бюджетом

550

483,4

637,4

з позабюджетнихплатежів

560

5,0

4,6

зі страхування

570

233,0

369,3

з оплати праці

580

471,9

725,6

1

2

3

4

з учасниками

590

115,4

34,1

із внутрішніх розрахунків

600

 

11,0

Інші поточні зобов'язання

610

637,9

1717,4

Усього зарозділом ІV

620

16923,1

27547,4

V. Доходи майбутніх  періодів

630

2,3

2,3

Баланс

640

52399,1

65351,9

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК В

 

Коди

     
 
 
 
 
 
 
  

 

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство  ТзОВ ТВК «Львівхолод»  за ЄДРПОУ 

Територія    м. Львів   за КОАТУУ 

Форма власності   приватна   за КФВ 

Орган державного управління     за СПОДУ 

Галузь   Оптова торгівля   за ЗКГНГ 

Вид економічної діяльності     за КВЕД 

Одиниця виміру: тис. грн.    Контрольна сума 

Адреса 79034, Львівська обл.., м. Львів, Угорська, 22б, кв. 22

 

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

За рік 2006 р.


Форма № 2       Код за ДКУД

І. Фінансові результати

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

337995,8

282057,5

Податок на додану вартість

015

55929,6

46592,2

Акцизний збір

020

   

Інші вирахування з доходу

030

2156,5

1864,9

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

279909,7

233600,4

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

040

250974,2

212235,6

Валовий:

 

прибуток

050

28935,5

21364,8

збиток

055

   

Інші операційні доходи

060

1262,3

1055,8

Адміністративні витрати

070

5506,3

3863,3

Витрати на збут

080

19626,6

14228,5

Інші операційні витрати

090

322,3

206,7

Фінансові результати від операційної діяльності:

 

прибуток

100

4742,6

4122,1

збиток

105

   

Дохід від участі в капіталі

110

   

Інші фінансові доходи

120

162,9

46,3

Інші доходи

130

2,3

0,7

Фінансові витрати

140

280,6

230,4

Витрати від участі в капіталі

150

   

Інші витрати

160

95,2

100,2


 

 

1

2

3

4

Фінансові результати від  звичайної діяльності до оподаткування:

 

прибуток

170

4532,0

3838,5

збиток

175

   

Податок на прибуток від звичайної  діяльності

180

884,4

782,8

Фінансові результати від  звичайної діяльності:

 

прибуток

190

3647,6

3055,7

збиток

195

   

Надзвичайні:

 

доходи

200

   

витрати

205

   

Податки з надзвичайного прибутку

210

   

Чистий:

 

прибуток

220

3647,6

3055,7

збиток

225

   

ІІ. Елементи операційних витрат

Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Матеріальні затрати

230

2517,5

1652,3

Витрати на оплату праці

240

12929,5

9415,2

Відрахування на соціальні заходи

250

4743,9

3275,2

Амортизація

260

2008,6

1731,9

Інші операційні витрати

270

4784,0

3409,5

Разом

280

26983,5

19484,1

ІІІ. Розрахунок показників прибутковості  акцій

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих  акцій

300

   

Скоригована середньорічна кількість  простих акцій

310

   

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

320

   

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

330

   

Дивіденди на одну просту акцію

340

   

Информация о работе Стратегічне управління інноваційним розвитком підприємства на матеріалах "Львівхолод"